مقاله انگلیسی اختراعات ثبت شده جدید در مورد باکتریهای زنده و فرآوردهای آنها با ترجمه فارسی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله انگلیسی اختراعات ثبت  شده جدید در مورد باکتریهای زنده و فرآوردهای آنها به عنوان عاملهای ضد سرطان بالقوه، با ترجمه فارسی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۴۸  صفحه ترجمه فارسی و مقاله اصلی  با نام

Recent Patents on Live Bacteria and their Products as Potential Anticancer Agents

شامل ۲۵  صفحه انگلیسی است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله انگلیسی اختراعات ثبت  شده جدید در مورد باکتریهای زنده و فرآوردهای آنها به عنوان عاملهای ضد سرطان بالقوه، با ترجمه فارسی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده     ۶
مقدمه     ۷
(A)انواع باکتریهای زنده یا تضعیف شده به عنوان عوامل ضد سرطان :    ۹
کلونتیرندیوم ( ۵ مورد از ۱۰ مورد )    ۱۰
لیستیریا ( ۵ مورد از ۱۰ مورد)    ۱۰
باکتری دو گانه ( ۲ مورد)    ۱۱
سالمونلا ( ۵ مورد از ۱۷ مورد)    ۱۱
قارچ باکتری ( ۵ مورد از ۸ مورد )    ۱۱
انواع سالمونلا به عنوان عوامل ضد سرطان     ۱۱
۲-انواع قارچ باکتریایی به عنوان عوامل ضد سرطان    ۱۳
۳-انوماع کلوستیریدیوم به عنوان عوامل ضدسرطان    ۱۴
۴-انواع لیستریا به عنوان عوامل ضد سرطان     ۱۵
۵-انواع باکتریهای دوگانه بعنوان عوامل ضد سرطان    ۱۶
(۲-۱) سم دیفتری     ۱۹
(۳-۱) سم شیگا     ۲۰
(۴-۱)نوروتوکسین بوتولینیوم     ۲۱
(۵-۱) اگزوتوکسین A     ۲۲
(۶-۱) لیستریولیسین     ۲۳
(۱-۲) آرژینین د ای می ناز     ۲۴
(۲-۲) سیتوزین دی آمی ناز     ۲۴
(۳-۲) ال – میتونی ناز    ۲۵
(۴-۲) گلوتامی فاز     ۲۶
(۵-۲) آسپاراژی ناز     ۲۶
(۳)اختراعات در مورد پروتئینهای باکتریایی دیگر و پپتیدها به عنوان مراحل ضد سرطان     ۲۷
(۱-۳) آزورین     ۲۷
(۳-۳ پلانتاری سین ( باکتریوسین دوپپتیدی ) ( پلانتاریوم لاکتوباسیل )    ۳۰
-(۳-۵) PEP-27 ( التهاب ریه استرپتوکوک )     ۳۱
-(۳-۶) اسپیروکوستاتین ( پپتید حلقوی ) گونه میله مانند     ۳۱
-(۳-۷) رامید اپسین ( پپتید حلقوی ) ( کروموباکتریوم و یولاسیوم NO.968 )     ۳۲
۴- اختراعات مربوط به آنتی بیوتیکها از منابع میکروبی به عنوان عوامل ضد سرطان    ۳۳
-(۴-۱) اکتینومایسین ( استرپتومی سیس )     ۳۳
-(۴-۲) پلیکامایسین     ۳۵
-(۴-۳) دوکسوروبی سین     ۳۶
-(۴-۴) بلئومایسین ( استرپتومایسیس ورتیسی لوس )     ۳۷
-(۴-۵) میتومایسین ( استرپتومی سیس کاسپیتوسیس )     ۳۷
-(۴-۶) ریزوکسین ( پورک هولدریا ریزوکسی نیکا )     ۳۸
(۴-۷) استارواسپارین ( استرپتو می سیس استارواسپوروس )     ۳۸
(۴-۸) بورلیدین ( استرپتو می سیس پاروولوس )     ۳۹
(۵) اختراعات مربوطه به فرآورده های دیگر از منابع میکروبی به عنوان عوامل ضد سرطان     ۳۹
(۵-۱) اپوتیلوناز ( سوران ژیوم سلولوزیوم )     ۳۹
(۵-۲) بازدارنده های ترانسفراز فارنسیل ( استرپتومی سیس پاروولوسی )     ۴۰
-(۵-۳) سالینواسپورامید ( سالی نیسپورا تروپیکا )     ۴۰
-(۵-۴) بلاکتوسین ( نوع استرپتومی سی (     ۴۱
-(۵-۵) یسرین گولین A ( سیرینگ میله مانند )     ۴۱
-(۵-۶) راپاماسین ( استرپتومی سیس هیگرواسکوپیکویس )     ۴۱

REFERENCES

[1] Fialho AM, Chakrabarty AM. Recent patents on bacterial proteins as potential anticancer agents. Recent Pat Anticancer Drug Discov 2007; 2: 224-34. [2] Coley WB. Contribution to the knowledge of sarcoma. Ann Surg 1891; 14: 199-220. [3] Coley WB. The treatment of malignant tumors by repeated inoculations of erysipelas: With a report of ten original cases. Am J Med Sci 1893; 105: 487-511. [4] Coley WB. The idea of progress. Trans NY N Engl Assoc Railway Surg 1920: 6. [5] Fialho AM, Chakrabarty AM. Emerging Cancer Therapy: Microbial approaches and Biotechnological Tools. 1st ed. Wiley & Sons: New York, 2010. [6] Eisenstark, A., Kazmierczak, R. Microorganism strain CRC2631 of Salmonella typhimurium and its use as a cancer therapeutic. US20100135973 (2010). [7] Luo, Y., Xiang, R. DNA vaccines against tumor growth and methods of use thereof. US20100136058 (2010).

Recent Patents on Live Bacteria and their Products as Potential Anticancer Agents

Arsenio M. Fialho1, *, Nuno Bernardes1 and Ananda M. Chakrabarty2

Institute for Biotechnology and Bioengineering (IBB), Center for Biological and Chemical Engineering, Institute Superior Tecnico, Lisbon, 1049-001, Portugal; 2 Department of Microbiology & Immunology, University of Illinois College of Medicine, 835 South Wolcott Avenue, Chicago, IL 60612, USA Received: November 10, 2010; Accepted: January 6, 2011; Revised: March 26, 2011

Abstract

This review intends to provide a comprehensive coverage of the various patents, published or issued, since 2007 on live or attenuated bacteria as potential anticancer agents, as well as microbial products including toxins, enzymes, antibiotics, various proteins and peptides as well as other small molecular weight products. Below is a list of such published/issued patents and a summary of the main contents of many such patents.

Keywords: Anticancer drugs, bacteria, bacterial products, cancer, patents

INTRODUCTION

Each year, many patents covering the use of live bacteria and their products as anti-cancer agents are filed or published. A review on the patents covering the current and potential use of bacterial proteins and peptides derived from them in cancer therapy was published in 2007 [1]. Now, we intend to update our previous analysis as well as to extend it to live bacteria and their products. These searches were performed through a worldwide patent database maintained by the European Patent Office, based on the search terms (“name of the bacteria” or “name of the bacterial product” and “cancer”) appearing in the abstract and title. The search over the period of January 2007-August 2011, resulted in a list of 433 patents. Each of these patents was examined, categorized and some of them cited in the text and Tables 1 to 6. Among the patents selected, 57 cover the use of bacteria (either wild-type or recombinant strains) as anti-cancer agents. A special emphasis is given to attenuated strains of intracellular pathogens such as Salmonella, Mycobacterium, Listeria and Clostridium acting as immunotherapy agents, pro-drug modification agents and delivering anti-tumor agents. Overall, such patents describe the use of facultative or obligate anaerobic attenuated bacteria that have the potential to specifically target the hypoxic core region of solid tumors, thereby causing cytotoxicity to the cancer cells (Part A, Table 1). In general the disclosures of these patents are biological materials, experimental strategies and pharmaceutical compositions involving the use of attenuated bacterial

چکیده :

این مقاله بدنبال ارائه مجموعه جامع و کاملی از اختراعات ثبت شده مختلف منتشر شده یا چاپ شده از سال ۲۰۰۷ در مورد باکتریهای زنده یا تضعیف شده به عنوان عوامل ضدسرطان بالقوه و همچنین فرآوردهای میکروبی مانند سموم، آنزیم‌ها، آنتی بیوتیک‌ها، پروتئین‌های مختلف و پپتیدها به علاوه فرآورده‌های دارای وزن مولکولی کم می‌باشد. در زیر، فهرستی از این اختراعات ثبت شده منتشر شده وجود دارد و خلاصه‌ای از محتویات اصلی بسیاری از این اختراعات ارائه می‌شود.

کلید واژه‌ها : داروهای ضد سرطان، باکتری، فرآوردهای باکتریایی، سرطان، اختراعات ثبت شده

مقدمه :

‌سالانه، بسیاری از اختراعات ثبت شده که استفاده از باکتریهای زنده و فرآوردهای آنها‌ به عنوان ضد سرطان را پوشش میدهند، بایگانی و ثبت  ویا منتشر می‌شوند. یک بررسی انجام شده در مورد اختراعاتی که به کاربرد فعلی و بالقوه پروتئین‌های باکتریایی و پپتیدهای بدست آمده از آنها در درمان سرطان می پردازند، در سال ۲۰۰۷ منتشر شد. ما هم اکنون قصد داریم تجزیه و تحلیل قبلی مان را به روز رسانی کنیم و همچنین آنرا برای باکتریهای زنده و فرآورده‌های آنها گسترش دهیم. این جستجوها و تحقیقات از طریق یک پایگاه اطلاعاتی اختراعات جهانی که توسط اداره اختراعات اروپا سرپرستی می‌شود. بر مبنای اصطلاحات تحقیقاتی ( نام باکتری یا نام فرآورده باکتریایی و سرطان) که در چکیده و عنوان ظاهر می‌شوند. انجام گرفته اند. تحقیق و جستجوی انجا شده بر روی دوره زمانی  ژانویه ۲۰۰۷ تا آگوست ۲۰۱۱، منتج به فهرستی از ۴۳۳ اختراع ثبت شده گردید. هر یک از این اختراعات، بررسی شده، دسته بندی گردید و بعضی از آنها در متن و جداول ۱ تا ۶ ارائه شدند. از میان اختراعات انتخاب شده، ۵۷ مورد به استفاده از باکتری‌ها بعنوان عوامل ضدسرطان می پردازند. تاکید خاصی بر انواع پاتوژنهای درون سلولی تضعیف شده مانند سالمونلا، قارچ باکتری، لیستریا و کلوستریدیوم شده است که به عنوان عوامل ایمن درمانی، عوامل تغییر داروهای مفید و عوامل ضد تومور عمل می‌کنند. بطور کلی، این اختراعات، استفاده از باکتریهای تضعیف شده بی‌هوازی اختیاری یا ضروری که دارای پتانسیل هدفگیری خاص ناحیه مرکزی و اصلی دارای کمبود اکسیژن تورموهای سخت می‌باشند. است و بدین ترتیب باعث سلول کشی برای سلولهای سرطانی ( قسمت A ، جدول ۱) می‌شود. در کل آشکارسازی و افشاء این اختراعات، مطالب بیولوژیکی، روشهای تجربی و آزمایشگاهی و ترکیبات دارویی شامل استفاده از انواع باکتری‌های تضعیف شده که نشاندهنده ژنهای کد گذار آنزیمهای بیگانه است می‌باشند که دارای توانایی تبدیل داروهای ضد سمی یا غیرسمی به داروهای سلول کش هستند. بقیه اختراعات ( ۳۷۶ مورد)، مجموعه وسیعی از فرآورده‌های باکتریایی به عنوان عوامل ضد سرطان ر اپوشش میدهند که شامل پروتئین‌ها، آنزیمها، سموم ایمنی و متابولیت‌های ثانوی می‌شوند ( بخشی B ، جداول ۲ تا ۶) روی هم رفته، این اختراعات ۸۷ درصد از کل اختراعات پوشش داده شده را نشان میدهند. در سالهای اخیر این نمایش عظیم اختراعات، ارتباط ویژه‌ای را بدست آورد که منتج به نمایش و افشاء بسیاری از فرآوردهای باکتریایی دارای توانایی کشتن سرطان شد.

100,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله تأثیر ورزش در پیشگیری از سرطان
 • پایان نامه باکتری های گرم منفی
 • مقاله انگلیسی تلومرها و تلومرلز در سرطان با ترجمه فارسی
 • مقاله انگلیسی حفظ تلومر و سرطان بدون تلومراز با ترجمه فارسی
 • مقاله انگلیسی مقایسه برداشت تمام چادرینه در برابر بخشی از آن برای سرطان معده با ترجمه فارسی
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۱ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.