مقاله انگلیسی اهمیت و جایگاه دلیل کیفری با ترجمه فارسی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله انگلیسی اهمیت و جایگاه دلیل کیفری با ترجمه فارسی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۴  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله انگلیسی اهمیت و جایگاه دلیل کیفری با ترجمه فارسی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

 چکیده. ۱

مقدمه. ۲

فصل اول : اهمیت دلیل.. ۳

فصل دوم : جایگاه دلیل.. ۴

گفتار اول : کلیات.. ۴

گفتار دوم: مراحل مجرای دلیل.. ۶

مبحث اول : مرحلۀ ثبوت و اثبات.. ۶

مبحث دوم : مشکل تشخیص مرحلۀ ثبوت و اثبات.. ۶

گفتار سوم : دلیل و توجیه عناصر سازندۀ جرم. ۷

مبحث اول : ارتباط دلیل با عنصر قانونی در مرحلۀ اثبات.. ۸

مبحث دوم : ارتباط دلیل وعنصرمادی درمرحله اثبات.. ۹

مبحث سوم : دلیل و عنصر روانی در مرحلۀ اثبات: ۱۰

گفتار چهارم : بررسی جایگاه دلیل از حیث نظام حاکم بر دادرسی (تفتیشی- اتهامی). ۱۱

مبحث اول : از منظر استنادکنندگان.. ۱۱

مبحث دوم : از منظر ارزش دلائل: ۱۱

فصل سوم : جایگاه ادله در حقوق شکلی و ماهوی و برخورد نظام های مختلف.. ۱۲

گفتار اول : برخورد نظام های مختلف.. ۱۲

گفتار دوم : حقوق ایران.. ۱۲

چکیده

یکی از مباحثی که در زمینه آیین دادرسی کیفری مطرح میشود موضوع ادله اثبات است. گرچه اصولا برخی مشترکات میان ادله اثبات کیفری و مدنی وجود دارد اما ادله اثبات کیفری دارای اوصاف منحصر به فردی است که آن را از ادله اثبات مدنی متمایز میسازد. منصوص کردن ادله اثبات دعوی کیفری می بایست از منظر ارتباط آن با جرم و مجازات و برخورد با حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی افراد جامعه از سوی مقنن صورت گیرد. این عدم تقریر که در قوانین شکلی ایران بویژه در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در بوته ای ازابهام باقی مانده است شاید به این دلیل باشد که مقنن کمتر به اهمیت و جایگاه دلیل در امور کیفری توجه کرده است . در حالی که از لحاظ مبانی ابتدا اهمیت یک موضوع باعث میشود تا مقنن نسبت به آن قواعدی را به رشته تحریر در آورد .

 در این نوشتار که شامل سه فصل و شش گفتار وهفت مبحث می باشد کوشش شده است یکی از مباحث مقدماتی ادله اثبات یعنی ” اهمیت و جایگاه دلیل ” که پس از تعریف و تاریخچه دلیل مطرح میشود بررسی شود. لذا ما در این نوشتار در مقام تحلیل اهمیت و مجرای دلیل هستیم و به سایر مباحث مانند: تعریف. تاریخچه و….. نمی پردازیم

مقدمه

«ایجاد امنیت و آرامش در جامعه از طریق به کیفر رساندن بزهکاران یا اعمال تدابیر تأمینی و تربیتی در بارۀ آنان، بر عهدۀ قدرت عمری که از آن به دولت تدبیر می شود نهاده شده است. بدیهی است که مجازات کردن افراد مستلزم اثبات رفتار خلاف قانون در دادگاه صالح می باشد. در جهت نیل به این مقصود ناچار می بایست از مجرای دادرسی نیز گذر کرد و این دادرسی خود نیازمند به اصول و مقرراتی است که از آن به عنوان آئین دادرسی کیفری یاد می شود. از مهمترین موضوعاتی که در آئین دادرسی مطرح می شود مبحث ادلۀ اثبات است چرا که با توجه به اصل برائت افراد جامعه مصون از اتهام هستند مگر اینکه خلاف آن اثبات شود. اثبات خلاف آن نیز نیازمند دلیل به معنای اخص کلمه است. لذا بنظر می رسد آنچه که متهم را از اتهام رهایی می بخشد یا موجب تغییر لفظ متهم به مجرم می شود. ادلۀ اثبات کیفری است. ما در این نوشتار در مقام تعریف و ذکر اقسام دلائل کیفری نیستیم و صرفاً به اهمیت و مجری دلیل را به صورت اختصار بیان می کنیم. متأسفانه در خصوص اهمیت و جایگاه دلیل کیفری تاکنون هیچ مقاله، نوشته، کتاب و … به رشتۀ تحریر در نیامده است. لذا امید می رود این نوشتار مقدمه ای باشد جهت بررسی اهل قلم در خصوص اهمیت و جایگاه دلیل در امور کیفری.

 فصل اول : اهمیت دلیل

دلیل در امور کیفری به هر چیزی که منجر به کشف واقعیت شود اطلاق می شود لذا اصولاً ما در حوزه کیفری با مجموعه قرائن و اوضاع و احوال سر و کار داریم. واژۀ دعوی در زبان حقوقی به معنی حق رجوع با عمل حقوقی که فرد برای اجرای حق مورد ادعا از دادگاه می خواهد. با این تعبیر دعوی اصولاً پس از اختلاف نسبت به وجود یا اختلاف حق بوجود می آید. بنابر این هیچ ملازمه ای بین حق و دعوی وجود ندارد در مورد اهمیت اثبات حق و آوردن دلیل دکتر کاتوزیان معتقد است: «برای استفاده از حق وجود آن کافی نیست و اگر حق همراه با دلیل نباشد اجرای آن توسط نیروهای دولتی ممکن نیست و چه بسا این حق به دلیل عدم اثبات آن از بین برود.» بنابر این اگر چه حقی وجود داشته باشد اما باید برای اجرای حقی که مورد تضییع یا انکار واقع شده است برای آنکه بتوان از نهادهای دولتی برای اجرای آن حق استفاده کرد به ناچار بدواً باید حق را با تمسک به ادلۀ، اثبات کرد. به عبارت دیگر دلیل ابزاری برای اجرای حق است و حق که قابل اجرا نباشد نمی توان برای آن اهمیتی قائل شد. در مورد جرائم نیز چون هدف حفظ امنیت اجتماع و جلوگیری از تجری مرتکبان است، لذا این هدف متعالی مجازات تنها در صورتی آشکار می گردد که جرم ارتکاب یافته، اثبات شود. اثبات جرم نیز همانطور که در مقدمه گذشت لزوماً در پرتو تمسک به دلیل است. در غیر این صورت با سیل جرائم کشف نشده و اثبات نشده ای رو به رو هستیم که اولین تالی فاسد آن تجری مرتکب به علت عدم اثبات رفتار مجرمانه و دومین تالی فاسد آن کمرنگ شدن قدرت دستگاه قضایی در برخورد با مجرمین است. بنابر این تمامی اهداف مجازات ها در پرتو اثبات جرم با استفاده از ابزاری به نام (دلیل) می باشد. چرا که اعمال مجازات پس از اثبات جرم است. مضافاً آنکه باید اذعان داشت، که سیاست دستگاه قضائی اقتضا دارد که فردی که مرتکب نقض مقررات مدون جامعه- که برای آن کیفر معین شده است- می شود، مصون از تعقیب و مجازات نباشد، این مهم نیز در پرتو ادلۀ اثبات جرم و کشف جرائم رقم سیاه با استفاده از این ابزار می باشد. البته دفاع از منافع جامعه نباید منجر به نادیده گرفتن حقوق و آزادی های افراد جامعه شود بدین سبب قواعد شکلی و ماهوی، خصوصاً ادلۀ اثبات باید بگونه ای تنظیم شود که مواردی که ذکر کردیم (عدم مصونیت از تعقیب، کاهش جرائم رقم سیاه در بر گیرد و حقوق و آزادی های مردمی و جمعی نیز در نظر گرفته شود.

در واقع اهمیت آئین دادرسی و بالاخص ادلۀ اثبات در این جمله به صورت جامع و مانع ظهور پیدا کرده است: «اجرای عدالت جزایی و امنیت قضائی عادلانه در پرتو ادلۀ اثبات دعوی کیفری است»

فصل دوم : جایگاه دلیل

گفتار اول : کلیات

Abstract

One of the issues raised in the Code of Criminal Procedure is subject to proof of evidence. While the fundamentals of the subject makes a legislator than he wrote to those rules.

In this paper, including three seasons and six of seven speech is a topic has been trying to prove that evidence of preliminary discussions “because of its importance” because the definition and history comes to be investigated. Therefore in this paper we analyze the importance and duct are due to other issues such as: the definition. History and ….. We do not.

Introduction

“Security and peace in society by bringing the guilty to punishment or impose disciplinary measures on the supply and they lived up to the power that the government can devise is established. In order to achieve this goal should be forced to pass through the due process and justice requires that the principles and rules of criminal procedure is referred to as. Require proof to the contrary, due to the narrower meaning of the word. It seems that the defendant will escape the charge or change the term offender is charged. Adlە proof is the criminal. In this paper we define and specify the types of criminal reasons and not solely due to the importance and the host will explain briefly. Unfortunately, the importance and place in a criminal because no paper, writing, books and … The field has been written. It is hoped the introduction of this paper to review the literature concerning the importance and place in criminal matters.

 Chapter I: The importance of

Because anything that leads to discovery in criminal matters should be referred to the principle of our criminal evidence and circumstances dealing with the collection. Legal recourse in case the term means that a person with legal action to enforce the alleged right of the court. Basically, the difference in this case interpreted the right to exist or arise. So there is no dispute about the importance of Mlazmh between right and right and to prove the doctor Katouzian believes, “there is not enough to use right and if not right with the implementation because it is not possible by government forces and perhaps resorting to the Adlە, proved. In other words, a tool for the right reason and right can not be run that will care for it. About community safety and prevent crime as well as the perpetrators Tjry, so it is obvious that the higher penalty only if the crime been committed, is confirmed. As in the introduction as evidence in the light of the passage necessarily resorting to reason. So all penalty goals in light of evidence using a tool called (reason) is. Why punish the crime is proven. Moreover, it acknowledged that judicial policy requires that a person commits a breach of statutory regulations – for which the penalty is given – is not immune from prosecution and punishment, it is also important in light of evidence and discovery Adlە offenses Using this tool is a black figure. The interests of society should not ignore the rights and freedoms of individuals is essential because the rules and forms, especially Adlە proof should be adjusted so that when we mention the (lack of immunity from prosecution, the reduction of crime is black on and collective rights and freedoms of people and also be considered.

The importance of due process, especially in such a comprehensive and proven Adlە has prevented the emergence of “criminal justice and legal security in light of the criminal case is proof Adlە»

 Chapter Two: the reason

First Speech: General

 

50,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله انگلیسی رابطه بین رضایت مشتری و ارزش سهامدار با ترجمه فارسی
 • مقاله انگلیسی آزمایش فوق حساس با ترجمه فارسی
 • مقاله انگلیسی تورم جزایى و پیامدهاى آن با ترجمه فارسی
 • مقاله انگلیسی پیش‏ درآمدى بر خودشیفتگى با ترجمه فارسی
 • مقاله انگلیسی بررسی قانون ضد تروریسم انگلستان با ترجمه فارسی
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   جمعه, ۲۴ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.