مقاله اصول کلی رادار


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله اصول کلی رادار مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۹۴  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله اصول کلی رادار نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

فصل اول   ۱
اصول رادار   ۱
۱-۱ مقدمه   ۲
۱-۲- اصول رادار:   ۴
۱-۳- فرمول های اسامی رادار:   ۸
۱-۴- راه های کاهش نویز:   ۱۲
۱-۵- رنج دینامیکی: (Dinamic rany )   ۱۳
۱-۶- تقسیم بندی رادارها از نظر کاربرد:   ۱۴
۱-۷- نوع بیمFan beam   ۱۶
۱-۸- تفاوت راداهای اخطار اولیه با راداهای تجسسی:   ۱۷
۱-۹- PRF برابر PRF  رادار تجسسی (پالیین)   ۱۹
۱-۹-۱ رادارهای سه بعدی:   ۱۹
۱-۹-۲ رادارهای تعقیب هدف: (Track radars)   ۲۰
۱-۹-۳- رادار کنترل آتش: (Fire control radars)   ۲۰
۱-۱۰ باندهای فرکانسی؛   ۲۱
۱-۱۱- کاربرد طیف فرکانس راداری در رادارها مختلف؛   ۲۲
۱-۱۲- باند فرکانسی : ( ۳۰ – ۳۰۰ mHz) VHF   ۲۴
۱-۱۳- باند فرکانس C  و : ( ۴ – ۸ GHz ) P   ۲۵
۱-۱۴- باند فرکانس : ( ۸ – ۱۲ GHz ) X   ۲۵
۱-۱۵- امواج با طول موج میلیمتری :   ۲۶
۱-۱۶- فرکانس های لیزری:   ۲۶
۱-۱۷- محاسبه فرکانس داپلر   ۳۲
۱-۱۸- انواع رادار : MTI   ۳۴
۱-۱۹- محاسبه خروجی آشکارساز فاز:   ۳۸
فصل دوم   ۴۰
نمایش اهداف متحرک بر روی اسکوپ   ۴۰
۲-۱- استخراج اطلاعات داپلر به وسیله اسکوپ : (PPI)   ۴۱
۲-۲- طرز کار : D.L Coneeler   ۴۱
۲-۳- خط تأخیر الکترومغناطیس:   ۴۲
۲-۴- مدولاتور : PFN   ۴۴
۲-۵- خط تأخیر از نوع فیوز کوارتز   ۴۶
۲-۶- خط تأخیری دیجیتالی:   ۴۷
۲-۶- مشخصات  فیلتری delay line canceller  :   ۴۸
۲-۷- منحنی پاسخ فرکانس : Single Delay Line Canceller   ۴۹
۲-۸- تحلیل سرعت کور برای رادارهای مختلف:   ۴۹
۲-۹- پاسخ فرکانسDoubledelay line canceller:   ۵۱
۲-۱۰- فیلترهای متقاطع  Transversal filters:   ۵۳
۲-۱۱-  STAGER PRF ( PRF متغیر):   ۵۴
۲-۱۲- روش تولید PRF به صورت Stager :   ۵۸
۲-۱۳- فیلترهای داپلر با کمترل فاصله:   ۶۰
۲-۱۴- شرح کار سیستم:   ۶۳
۲-۱۵- محدودیت های عملکرد رادار : MTI   ۶۴
۲-۱۶- ضریب بهبودی : ( Improvement factor)   ۶۴
۲-۱۷- قابلیت دید در کلاتر : ( Sub clutter visibility )   ۶۵
۲-۱۸- اثر تغییرات فرکانس:   ۶۶
۲-۱۹- نوسانات داخلی کلاتر: ( Internal Clutter Fluctuation)   ۶۷
فصل سوم   ۷۲
نوسانات داخلی کلاتر در رادار   ۷۲
۳-۱- محدود کردن گسترش طیفی کلاتر در رادار : MTI   ۷۳
۳-۲- بلوک دیاگرام : Non Coherent MIT Radar   ۷۴
۳-۳- مشکلات خاص در طراحی رادار (AMTI) :   ۷۴
۳-۴- رادارهای پالس داپلر:   ۷۵
۳-۵- سیستم های پالس داپلر:   ۷۸
۳-۶- رادارهای پالس داپلر Mediom PRF :   ۷۹
۳-۷- فاصله یابی FM :   ۸۰
۳-۸- رادارهای با فشردگی پالس:   ۸۳
۳-۹- مزیت های فشردگی پالس Puls Lompression Advantage :   ۸۴
دستیابی به یک پالس وسیع با استفاده از پالس باریک:   ۸۵
۳-۱۰- کاربردهای پالس باریک در رادار:   ۸۵
۳-۱۱- محدودیت های یک رادار پالس کوتاه:   ۸۶
۳-۱۲- عوامل موثر در انتخاب سیستم فشردگی پالس:   ۸۷
۳-۱۳- روش فعال در تولید شکل موج:   ۸۷
۳-۱۴- تکنیک های فشردگی پالس:   ۸۸
۳-۱۵- وسایل غیر فعال FM خطی (Passive Fm Linr Device) :   ۹۲
۳-۱۵-۱نوسان ساز با کنترل ولتاژ (V.C.O) :   ۹۳
۳-۱۵-۲-   مدولاتور سرا سوئید:   ۹۴
۳-۱۵-۳-تولید کننده شکل موج مورد نظر با خط تأخیر:   ۹۵
۳-۱۵-۴-تولید کننده FM خطی ترکیب شده : (Synthesize Liner Fm Generator)   ۹۶
۳-۱۶-محدودیت های شکل FM غیر خطی:   ۹۷
فصل چهارم   ۱۰۲
رادارهای ردیاب   ۱۰۲
۴-۱- رادارهای ردیاب (Tracling Radars) :   ۱۰۳
۴-۲- چگونگی عملکرد یک رادار ردیاب:   ۱۰۳
۴-۳- کاربردهای اساسی رادارهای ردیاب:   ۱۰۳
۴-۴-  چگونگی دستیابی به مختصات هدف و عمل پردازش :   ۱۰۴
۴-۵- اسکن الکترونیکی چیست؟   ۱۰۸
۴-۶- اسکن و انواع آن:   ۱۰۸
۴-۷- مدت زمان اسکن:   ۱۰۸
۴-۸- اسکن خطی(Raster Scan):   ۱۱۰
۴-۹- اسکن مخروطی (Conical Scan) :   ۱۱۴
۴-۱۰- رادار ردیاب تک پالس (mono puls tracking radar) :   ۱۱۷
۴-۱۱- انواع رادارهای ردیاب تک پالس:   ۱۱۷
۴-۱۲-بلوک دیاگرام یک رادار ردیاب تک پالس مقایسه گر دامنه ی یک بعدی:   ۱۲۰
۴-۱۳-تکنیک های فیدهورن (تغذیه کننده آنتن) رادار تک پالس:   ۱۲۱
۴-۱۴-زاویه ی دید چیست؟   ۱۲۱
۴-۱۵-رادارهای ردیاب تک پالس مقایسه گر فاز:   ۱۲۲
۴-۱۶- بلوک دیاگرام رادار Track از نوع تک پالس مقایه گر فاز:   ۱۲۵
۴-۱۷- مقایسه ی رادارهای ردیاب:   ۱۲۵
۴-۱۸- ردیابی در سطح پایین ( زاویه ی کم):   ۱۲۶
۴-۱۹- ردیابی در فاصله:   ۱۲۷
۴-۲۰- رادارهای ارتفاع یاب:   ۱۲۹
۴-۲۱- رادارهای سه بعدی (۳D) :   ۱۲۹
۴-۲۲- رادار های V بیم:   ۱۳۱
۴-۲۳- رادارهای چند بیمی:   ۱۳۲
۴-۲۴- رادارهای اسکن سه بعدی:   ۱۳۳
۴-۲۵- اسکن الکترونیکی:   ۱۳۳
۴-۲۶- اسکن فرکانس :   ۱۳۴
فصل پنجم   ۱۳۶
اصول آرایه فازی   ۱۳۶
۵-۱- اصول آرایه فازی:   ۱۳۷
۵-۲- ترکیبات آرایه فازی:   ۱۳۸
۵-۳- محاسبه ی خروجی آرایه چهار نقطه ای:   ۱۳۹
۵-۴- عمل اسکن در طول پالس در رادارهای آرایه فازی:   ۱۴۰
۵-۵- هدایت بیم:   ۱۴۱
۵-۶- مقایسه ی تغذیه گرهای موازی و متوالی:   ۱۴۲
۵-۷- معایب و مزایای رادارها آرایه فازی:   ۱۴۸
۵-۸- فرق رادارهای اولیه و ثانویه چیست؟   ۱۴۹
۵-۹- درهای سیستم IFF :   ۱۵۰
۵-۱۰- سیستم SIF :   ۱۵۲
۵-۱۱- بخش RF :   ۱۵۴
۵-۱۲- کنسول آنالوگ گیرنده: (ARC)   ۱۵۵
۵-۱۳- منبع تغذیه :   ۱۵۶
۵-۱۴- کنسول اصلی دیجیتال: (DMC)   ۱۵۶
۵-۱۵- کنسول فرعی دیجیتال: (DSC)   ۱۵۸
۵-۱۶- کنسول راه دور رادار : (DRC)   ۱۵۹
۵-۱۷- سیگنال های درایو فرستنده :   ۱۵۹
۵-۱۸- مشخصات فنی قسمت آنالوگ گیرنده:   ۱۶۰
۵-۱۹- مشخصات سیستم برق مورد استفاده:   ۱۶۲
۵-۲۰- ضریب تقویت Mixer گیرنده در مجموع ۴۰ db می باشد.   ۱۶۳
۵-۲۱- کنسول آنالوگ گیرنده (ARC) :   ۱۶۵
۵-۲۲- کنسول دیجیتالی (DMC) :   ۱۷۳
۵-۲۳- طبقه ی تطبیق سیگنال (SCS) :   ۱۷۵
۵-۲۴- کارت X Angle:   ۱۷۶
۵-۲۵- مشخصات رادار JY14 :   ۱۷۶
۵-۲۶- تکنیک های ضد موشک های ضد رادار (ARM) :   ۱۸۱

۳-۱- محدود کردن گسترش طیفی کلاتر در رادار : MTI

در رادارهای مدرن عموماً کوشش می شود تا از محدوده دینامیکی مناسبی برای عبور پیک کلاتر بدون این که گیرنده رادار را اشباع نماید استفاده گردد. معمولاً یک Limiter (محدود کننده) در ابتدای بخش تقویت کننده IF قبل از پردازشگر MTI مورد استفاده قرار می گیرد تا از کلاترهای سیگین که موجب اشباع رادار می شود جلوگیری کند. ( این سیستم را STC می نامند) STC سیستمی است که یک پالس منفی جهت اعمال به IF amp به منظور تنظیم Biosing تقویت کننده IF جهت کنترل دامنه سیگنال IF و جلوگیری از اشباع گیرنده به کار می رود.

رادارهای MTI با سکوی پرنده (Air born-MTI-radar)

جهت آشکارسازی کشتی ها توسط هواپیمای گشتی و همچنین اهداف در ارتفاع کم رادارهای جستجوگر مستقر روی هواپیما ساخته شد. نقش اساسی این رادارها عبارتند از:

گسترش فاصله آشکارسازی هدف های دارای ارتفاع کم در فاصله دور
آشکارسازی کشتی ها در دریا و هدف های مشخص زمینی
پیدا کردن موقعیت و عمل سیستم های اخلالگر
ردیابی هدف ها و جهت یابی هواپیماهای رهگیر

توضیح این که این رادارها با وسعت دیدی که دارند جهت آشکارسازی هدف ها در مقابل کلاتر دریایی و زمینی مورد استفاده قرار می گیرند این رادارها جهت کم کردن اثر کلاتر قادرند زاویه آنتن خود را تغییر دهند (رادارهای زمینی تا حدود ۳۰ یا ۴۰ کیلومتری خود را نمی بینند که این به خاطر وجود لوب های فرعی است ولی در رادارهای هواپایه این مشکل وجود ندارد یا خیلی کم است).

در این رادارها (AMTI) از Non Coherent MIT استفاده می شود. ( یا به عبارت دیگر این رادارها از نوع Non Coherent MIT هستند) و برای کشف اهداف ثابت و آشکارسازی اهداف متحرک از تغییرات دامنه استفاده می کنند.

۳-۲- بلوک دیاگرام : Non Coherent MIT Radar

 v     یکه راداهای متحرک از رادار MTI غیر کوهرنت استفاده می نمایند.

۳-۳- مشکلات خاص در طراحی رادار (AMTI) :

1-    ارتفاع بسیار بالای سکو

فشار هوای خاصی درون موجبر نیاز است و این هوا باید خشک باشد که برای این منظور هوا را از کانال هایی عبور می دهند تا رطوبت هوا را بگیرد که داخل موجبر ایجاد جرقه نکند.

 ۲-    متحرک بودن هواپیما

۳-    محدودیت های وزن ، حجم و توان

۴-    محدودیت های پوششی ( از نظر دید ۳۶۰ درجه)

۳-۴- رادارهای پالس داپلر:

رادارهای پالس داپلر بر اساس اصول کلی رادار MTI کار می کند یعنی با استفاده از فرکانس داپلر برای تشخیص و آشکار سازی هدف های متحرک از هدف های ثابت (Clutter) عمل می نماید.

یکی از فرق های مهم و اساسی رادار  با رادار پالس داپلر:

رادار پالس داپلر با PRF زیاد کار می کند و باعث ایجاد فرکانس داپلر بدون ابهام می گردد.

توضیح اینکه: PRF مورد نیاز باید حداقل دو برابر فرکانس داپلر در پایین باشد.

رادارهای پالس داپلر در کاربردهای هوایی نظیر آواکس به علت این که نیاز به PRF کم دارند کاربردی ندارند.

این نوع رادارها خصوصاً در مقابله با چف و کلاتر جوی موثر هستند.

یکی از نقاط ضعف این رادار وجود نقاط کور در فاصله است که به علت PRF زیاد به وجود می آید.

این رادار بیشتر از سیستم های گیت های کنترل فاصله به صورت مجموعه ی صافی داپلر به جای Delay Line Canceller استفاده می نماید و در فرستنده از لامپ کلاسیترون به جای مگنترون استفاده می گردد.

بلوک دیاگرام رادار پالس داپلر به صورت زیر است:

 رسم طیف کلاتر و هدف برای ارسال یک تک خط طیفی از سکوی متحرک به صورت زیر است:

 به دلیل وجود لوپ های فرعی یا side lop فرکانس های سیگنال برگشتی از کلاتر ثابت می توانند به اندازه ۲Vr/λ± از فرکانس حامل تغییر یابند.

کلاتر دارای پیک باندی است که از سیگنال برگشتی از کلاتر در بیم اصلی (main beam) ایجاد گردیده است برای هدف های نزدیک شونده fd=2(Vr+Vf)/λو برای هدف های دور شونده fd=- 2(Vr+Vf)/λ

تفکیک داپلر Dopler  resolution  :

در این گونه رادارها داپلر ریزولوشن توسط پهنای باند فیلتر داپلر تعیین می گردد.

: Issodops

طیف کلاتر زمینی در رادارهای پالس داپلر نشنان دهنده خطوطی با انعکاسات داپلر ثابت به نام  Issodopsاست که در اثر حرکت افقی سکوی رادار به وجود می آید و به گونه ای است که می توان حلقه های متحد المرکزی به آن ها اطلاق نمود.

 Issodops ها نمایانگر تلاقی زمین و سطح یک مخروط در اطراف بردار سرعت رادار هستند.

۳-۵- سیستم های پالس داپلر:

در طراحی رادارهای پالس داپلر آن چه که باید اساسا مد نظر قرار گیرد انتخاب PRF برای کاربردهای مختلف مورد نظر است. حالت های انتخاب PRF عبارت است از:

Low PRF Radars
Medium PRF Radars
High PRF Radars
Mods PRF Radars

رادارهای پالس داپلر low PRF :

این رادارها برای کاربردهای فاصله بدون ابهام و در کاربردهای سطحی و ماوراء افق مورد استفاده قرار می گیرد.

در این نوع رادار تعداد گیت های کنترل فاصله ( Range Gate ها) از انواع دیگر رادارهای پالس داپلر بیشتر است و بالعکس فقط تعداد کمی فیلتر داپلر به کار گرفته می شود.

محدوده فرکانسی بین خطوط PRF را با فیلتر داپلر پر می نمایند.

برتری اصلی نوع low PRF توانایی آن در محدود کردن کلاتر ورودی توسط STC یاLimiter  می باشد.

در این نوع رادار گستردگی طیف کلاتر در لوپ اصلی ( بیم اصلی ) در درجه اول به وسیله سرعت هواپیما، پهنای بیم آنتن و زاویه بیم در سمت تعیین می گردد.

رادارهای پالس داپلر High PRF  :

رادارهای High PRF دارای داپلر بدون ابهام هستند.

اساساً در کاربردهای هوایی جهت دید پایین (Look Down) در کلاتر سنگین به کار گرفته می شود.

در این نوع رادارها داپلر های هدف که در خارج از لوپ فرعی ظاهر می شوند می توان در محیطی که نویز آن محدود شده است آشکارسازی نمود.

یکی از خصویات High PRF در کاربردهای هایی این است که هدف های زمینی متحرک کند قابل حذف هستند چون یک چنین طیف گسترده داپلری برای پردازش هدف وجود دارد.

بزرگ ترین محدودیت این رادارها در کاربردهای هوایی توانایی محدود آن در آشکارسازی هدف های متحرک در سرعت هایی است که باعث می گردد که فرکانس داپلر این گونه هدف ها در محدوده کلاتر لوپ های فرعی ظاهر گردد.

۳-۶- رادارهای پالس داپلر Mediom PRF :

این گونه رادارها اساساً د رکاربردهای هوایی که نیاز به آشکارسازی هدف های تعقیب کننده (Tail – chase target ) باشد مورد استفاده قرار می گیرند. این نوع رادارها در کاربرهای هوایی باعث حذف هدف های متحرک کند و ایجاد پوشش برای همه جنبه های هدف ها که در مناطق بدون ابهام کلاتر لوپ فرعی ظاهر گردند ایجاد اطلاعات دقیق فاصله می گردد.

فاصله یابی با چند PRF :

رد رادارهای پالس داپلر با PRF زیاد استفاده از PRF چند تایی بین ۱۰۰ KHz تا ۳۰۰ KHz برای جلوگیری از محو شدن سیگنال های برگشتی ( برای جلوگیری از حالت خسوف و کسوف هدف ) از هدف نیاز است از چند PRF به صورت متغیر به طور هم زمان استفاده کرد.

منظور این است که برای فائق آمدن بر این مشکلات از چند PRF به طور هم زمان استفاده کرد. به مشاهده موقعیت بین پالسی هدف در هر PRF فاصله حقیقی هدف نیز به دست می آید.

۳-۷- فاصله یابی FM :

در رادارهای پالس داپلر با PRF زیاد گاهاً در اثر افزایش PRF فاصله دارای ابهام زیاد گردیده که برای حل آن باید در رادار از مدولاسیون فرکانس استفاده گردد. مدولاسیون فرکانس خطی و سینوسی هر دو برای این منظور مناسب هستند لیکن مدولاسیون فرکانس خطی بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.

فاصله یابی FM خطی در ساده ترین شکل آن شامل ارسال یک PRF زیاد است که به طور متناوب فرکانس آن مدولاسیون رمپ[۱] می گردد که شکل زیر نمایانگر این مطلب است.

 سیگنال ارسال شده از نظر زمانی تأخیر داده می شود و همانطور که در شکل نشان داده شده است با تغییر فرکانس داپلر فرکانس آن نیز تغییر می کند.

 fd1 تغییرات محاسبه شده داپلر در طول نیمه غیر FM و fd2 تفاوت فرکانس محاسبه شده در طول نیمه FM از سیکل اندازه گیری فاصاه است.

توضیح : مدولاسیون فرکانس خطی برای یک مدت زمان حداقل چندین برابر زمان رفت و برگشت بیشتر هدف های با ارزش در فاصله ادامه پیدا می کند در این مدت تفاوت نهایی آن ها بین فرکانس سیگنال های برگشتی ( دریافتی ) و فرکانس فرستنده مقایسه می گردد.

در مدت نیمه دوم سیکل اندازه گیری فاصله ، فرکانس فرستنده ثابت می ماند و پس از یک دریافت کوتاه تفاوت بین سیگنال های دریافتی و ارسالی دوباره محاسبه می گردد.

در طول نیمه غیر FM سیکل اندازه گیری فاصله فرکانس سیگنال تابعی از سرعت هدف است. در نیمه FM فرکانس سیگنال متناسب با جمع جبری سرعت هدف و فاصله است. سیگنال های بازگشتی آشکار شده از هدف هایی کبا سرعت بالا دارای تغییرات فرکانس بالاتر و سیگنال های بازگشبی از هدف های با فاصله بیشتر دارای تغییرات فرکانس کمتری در طول مود FM هستند که فاصله از رابطه فوق محاسبه می گردد.

۳-۸- رادارهای با فشردگی پالس:

سیستم فشردگی پالس چیست؟

سیستمی است که یک پالس باریک با توان کم را به یک پالس وسیع مدوله شده قبل از تقویت و ارسال تبدیل می نماید.

منظور از روش کار رادار با فشردگی پالس چیست؟

در رادارهای پالسی برای تفکیک فاصله و دقت خوب به پالس باریک نیاز است در حالس که برای اجتناب از ابهام و احتمال آشکارسازی خوب از پالس وسیع استفاده می گردد. منظور از روش کار رادار با فشردگی پالس این است که به هر دو هدف فوق ( به تفکیک فاصله و دقت خوب رادارهای پالس کوتاه و توانایی آشکارسازی رادارهای با پالس وسیع ) دست یابیم.

توضیح این که در این گونه رادارها گیرنده به گونه ای طراحی شده است که با سیستم فیلتر تطبیقی (match Filter می تواند پالس فشرده شده را به حالت اول خود برگرداند و سیگنال را دریافت و پردازش نماید.

شکل موج ارسالی در سیم puls compression چگونه است؟

در سیستم فشردگی پالس شکل موج ارسالی دارای پالسی با پهنای وسیع است که با مدولاسیون داخلی پالس پهنای موثر باند آن نیز گسترده می گردد.

به طور کلی عرض باند موثر ۱/Z می باشد که به طور معمول برابر ۱/۱۲ µ sec و زمانی که از پالس کامپرشن استفاده شود µ sec  است.

انرژی موجود در پالس به چه عواملی بستگی دارد؟

به عرض پالس و توان ماکزیمم بستگی دارد.

توضیح:

در رادارهایی که ایجاد دقت در فاصله (RR/10) یا تفکیکی در فاصله (Range Resolution) مورد نظر باشد پهنای پالس Pw باید محدود گردد. بنابریان انرژی مورد نیاز برای هر پالس با پیک توان بسیار زیاد حاصل می گردد.
در رادارهای برد بلند امکان استفاده از پیک توان بسیار زیاد جهت آشکارسازی اهداف با سطح مقطع راداری کم وجود ندارد. به علت این که خطر ایجاد ولتاژ شکست در عناصر تشکیل دهنده رادار وجود دارد. در چنین رادارهایی انرژی مورد نیاز برای هر پالس با افزایش پهنای پالس حاصل می گردد.
در رادارهایی با فشردگی پالس استفاده وسیع به این معناست که انرژی بسیار زیادی در هر پالس ایجاد می گردد و این عمل باعث بهبود احتمال آشکارسازی می شود.

v  در رادارهای CW و رادارهایی که دارای PRF بالایی هستند جهت به دست آوردن فاصله از مدولاسیون FM روی موج ارسالی استفاده می شود.

۳-۹- مزیت های فشردگی پالس Puls Lompression Advantage :

1-    استفاده بیشتر از توان متوسط موجود در فرستنده رادار

۲-    اجتناب از خطرهای پیک بالا در بخش های مختلف

۳-    کاهش آسیب پذیری سیستم در مقابل سیگنال های تداخلی که خواص مشابهی با شکل موج فشرده شده ندارد.

۴-    سیستم به طرف خاصیت LPI تقویت می شود.

دستیابی به یک پالس وسیع با استفاده از پالس باریک:

دستیابی به یک پالس وسیع با استفاده از یک پالس باریک (Short Pals) امکان پذیر است. چون که پالس باریک شامل تعدادی زیاد مولفه های فرکانسی با رابطه ی فازی دقیق بین آن ها می باشد اگر این فازهای نسبی توسط یک فیلتر ( معمولاً فیلتر تطبیق با Match Filter) ) تغییر یابد مولفه های فرکانسی برای ایجاد یک پالس وسیع با یکدیگر ترکیب می گردند این همان پالس وسیعی است که ارسال گردیده.

v     هرچه پالس کوتاه تر باشد تغییرات داپلر کمتر است.

۳-۱۰- کاربردهای پالس باریک در رادار:

رادارهای متداول با پالس باریک ممکن است برای اهداف زیر مورد توجه قرار گیرند:

۱)     تفکیک در فاصله

Range Resolution

2)     دقت در فاصله

Range Accuracy

3)     کاهش کلاتر

Clutter Reduction

4)     کاهش تابش یا انعکاس

Glint Reduction

5)     تفکیک چند مسیره

Multi Path Resolution

6)      حداقل فاصله

Minimum Range

7)     تغییرات مجاز داپلر

Doupller Tolerance

تفکیک در فاصله: معمولاً تفکیک هدف های در مختصات فاصله ساده تر از تفکیک آن ها در زاویه است. تفکیک فاصله تابعی از پهنای پالس رادار می باشد.

RR=                  RR (km) = 0.15 × pw µ sec

RR (N mail) =0.81 × pw µ sec

با استفاده از تکنیک فشردگی پالس می توان  Range Resolution را بهبود بخشید اما نمی توان حداقل فاصله را تغییر داد.

دقت در فاصله:اگر یک رادار دارای قابلیت خوبی برای تفکیک در فاصله باشد قابلیت دقت اندازه گیری فاصله آن نیز خوب خواهد بود.

RAC= RR/10

کاهش کلاتر: یک پالس کوتاه با کاهش کلاتر موجود در سلول تفکیک نسبت به سیگنال به کلاتر را افزایش می دهد. (S/N)

کاهش تاش یا انعکاس: در رادار های ردیاب خطاهای فاصله و زاویه که بر اثر اندازه ی محدود هدف به وجود آمده است با افزایش تفکیک فاصله کاهش داده می شود. ( چون این امر باعث تشخیص مرکز پراکنده کننده می گردد)

تفکیک چند مسیره: با تفکیک فاصله ی مناسب سیگنال های دلخواه از هدف از سیگنال های برگشتی که به واسطه ی پراکندگی از مسیرهای دورتر یا چند مسیره به گیرنده می رسند جداسازی می گردد.

حداقل فاصله: یک پالس باریک باعث می گردد تا رادار با حداقل فاصله ی کوتاه تری کار کند Rmin (km)= 15 pw با یک پالس باریک تغییرات فرکانس داپلر در مقایسه با پهنای باند گیرنده کم خواهد بود در نتیجه یک فیلتر تطبیق برای آشکارسازی مورد نیاز می باشد.

۳-۱۱- محدودیت های یک رادار پالس کوتاه:۱ یعنی یک ضریب ثابت فرکانسش زیاد می گردد.

120,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    پنجشنبه, ۲ آذر , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.