مقاله اطلاعات عمومی در مورد نفت


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله اطلاعات عمومی در مورد نفت مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۷۵  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله اطلاعات عمومی در مورد نفت نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدّمه ۸
فصل اوّل : اطلاعات عمومی در مورد نفت ۱۲
۱-۱- تشکیل نفت ۱۳
۱-۲- ترکیب نفت ۱۴
۱-۳- خواص فیزیکی نفت و نحوة محاسبة آنها ۱۴
فصل دوّم : کاربرد روش های ازدیاد برداشت در مخازن نفتی کشور ۱۸
۱-۲- تزریق گاز و آب به میادین نفتی ۲۰
۲-۱-۱- تزریق گاز در ایران ۲۱
۲-۱-۲- تزریق آب ۲۷
فصل سوّم : تعاریف و مفاهیم اولیه ۲۹
۳-۱- انواع سنگ مخزن ۳۰
۳-۲- درجة تخلخل ۳۱
۳-۳- درجة نفوذ پذیری ۳۲
۳-۴- رابطة بین نفوذ پذیری و درجة تخلخل ۳۳
۳-۵- ضریب مقاومت الکتریکی مخازن ۳۴
۳-۶- ضریب حجمی ۳۴
۳-۷- درجة پیچش ۳۵
۳-۸- قانون دارسی ۳۶
۳-۹- تحرک و نسبت تحرک ها ۳۷
۳-۱۰- درجة سیر شدن ۳۷
۳-۱۱- شرایط مخازن – تغییرات فشار و دما ۳۹
۳-۱۲- تعریف انواع مخازن ۴۱
۳-۱۳- ازدیاد برداشت نفت ۴۳
فصل چهارم : روش های اولیّة تولید از مخزن ۴۶
۴-۱- مکانیزم های طبیعی ۴۷
۴-۱-۱- مکانیزم رانش آبی ۴۸
۴-۱-۲- مکانیزم رانش توسط کلاهک گازی ۴۹
۴-۱-۳- مکانیزم رانش گاز محلول ۵۰
۴-۱-۴- رانش ثقلی ۵۱
۴-۱-۵- مکانیزم رانش در اثر فشردگی مخزن ۵۲
۴-۱-۶- مکانیزم رانش مرکب ۵۲
۴-۲- مکانیزم های حفظ فشار مخزن ۵۳
۴-۲-۱- تزریق آب با هدف حفظ فشار ۵۴
۴-۲-۲- تزریق گاز با هدف حفظ فشار ۵۴
فصل پنجم : معادلات دیفرانسیل برای جریان شعاعی در محیط های متخلخل ۵۶
۵-۱- معادلات حاکم بر جریان سیالات در حالتهای پایا و گذرا ۵۷
۵-۲- ساخت فشار در اثر بسته شدن چاه در حالت پایا ۶۵
۵-۳- حل معادلة حرکت سیال در جریان شعاعی برای حالت نیمه پایا ۶۸
۵-۴- تأثیر تزریق بخار آب روی شاخص بهره دهی ۷۰
۵-۵- جریان شعاعی گازها در حالت پایا ۷۳
فصل ششم : ازدیاد برداشت نفت با تزریق آب ۷۴
۶-۱- موارد مورد توجه در پروژة سیلاب زنی ۷۵
۶-۲- مکانیزم رانش نفت بوسیلة آب تزریقی ۷۶
۶-۳- فرآیند جابجایی بوکلی- لورت ۷۹
۶-۴- الگوی قرارگیری چاههای تزریقی آب ۸۲
۶-۵- راندمان جاروبی ۸۳
۶-۶- عملیات روی آب تزریقی ۸۶
۶-۷- پمپ های تزریق آب ۸۶
۶-۸- الگوی تزریق آب ۸۷
فصل هفتم : روشهای گرمایی ازدیاد برداشت نفت ۸۹
۷-۱- تزریق سیالات گرم ۹۰
۷-۱-۱- تزریق آب داغ ۹۰
۷-۱-۱- تزریق آب داغ ۹۱
۷-۱-۲- تزریق بخار آب ۹۱
۷-۲- روشهای احتراقی ۹۷
۷-۳- ریزش ثقلی به کمک بخار ۱۰۰
۷-۴- گرم کردن مخزن به روش الکتریکی ۱۰۲
۷-۵- گرم کردن مخزن به روش الکترومغناطیسی ۱۰۲
۷-۶- مقایسة روشهای حرارتی : ۱۰۳
۷-۶-۱- مقایسة روشهای تزریق آب داغ و بخار آب ۱۰۳
۷-۶-۲- مقایسة عملیات تزریق بخار آب و احتراق درجا ۱۰۳
۷-۷- مقالات ارائه شده در خصوص تزریق بخار آب ۱۰۴
فصل هشتم : ازدیاد برداشت نفت با تزریق گاز ۱۱۰
۸-۱- تزریق گاز به روش امتزاجی ۱۱۱
۸-۱-۱- تعریف امتزاج ۱۱۱
۸-۱-۲- تئوری امتزاج ۱۱۳
۸-۱-۳- جابجایی امتزاجی ۱۱۵
۸-۱-۴- عوامل مؤثر بر راندمان جابجایی ۱۱۷
۸-۱-۵- تزریق نیتروژن و گازهای تولیدی ۱۲۵
۸-۱-۶- تزریق گاز هیدروکربنی ۱۲۷
۸-۱-۷- تزریق گاز دی اکسید کربن ۱۳۱
۸-۲- تزریق گاز به صورت غیر امتزاجی ۱۳۴
۸-۲-۱- فرآیند GAIGI 135
8-3- عوامل مؤثر در راندمان تزریق گاز ۱۳۶
فصل نهم : روشهای دیگر ازدیاد برداشت ۱۳۸
۹-۱- تزریق آب و گاز ۱۳۹
۹-۲- روشهای شیمیایی ۱۴۰
۹-۲-۱- تزریق پلیمر ۱۴۰
۹-۲-۲- تزریق آکلالین ۱۴۱
۹-۲-۳- تزریق فعال کننده های سطحی ۱۴۲
فصل دهم : معادلات ریاضی حاکم در ازدیاد برداشت نفت با تزریق آب ۱۴۳
۱۰-۱- رابطة نفوذپذیری نسبی با میزان سیر شدن ۱۴۴
۱۰-۲- خاصیت تر شوندگی ۱۴۷
۱۰-۳- فشار موئینه ۱۴۹
۱۰-۴- معادلة مقدار جریان جزئی نفت و آب ۱۵۳
۱۰-۵- محاسبة بازیابی نفت ۱۵۶
فصل یازدهم : بهبود بازیابی نفت ۱۶۲
۱۱-۱- بهبود بازیابی نفت با استفاده از تجهیزات کمکی ۱۶۳
۱۱-۲- انتخاب روش ازدیاد برداشت نفت ۱۶۶
۱۱-۳- تأثیر دراز مدّت روش های ازدیاد برداشت نفت در تولید نفت نهایی ۱۶۷
نتیجه گیری ۱۶۹
مراجع ۱۷۲
فهرست علائم ۱۷۳

منابع

۱- دکتر محمدرضا ریاضی، مهندسی مخازن نفت و گاز، چاپ اول، تهران ، مؤسسة انتشارات دانشگاه صنعتی شریف، س ۱۳۷۴ .

۲- مهندس سید علیرضا طباطبائی نژاد، خواص سیالات مخازن نفتی، چاپ اول، تبریز، دانشگاه صنعتی سهند، س ۱۳۷۳ .

۳- B.C.Craft and M.F.Hawkins, petroleum reservoir Engineering, Perentice – Hall, 1959

4- M.Baviere, Basic concepts in Enhanced oil Recovery Processes, 1991

5- رضا رضایی، زمین شناسی نفت، ۱۳۸۰ .

۶- ماهنامة نفت گاز پتروشیمی، شمارة ۱۵ اسفند ۱۳۸۰ .

۷- ماهنامة اقتصاد انرژی، شمارة ۲۹ مهر ۱۳۸۰ .

۸- کمال دانشیار، مختصری بر تکنولوژی اردیاد برداشت از مخازن نفتی ایران، شرکت مهندسی و توسعة نفت، نشریة ۱۰۴، ۱۳۸۰ .

۹- عباس خدادای اسکی، مختصری بر تزریق دی اکسید کربن، شرکت مهندسی و توسعة نفت، نشریة ۱۰۱، ۱۳۸۰ .

۱۰- گزارشات داخلی شرکت ملّی نفت .

۱-۱- تشکیل نفت :

    نظریه های بسیاری در زمینة منشأ نفت و حرکت و جمع شدن آن در یک مخزن وجود دارد. برخی از نظریه ها بر این اساس است که نفت در همان محل مخزن تشکیل می شود، ولی برخی نظریه های دیگر صحبت از حرکت نفت را از مواد غیر آلی می دانند و این به دلیل وجود هیدروژن در نفت است، ولی بیشتر نظریه ها بر اساس مواد آلی استوارند.

    مادة اصلی نفت، کربن ( C ) و هیدروژن (H) است که این مواد اساس گیاهان وحیوانات را تشکیل می دهند. از آنجا که بیشتر مخازن نفتی د مجاورت دریاها قرار دارند، ریشة اصلی نفت را بایستی از محیط دریاها دانست، خصوصاً اینکه مواد آلی‌ای که در دریا وجود دارند در تشکیل نفت از اهمیت بسیاری برخوردارند. نقش گیاهان دریایی در تشکیل نفت را می توان در این دانست که قادرند مواد پیچیدة آلی را توسط واکنشهای نوری از مواد غیرآلی که در آب حل شده اند تهیه کنند.

    مواد آلی سپس تحت شرایط خاصی به نفت تبدیل می شوند. عوامل مؤثر در تبدیل مواد آلی به نفت عبارتند از : ۱-گرما و فشار، ۲- بمباران رادیواکتیو توسط مواد رادیواکتیو در زمین مانند پرتو گاما، ۳- واکنشهای کاتالیزوری

    به طور خلاصه، مراحل زیر لازمة تشکیل نفت و گاز هستند : ۱- منبع مادة آلی، ۲- فرآیندی که مواد آلی را به نفت تبدیل کند، ۳- مخزن برای ذخیره کردن هیدروکربنها، ۴- پوشش سنگی برای بستن سیستم. شرایطی که در مرحلة ۲ برای تبدیل مواد آلی به نفت لازم است عبارتند از : ۱- زمان لازم برای تبدیل مواد آلی به نفت که حدود یک میلیون سال است، ۲- حداکثر فشار در زمان تبدیل حدود psi 2500 است، ۳- دمای لازم حدود F200 است.

۱-۲- ترکیب نفت

    نفت از انواع مختلف هیدروکربنها تشکیل شده است. فرمول کلی هیدروکربنها CxHy است. مقدار کمی نیتروژن، گوگرد و اکسیژن نیز در نفت یافت می شوند. ترکیب این عناصر در نفت خام بر حسب درصد وزنی در جدول ۱-۱ داده شده است. فلزاتی که در نفت سافت می شوند عمدتاً نیکل و وانادیم هستند ولی آهن، سیلیسیم، آلومینیوم، کلسیم، منیزیم و سدیم نیز ممکن است به مقدار جزئی در نفت یافت شوند.

عنصر

درصد وزنی

وزن اتمی

کربن

هیدروژن

گوگرد

اکسیژن

نیتروژن

فلزات

۸۳ تا ۸۷

۱۱تا ۱۵

۰ تا۶

۰ تا ۲

۰ تا ۰۵/۰

۰ تا ۰۱/۰

۰۱/۱۲

۰۰۸/۱

۰۶/۳۲

۰۰/۱۶

۰۱/۱۴

                                                               جدول ۱-۱ ترکیب عناصر مختلف در نفت خام

وزن مولکولی متوسط نفت ممکن است به ۱۰۰۰ نیز برسد و متوسط نقطة جوش آن یز ممکن است از ۲۰ تا C 50 تغییر کند.

۱-۳- خواص فیزیکی نفت و نحوة محاسبة آنها

    از مهمترین خواص فیزیکی، وزن مولکولی، نقطة جوش، چگالی نسبی، نقطة ریزش، ضریب انبساط و نیروی کشش سطحی است.

 

وزن مولکولی :

    وزن مولکولی که با M مشخص می شود، برای یک ماده معمولاً از طریق اندازه گیری نقطة ذوب یا گرمای نهان تبخیر آن و مقایسة آنها با مقادیر نقطة ذوب و یا گرمای نهان تبخیر یک ماده با وزن مولکولی معیّن اندازه گیری می شود.

    برای یک مخلوطی با ترکیب مشخص، وزن مولکولی متوسط از رابطة زیر تعیین می شود.

                                                           (۱-۱)

که Xi کسر مولی جزء I در مخلوط و Mi وزن مولکولی آن جزء است.

چگالی نسبی :

    چگالی نسبی مایعات ر معمولاً در مقایسه با چگالی آب بیان می کنند. از آنجا که چگالی مایعات با دما تغییر می کند دما F60 توسط انستیتو نفت آمریکا (API) به عنوان دمای مبنا برای اندازه گیری چگالی نسبی نفت انتخاب شده است.

                    ۶۰F چگالی نفت مایع در                                                                    (۱-۲)

SG =

60F چگالی آب در

    چگالی آب در F60 برابر ۹۹۹/۰ است. بنابراین چگالی نسبی (SG) بدون بعد است. چگالی نسبی را ممکن است با درجة API نیز بیان می کنند که ارتباط آنها به صورت زیر است :

                                        ۵/۱۴۱                                                                        (۱-۳)

نفت API درجة =                                         – ۵/۱۳۱

۶۰F چگالی نسبی نفت در

    برای نفتهای سنگین با چگالی نسبی بالا، درجة API کمتر است. هرگاه درجة API برای نفتی از ۴۵ کمتر باشد آن را نفت سنگین می نامند. با تعریف فوق، چگالی نسبی ۸% معادل API48/45 است.

گرانروی :

گرانروی معیار معکوس از قدرت ماده برای حرکت است. هرچه گرانروی مایع بالاتر باشد قدرت حرکت آن کمتر است. گرانروی معمولاً بر حسب سانتی پویز (cp) بیان می شود. هر پویز معادل ۱ است.

گرانروی نفت خام بستگی مستقیم به میزان گاز حل شده در آن دارد که با دما و فشار تغییر می کند. تأثیر میزان گاز حل شده در یک نفت خام بر روی گرانروی و چگالی در شکل زیر نشان داده شده است.

نیروی کشش سطحی :

120,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله بررسی وقایع نفت در یک دهه پیش از انقلاب
 • پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک برای مدیریت مخازن نفت و گاز ایران
 • مقاله نفت در خاورمیانه
 • مقاله آلوده کننده های نفت
 • مقاله مطالعه و بررسی دلایل خوردگی در خطوط لوله حمل نفت
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   سه شنبه, ۱ اسفند , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.