مقاله افسردگی ما بین دو گروه افراد ورزشکار و غیر ورزشکار


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله افسردگی ما بین دو گروه افراد ورزشکار و غیر ورزشکار  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۵۸  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله افسردگی ما بین دو گروه افراد ورزشکار و غیر ورزشکار  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

فصل اول
مقدمه موضوع تحقیق ۲
الف – مسئله ۲
ب – فرضیه ۲
فایدة تحقیق ۳
روش انجام تحقیق ۳
پیش فرض ۴
نمونة تحقیق و چگونگی نمونه برداری ۴
روش آماری تحقیق ۵
روش جمع آوری داده ها ۵
تعریف واژه ها ۵
الف – افسردگی ۵
ب – ورزش ۶
فصل دوم
تعریف افسردگی ۸
علائم افسردگی ۸

نشانه های افسردگی تب قطبی ۹
۱-نشانه های بد جانی ۹
۲-نشانه های شناختی ۹
۳-نشانه های انگیزشی ۹
۴-نشانه های بدنی ۹
طبقه بندی افسردگی ۱۰
دوره افسردگی ۱۰
فصل سوم
جامعه تحقیق ۱۲
نمونه برداری ۱۲
نمودار شماره ۱۱۴
نمودار شماره ۲۱۶
نمودار شماره ۲۱۸
نمودار شماره ۴۲۰
ابزار تحقیق ۲۱
نمودار شمارة ۵ ۲۲
نمودار شمارة ۶ ۲۳

دستور اجرا ۲۴
نحوه نمره گذاری ۲۴
جدول تحقیق میزان افسردگی ۲۴
جدول شماره ۱ ۲۵
طرح آزمایشی ۲۵
الف – متغیر مستقل ۲۶
ب – متغیر وابسته ۲۶
شیوه اندازه گیری ۲۶
کنترل ها ۲۷
نمودار شماره ۷۲۸
نمودار شماره ۸ ۲۹
فصل چهارم
تحلیل نتایج ۳۴
شیوه اندازه گیری ۳۴
شیوه گروه بندی ۳۴
جدول شماره ۱۳۵
جدول شماره ۲۳۷

محاسبه لایه های آماری گروه اول ۳۹
محاسبه لایه های آماری گروه دوم ۳۷
جدول شماره ۳۴۰
جدول شماره ۴۴۰
الف تدوین فرضیه ۴۰
مسأله ۴۰
فرضیه ۴۰
آزمون و مقایسه میانگین دو گروه مستقل ۴۱
خطای استاندارد ۴۱
جدول شماره ۵ ۴۱
فرضیه در این بخش ۴۲
فرضیه صفر ۴۲
فرض خلاف ۴۲
نتیجه ۴۲
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری ۴۵
خلاصه فصول ۴۶

مشکلات و محدودیتها ۴۷
پیشنهادات ۴۹
منابع ۵۰

منابع :

الف – دلاور علی – ۱۳۷۲ – روش آماری در روان شناسی و علوم تربیتی انتشارات دانشگاه نور تهران

ب – شاملو سعید – ۱۳۷۰ – آسیب شناسی روانی – تهران – انتشارات رشد

ج – گنجی ، حمزه – (مترجم) – فرانسوا برتیوم – اندره لامورد (نویسنده) مقدمه تحقیق در روانشناسی – انتشارات پناه افزای ۱۳۷۳

د – قراچه داغی – مهدی – (مترجم) دیود برنز (نویسنده) روانشناسی افسردگی تهران ، انتشارات روشنگر – ۱۳۷۰

هـ- نعمت زاده ماهانی – کاظم – بازبینی ادبیات و توصیه های نظری اثرات ضد افسردگی و ورزش

و – خلجی – حسن – فعالیت های جسمانی و فواید روان شناختی آن – ۱۳۷۲

ر – پور افکاری – نصرالله – نشان شناسی بیماری روانی – انتشارات تابش

مقدمه :

در حال حاضر جوامع بشری با همه پیشرفت و جهش که در کلیة متون و علوم مختلف بشری است توجه ناچیزی به جنبه های روانی ، تربیتی ، عاطفی ، اخلاقی ، اجتماعی و بهداشت روانی افراد نموده است .

پیچیدگی و گرفتاریهای جوامع انسانی امروز آگاهی لازم در زمینه های یاد شده را اجتناب نا پذیر و ضروری می نماید . به نظر می رسد اوضاع و احوال شرایط زندگی مدرن و پیچیدگی حاصل از آن انزوا و فرد گرایی همراه با آن از عوامل عمده ای است که زمینة ابتلاء به بیماری روانی از جمله افسردگی را فراهم می کنند .

موضوع تحقیق :

الف – مسأله : آیا رابطه بین افسرگی و فعالیت های ورزشی موجود است .

هدف کلی و آرمانی تحقیق :‌

۱–هدف این تحقیق بررسی رابطه بین تمرینات ورزشی و افسردگی کمتر است .

۲-ارائه کارهای مناسب و پیشنهادات مؤثر در زمینة اثرات مثبت فعالیت های ورزشی در درمان و کاهش افسردگی و میزان خودکشی .

ب – فرضیه :‌

افرادی که به فعالیت ورزشی می پردازند افسردگی کمتری را نسبت به افرادیکه ورزش نمی کنند نشان می دهند .

فایده تحقیق :

افسردگی یکی از شایع ترین اختلالات روانی است که در حال حاضر هر فرد ممکن است آنرا در طول زندگی خود بطور متناوب یا مستمر تجربه کند .

این موضوع صرفاً محدود به زمان و مکان خاصی هم نمی باشد بلکه واکنشی است که در مقابل فشارات عصبی و مشکلات ناشی از جوامع مدرن یا نیمه مدرن کنونی موجود و گویای حالتی است که در هر دوره زمان برای هر کس ممکن است روی دهد .

به صراحت می توان اعلام نمود که تعدادی از افراد بالغ در دوره ای از عمر خود دچار این حالت گردیده و عده ای بیشتری از این افراد به افسردگی خود آگاه نیستند و اگر این حالت روانی ادامه پیدا کند منجر به بعضی مشکلات روانی و بدنی می شود و ادامه در آخر منجر به خودکشی فرد می گردد .

اگر اطلاعات به افراد داده شود تا این حالات روانی نامساعد را تشخیص دهند ،‌ زودتر اقدام به رفع می نمایند .

روش انجام تحقیق :

هدف ما از انجام این پژوهش سنجش و مقایسة فراوانی دو متغیر مستقل ورزش ، وابسته افسردگی در هر دو گروه آزمودنی آزمایشی می باشد .

می خواهیم که بدانیم که آیا رابطه ای بین دو متغیر ذکر شده وجود دارد یا نه ، لذا مناسبترین روش در کسب نتیجه ارزیابی موضوع مطرح شده است .

انجام محاسبات آماری به روش مقایسه ای می باشد و نهایتاً سطح معناداری تفاوت های مشاهده شده را در میزان افسردگی دو گروه آزمودنی آزمایشی و داده های جمع آوری شده را در میزان افسردگی دو گروه آزمودنی آزمایشی را در داده های جمع آوری شده با  استودنت مورد آزمون قرار خواهیم داد .

پیش فرض :

۱-میانگین نمرات گروه اول (غیر ورزشکار)  بالاترین میانگین افسردگی را نسبت به گروه دوم افراد (ورزشکار)  دارند .

۲-تفاوت مشاهده نمرات دو گروه از اجرای آزمون افسردگی در سطح معنی داری می باشد .

جامعه آماری تحقیق :

با منظور مقایسة افراد افسرده ما بین آزمودنیهای آزمایشی در دو گروه افراد غیرورزشکار و ورزشکار به تعداد ۶۰ نفر روززی جنسیت مرد از میان ۲۴۴۵ نفر از افراد موجود و مقیم یکی از مراکز مشابه تهران (-) که به روش نمونه گیری کاملاً تصادفی انتخاب شده اند می باشند.

نمونه تحقیق و چگونگی نمونه برداری :

آزمودنی آزمایشی این تحقیق شامل ۶۰ نفر از آزمودنی در دو گروه (ورزشکار و غیر ورزشکار) از سطح جامعه آماری ذکر شده از میان آن تعداد افرادیکه فعالیت ورزشی نداشته اند و افرادی که فعالیت ورزشی داشته اند به صورت تصادفی با استفاده از لیست اسامی از قبل تعیین شده انتخاب شده اند و محدودیت (سنی.تحصیلی) برای انتخاب آزمودنیهای در نظر گرفته شده است و در کل تنوع سطح اجتماعی و فرهنگی ، اقتصادی ، اقلیمی ، ترتیب تولید وضعیت خانوادگی و شرایط زیستی …… در جهت تعلیم در نظر گرفته شده اند .

روش آماری تحقیق :

به منظور بررسی یافتة این تحقیق و میزان رابطه بین متغیرهای مستقل وابسته (ورزش،افسردگی) مشاهده شده در دو گروه و سطح معناداری نتایج بدست آمده از مقیاس نسبی و فاصله ای حسابی و انحراف استاندارد و آزمون  استودنت برای هر گروه مستقل استفاده شده اند .

متغیرهای پژوهش عبارتند از :

الف – متغیر مستقل (ورزش)‌

ب – متغیر وابسته (افسردگی)

روش جمع آوری داده ها :‌

با استفاده از اجرای تست توسط آزماینده در میزان افسردگی در آزمودنیها استفاده شده است .

تعریف واژه ها :

الف – افسردگی :

الف – چیزی که تست یک آنرا می سنجد .

ب – یک حالت احساس یک واکنش نیست به یک موقعیت یک سبک اختصاصی رفتار مشخص مورد استفاده واقع می شود . احساس افسردگی معمولاً به صورت غمگین شناخته شده (دکتر حسین آزاد ، آسیب شناسی روانی)

ب – ورزش :

تمرینات مستمر و پیگرد فعالیت منظم بدنی ( فیزیکی ) که افراد را در شرایط مطلوبی از نظر حالات و کیفیات بدنی قرار می دهد که با افزایش دفعات و تمرینات لازم و ایجاد ظرفیتهای مناسب توان جسمی لازم و نوعی ورزیدگی در حرکات را برای انجام دهنده آن ایجاد می نماید .

55,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله تاثیر ورزش و انواع ورزشها بر روی افسردگی
 • پرسشنامه افسردگی، اضطراب، استرس DASS- 21
 • پرسشنامه افسردگی بک (BDI)
 • پاورپوینت بزهکاری
 • مقاله گیاهان مؤثر بر بیماری های میگرن و افسردگی
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۲ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.