مقاله انگلیسی اثر عمق خاک روی پاسخ لرزه ای غیرارتجاعی سازه ها با ترجمه فارسی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله انگلیسی اثر عمق خاک روی پاسخ لرزه ای غیرارتجاعی سازه ها با ترجمه فارسی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۶  صفحه ترجمه فارسی و مقاله اصلی ISI با نام

Effect of soil depth on inelastic seismic response of structures

 شامل ۱۶ صفحه انگلیسی است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله انگلیسی اثر عمق خاک روی پاسخ لرزه ای غیرارتجاعی سازه ها با ترجمه فارسی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده     ۴
۱-مقدمه    ۵
۲-روش شناسی    ۹
۱-۲- مکانهای طرح شده    ۱۰
۲-۲- سنجش اعتبار مدل عددی    ۱۵
۳-۲ سازه‌های مطرح شده    ۱۸
۳-مطالعه پارامتری    ۲۱
-۴پاسخ لرزه ای غیر ارتجاعی سازه ها    ۳۳
۵-بحث و نتایج    ۳۸

References

[1] Lang DH Schwarz J. Instrumental subsoil classification of Californian strong motion sites based on single-station measurements. In: Proceedings of eighth U.S. National conference of earthquake engineering. San Francisco; 2006. Paper no. 120. [2] Lang DH. Damage potential of seismic ground motion considering local site effects. PhD thesis. Bauhaus-Universität Weimar; 2004. p. 293. [3] Lee VW, Trifunac MD. Should average shear-wave velocity in the top 30 m of soil be used to describe seismic amplification? Soil Dyn Earthquake Eng 2010;30(11):1250–۸٫ [۴] CastellaroS Mulargia F, Rossi PL. Vs30: proxy for seismic amplification? Seismol Res Lett 2008;79(4):540–۳٫ [۵] Boore DM. Can site response be predicted? J Earthquake Eng 2004;8(S1):1–۴۱٫ [۶] McVerry GH. Site-effect terms as continuous functions of site period and Vs30. In: Proceedings of ninth Pacific conference on earthquake engineering: building an earthquake resilient society. University of Auckland, Auckland, New Zealand; April 14–۱۶ ۲۰۱۱, Paper no. 010. [7] New Zealand Standards (NZS). NZS 1170.5:2004, Structural design actions, Part 5: Earthquake actions-New Zealand, Standards, Wellington, New Zealand, 2004. [8] Pitilakis K, Gazepis C, Anastasiadis A. Design response spectra and soil classification for seismic code provisions. In: Proceedings of 13th world conference on earthquake engineering. Vancouver, Canada; 2004, Paper no. 2904. [9] Zhao JX. Comparison between Vs30 and site period as site parameters in ground-motion prediction equations for response spectra. In: Proceedings of fourth IASPEI/IAEE international symposium. University of California, Santa Barbara; 2011. [10] Rodriguez-Marek A, Bray JD, Abrahamson NA. An empirical geotechnical seismic site response procedure. Earthquake Spectra 2001;17:65–۸۷٫ [۱۱] Sun CG, Kim DS, Chung CK. Geologic site conditions and site coefficients for estimating earthquake ground motions in the inland areas of Korea. Eng Geol 2005;81(4):446–۶۹

Effect of soil depth on inelastic seismic response of structures

Shrabony Adhikary, Yogendra Singh n , D.K. Paul Department of Earthquake Engineering, Indian Institute of Technology Roorkee, Roorkee-247667, India

abstract

Effect of depth of soil stratum on estimated inelastic displacement of three typical structures, viz. a four storey building, a continuous bridge, and a tower, is studied and adequacy of the site amplification models of the current design codes and available empirical relationships is examined. The structures are assumed to be located on well-defined sites with varying bedrock depths, and effect of depth on elastic response spectrum, site amplification factor, displacement modification factor and inelastic displacement is studied, numerically, for two values of PGA. It is observed that soil depth has a significant effect on elastic as well as inelastic response of the structures; however, the effect of soil amplification on inelastic response is not as pronounced as in case of elastic response. Therefore, use of empirical site amplification models based on elastic response may be too conservative, for estimating inelastic response. & 2014 Elsevier Ltd. All rights reserved.

1. Introduction

The effect of soil on seismic ground motion, and consequently on seismic performance of structures, is well recognized. Characteristics of ground motion on the soil surface are quite different from the motion at the rock-outcrop or at the bedrock. In design codes, the effect of soil stratum is considered by using amplification factors for different site classes. The site classification in codes, is mainly based on average shear wave velocity (VS,30) in top 30 m of stratum. Depth of soil stratum is still not included in the criterion for site classification in most of the national codes, except a few, like the German seismic code DIN 4149:2005 [1,2]. The use of VS,30 for site classification for the purpose of ground motion amplification, has also been questioned by many researchers [3–۶], suggesting that the single parameter is not able to represent the site amplification characteristics, fully. Some design codes, viz. the New Zealand code, NZS 1170.5:2004 [7] and the Japanese code (as referred in [8]) consider the natural site period (To), in addition to VS,30, to classify sites, which indirectly takes into account the effect of soil depth. Zhao [9] in his study based on KiK

چکیده :

 اثر عمق قشر خاک روی جابجای غیر ارتجاعی تخمینی برای سه سازه متداول یعنی یک ساختمان چهارطبقه،  یک پل پیوسته و یک برج مطالعه شده است و قابلیت مدلهای تقویت نیز امتحان شده فرض شده که سازه ها روی مکانهای خوش تعریف با عمق های سنگ بستری مختلف قرار گرفته اند، و عوامل زیر بطور عددی برای دو مقدار از PGA مطالعه شده اند.

اثر عمق روی پاسخ طیفی ارتجاعی، عامل تقویت مکان، عامل اصلاح جابجایی و جابجایی غیر اندازه که بر پاسخ غیرارتجاعی سازه ها اثر گذار است. بهرحال، اثر تقویت خاک روی پاسخ غیرارتجاعی همانطور که در حالت پاسخ ارتجاعی مشخص می شود نیست. بنابراین استفاده از صداهای تجربی تقویت مکان بر اساس پاسخ ارتجاعی ممکن است برای تخمین زدن پاسخ غیرارتجاعی خیلی محافظه کارانه باشد.

واژگان : عمق خاک، پاسخ طیفی، عوامل تقویت، طیف غیرارتجاعی، عوامل اصلاح جابجایی، پاسخ
لرزه ای غیر ارتجاعی

۱-مقدمه

اثر خاک در حرکت زمین لرزه و در نتیجه در عملرد لرزه ای سازه به خوبی شناخته شده است، ویژگیهای حرکت زمین روی سطح خاک با حرکت سنگ چینه ای یا بر سنگ بستری کاملا متفاوتند، در دستورالعملهای طراحی اثر قشر خاک با استفاده از عوامل تقویتی برای طبقات مکانی مختف در نظر گرفته شده طبقه بندی مکانها در دستورالعملها بطور عمده بر اساس میانگین سرعت موج برشی (VS،۳۰)  در بالای ۳۰ متر از قشر می باشد هنوز هم عمق قشر خاک در معیار برای طبقه بندی مکان (سایت) در بیشتر دستورالعملهای ملی گنجانده نشده، بجز تعداد کمی، همانند دستورالعمل زلزله آلمان [۱،۲] DIN 4149 ;2005 همچنین استفاده از VS،۳۰ برای طبقه بندی مکانی با هدف تقویت حرکت روی زمین توسط تعداد زیادی از محققین مورد سوال قرار گرفته است [۳،۶] و محققین پیشنهاد می کنند که یک عامل تنها ویژگیهای تقویت مکان را کاملا ارائه نمی کند، بعضی از دستورالعملهای طراحی یعنی دستورالعمل نیوزلند [۷] NZS 11705:2004 و دستورالعمل ژاپنی ( که در منبع [۸] عنوان شده( دوره طبیعی مکان [T0] را همراه با VS،۳۰که بطور غیرمستقیم اثر عمق خاک را لحاظ کرده، برای طبقه بندی مکانها در نظر می گیرند، ژو ( در منبع شماره ۹) در مطالعه اش که بر اساس مجموعه داده های شبکه KIK است (http:kik.bosai.go.jp) گزارش داده که برای سایتهایی (مکانهایی) با دوره های مسلط بیش تز ۶/۰ ثانیه ای پرامتر مکانی بهتری نسبت به VS،۳۰ برای تخمین زدن عامل تقویت موجود است

اخیرا، اثر عمق خاک روی پاسخ لرزه ای، موضوع مورد علاقه در تحقیقات زیادی بوده است. رودریگزمارک و دیگر همکاران ( در مبنع ۱۰) نشان دادند که عمق خاک پارامتر مهمی در پاسخ سایت ( مکان) است و یک طرح برای بررسی خصوصیات ژتوتکنیکی از مکانها ( سایتها) را ارائه دادند که شامل عمق خاک و استحکام است. پیتیلاکیس و دیگر همکاران ( در منبع ۸) موارد زیر را بعنوان پارامترهای کلیدی حاکم بر پاسخ مکان شناسایی کردند. گونه خاک، چینه شناسی، دوره بنیادی سیاست ( مکان) و میانگین سرعت موج برشی تا حد سنگ بستر، سان و دیگر همکاران [۱۱] نشان دادند که ضرایب مکانی که در دستورالعمل طراحی لرزه کشور کره مشخص شد، عامل تقویت را در محدوده زمانی کوتاه ناچیز شمرده و عامل تقویت را در محدوده زمانی میانی بیش از حد گرفته ( از مقررات NEHRP ، VBC برگزیده شده) و لذا این ضرایب مکانی برای شبه جزیره کره بعلت اختلاف زیاد در عمق سنگ بستر و استحکام خاک قابل اجرا نیستند. هاشش [۱۲،۱۳] گزارش داده که عمق خاک نقش قابل توجهی زیادی در تخمین حرکت زمین بازی می کند و اینکه ضرایب مکانی NEHRP برای ته نشینهای عمق قابل اجرا نیستند. او ضرایب مکانی وابسته به عمق “سبک NEHRP” را برای نواحی پست و مرتفع از فروافتادگی های می سی سی پی پیشنهاد کرده است. ضرایب مکانی مربوط به دوره کوتاه گسترش (Fa) ضمن آنکه خاک سخت تر می شود افزایش وابستگی را روی ضخامت فروافتادگی نشان می دهند با نظر به اینکه ضرایب مکانی مربوط به دوره طولانی گسترش (fr) ضمن آنکه خاک سخت تر می شود، افزایش وابستگی را روی ضخامت فروافتادگی نشان می دهند ضرایب مکانی محاسبه شده  برای زمین مرتفع و زمین پست در دوره ای کوتاه پایین ترند و در دوره های طولانی بالاترند  نسبت به ضرایب مکانی موجود NEHRP.

70,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله سازه های پیش ساخته فلزی
 • گزارش کارآموزی ساختمان
 • پاورپوینت بررسی تغییر مکان نسبی سازه های بلند فلزی با تغییر سیستم مهاربندی در ارتفاع
 • مقاله سبک سازی سازه
 • پاورپوینت عوامل و فاکتورهای خاکزایی
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   دوشنبه, ۲ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.