مقاله اسوه های جوان در قرآن


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله اسوه های جوان در قرآن مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۷۵  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله اسوه های جوان در قرآن نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

الف ) موضوع تحقیق ۱
ب) سوالات تحقیق ۱
ج) فرضیه های تحقیق ۱
د) سابقه و ضرورت تحقیق ۲
هـ) اهداف تحقیق ۳
و) روش انجام تحقیق ۳
بخش اول : مبانی و مفاهیم
فصل اول : تعاریف
واژه اسوه در لغت و اصطلاح ۵
واژه اسوه ومرادفات آن درقرآن ۵
واژه جوان در لغت ۵
واژه جوان و معادل آن در قرآن ۷
تعریف جوان و سن جوانی در اصطلاح ۸
تعریف جوان از دیدگاه علم روانشناسی ۹
فصل دوم : کلیات
الف) ایام جوانی ۱۲
ب) ویژگی های دوران جوانی ۱۳
۱_ تأثیر پذیری جوان ۱۳
۲_ طراوت ایام جوانی ۱۵
۳_ میل جوان به جمال روحانی ۱۶
۴_ فضیلت خواهی جوان ۱۶
۵_طبع زودرنج جوان ۱۸
۶_ تخیل گرا ۱۹
۷- آشفتگی های روحی ۱۹
ج) ارزش واهمیت دوران جوانی ازدیدگاه قرآن ۲۱

بخش دوم: قرآن و الگوهای قرآنی
فصل اول: ویژگی های الگوهای قرآنی
۱_ برتر بودن الگو های قرآنی ۲۴
۲_ اسوه ها دلیل بر حقانیت مکتب ۲۴
۳_ بشری بودن الگوهای قرآن ۲۵
۴_ متنوع بودن الگو ها ۲۶
فصل دوم: تقسیم بندی اسوه های قرآنی
۱_ پیامبران و غیر پیامبران ۲۸
۲_ اسوه های معصوم و غیر معصوم ۲۸
۳_ مراتب و درجات اسوه ها ۲۹
اسوه فردی و جمعی ۳۰
بخش سوم: اسوه های جوان در قرآن
الف: فصل اول پیامبران و اولعزم
۱_حضرت ابراهیم اسوه توحید و خدا محوری ۳۲
۲_ حضرت موسی اسوه مبارز با استکبار ۳۶
۳_ حضرت عیسی اسوه تواضع ۴۰
ب:فصل دوم:پیامبران غیر اوالعزم
۱_ حضرت یوسف اسوه عفت و امانت ۴۲
۲_حضرت اسماعیل اسوه اطاعت محض فرمان الهی ۴۷
۳_حضرت داود اسوه کار و تلاش ۴۸
۴_ حضرت سلیمان اسوه سپاسگزاری و خدا محوری در کنار قدرت و ثروت ۴۹
۵_حضرت ایوب اسوه صبر ۵۱
۶_ حضرت طالوت اسوه فرماندهی ۵۳
۷_ اصحاب کهف اسوه پا فشاری بر عقاید صحیح ۵۴
۸_ مومن آل فرعون اسوه ولایت مداری ۵۶
۹_حضرت یحیی اسوه شهادت ۵۷
۱۰- اصحاب اخدود اسوه دینمداری ۵۸
ج: فصل سوم: زنان اسوه
۱_حضرت مریم اسوه عفت و صدق ۶۳
۲_ حضرت آسیه اسوه ، ایمان در شرایط سخت ۶۵
نتیجه گیری ۶۷
منابع و ماخذ ۶۸

منابع و ماخذ:

قرآن کریم
۱٫ دهخدا، علی اکبر، لغت نامه ، انتشارات دانشگاه تهران
۲٫ قریشی ، سید علی اکبر ، قاموس قرآن، دارالکتب الاسلامیه، چاپ یازدهم
۳٫ معین، محمد، فرهنگ فارسی ، انتشارات امیر کبیر تهران، چاپ بیست و دوم ، سال۸۵-۱۳۸۴
۴٫ راغب اصفهانی، ابئالقاسم الحسین بن محمد بن مفضل، مفردات، انتشارات مرتضوی
۵٫ عباسی مقدم، مصطفی، اسوه های قرآن و شیوه های تبلیغی آنان، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامیف حوزه علیمه قم سال ۷۹
۶٫ فلسفی، محمد تقی، جوان از نظر عقل و احساسات، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ هشتم،سال ۱۳۸۶
۷٫ سلیمانی فر، ثریا، جوان از دیدگاه قرآن و حدیث، علم روان شناسی ، انتشارات فرهنگ مکتوب، زمستان ۱۳۸۴
۸٫ زمانی، مصطفی ، قصه های قرآن، انتشارات پژواک اندیشه، چاپ اول ، زمستان سال۱۳۸۶
۹٫ میر حیدری، سید جعفر، قصص قرآن تاریخ انبیاء، انتشارات تهرانف چاپ سوم،سال ۱۳۸۷
۱۰٫ بابازاده، علی اکبر، سیمای زنان در قرآن ، انتشارت لوح مخفوظ، چاپ اول ، پاییز سال ۱۳۷۷
۱۱٫ احمدی بیرجندی، احمد، زندگانی چهارده معصوم(ع)انتشارات قدس رضوی، چاپ شانزدهم، سال ۱۳۸۳
۱۲٫ جوادی آملی،آیه الله عبدالله، زن در آیئن جمال و جلال، مرکز نشر اسراء، چاپ اسوه، زمستان۱۳۷۸
۱۳٫ مکارم شیرازی ، ناصر تفسیر نمونه، انتشارات دارالکتب الاسلامیه، چاپ اول، سال۱۳۸۶
۱۴٫ مجلسی ، محمد باقر، بحارالأنوار، آموزش عقاید، انتشارات کتابفروشی اسلامیه چاپ اول
۱۵٫ ارفع، سید کاظم، نهج البلاغه ، انتشارات فیض کاشانی، چاپ ششم،سال ۱۳۸۶
۱۶٫ الجزایری، سید نعمت الله، قصص الآنبیاءف انتشارات نشر حبیب، چاپ اول ، سال ۱۳۸۶
۱۷٫ لقمانی، احمد، جوانان پرسشها و پاسخها، انتشارات بهشت بینش، چاپ اول ف مهر ۱۳۸۷

 

چکیده

این تحقیق به عنوان اسوه های جوان در قرآن است از آنجا که قرآن کریم در هر موضوعی که سخن می گوید سعی دارد  بزرگترین قهرمان آن موضوع را معرفی کند قهرمانی که می تواند برای آن موضوع بهترین مدل و الگو باشد در زمینه های فرهنگی،اجتماعی،اخلاقی. در این تحقیق در پی روش ساختن چهره های مطلوب و اسوه های جوان قرآن در جهت تعین ویژگیهای نیکوی این انسانهای برگزیده هستیم، که می توانند راهنمای صراط مستقیم ،رستگاری و نیل به کمالات والای انسانی باشد.

در این تحقیق به این دو سوال پاسخ داده می شود؟

۱-آیا قرآن مجید در زمینه های اجتماعی وسیاسی ، اسوه های تمام عیاری به جامعه بشری عرضه نموده است؟

۲-آیا در قرآن به عنوان کاملترین کتاب برای هدایت انسانها ومخصوصا نسل جوان اسوه والگوهای جوان بطور اخص مطرح شده است ؟

هدف از انجام این تحقیق شناساندن الگوهای قرآنی به جوانان وشناساندن روشهای صحیح زندگی در بعد های مختلف است. تحقیق ونگارش در زمینه معرفی الگوهای قرانی وبطور اخص معرفی اسوه های جوان قرآنی سابقه چندانی ندارد بعنوان پیشینه این تحقیق می توان به کتب ومجموعه هایی تحت عنوان سیره وقصص قرآنی یا داستان انبیاء اشاره کرد که با نگارش صرف تاریخی نگاشته شده وکتابی به عنوان اسوه های قرآنی و شیوه های تبلیغی آنان از آقای مصطفی عباسی مقدم منتشر شده که بیشتر در زمینه های شیوه های تبلیغی اسوه ها کار شده است روش تحقیق کتابخانه ای، دینی ،توصیفی بوده است در مجموع قرآن بهترین الگوهارا برای جوانان در زمینه های مختلف معرف کرده است و محدود به زن یا مرد نمی شود بلکه بطور کامل وبطور موقعیت زندگی به الگو دهی مناسب پرداخته است.

الف ) موضوع تحقیق

قرآن کریم در هر موضوعی که سخن می گوید سعی دارد بزرگترین قهرمان آن موضوع را معرفی کند ، قهرمانی که می تواند برای آن موضوع بهترین مدل و الگو در زمینه های فرهنگی ، اجتماعی ، اخلاقی باشد.

پس یکی از موثرترین شیوه های تربیتی قرآن چهره پردازی و ارائه اسوه های حسنه است که هر یک فرد اعلاء و مصداق اتم ارزشهای الهی می باشند ، مخصوصاً برای جوانان عزیز بهترین اسوه ها و الگوها را معرفی می کند. در این تحقیق در پی روشن ساختن چهره های مطلوب و اسوه های جوان قرآن در جهت تعیین ویژگیهای نیکوی این انسانهای برگزیده هستیم که می توانند راهنمایی به سوی صراط مستقیم رستگاری و نیل به کمالات والای انسانی باشند.

ب) سوالات تحقیق

۱- آیا قرآن مجید در زمینه های اجتماعی و سیاسی و فرهنگی اسوه های تمام عیاری به جامعه بشری عرضه نموده است ؟

۲- آیا در قرآن به عنوان کاملترین کتاب برای هدایت انسانها و مخصوصاً نسل جوان اسوه ها و الگوهای جوان به طور اخص مطرح شده است ؟

۳- آیا در قرآن کریم به صفات و ویژگیهای اسوه های جوان اشاره شده است؟

ج) فرضیه های تحقیق

۱- در قرآن مجید خداوند اسوه های تمام عیاری در هر زمینه و موضوعی برای اقشار گوناگون جامعه معرفی کرده است. گاهی اسوه چند جانبه چون رسول خدا را معرفی می کند «لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة» رسول خدا در زمینه های اخلاقی ، اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی و غیره… الگو و اسوه کاملی هستند.

اسوه های قرآن گاهی از ضعیف ترین اقشار جامعه چون موسی و … و گاهی از درون دربار پادشاهی مانند سلیمان و آسیه و …

۲- خداوند اسوه های جوانی چون حضرت یوسف ، حضرت مریم را به عنوان اسوه ی عفت و پاکدامنی معرفی می کند اسماعیل را به عنوان اسوه ی اطاعت محض فرمان الهی معرفی می نماید همچنین اسوه هایی چون عیسی ، موسی ، یحیی ، داود ، ابراهیم و اصحاب کهف به عنوان اسوه های جوان قرآن معرفی شدند.

 

د) سابقه و ضرورت تحقیق :

با توجه به اینکه قشر عظیمی از جمعیت ایران را جوانان تشکیل می دهند ، امروزه جوانان به الگو های رفتاری مناسب در جهت احراز شخصیت و برگزیدن صفات لازم برای تعالی و موفقیت بیش از پیش نیاز دارند. هم بر اساس وظیفه انسانی و هم بر اساس تکلیف اسلامی ضروری است که هدایت و راهنمایی درستی از سوی والدین و مربیان در زمینه رویکرد جوانان به الگوی مذهبی صورت گیرد.

مخصوصاً در این دوره که بیگانگان جوانان را آماج تهاجمات فرهنگی قرار داده اند و می خواهند این گوهرهای گرانبها را مسخ فرهنگ بیگانه کنند. از این رو برخود لازم دانستم تا با انتخاب این موضوع ، از این پژوهش به عنوان مقدمه ی گام های بعدی جهت معرفی اسوه های قرآنی از طریق فیلم ، داستان ، مقاله ، رمان و … استفاده شود.

تحقیق و نگارش در زمینه معرفی الگوهای قرآنی و به طور اخص معرفی اسوه های جوان قرآنی ، سابقه چندانی ندارد به عنوان پیشینه ی این تحقیق می توان به کتب و مجموعه هایی تحت عنوان سیره و قصص قرآنی یا داستان انبیاء اشاره کرد که با نگارش صرف تاریخی نگاشته شده و کتابی به عنوان اسوه های قرآنی و شیوه های تبلیغی آنان از آقای مصطفی عباسی مقدم منتشر شده که بیشتر در زمینه های شیوه های تبلیغی اسوه ها کار شده است.

هـ) اهداف تحقیق

اهداف تحقیق را می توان به دو دسته تقسیم کرد :

الف) هدفهای علمی

۱- شناخت بیشتر معارف قرآن

۲- معرفی الگوهای جوان با توجه به جوان بودن جمعیت ایران

۳- معرفی و وارد کردن فرهنگ و الگوهای قرآنی به زندگی مردم خصوصاً نسل جوان ، با عنایت به تهاجم فرهنگی و تلاش برای تغییر ذائقه فرهنگی توسط بیگانگان.

ب) هدفهای کاربردی

۱- راهنمایی جامعه و موسسات فرهنگی و تبلیغی اسلامی در چگونگی پرداختن چهره های مطلوب و اسوه های نیکو

۲- استفاده از این پژوهش و تحقیق به عنوان مقدمه ی گام های بعدی جهت معرفی اسوه های قرآنی از طریق فیلم ، داستان ، رمان

و) روش انجام تحقیق

روش تحقیق دینی و توصیفی و کتابخانه ای بوده است.

واژه اسوه در لغت و اصطلاح

در فرهنگ نامه فارسی «الگو و اسوه به معنای نمونه ، طرح معنی شده است .» [۱]

اسوه معادل الگو می باشد ، در لغت نامه دهخدا درباره ی واژه اسوه چنین آمده است :« مقتدا ، پیشوا ، اسوه ، خصلتی که شخص بدان لایق مقتدایی و پیشوایی می گردد.» [۲]

در فرهنگ علوم اجتماعی درباره اصطلاح الگو چنین گفته اند : الگو به معنای مدلی و گونه ی هنجاری از آن برمی آید.

«الگو چیزی است شکل گرفته در یک گروه اجتماعی به این منظور که به عنوان مدل یا راهنمای عمل در رفتار های اجتماعی به کار آید.»[۳]

در تعریفی که درباره اصطلاح الگو آمده است ،« الگو بیانی از نظم است و به مجموعه ای از روش های رفتاری قابل رؤیت انسان دلالت می کند »[۴]

واژه اسوه ومرادفات آن درقرآن

در قرآن از واژه ی اسوه استفاده شده است که این واژه ، واژه ای است قرآنی و مرادف با الگو .

اسوه واژه ای است قرآنی ، به معنی «الگو ، نمونه ، پیشوا ، سرمشق»[۵]

در مفردات راغب آمده ،« اسوه به حالتی گفته می شود که انسان در پیروی از غیر دارد.چه نیکو باشد و چه بد ، چه سودمند و چه زیان آور».[۶]

کلمه ی اسوه در قرآن سه کاربرد دارد ، یکی در آیه ۲۱ سوره احزاب ، که پیامبر اکرم (ص) اسوه نیک معرفی کرده است «لقد کان لکم فی رسول الله اسوه الحسنه لِمن کان یرجوا الله و یوم الآخرو ذکرالله کثیراً» به راستی که برای شما و برای کسانی که به خداوند و روز بازپسین امید و ایمان دارد وخداوند را بسیار یاد می کند ، در پیامبر خدا سرمشق نیکویی هست.

و دیگری در آیات ۴ تا ۶ سوره ممتحنه است که ابراهیم (ع) و اصحاب او را اسوه حسنه ای برای کسانی که به خدا و روز قیامت ایمان و امید دارند معرفی کرده است.[۷]

مکارم شیرازی درتفسیرپیام قرآن اظهارداشته اند:«اسوه به معنای اقتدا کردن و پیروی نمودن و سرمشق گرفتن است نه معنای وصفی آن ، چنانکه در تعبیرات امروز متداول شده است. به تعبیر دیگر قرآن نمی فرماید ، پیامبر مقتدای شماست ، بلکه می گوید : وجود او اقتدای شایسته و سرمشق نیکوست»[۸]

 

واژه جوان در لغت

«جوان یعنی هر چیزی که از عمر آن چندان نگذشته باشد ، خواه انسان باشد، خواه حیوان باشد و خواه نبات ، به عبارت دیگر انسان یا حیوان یا درختی که به حد میانه ی عمر طبیعی خود رسیده باشد جوان یا برنا نامیده شده و متضاد پیر می باشد.»[۹]

در ادبیات عرب واژه «شباب وفتی» معادل جوان به کار رفته است ، «شباب به معنای کسی است که قدرت جسمانی و توانایی هایش رشد و نمو کرده و در اوج قدرت بدنی و روحی باشد»[۱۰][۱] – محمد ، معین ، فرهنگ فارسی ، جلد ۱ ، ص ۳۴۲٫

[۲] – علی الکبر ، دهخدا ، لغت نامه ، ج ۱ ، انتشارات دانشگاه تهران .

[۳] – الن بیرو ، فرهنگ علوم اجتماعی ، ترجمه دکتر باقر ساروخانی ، انتشارات کیهان ، ص ۱۷۵

[۴] -بیوک ، محمدی ، الگو های فرهنگی خاموش ،ج ۳ شماره ۷

[۵] – بهاء الدین ، فرشاهی ، دانشنامه قرآن و قرآن پژوهشی ، انتشارات دوستان ، ص ۲۲۷ .

[۶] – ابوالقاسم حسین بن محمدبن فضل،الراغب اصفهانی،مفردات الفاظ قرآن،انتشارات رضوی،ج ۱، ص ۱۷۴

[۷] – همان

[۸] – ناصر ، مکارم شیرازی ، پیام قرآن ، ج ۳ ، ص ۵۲٫

[۹] – علی اکبر ، دهخدا ، لغت نامه ، ص ۱۳۹

[۱۰] – ابوالحسن احمد ، ابن مارس زکریا ، معجم مقیاس اللغه ، ج ۳ ، تحقیق هارون عبد السلام محمد ، مکتب اعلام اسلامی ۱۴۴ ق ، ص ۱۷۷ ، واژه شب

70,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله جوان و تربیت
 • مقاله جوان و موفقیت آن
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   جمعه, ۲۴ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.