مقاله انگلیسی تورم جزایى و پیامدهاى آن با ترجمه فارسی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله انگلیسی تورم جزایى و پیامدهاى آن با ترجمه فارسی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۸  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله انگلیسی تورم جزایى و پیامدهاى آن با ترجمه فارسی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

 مقدمه. ۱

فصل اول: تورم جزایى و علل آن.. ۲

الف – تعریف پدیده تورم جزایى.. ۲

ب – علل تورم جزایى.. ۲

فصل دوم: آثار و پیامدهاى تورم جزایى و راههاى مقابله با آن.. ۴

بخش اول: آثار و پیامدهاى تورم جزایى.. ۴

بخش دوم: راههاى مقابله با تورم جزایى.. ۶

۱- از جنبه اقتصادى: ۸

۲- از جنبه سیاسى: ۹

۳- از جنبه مدنى و ادارى: ۹

۴- از جنبه تربیتى: ۹

۵- از جنبه خانوادگى: ۱۰

۶- از جنبه مذهبى (۲۴). ۱۰

۷- از جنبه علمى: ۱۰

قائم مقامهاى کیفرى در حقوق اسلام. ۱۰

نمونه‏هایى از قایم مقامهاى کیفرى در حقوق اسلام: ۱۱

۱- وام دادن از طریق قرض الحسنه: ۱۱

۲- زکات و خمس: ۱۱

۳- انفاق و احسان: ۱۲

۴- امر به معروف و نهى از منکر: ۱۲

۵- آسان گیرى در امر ازدواج: ۱۳

۶- تامین شرایط و امکانات کار براى همه: ۱۳

مقدمه

روند رو به رشد نرخ تبهکارى و افزایش تکرار جرم (۱) از یک طرف و تغییر و تحولات دایمى و تاسف‏بار در قوانین جزایى از طرف دیگر، که عمدتا در راستاى وضع جرایم جدید و تشدید مجازاتها صورت مى‏گیرد، همه دلیل بر وجود نوعى بحران در سیاست جنایى بوده و نتیجتا ضرورت تحول در آن را ایجاب مى‏کند. آنچه که در این مقاله مى‏آید عهده‏دار تبیین یکى از مهمترین جنبه‏هاى این بحران یعنى تورم جزایى است که مطالب پیرامون آن طى چند فصل آینده و به شرح زیر ارائه مى‏شود:

در فصل اول ابتدا پدیده تورم جزایى تعریف و سپس به بیان علل آن پرداخته شده است و در فصل دوم ضمن ذکر مهمترین آثار و پیامدهاى تورم کیفرى به راههاى مقابله و پیشگیرى از آن اشاره شده است.

فصل اول: تورم جزایى و علل آن

الف – تعریف پدیده تورم جزایى

وقتى کشورى براى کاهش و یا حداقل ثابت نگهداشتن نرخ تبهکارى و جلوگیرى از تکرار جرم و اصلاح و درمان مجرمین، با تبعیت از اهداف سنتى مجازاتها به تغییرات و تحولات مستمر و دایمى در قوانین که عمدتا در راستاى توسعه دامنه جرایم و یا تشدید مجازاتها است، اقدام مى‏نماید. در همچو حالتى چنین کشورى با پدیده تورم جزایى مواجه است. این پدیده که هم علت و هم معلول بحران سیاست جنایى است از عوامل مختلفى ناشى مى‏شود که ذیلا به بیان مهمترین آنها مى‏پردازیم:

ب – علل تورم جزایى

۱- یکى از عمده‏ترین علل تورم جزایى، چنانکه گفته شد، تبعیت از اهداف سنتى مجازاتها (۲) و موضوعیت دادن به خود مجازاتهاست; بدون تردید وقتى یک دولت‏با دخالت مستقیم یا غیر مستقیم خود در روابط اجتماعى، سیاسى، اقتصادى، مذهبى و . .. مردم به توسعه روزافزون جرایم و مجازاتها (۳) اقدام مى‏کند. این امر نشانگر این است که به اعتقاد چنین کشورى مجازاتها نقش اول را در موفقیت‏سیاست جنایى ایفا مى‏نماید; اما داده‏هاى اخیر جرم شناسى جدید از یک طرف و تاریخ حقوق جزا از طرف دیگر نشان مى‏دهد که در طول تاریخ تحول مجازاتها همه مکتبهایى که از این فکر الهام گرفته بودند با شکست مواجه شدند; براى مثال مکتب کلاسیک حقوق جزا که با الهام از افکار «بنتام‏» (۴) و «سزاربکاریا» (۵) بر شدت و قاطعیت تورم جزایى و پیامدهاى آن مجازاتها تکیه مى‏کرد، در عمل نتوانست از وقوع جرایم پیشگیرى و از تکرار آن جلوگیرى کند. و به همین دلیل بود که در مقابل این مکتب مکاتب دیگرى مثل مکتب تحققى و مکتب دفاع اجتماعى جدید ظهور کردند; چرا که اگر کیفرها عامل موثر و قطعى در مبارزه با جرم مى‏بود، مى‏بایست‏با تجویز و کاربرد آن دیگر اثرى از ارتکاب جرم نمى‏ماند; در حالیکه نرخ تبهکارى و بخصوص پدیده تکرار جرم همیشه روند رو به رشد داشته است. شاهد دیگر بر این مدعا قبول اقدامات تامینى و تربیتى، (Security measures) ،که براى اولین بار توسط مکتب تحققى در قرن نوزدهم عنوان گردید، در حقوق جزاى مدرن و از جمله حقوق جزاى ایران در قانون مصوب ۱۳۳۹ بود (۶) که دقیقا به دنبال شکست فلسفه نئوکلاسیک در مبارزه با بزهکارى به طور کلى و مخصوصا تکرار جرم بود. مرحوم دکتر محمد باهرى در این خصوص مى‏نویسد:

قبول اقدامات تامینى و تربیتى در حقوق جزاى مدرن به این علت‏بود که در طى قرن نوزدهم فلسفه نئوکلاسیک در مبارزه با بزهکارى و به خصوص تکرار جرم با شکست مواجه گردید. تجربه نشان داد که پاره‏اى از بزهکاران و مجرمان به عادت و بیماران روحى از درک واقعیت مجازات عاجزند و اثر هراس انگیز آن را احساس نمى‏کنند و به همین جهت از آن پروا نکرده و به فعالیت و تلاش بزهکارانه خود ادامه مى‏دهند. در مقابل چنین شخصیتهایى دفاع جامعه منحصرا با اعمال مجازات تامین نمى‏گردید; بنابراین حفظ جامعه در مقابل چنین کیفیات خطرناکى ایجاد و اعمال تدابیر تامینى را ایجاب مى‏کرد». (۷)

پس چنانکه انریکوفرى (۸) (Enrico ferri) مى‏گوید:

 براى دفاع اجتماعى در مقابل ارتکاب جرم و براى اعتلاى سطح اخلاق توده‏ها، کوچکترین پیشرفت در زمینه تحولات پیشگیرى اجتماعى [تحولات پیشگیرى عمومى و تحولات پیشگیرى فردى] صد بار بیش از انتشار مجموعه‏هاى قوانین جزایى ارزش دارد». (۹)

۲- از عوامل مهم دیگر تورم جزایى وجود بحران در سیاست جنایى کشور است که داراى ابعاد مختلف سیاسى، اقتصادى، مدنى و ادارى و حتى مذهبى و … است; براى مثال براى کشورهاى توسعه نیافته و یا در حال توسعه که عملا با بحران اقتصادى مواجه هستند توسل به مقررات جزایى و تشدید مجازاتها آسانترین وسیله براى پیشگیرى از جرایم مالى به حساب مى‏آید. در مجموع مى‏توان گفت عدم توجه کافى به قایم مقامهاى کیفرى از جنبه‏هاى مختلف سیاسى، اقتصادى، مدنى و ادارى، خانوادگى، تربیتى، مذهبى، و علمى از عوامل مهم بحران در سیاست جنایى است.

فصل دوم: آثار و پیامدهاى تورم جزایى و راههاى مقابله با آن

بخش اول: آثار و پیامدهاى تورم جزایى

Introduction

Growing trend of criminality and increased rate of repeat offenses (1) permanent and regrettable one hand and changes in criminal law on the other hand, mostly in line with the new offenses and increased penalties takes place, all because of the There was a kind of crisis in criminal policy, and thus it implied the necessity of change. In this paper it is assumed that the explanation is one of the most important aspects of this crisis, namely regarding the criminal inflation over the next few seasons and will be presented as follows:

In the first quarter primarily criminal inflation phenomenon has been defined, and then explain its causes and consequences of inflation in the second quarter, while mentioning the most important ways to counteract and prevent criminal is mentioned.

 Chapter criminal inflation and its causes

 A – Defining criminal phenomena inflation

shall apply. In such a state the country is facing a criminal phenomenon of inflation. This phenomenon is the cause and effect of criminal policy of the crisis is caused by different factors that explain the following to them:

 B – causes swelling of the criminal

1. One of the main causes of inflation, criminal, as was said, followed the traditional goals of punishment (2) and its relevance to Mjazathast, no doubt, when a direct or indirect government intervention in social relations, political, economic, religious and. ! Crime and punishment to the increasing development (3) acts. This indicates that the belief in a country such as criminal penalties role politics plays in the success, but recent data from the new criminology and criminal law history shows that the history Penalties were all inspired by the idea that evolution Mktbhayy were defeated; for example, the classical school of criminal law that inspired thoughts of “Bentham” (4) and “Szarbkarya” (5) the intensity and assertiveness, and criminal consequences of inflation

Penalties can rely on, in practice, failed to prevent crimes from occurring and to prevent the repetition of it. And why was that other schools in this school like the school and the school realized the emergence of new social defense because if the criminal and the decisive factor in the fight against crime, its application should be prescribed and other trace The crime is not in contrast to rates of crime and especially the phenomenon of repeat offense is always growing. Other controls on the Penitentiaries of the claim, (Security measures), the first school in the nineteenth century, as was the realization, in the modern criminal law and criminal law in Iran, including the 1339 Act (6) that precisely Following the failure of neoclassical philosophy in general and combat crime, especially crime was repeated. The late Dr. Mohammad Bahry writes in this regard:

“Penitentiaries in the modern criminal law because it was during the nineteenth century neoclassical philosophy and especially repeat offenders in the fight against crime was defeated. Experience indicates that portion of the offenders and perpetrators of the habits and mental illness are unable to understand virtual reality and it does not feel the effect of frightening and therefore it did not care and continue delinquent activity and effort . The defense against such figures were not provided exclusively with sanctions, so the community against the danger of such qualities and actions that require security measures. ” (7)

So as Anrykvfry (8) (Enrico ferri) says:

“The social defense against crime and to improve the morals of the masses, the smallest progress in the prevention of social change [changes and developments in general preventive preventive person] is worth a hundred times more than publish a series of criminal laws.” (9)

2. Another important factor is the inflation crisis in the criminal policies of criminal dimensions of the various political, economic, religious and civil, and administrative and even … It is for example for developing countries or in developing the economic crisis faced by virtually resort to criminal laws and increased penalties for the prevention of financial crime into account is the easiest. Totally insufficient consideration to hide the criminal authorities of the various aspects of political, economic, civil and administrative, familial, educational, religious, and scientific criminal policy is an important factor in the crisis.

 Chapter II: Coping with the effects and consequences of inflation and its criminal

 Part I: the effects and consequences of inflation criminal

60,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله تورم
 • مقاله تورم
 • مقاله اثرات نااطمینانی تولید ناخالص داخلی و تورم بر منابع و مصارف بانک رفاه
 • مقاله مدل کلاسیک تورم در ایران، روش همگرایی
 • مقاله تورم، عوامل و راهکارهای مقابله با آن در ایران
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   دوشنبه, ۳۰ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.