مقاله انفکاک یا اشتراک حقوق بشر با اسلام


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله انفکاک یا اشتراک حقوق بشر با اسلام مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۴۵  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله انفکاک یا اشتراک حقوق بشر با اسلام نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه   …۱
فصل اول:مفاهیم وکلیات    .۳
مبحث اول:سبقه تاریخی       …۴
گفتار اول: پیشینه حقوق بشر پیش از       ..۴
گفتار دوم :حقوق بشر درظهور اسلام      ..۵
مبحث دوم:تعاریف حقوق بشر      ….۵
گفتار اول: ریشه¬های اصلی حقوق جهانی بشر به طور عام      …۶
الف:تعریف حقوق بشردر بستر اندیشه و دین     .۶
۱-مفهوم حقوق بشر:    .۶
۲-تعریف حقوق بشر از دیدگاه دین  :    …۷
گفتار دوم : حقوق بشر در اعلامیه جهانی واعلامیه قاهره      ….۸
الف :تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر       ۸
۱-محتوای اعلامیه جهانی حقوق بشر      …۸
۲-ویژگی های حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر   ….۱۱
۳-موقعیت اصول حقوقی مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر در اسلام     …۱۱
ب- اعلامیه حقوق بشر اسلامی       ۱۲
۱-تدوین اعلامیه حقوق بشر اسلامی       .۱۲
۲-محتوای اعلامیه حقوق بشر اسلامی    ….۱۳
۳-ویژگی های کلی اعلامیه حقوق بشر اسلامی          .۱۴
۴- ابداعات و نوآوری های اعلامیه حقوق بشر اسلامی   ..۱۴
۵-موقعیت اعلامیه حقوق بشر اسلامی نزد جوامع غربی    ۱۵
فصل دوم:اسلام و حقوق بشر      ..۱۶
مبحث اول:مقایسه اعلامیه جهانی حقوق بشر با اعلامیه حقوق بشر اسلامی   ..۱۷
گفتار اول: انطباق دو اعلامیه در وجوه مشترک          ..۱۷
الف: اشتراکات اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه اسلامی   …۱۷
۱ـ  ممنوعیت برده داری       .     …۱۷
۲ ـ  شناسایی حق مالکیت ادبی       ۱۷
ب: تضادهای اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشر اسلامی        ….۱۸
۱ـ  برابری در حقوق   .        ..۱۸
۲ ـ  کرامت و حیثیت       …۱۹
۳ ـ  نقش مذهب      .      ۱۹
۴ ـ  منشأ قدرت حکومت          ….۲۰
۵ ـ  حقوق خانواده     .۲۰
۶ ـ  حق تابعیت جهانی       ۲۰
گفتار دوم: موارد موجوددر اعلامیه اسلامی ومسکوت مانده در اعلامیه جهانی       ۲۱
مبحث دوم:ابعاد معنا شناختی حقوق بشرو اسلام       …۲۲
گفتار اول: مبانی و مناقشات غربی     .۲۳
الف:دیددگاههای متفاوت غرب در سر منشا حقوق و حقوق بشر     .۲۳
۱: حقوق الهی         .۲۳
۲: حقوق طبیعی      ….۲۳
۳: حقوق وضعی      …۲۴
۴٫ حقوق مارکسیستی      ….۲۴
گفتار دوم : مناقشات برون‌تمدنی(اسلام وغرب)          .۲۵
الف :حقوق بشر در اسلام معاصر    …۲۶
۱- نشانه‌شناسی و نظام‌های معنایی مسلمانان     ..۲۷
۲- سنّت اسلامی و حقوق بشر       ..۳۰
۱-۲:الگوی حرکت در نظام معنایی      ….۳۰
۲-۲٫ شالوده شکنی دوگانه نظام معنایی    ..۳۱
۳-۲: گسترش و بومی‌شدن حقوق بشر در جهان اسلام     ۳۱
ب:بازتاب حقوق بشر جهانی در حقوق بشر اسلامی از حیث معنا شناختی    …۳۲
نتیجه گیری         ….۳۷
منابع     ۳۹

فهرست منابع

الف)کتب فارسی:

قرآن کریم, ترجمه اللهی قمشه ای.

۱- الرافعی، مصطفی, اسلام؛حقوق و آزادی های اساسی انسان ومسئله­ حقوق بشر، مترجم محمودرضا افتخار زاده، قم, دفتر نشر معارف اسلامی، ۱۳۷۵٫

۲- ایزوتسو، توشی‌هیکو, خدا و انسان در قرآن، ترجمة احمد آرام، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۷۳

۳- بسته نگار، محمد،  حقوق بشر از منظر اندیشمندان، تهران, شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۰٫

۴-جانسون، گلن, اعلامیه جهانی حقوق بشروتاریخچة آن، ترجمةمحمدجعفرپوینده, تهران، نشرنی، ۱۳۷۷،

۵-جعفری, محمدتقی, تحقیق درنظام حقوق اسلام وجهانی بشر، تهران، دفترخدمات حقوقی بین الملل، چاپ اول ، ۱۳۷۰.

۶- ژاک روسو، ژان, قرارداد اجتماعی متن و در زمینة متن، ترجمه مرتضی کلانتری, تهران،آگاه، ۱۳۷۹٫

۷- عبادی,شیرین,  تاریخچه و اسناد حقوق بشر در ایران, تهران, انتسارات روشنگران و مطالعات زنان, ۱۳۸۳

۸- قربانی,  زین العابدین, اسلام و حقوق بشر, قم, نشر سایه, ۱۳۸۳٫

۹-گروهی از نویسندگان ، حقوق بشر از دیدگاه اسلام ، آراء دانشمندان اسلامی ، انتشارات هدی ، ۱۳۸۰.

۱۰-مهرپور، حسین, حقوق بشردر اسناد بین‌المللی و مواضع جمهوری اسلامی ایران، تهران، اطلاعات،۱۳۷۴٫

۱۱- موحد، محمدعلی،  در هوای حق و عدالت”، نشر کارنامه، ۸۱

۱۲- نیچه، فردریش,  ارادة قدرت، ترجمة محمد جعفر شریف، تهران، انتشارات جام، ۱۳۷۷٫

۱۳- هاشمی, محمد, حقوق بشر و آزادیهای اساسی, تهران, میزان, چاپ اول, ۱۳۸۴٫

ب)مقالات:

باقری, علی,” اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشر اسلامی”, تهران, مجله حقوقی, شماره ۷, ۱۳۸۴٫

زنجانی, عمید,” تاریخچه حقوق بشر در اسلام”, تهران, مجله قوانین, شماره ۲۷, ۱۳۸۶٫

فیرحی, داود, “اسلام و حقوق بشر”, تهران,مجله قوانین, شماره۱۱, ۱۳۸۵٫

چکیده:

حقوق بشر منعکس کنندة آرمان جهانی عدالت و جامعه ای است که در آن هر انسانی بتواند از زندگی شرافتمندانه همراه با صلح، امنیت و رفاه برخوردار گردد. حقوق بشر همزاد با پیدایش انسان بوده و با وجود او به وجود آمده است پس نمی توانیم آن را در قالب یک تمدن خاص محدود نمائیم. برخی از اندیشمندان معاصر معتقدند که حقوق بشر یک پدیده ی کاملاً غربی است فارغ از اینکه حکومت ها، ‌تمدنها و ادیان بسیاری از جمله دین اسلام و حکومت اسلامی از ابتدای تاریخ به این مسئله توجه داشته اند.در این نوشتار که در دو فصل گردآوری گردیده سعی شده بدوا به تبیین مفاهیم و کلیات حقوق بشر در سیر تکوینی و تاریخی آن بپردازیم و در فصل دوم از منظری دگراندیشانه بر پایه تحلیل دو اعلامیه حقوق بشرجهانی و اعلامیه حقوق بشر اسلامی به برون رفتی در حد توان از چالش همگرایی یا واگرایی اسلام با حقوق بشر بپردازیم.در این نوشتار سعی شده با امعان نظر به مفاهیم کلی پیرامون اسلام که در لوای تفاسیر سنتی کارکرد امروزی خویش را از دست داده  به مفهومی نو در کارکردهای حقوقی اجتماعی اسلام نایل آییم.

 

مقدمه:

یکم:انفکاک یا اشتراک حقوق بشر با اسلام و انگیزه پرداختن به این موضوع

در عصری که تمام مکاتب اجتماعی و حقوقی داعیه امعان نظر به مقوله ای به نام حقوق بشر را دارند و از دیگر رو در جامعه ای که عقاید مذهبی جز لاینفک باورها و هنجارهای مردم,قانون و قوای حاکمه این جامعه است ضروری به نظر میرسد تا در بستری اینچین کاوشی به عمل آید تا دریابیم که دین موجود در این جامعه که همان اسلام است تا چه حد بر حقوق محترم شمرده شده انسان از سوی دیگر جوامع, که در آنها اسلام جایی ندارد صحه گذارده شده است. از سوی دیگر اعلامیه جهانی حقوق بشر در دسامبر سال ۱۹۴۸ در سی ماده به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید . تصویب این اعلامیه با واکنش های متفاوتی در جهان روبرو شد و از جمله بسیاری از کشورهای اسلامی بعضی از مفاد آن را مغایر با اصول اساسی اسلام دانسته و به انتقاد از این مفاد مورد اختلاف پرداختند .

بسیاری از دانشمندان و عالمان اسلامی با توجه به پشتوانه های عظیم و قوی حقوق بشر در دین مبین اسلام پیشنهاد دادند که اعلامیه ایی با توجه به اصول اسلام تهیه و به تصویب کشورهای عضو کنفرانس اسلامی برسد و سرانجام این اعلامیه در اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو کنفرانس اسلامی در سال ۱۹۹۰ در بیست و پنج ماده به تصویب رسید .به نظر می رسد اعلامیه حقوق بشر اسلامی ( اعلامیه قاهره ) در واقع پاسخی دینی به اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد. ازین رو برآنیم هرچند کوتاه افتراق یا اشتراک مبانی اسلام را با حقوق بشر مورد پژوهش قرار دهیم.

دوم:سوالات پیش رو

در این اثر سعی شده به سوالات مطروحه زیر با توجه به فروض محتمل پاسخی داده شود.

سوال اول: آیا اسلام با حقوق بشر در تضاد است ویا نیاز به تعبیری صحیح تر, از اسلام و حقوق بشر داریم؟:

سوال دوم: مفهوم حقیقی حقوق بشر چیست؟

سوم:فرضیات محتمل

در اثنای این تحقیق سعی شده از میان فرضیات محتمل برای نیل به پاسخ سوالات مطرح شده و بیشمار سولات مطرح نشده در خصوص اسلام و حقوق بشر به نظری قرین به حقیقت دست یابیم.برای نمونه سه فرض واضح و محتمل را در ذیل این سطور بر مشماریم.

فرضیه اول:با توجه به به احکام و قوانین اسلام که بر گرفته از منابع چهار گانه فقه اسلامی میباشند نمیتوان قایل به اشتراک اسلام و مبانی حقوق بشر در غرب شد.

 

مقدمه   

فرضیه دوم:اسلام را با توجه به در نظر گرفتن اصول و قواعد موجود در آن میتوان همسو با حقوق بشر دانست.

فرضیه سوم:آنچه تحت عنوان حقوق بشر در جهان به کاربرده میشود صرفا ابزاری است برای نیل به اهداف معین و از پیش طراحی شده در پشت نقاب پاره ای از اصول مبرهن.

چهارم: ابعاد کاربردی تحقیق

این تحقیق میتواند به پاره ای از سوالات مانده در گلوی افراد که برخی از احکام اسلام و قوانین منشعب از اسلام را در مغایرت با حقوق حقه انسان میبینند پاسخی دهد نه ازینرو که بر ابرام یا انکار موضوعی وقعی نهد,بلکه برون رفتی که نگاهی است عمیقتر به آنچه در جوامعی چون ایران بر آن تاکید میگردد ولی در مقام عمل اتفاق دیگری رخ می دهد.

پنجم:پیشینه تحقیق در زمینه انفکاک یا اشتراک حقوق بشر با اسلام

در ارتباط با این موضوع کتب و مقالات نسبتا زیادی به رشته تحریر در آمده اما شاید کمتر بتوان به نمونه ای اشاره کرد که در آن نویسنده بدور از برخی از ملاحظات به قلم زدن پرداخته باشد!

برای مثال به ذکر چند نمونه بسنده میکیم.

محمد علی موحد                          :در هوای حق و عدالت

حقوق بشر در ایران                       : شیرین عبادی

اسلام و حقوق بشر                         : زین العابدین قربانی

حقوق بشر و آزادیهای اساسی         : محمد هاشمی

آزادی های عمومی و حقوق بشر    : منو چهر طبا طبایی

حقوق بشر و موضع ایران                : حسین مهرپور

…………

ششم:تنگناهای پیش رو در این تحقیق

در این نوشته یکی از مشکلات کمبود منابع در خصوص این تحقیق بوده که  البته ظرفیت محدود کشش این موضوع در چنین بستری نیز کار را کمی دشوارتر میکرد.

هفتم :تقسیم بندی مطالب

مطالب موجود دراین نوشتار به دو فصل تقسیم شده که هر فصل نیز شامل مبحث و گفتار هایی میباشد که برای تسهیل در استفاده از مطالب در ابتدا به مفاهیم و کلیات پرداخته شده و در فصل دوم به تفصیل در خصوص چگونگی قرارگیری اسلام و حقوق بشر پرداخته شده است.

 مبحث اول: سبقه تاریخی

در این فصل سعی داریم هرچند به اختصار به بیان مفاهیم و کلیات مربوط به حقوق بشر و حقوق اسلامی بپردازیم.بررسی مقوله ای همچون حقوق بشر که تمامی مکاتب ادعای ارادت و مقبولیت آن را دارند کار آسانی نیست با این حال به ضرورت سعی بر آن داریم تا هر چند به اختصار ولی به هر حال برای پیشبرد بحث تعریفی ارایه کنیم.

گفتار اول : پیشینه حقوق بشر پیش از ظهور اسلام

از بدو پیدایش انسان و از آغاز زندگی بشری، نیاز انسان­ها در ارتباط و تعامل با یکدیگر نمود پیدا کرد. در نتیجه­ی همین ارتباط وجود حقوقی که وظایف و تکالیف انسان­ها را در قبال یکدیگر مشخص کند ضروری بود. با وجود تدوین مقررات مختلف مربوط به حقوق بشر باز هم انسان های ساکن روی زمین از این حقوق بیکسان استفاده ننموده­­اند.در حقیقت سراسر تاریخ بشر را تاریخ مبارزه مظلومان با زورگویان تشکیل می­دهد. در پی مبارزات طولانی انسان­ها همواره به دنبال حقوقی متعالی می­گشتند حقوقی که فارغ از قدرت و ثروت، فارغ از رنگ و پوست و نژاد از آنها احقاق حق بنماید.

افرادی به غلط و به دلیل عدم مطالعات دقیق و عمیق در بطن تاریخ، حقوق بشر را نتیجه­ی انقلاب کبیر فرانسه می­دانند.حال آنکه قبل از آن در ایران کوروش پادشاه نامی و اسطوره هخامنشی به گواه تاریخ با تدوین منشوری در ارتباط با حقوق انسان در این قضیه پیشگام است.البته باید اذعان داشت قانون حمورابی که حدود ۱۷۳۰قبل از میلاد تدوین شده نخستین متن نوشته شده ایست که به بیان قوانین متنوع در ارتباط با زندگی انسانها پرداخته.لازم به دکر است در مجموعه ۲۸۲ ماده ای این قانون حتی با در نظر گرفتن درک تاریخی مقتضی زمانه مشکل بتوان قانون حمورابی را به طور منطقی با اسناد حقوقی جدید مقایسه نمود.

در تاریخ باستان فرمان کورش کبیر و قانون حمورابی تنها نمونه هایی بر تلاش انسان برای محترم شمردن حقوق انسانها بوده و نمونه های دیگری همچون رومیان و الواح دوازده گانه اشان(۴۵۰-۴۵۱ق.م) و دموکراسی در یونان با توجه به نوابغ متفکر یونانی همچون سقراط,اقلاطون,ارسطو به چشم میخورد که توضیح کامل آنها خارج از حوصله این مقاله است.۱

 گفتار دوم :حقوق بشر درظهور اسلام

حرفهای مردی اُمی از جزیره العرب اکنون پس از ۱۴۰۰ سال برای جهانیان تازگی دارد و مبین دیدگاه و اعتقادی جهانی است. حرفهایی که متضمن حقوق است حقوقی که متعلق به بشر به تمامی مردم این کره­ی خاکی است. در این باره پیامبر با سه مسئله­ی مهم روبرو بود اولین مسئله، مسئله­ی مهم ارشاد جاهل است در این راستا باید نگاهی به آیات کتاب هدایت انسان­ها داشته باشیم « ای رسول من مردم را به سوی خدای خود با حکمت و موعظه­ی نیکو دعوت کن و با بهترین راه دعوت ما با آنان مناظره کن۱»سوره­ی قصص آیه ۸۷ و  آیات بسیار دیگری از جمله آیه ۳۳ سوره­ی سجده، آیه ۱۵۹ سوره­ی بقره و آیه­ی ۱۸۷ سوره­ی آل عمران و …. که در تمامی این آیات خداوند از پیامبر و از رسول خویش خواسته تا مردم تا همه­ی انسان­ها را نه فقط مسلمانان بلکه نوع بشر را به خوبی و نیکی دعوت کند. و این خود دلیلی است محکم بر جهانی بودن شخصیت پیامبر اسلام و جهانی بودن دین اسلام. دو مسئله­ی مهم دیگر امر به معروف و نهی از منکر است که خداوند به طور صریح در آیه­ی ۱۱۰ سوره­ی آل عمران به آن اشاره می فرماید. سخنان پیامبر را که با دقت مورد بررسی قرار می­دهیم در لابه لای آن ها به احادیثی بر می­خوریم که روی سخن پیامبر با همه­ی انسان­ها بوده چه مسلمان چه غیر مسلمان چه شرقی چه غربی. هدف پیامبر انجام دادن رسالت خویش بوده است. بررسی دیدگاه حضرت محمد (ص) به عنوان پایه گذار  این دین آسمانی پیرامون حقوق بشر بسیار حائز اهمیت است.

مبحث دوم:تعاریف حقوق بشر

در تعریف حقوق بشر نظرات متعددی وجود دارد از عمده­ترین این نظریان نظریه­ی دو مکتب حقوق طبیعی و اثبات گرایی است. مکتب حقوق طبیعی در این باره می­گوید : انسان­ها از بدو پیدایش، حقوقی داشته­اند که لایتغیر بوده است اما مکتب اثبات گرایی می­گوید اصلاً از آغاز زندگی بشری حقوقی وجود نداشته تا اینکه اراده­ی دولت ها این حقوق را برای انسان­ها به رسمیت شمرده­اند.هر دو مکتب دارای ایراداتی است که در این حوصله نمی­گنجد اما به اجمال، نظر طبیعیون با اصول اولیه­ی دین اسلام مطابقت بیشتری دارد.۲

  گفتار اول: ریشه­های اصلی حقوق جهانی بشر به طور عام

از دیرباز اندیشمندان چنین باور داشتند که آدمی فارغ از هر گونه قوم و ملیت و مذهب و رنگی و خلاصه از آن جهت که انسان است برخوردار از حقوق و مزایایی است که دارای دو ویژگی است.

اول: ذاتی انسان اند و قابل اثبات یا سلب نیستند.

دوم: دیگران نیز باید این حقوق را برای فرد محترم شمارند ۱

 

الف:تعریف حقوق بشردر بستر اندیشه و دین

در این قسمت ابتدا مفهوم حقوق بشر را در دو مقوله اندیشه و دین بررسی خواهیم کرد.

۱-مفهوم حقوق بشر:

حقوق بشر از جمله مفاهیمی است که تعاریف متعددی از آن ارائه شده است .

حقوق بشر به فرانسه Droits Lhomme و به انگلیسی Human Rights و به عربی حقوق الانسان نامیده می شود . دکتر محمدعلی موحد حقوق بشر را این گونه تعریف نموده است : « حقوق بشر یعنی آن که جان و مال آدمی آزاد باشد و او بتواند به زبان قلم با دیگران سخن بگوید ، حقوق بشر یعنی آن که نتوان کسی را بدون حضور یک هیئت منصفه متشکل از افراد مستقل به مجازات محکوم کرد ، یعمی آن که محکومیت کیفری بر حسب مقررات قانونی صورت گیرد ، یعنی این که انسان بتواند با آرامش خاطر به هر دین که خود برمی گزیند ، متدین گردد.۲

حقوق بشر یعنی آن که جان و مال آدمی باید آزاد باشد و او بتواند به زبان قلم با دیگران سخن بگوید. حقوق بشر یعنی آن که محکومیت کیفری بر حسب مقررات قانونی صورت گیرد. با توجه به آنچه پیشتر به آن اشاره شد چنین میتوان دریافت که اصول زیر تحت عنوان حقوق طبیعی انسان قابل تامل است که گزاف نخواهد بود اگر شالوده تمام تعاریف ارایه شده برای حقوق بشر را مرتبط به اصول ذیل بدانیم:

 

۲-تعریف حقوق بشر از دیدگاه دین  :

« حقوق بشر ، حقوق بنیادین و پایه ایی است که هر انسان از آن جهت که انسان است ، فارغ از رنگ ، نژاد ، زبان ، ملیت ، جغرافیا و اوضاع و احوال متغیر اجتماعی یا میزان قابلیت و صلاحیت ممتاز و فردی و هر عنوان عارضی دیگر بر او ، از خداوند دریافت کرده است »

بنابراین از تعریف فوق دریافت های ذیل حاصل می شود  :

الف )حقوق بشر حقوق جهانی است زیرا این حقوق ، حق طبیعی و مسلم هر عضو خانواده بشری است و هر فرد بشر ، در هر کجا با هر نژاد ، زبان ، جنس یا دین که باشد ، ازاین حقوق بهره مند است و لازم نیست انسان این حقوق را کسب کند .

ب ) حقوق بشر هدیه الهی است و هیچ مقام بشری این حق را اعطا نمی کند و حقوق بشـردر این معنا ذاتی می باشد.

ج ) حقوق بشر ، بخشی از حقوق است که هر انسان از آن جهت که انسان است آن ها را دارامی شود ، در برابر بساری از حقوق که مبنای حکت الهی به انسان ها نه از آن جهت کــه انسان هستند ، بلکه جهات حکیمانه دیگری اعطا می شود. ۲

البته باید پذیرفت که این تعریف همچون سایر تعاریف هرگز نمی تواند ابعاد مختلف حقوق بشر را بیان کند ، اما به هر حال تا حدودی می تواند بیان گر مبانی و پیش فرض هایی باشند که در فرهنگ ها و جهان بینی ها برای حقوق بشر تعیین می شود

از دیدگاه اللهیون « حقوق بشری ناشی از حقوق الهی است مانند حقوق مدنی، اجتماعی، سیاسی، عمومی، خصوصی و خلاصه تمامی حقوق موجوده در عالم وجود و هستی در واقع و حقیقت و نفس الامر در درجه­ اول ناشی و منبعث از آفریدگار حق است.»

گفتار دوم : حقوق بشر در اعلامیه جهانی واعلامیه قاهره

مفهوم حقوق بشر در قرن های اخیر و ضرورت توجه به حقوقی که انسان به سبب انسان بودن از آن بهره مند است ، ذهن انسان ها را به سوی مدون نمودن اصول و چارچوب های کلی آن متمایل ساخته تا در پرتو آنها حقوق و آزادی های بشر تضمین شود ، در همین راستا دو اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشراسلامی به ترتیب در سال ۱۹۴۸ و ۱۹۹۰ میلادی شکل گرفت و هر کدام به شیوه خود در پی تحقق حقوق و آزادی های بشر هستند.۱

 

الف :تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر  :

با سپری شدن ناملایمات و جنایات عظیم جنگ اول و دوم جهانی و خطرهای جدی نقض حقوق بشر در قرن بیست ، جامعه جهانی درصدد تدوین متنی معین که بر تمامی جهان لازم الرعایه باشد ، برآمدند . در همین جهت کمیسیون حقوق بشر در ژوئیه سال ۱۹۴۷ میلادی اولین جلسه خود را جهت آماده سازی لایحه بین المللی حقوق بشر تشکیل داد و با وسواس تمام پیش نویس آن را تهیه نمود ، پنجاه و هشت ملت عضو در مجموع ۱۴۰۰ بار بر روی هر کلمه و عبارت آن رأی دادند ، تا این که در دسامبر ۱۹۴۸ میلادی در یک مقدمه و ۳۰ ماده به اتفاق آراء به تصویب نمودند . پذیرش این اعلامیه با چنین اکثریتی و بدون هیچ مخالفت صریحی  ، دستاورد قابل توجهی بوده و نویدبخش رویاهای قشنگی در مورد حقوق بشر بود . پس از تصویب این اعلامیه ، کمیسیون حقوق بشر در صدد تبدیل اصول و قواعد کلی آن به معاهدات الزام آور بر می آید و دو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی از بطن اعلامیه خارج می شود .۲

۱-محتوای اعلامیه جهانی حقوق بشر

45,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله معزل حقوق بشر
 • مقاله دادگاه جدید اروپائی حقوق بشر
 • مقاله حقوق بشر در دعاوی کیفری بر اساس اسناد بین المللی و منطقه ای
 • مقاله حقوق بشر در اسلام
 • مقاله حق توسعه و جهانشمولی حقوق بشر
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۲۳ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.