مقاله امنیت دفاعی منطقه خلیج فارس در دهه های اخیر


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله امنیت دفاعی منطقه خلیج فارس در دهه های اخیر مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۱  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله امنیت دفاعی منطقه خلیج فارس در دهه های اخیر نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

مقدمه   ۱
مفهوم امنیت در عرصه روابط بین الملل   ۲
تعریف و مفهوم امنیت ملی   ۴
شاخصه های امنیت ملی   ۷
موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک خلیج فارس   ۸
وضعیت امنیت دفاعی منطقه خلیج فارس در دهه های اخیر   ۱۴
نتیجه گیری   ۲۵
منابع و مأخذ و پی نوشت ها   ۲۶

منابع و مأخذ و پی نوشت ها

۱-     افتخاری ، اصغر (اسفند ۱۳۸۲). بحران در نظام بین الملل، سناریوهای امنیتی برای جهان در قرن ۲۱، ماهنامه همشهری دیپلماتیک، شماره ۸

۲-            عسگری ، محمود (۱۳۸۱) . مفهوم نوین امنیت در عصر جهانی شدن، فصلنامه راهبر، شماره ۲۴٫

۳-            سیف زاده، سیدحسین (۱۳۷۸) . اصول روابط بین الملل، چاپ اول، نشر دادگستر ، تهران.

۴-              Puchala (1971); International politics Today, New york, Dodd Mead.

5-            روشندل ، جلیل (۱۳۷۴) امنیت ملی و نظام بین الملل، تهران، سمت.

۶-     ماندل، رابرت (۱۳۷۹)، چهره متغیر امنیت ملی، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی ، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی.

۷-     اصغر جعفری ولدائی، ژئوپلیتیک دریای سرخ و خلیج فارس، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین الملل ، ۱۳۸۱٫

۸-            محمدحسین افشردی، ژئوپلیتیک قفقاز، تهران، دوره عالی جنگ، دافوس ، ۱۳۸۱، ص۵٫

۹-              The Persian Gulf in the coming De cade . Trends Threats and opportunities , by Peneil L. Ruman. T.hnR. wise RAND 2002.

10-         Websters, G.& C. Merriam company sp field, Mass acrus elts, USA p482.

11-   پیروز مجتهد زاده ، ترجمه مسعود اجتهادی، امنیت و مسائل سرزمینی در خلیج فارس، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی ، ۱۳۸۰٫

۱۲-   مجموعه مقالات دهمین همایش بین المللی خلیج فارس ، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی ، تهران، ۱۳۷۸، ص ۳۵٫

۱۳-         Persian Gulf Security Richard sokalsky, Rand

14-        اصغر جعفری ولدانی، کانون بحران در خلیج فارس ، تهران، انتشارات کیهان، ۱۳۷۰، ص ۱۰۷٫

۱۵-   کتاب سبز شورای همکاری خلیج فارس ،تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت خارجه ۱۳۷۸، ص ۱۱۴٫

۱۶-        همان، ص ۱۱۵٫

۱۷-   بهمن نعیمی ارفع، (مبانی رفتاری شورای همکاری خلیج فارس در قبال جمهوری اسلامی ایران)، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، ۱۳۷۰، ص ۴۸٫

۱۸-        کتاب سبز شورای همکاری  خلیج فارس، همان، ص ۶٫

۱۹-   لی نور، جی مارتین، ترجمه قدیر نصری (چهره جدید امنیت در خاور میانه) تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی ، ۱۳۸۳، ص۳۷۹٫

۲۰-        کتاب سبز شورای همکاری خلیج فارس، همان، ص ۵٫

۲۱-   امیر اسدیان، (سیاست امنیت امریکا در خلیج فارس) پژوهشکده مطالعات راهبردی، ۱۳۸۱، ص ۱۳۶٫

۲۲-        امیر اسدیان، همان، ص ۱۳۹٫

مقدمه

در جهان امروز امنیت نیاز همه مردم و سرمایه ای برای تمام دولتها بشمار میرود. اهمیت این مهم بویژه در جمهوری که در منطقه ای بحران خیز و در جوار کشورهای عراق، افغانستان و پاکستان و تنگه مهم و استراتژیک تنگه هرمز قرار دارد به وضوح قابل لمس است. باری هر ملتی آرمانی ترین حکومتی، دولتی است که بتواند بالاترین احساس امنیت را برای شهروندان به ارمغان آورد و هر دولتی  می کوشد تا در وهله اول نسبت به بقاء و استمرار قدرت خویش اطمینان یابد.

بنابراین سیاست گذاری امنیتی در عصر حاضر باید همواره درصدد تطبیق یهینه و مناسب شرایط داخلی و محیط امنیتی خویش باشند و این مهم با وجود آگاهی دقیق و واقع بینانه از تهدیدات و فرصت ها ، امکان پذیر است. بر همین اساس کشورها اگر بخواهند در عصر حاضر امنیت خود را به نحو مطلوبی تامین نمایند. نه تنها بایستی مراقب آسیب پذیرها و تهدیدات خویش باشند . بلکه با مطالعه محیط امنیتی خویش باید از فرصت های ممکن حداکثر بهره برداری را بنمایند. فرصت سازی و بهره گیری از فرصت های غیر مترقبه از ویژگی های ضروری سیاست گذاران امنیتی است.

مفهوم امنیت در عرصه روابط بین الملل

موضوع امنیت پیشینه ای به قدمت جهان دارد و در عین حال در هر دوره تاریخی برداشت جدیدی از این مفهوم بدست می آید. در آغاز فقط مستلزم وجود تضمین فیزیکی یک شخص ، قبیله و یا ملت بود و معمولا که محیط نظامی اشاره داشت و هنگامی که حیات مردم تهدید می شد. هر چیز دیگری تحت الشعاع آن قرار می گرفت . اما با پیشرفت جامعه انسانی . امنیت در یک مفهوم گسترده تر در ابعاد سیاسی، اقتصادی و حتی روانی نیزمورد توجه واقع شد! در مجموع می توان آغاز قرن بیست و یکم را سال های حساس و مقطع حاضر را نقطه عطفی در روابط بین الملل ارزیابی شود که جهان درصدد ساختن نظمی جدید و فراگیر می باشد. این نظم که پارادایم روابط بین الملل را مشخص خواهد ساخت، دارای ابعاد و سطوح مختلف و متفاوتی خواهد بود که امنیت مهمترین بعد آن را تشکیل می دهد (افتخاری، ۱۳۸۲ ص ۲۵) مفهوم امنیت درگذشته همواره با قدرت نظامی ارزیابی می شد. چنانچه از آغاز دوران نظام و ستقالبافی تا دهه های اخیر، امنیت همواره در قالب امنیت نظامی تبیین و تعریف می شود. چنین درکی از امنیت بسیار محدود تقلیل گرا بود و از محدوده های مرزهای دولت ها چندان فراتر نم رفت. اما از اواسط دهه ۶۰ میلادی به واسطه ای پیدایش پارامترهای بدیع در محیط جهانی نظیر هور واحدهای سیاسی جدید، بحران جهانی اقتصاد ، گرایش دوایر قدرت به وضعیتنش زدایی و ناکارآمدی استراتژی بازدارندگی نظامی فرصتی برای زایش روایت های تازه بوجود آمد بگونه ای که گورباچف رهبر سابق اتحاد شوروی اظهار کرده هیچ کشوری نمی تواند تنها با تکیه بر قدرت نظامی و قوی ترین سیستم دفاعی امنیت خویش را تامین کند. استقرار امنیت بیش از پیش تبدیل به مسئله سیاسی شده و تنها می تواند با بهره گیری از ابزارهای سیاسی قابل حل باشد…» (عسگری ، ۱۳۸۱، ص ۱۸۰)

وی همچنین تاکید می کند که تصور تروریسم امنیت بین الملل بر مبنای مؤلفه های صرفا نظامی منسوخ گشته و در جهان امروز بازسازی امنیت مبتنی بر مقوله ی اقتصاد است.

صاحب نظران روابط بین الملل ، معتقدند که امنیت اساساً پدیده ای ثابت و مشخص نیست . عامل زمان ایدئولوژی  و اوضاع و احوال بین الملل و همچنین موقعیت کشور و دیدگاه رهبران در کیفیت و کمیت آن و بخوبی تحصیل و حفظ آن تأثیر بسزایی دارد (سیف زاده، ۱۳۷۸، ص ۱۶۱) . از این رو کشورها از دیر باز روش ها و ابزارهای مختلفی را برای کسب و حفظ امنیت در صحنه ی سیاست خارجی به کار می بردند که برخی از آنها عبارتند از:

۱) انزواگرایی ۲) عدم تعهد و وابستگی به بلوک های قدرت (بی طرفی) ۳) توازی قوا ۴) ایجاد اتحاد گاهی حمایت کننده و تنظیم قراردادهای نظامی ۵) دیپلماسی ۶) رقابت تکنولوژی اقتصادی، علمی و فرهنگی.

 

تعریف و مفهوم امنیت ملی

امنیت در لغت به معنای آزادی از اضطراب و بیمناکی و داشتن اعتماد و اطمینان موجه و مستندات و یا در معرض خطر نبودن یا از خطر محافظت شدن) (میرعرب، ص ۱۳۳) را گویند. امنیت به معنای عام به معنی عدم ترس و فقدان خطر جدی از خارج نسبت به منافع حیاتی و اساسی مملکت است. بنابراین کشورها سعی می کنند خطر جدی متوجه ارزشهای حیاتی آنها نشود و می کوشند شرایط لازم را برای دوری از خطر فراهم سازند. (Puchala, 1971, p.76-79)

امنیت در یک معنای ابتدایی و اولیه به معنای جامعه از تجاوز راهزنان و ایمنی شهر است. اما امنیت در یک معنای گسترده تر دارای دو جنبه ایجابی و سببی است. ایجابی یعنی احساس رضایت و اطمینان خاطر در نزد دولتمردان و شهروندان و سلبی به معنای عدم وجود ترس اجبار و تهدید می باشند (افتخاری، ۷۸، ص ۲۷). امنیت ملی یک مفهوم غربی و بویژه آمریکایی است که از سال ۱۹۴۵ م به بعد رواج بافت . آرنولد ولفرز معتقد است امنیت ملی نهاد ابهام آمیزی است که اصلاً ممکن نیست دارای معنای دقیق باشد. (بصیری، ۷۸، ص ۶۹)

آرنولد ولفرز امنیت ملی را بدین شکل تعریف می کند:

«امنیت در یک مفهوم عینی به فقدان تهدید ها نسبت به ارزشهای اکتسابی تلقی می شو و در یک مفهوم ذهنی، امنیت بر اساس فقدان دلهره و نگرانی از به مخاطره افتادن ارزشها و توانمندی لازم در کسب نتایج منصفانه ارزیابی می شود.» (روشندل، ۷۴، ص ۱۱)

در مجموع می توان گفت که دوره جنگ سرد به دلیل تأکید بر مسائل نظامی و استراتژیهای همچون بازدارندگی هسته ای بر اساس رهیافت واقع گرایی شکل گرفت. بنابراین امنیت بطور عمده ماهیت نظامی داشته و درخارج از مرزها جستجو می شد.

با پایان یافتن جنگ سرد بر اساس رهیافت بین المللی در قالب نهادگرایی . جنبه اقتصادی امنیت موردتوجه قرار گرفت به همین سب عناصر داخلی در تعریف امنیت جایگاه و ویژه ای بافت . (سجادی، ۷۹، ص ۱۶۴).

در حال حاضر عناصر داخلی به طرز چشمگیری در موضوعات امنیتی و مسائل استراتژیک راه یافته است (سجادی، پیشین، ص۱۶۹).

در یک تقسیم بندی دیگر امنیت به پدیده های ذیل اطلاق می شود:

۱)     حفظ تمامیت ارضی، مردم بقاء و ادامه نظام اجتماعی (سیاسی، اقتصادی و فرهنگی) و حاکمیت کشور .

۲)            حفظ منافع حیاتی. (Padel fort , ed. Al, 1967, p.188-189)

3)     فقدان ترس جدی از خارج نسبت به منافع ملی و حیاتی کشور ، آزگود منافع ملی را به (اموری که ارزش آنها صرفاً مفید بودن آنها برای ملت است) تعریف می کند.

برخی از پژوهشگران مسائل امنیتی ، ضمن تاکید بر تفکیک امنیت نرم افزاری و سخت افزاری ، مفهوم نرم افزاری امنیت را با شاخصهای همچون مشروعیت انسجام و ظرفیت سیاسی مورد شناسایی و تجزیه و تحلیل قرار می دهند. (چون این مونگ و دیگران، ص ۷۷)

در یک جمع بندی دیگر از مفهوم امنیت ملی ، این واژه را از چندین ارزش ملی می دانند. این ارزشها عبارتند از:

۱- پاسداری از بقای سیاسی و سرزمینی کشور ۲- تضمین بقای ارگانیک ، ایجاد شرایط لازم برای رفاه اقتصادی ۳- تأمین و حفظ هماهنگی میان اقوام و طوایف درون کشور ۰طبیب، ۷۷، ص ۱۸)

با کمرنگ شدن بعد نظامی امنیت ، دیگر ابعاد آن نیز مورد توجه پژوهشگران موضوات امنیت قرار گرفت.در برداشت جدید از این واژه امنیت کشورها به قابلیت افزایش هماهنگی ، تعمق حس مدنیت و کاهش تعارضات و تنشهای اجتماعی اطلاق می شود (دولور، ۷۱ ص ۳۸۹)

تحول در مفهوم امنیت ملی آن چنان چشمگیر است که نه تنها متغیرهای تأثیر فراوانی پابه عرصه وجود گذاشته بلکه در بعضی موارد بشریت از اهمیت متغیر نظامی کاسته شده است.

شاخصه های امنیت ملی

 

30,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله تحلیل ژئوپلتیکی از نقش اقتصادی و سیاسی ایران در خاورمیانه
 • برچسب ها : , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   جمعه, ۲۴ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.