مقاله اندازه سازمان


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله اندازه سازمان مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۸  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله اندازه سازمان نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه :   ۱
متغیرهای محتوایی و نوع ساختار   ۲
تاریخچه:   ۳
نظریه دانشگاه استون:   ۴
نظریه مساعی:   ۴
نظریه می یر:   ۵
انتقاد های موجود در رابطه با اندازه سازمان:   ۵
تقسیم بندی سازمان ها:   ۶
بزرگی سازمان و ویژگی های ساختاری آن:   ۷
رابطه اندازه و پیچیدگی :   ۷
رابطه اندازه و رسمیت:   ۸
رابطه اندازه با  تمرکز :   ۸
رابطه اندازه سازمان با بعضی متغیرهای محتوایی :   ۹
رابطه محیط و اندازه سازمان:   ۹
بحث های ویژه در رابطه با اندازه سازمان :   ۱۰
رابطه اندازه سازمان و بوروکراسی :   ۱۰
رابطه کنترل با اندازه سازمان:   ۱۰
نسبت کارکنان پرسنل :   ۱۰
ویژگی های سازمان های بزرگ:   ۱۲
ویژگی های سازمان های کوچک :   ۱۳
خلاصه :   ۱۳
فهرست منابع:   ۱۴

فهرست منابع:

۱-    رابینز ،استیفن. (۱۳۸۴). تئوری سازمان .ترجمه.دکتر سید محمد الوانی و دکتر حسن دانایی فرد.انتشارات صفار.

۲-  ریچارد ،ال، دفت . (۱۳۷۹).تئوری سازمان و طراحی ساختار . ترجمه علی پارسیان و سید محمد اعرابی .دفتر پژوهشهای فرهنگی

۳-    رابینز ،اسیفن.(۱۳۸۴).مبانی مدیریت .ترجمه دکتر سید محمد اعرابی و بهروز اسراری ارشاد.

۴-    رضائیان،علی.(۱۳۶۸).سازماندهی و هماهنگی در مدیریت .دانش مدیریت.

۵-    منوریان ،عباس .(۱۳۶۸).طراحی ساختار سازمانی (۱).آموزش های تخصصی و اداری.

۶-  حقیقی ،محمد علی و برهانی،بهاءالدین.(۱۳۷۸).تئوری های مدیریت(اصول ،مبانی،فرآیند).انتشارات نقش مهر

۷-  هانت،جی ،جیمز.(۱۳۷۴).مدیریت رفتار سازمانی.ترجمه دکتر مهدی ایران نژاد پاریزی و دکتر محمد علی بابایی.موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت.

۸-    ریچارد ،اچ،هال،ترجمه صابر مقدمی،سازمان

۹-  رابینز،استفن.(۱۳۷۷).رفتار سازمانی جلد دوم.ترجمه دکتر علی پارسائیان و دکتر سید محمد اعرابی.دفتر پژوهشهای فرهنگی.

۱۰-کونتز ، هرولد.(۱۳۸۰).اصول مدیریت.ترجمه دکتر محمد علی طوسی و سید امین الله علوی.مؤسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف.

۱۱- مگرتا ،جون.مدیریت چیست؟.ترجمه دکتر محمد علی طوسی.

۱۲- دراکر ،پیتر.سازمان فردا.ترجمه مهندس فضل الله امینی.نشر فرا.

۱۳-اعرابی،سید محمد .طراحی ساختار سازمانی .دفتر پژوهش های فرهنگی

۱۴- پرهیزگار ،کمال .تئوریهای مدیریت

۱۵-اقتداری،علی محمد،سازمان و مدیریت .انتشارات مولوی.

۱۶- احمدی ، مسعود،مبانی سازمان و مدیریت. (مدیریت عمومی)چاپ ششم

انتشارات پژوهش های فرهنگی.

  ۱۷-    N.P.Humm on , P . Doriean , ank k.Teu ter ” A struetural   control  model of  organizational change”, Ameriean         Soeiological Review.

 ۱۸-Oxford Advanced Learners Dietionary of Current English

مقدمه :

سازمان یک نهاد اجتماعی است که دارای هدف می باشد و سیستمی است که به داشتن یک ساختار آگاهانه ،فعالیتهای خاصی را انجام می دهد و دارای مرزهای شناخته شده ای است .سازمان ها تنها در اطراف ما وجود ندارند ،آنها نهاد ها و مؤسسات مهم اجتماعی این عصر می باشند .(منوریان ،عباس ،۱۳۶۸ :۶) تکنولوژی بسیار پیشرفته کنونی که در خدمت تولید کالا ها و ارائه خدمات است نمی تواند بدون سازمان های بزرگ وجود داشته باشد .سازمان های کوچک و بزرگ که تعداد آنها ،به سرعت رو به افزایش است ،می کوشند با بهره جستن از تلویزیون ،بازاریابی نوین و شیوه های مدیریت بر تعداد اعضای خود بیفزایند.وقتی سازمان کارکنان عملیاتی بیشتر استخدام می کند تا از مزایای اقتصادی حاصل از تخصص گرایی آنها بهره مند شود، در نتیجه تفکیک افقی افزایش خواهد یافت.مدیریت سازمان برای اینکه بتواند  بین واحدهای مختلفی که در سطح افقی قرار دارند هماهنگی ایجاد کند ،تفکیک عمودی درون سازمان را افزایش می دهد .این توسعه یا بسط در اندازه موجب خواهد شد که سازمان از نظز جغرافیایی گسترش بیشتری پیدا کند که با این گستردگی مدیریت عالی نخواهد توانست به طور مستقیم بر فعالیتهای درون سازمان نظارت و کنترل کند و از قوانین و مقررات استفاده می کند تارسمی سازی را در سازمان افزایش دهد و نهایتا چون مدیریت عالی سازمان کم کم از سطوح عملیات دور تر می شود ،تصمیم گیری به صورت غیر متمرکز انجام می شود. بنابراین می بینیم که تغییرات در اندازه سازمان منجر به تغییرات ساختاری می شود.(رابینز؛۱۳۸۴ :۱۲۹).

ابعاد سازمانی به دو گروه طبقه بندی می شوند:ساختاری و محتوایی .ابعاد ساختاری بیانگر ویژگی های درونی یک سازمان هستند .آنها مبنایی به دست می دهند که می توان بدان وسیله سازمان ها را اندازه گیری و با هم مقایسه کرد .ابعاد محتوایی مصرف کل سازمان هستند مانند اندازه یا بزرگی سازمان ،نوع تکنولوژی ،محیط و هدفهای آن .آنها مصرف جایگاه سازمان هستد که بر ابعاد ساختاری اثر می گذارند .ابعاد محتوایی می تواند مبهم باشند.زیرا آنها نشان دهنده سازمان و محیطی هستند که ابعاد ساختاری در درون آن قرار می گیرد . برای ارزیابی و درک سازمان هر دو بعد ساختاری و محتوایی ضروری است. (ریچار، آل، رفت،۲۶:۱۳۷۹٫). تعریف اندازه سازمان :یکی از ابعاد محتوایی سازمان اندازه سازمان است که بیشترین محققین معتقدند اندازه سازمان به صورت تعداد افراد یا کارکنان مشخص می گردد. که با بیان این مطلب اندازه را با کارایی می آمیزند.(ریچارد، ال، دفت ،۱۳۷۹: ۲۶).

تاریخچه:

موضوع بزرگی یا کوچکی سازمان با مساله مفهوم یا درک واژه رشد و نیز دلیل هایی که سازمان ها برای نیاز به رشد ارائه می کنند شروع می شود .چرا سازمان ها رشد می کنند ؟چرا باید رشد بکنند ؟دلایلی که سازمان ها برای رشد ارائه می کنند از این قرار است :۱)هدفهای سازمانی :رشد یکی از هدفهای اصلی سازمان هاست زیرا آن شرکت را قادر می سازد تا بتواند مجموعه  کاملی از خدمات یا محصولات ارائه کند ،با مسائل و مشکلات روز دست و پنجه نرم نماید و به صورت واحدی کامل در اید .۲)جذب مدیر :اغلب سازمان ها برای اینکه بتوانند مدیران نخبه و توانمند را به خود جذب نمایند باید رشد کنند ،هنگامی که سازمان رشد می کند و تعداد کارکنان آن افزایش می یابد ،زمینه یا فرصت خوبی را برای پیشرفت و کسب شهرت مدیران فراهم می آورد.۳)سلامت سازمان : سلامت سازمان از نظر اقتصادی در گرو رشد است .اغلب بزرگی سازمان موجب می شود که هزینه ها کاهش یابند البته به سبب صرفه جویی به مقیاس .گذشته از این فروش و در آمد کل افزایش می یابدبه ویژه اگر بزرگتر شدن سازمان باعث افزایش قدرت در بازار شود .(ریچارد، ال، دفت.۱۳۷۹: ۴۹۶ – ۲۹۵).

طرفداران تعیین کننده بودن اندازه :

نظریه پیتر بلاو[۱]:وی معتقد بود که اندازه سازمان مهم ترین عامل ساختار سازمان هاست .در واقع با افزایش اندازه سازمان،تفکیک ساختاری سازمان افزایش می یابد اما با نرخی کاهنده (یعنی درابتدا سرعت آن زیاد می شود و بعد به تدریج کم می شود .)رابینز ،استیفن ،۱۳۸۴ :۱۳۲).

نظریه دانشگاه استون[۲]:

بررسی انجام شده بوسیله دانشگاه استون در بریتانیا نشان داد که اندازه سازمان عامل اصلی تعیین ساختار سازمانی است . در واقع افزایش اندازه سازمان با تخصص گرایی و رسمیت بیشتر ارتباط پیدا خواهد کرد .(رابینز ،۱۳۸۴ :۱۳۲).

نظریه مساعی:

مساعی معتقد است که اندازه سازمان با تخصص گرایی ،رسمی سازی و حیطه عمودی رابطه مثبت و با تمرکز رابطه منفی دارد .یعنی سازمان های بزرگ بیشتر تخصصی شده ،قوانین بیشتری داشته و اتکای زیادی به اسناد دارند و از لحاظ افقی و عمودی گسترش بیشتری می یابند و عدم تمرکز در تصمیم گیری در ازای گسترش سلسله مراتب سازمانی سرلوحه کار خود قرار می دهند .او همچنین با گفته بلاو مبنی بر اینکه به موازات افزایش اندازه اثر آن بر ابعاد ساختار با نرخی کاهنده گسترش می یابد موافق بود یعنی به موازات فزایش اندازه ،تخصص گرایی ،رسمی سازی و حیطه عمودی افزایش می یابند اما با نرخی کاهنده ،در حالی که با افزایش اندازه ،تمرکز با نرخی کاهنده کاهش می یابد.(رابینز ،۱۳۸۴: ۱۳۲).

نظریه می یر:

او معتقد بود که اندازه بر ساختار مؤثراست ولی عکس آن صادق نیست .وی استدلال کرد که فقط با مقایسه سازمان ها در طی زمان است که می توان نظم زمانی متغیرها را تعیین کرد .یعنی حتی اگر اندازه و ساختار در برخی از سازمان ها در یک زمان خاص بهم مرتبط باشند ،فقط یک تجزیه و تحلیل دوره ای می تواند عکس این فرضیه که ساختار اندازه سازمان را تعیین می کند را حذف کند. (رابینز ،۱۳۸۴: ۱۳۲).

انتقاد های موجود در رابطه با اندازه سازمان:

انتقادهای زیادی بر تعیین کنندگی اندازه وارد شده است .بیشتر انتقادات نشان می دهند که اندازه سازمان ،ساختار سازمانی را فقط در سازمان هایی که مدیران حرفه ای عهده دار مدیریت آنها هستند و نه سازمان هایی که بوسیله مدیر-مالکان اداره می شود،تحت تاثیر قرار می دهند زیرا منجر به تفکیک ،رسمی سازی و تفویض اختیار بیشتری می گردد.

از جمله کسانی که ازاندازه سازمان  انتقاد کرد کریس آربیرس[۳] بود ،او معتقد بود که ممکن است بین اندازه سازمان و ساختار مناسب ارتباطی باشد ولی شما نمی توانید بگویید که اندازه ،ساختار سازمانی را تعیین می کند ؟از دیگر منتقدان می توان به می هیو[۴] و همکارانش اشاره کرد ،آنها از برنامه کامپیوتری استفاده کردند که درجه تفکیک درون سازمانی را در هر سطحی از اندازه سازمان تعیین کردند و به صورت نوعی رابطه ریاضی نشان دادند.

(تفکیک سازمان ممکن است خارج از اندازه خود سازمان باشد.)

آلدریش[۵] نیز از جمله کسانی بود که داده های گروه استون را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد و اظهار داشت که اندازه نتیجه چیزی است نه علت آن .تکنولوژی ساختار را تعیین کرده و به تبع آن اندازه سازمان تعیین می گردد .او معتقد بود که شرکت هایی که از پیچیدگی و رسمیت بالایی برخوردارند نسبت به سایر شرکت هایی که کمتر ساختارمند هستند نیازمند به کارگیری تعداد زیادی نیروی کار هستند.

نتیجه تحقیقات این گروه از افراد نشان داد که اگر چه اندازه سازمان به طور معمول در طی زمان کاهش یافته است ولی بعد ساختاری آن افزایش یافته است .از مبحث فوق می توان چنین استدلال کرد که رابطه بین اندازه سازمان و ساختار آن به وسیله نوع مدیریت حاکم بر آن تعدیل می شود.(رابینز ،۱۳۸۴ :۱۳۵).

تقسیم بندی سازمان ها:

۱)  سازمان بزرگ:سازمان های بزرگ به صورت استاندارد کار می کنند ،شیوه مدیریت آنها حالت مکانیکی یا ایستایی دارد و بسیار پیچیده اند .این پیچیدگی باعث می شود که برای انجام کارها و تولید محصولات پیچیده صدها متخصص مورد نیاز باشد.

۲)  سازمان های کوچک :ساختار سازمانی سازمان های کوچک حالت افقی دارد ،شیوه مدیریت آن ها ارگانیک یا پویا است و از استقلال بیشتری برخوردار هستند .نوآوری ،خلاقیت و ابتکار عمل به شد تشویق می شود .تماس نزدیک کارکنان با یکدیگر موجب ایجاد انگیزه و تعهد بیشتر آنان می شود.

۳)  سازمان های دو منظوره :سازمان هایی که دارای ترکیبی از منابع عظیم یا شرکت بزرگ باشند ولی از نظر سادگی و انعطاف پذیری همانند یک شرکت کوچک عمل می کنند.(ریچارد، ال،دفت،۱۳۷۹: ۲۹۸ – ۲۹۷).

بزرگی سازمان و ویژگی های ساختاری آن:


۱-Peter Blau

1-university of Aston

1-C.Agris

2-Mayhew

3-Aldrich

 

20,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله سازمان های غیر دولتی
 • مقاله سازمان
 • مقاله تفکر استراتژیک
 • مقاله سازمان و مدیریت
 • مقاله مدیریت رفتار سازمانی
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   دوشنبه, ۲۷ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.