مقاله انگلیسی سنجش موفقیت برنامه ریزی فناوری اطلاعات IT/ISSP با ترجمه فارسی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله انگلیسی سنجش موفقیت برنامه ریزی فناوری اطلاعات ITSSP با ترجمه فارسی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۹  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله انگلیسی سنجش موفقیت برنامه ریزی فناوری اطلاعات ITSSP با ترجمه فارسی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

چکیده: ۱

مقدمه. ۲

رویکرد های برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات… ۴

هم راستایی استراتژی‌های تجاری و سیستم‌های اطلاعاتی… ۶

مدل مفهومی… ۸

عوامل سازمانی… ۸

الف – مدیریت دانش…. ۹

ب – ارتباط CIO و CEO.. 9

ج – هماهنگی و تعامل بین ذی‌نفعان از فرایند IT/ISSP. 10

د – مدیریت تغییرات… ۱۰

ه – بلوغ سیستم‌های اطلاعاتی… ۱۱

و – آگاهی مدیران ارشد سازمان از منافع فناوری اطلاعات و تعهد به استفاده استراتژیک از IT  ۱۲

ز – آشنایی مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی با فرایندها و اهداف تجاری سازمان.. ۱۳

نتیجه گیری… ۱۴

چکیده:

برای برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی چارچوبهای متفاوتی ارائه شده است، ولی هنوز سازمانها در تدوین استراتژیهای فناوری اطلاعات با مشکلاتی مواجه هستند که نهایتا این مشکلات منجر به شکست برنامه‌ها می‌شود. این شکست‌ها غالبا به این دلیل است که چارچوبهای مختلف برنامه‌ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات، در شناسایی مشکلات ریشه‌ای مربوط به سیستم‌های اطلاعاتی که بندرت مشکلات فنی و تکنولوژیک هستند، دچار ناکارایی هستند که این امر ناشی از توجه نکردن به رابطه بین فناوری اطلاعات با محتوای سازمانی است. در این مقاله سعی شده است تا با ارائه یک مدلی با رویکرد سازمانی، عواملی که کیفیت و موفقیت این فرایند را متاثر می‌کنند، شناسایی کنیم.

 مقدمه

برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی(IT/ISSP) عامل اساسی در انسجام فناوری اطلاعات در یک سازمان برای افزایش مزیت رقابتی است. طبق مطالعات انجام شده روی مباحث مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی، برنامه ریزی استراتژیک سیستم‌های اطلاعاتی یکی از ده موضوع اصلی است که مدیران شرکتها و متخصصان سیستم‌های اطلاعاتی با آن مواجهند.

 فرایندIT/ISSP شامل افقهای برنامه ریزی بلندمدت برای سرمایه ها، خدمات انسانی، تخصص فنی، الزامات سخت افزاری و نرم افزاری برای استفاده از فرصتهای پیش آمده است. لدرر و ستی (۱۹۹۶) نشان دادند که IT/ISSP ناقص ممکن است منجر به شکست پیش بینی های انجام شده برای سرمایه گذاریها در سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات شود که نهایتا منجر به ایجاد سیستم‌های اطلاعاتی غیر منعطف ، تکراری و ناقص می‌شود. برنامه ریزی استراتژیک سیستم‌های اطلاعاتی یک وظیفه مدیریتی بسیار مهم است که باعث می‌شود تا سازمان بطور اثربخشتر و مناسبتر از فناوری اطلاعات استفاده کند.

 مطالعات گذشته در این زمینه، عموماً بر متدولوژی‌های برنامه ریزی سیستم‌های اطلاعاتی، منافع و مشکلات برنامه ریزی سیستم‌های اطلاعاتی، ارزیابی اثر، مراحل رشد، نقش کمیته راهبری، طرح تحقیق برای برنامه ریزی سیستم‌های اطلاعاتی، ابعاد فرایندی و محتوایی برنامه ریزی سیستم‌های اطلاعاتی، هم راستایی بین برنامه ریزی سیستم‌های اطلاعاتی و برنامه ریزی تجاری و خود فرایند برنامه ریزی، تمرکز داشته‌اند.

 برای مثال (لدرر و ستی ۱۹۱۱) گزارش دادند که سازماندهی و پیاده سازی ، ابعاد مهم برنامه ریزی سیستم‌های اطلاعاتی هستند. داس و همکاران، ابعاد برنامه ریزی سیستم‌های اطلاعاتی را به متغیرهای محتوایی و فرایندی تقسیم کردند و نشان دادند که رسمیت، حوزه کاربری، مشارکت ، نفوذ و همکاری ، ابعاد مهم برنامه ریزی سیستم‌های اطلاعاتی هستند. محققان دیگری ادعا می‌کنند که ابعاد برنامه ریزی سیستم‌های اطلاعاتی عبارتند از: رسمیت، میزان تلاش برای برنامه ریزی، توجیه فرایندها، افق برنامه ریزی و میزان مشارکت و درگیری مدیران ارشد سازمان. همچنین یکسری از مطالعات، تاثیر فرایند برنامه ریزی سیستم‌های اطلاعاتی و انسجام برنامه ریزی سیستم‌های اطلاعاتی را مورد بررسی قرار داده اند.

 (سگارز و گروور، ۱۹۹۸) چهار عامل هم راستایی، تحلیل برنامه ریزی، همکاری و توانمندی در برنامه ریزی را بعنوان عوامل موثر بر برنامه ریزی استراتژیک سیستم‌های اطلاعاتی شناسایی کردند. راگواناتان و راگواناتان (۱۹۹۶) مدل موفقیت برنامه ریزی را از ادبیات مدیریت استراتژیک توسعه دادند و تلاش کردند تا موفقیت برنامه ریزی سیستم‌های اطلاعاتی را مفهوم سازی و اعتبار سنجی کنند.

 با توجه به پیشینه ارائه شده، فرایند برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی خیلی پیچیده تر از آن است که بتوان آن را با تغییرات تکنولوژیک اداره کرد. تئووآنگ (۲۰۰۰) بیان می‌کنند که فرایند IT/ISSP بسیار وابسته به محتوی است و باید از دیدگاه سازمانی به آن نگاه شود. بنابراین اثربخشی و کیفیت برنامه ریزی سیستم‌های اطلاعاتی وابسته به ماهیت عملیات سیستم‌های اطلاعاتی، خصوصیات و مشخصه های سازمانی و خود فرایند برنامه ریزی است. اگرچه مطالعات گذشته یکسری فاکتورها و ابعاد را شناسایی کرده اند، ولی بین آنها ارتباط اندکی را پیدا کرده اند. بنابراین در این مقاله سعی شده است تا بیشتر با دید سازمانی و مدیریتی و با عنایت به مطالعات گذشته ، عوامل موثر بر کیفیت فرایند IT/ISSP شناسایی شود و به کمک آن مدلی برای سنجش میزان موفقیت این فرایند مهم، ارائه شود.

رویکرد های برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات

Abstract:

Strategic planning for information technology and information systems provided different frameworks, but still IT organizations develop strategies to face the problems that ultimately led to defeat these problems are the applications. Often this failure is due to the different frameworks of IT strategic planning, identifying root problems related to information systems and technology that are rarely technical problems, are suffering from this deficiency caused by not considering the relationship between the IT organization with the content . This paper has tried to provide an organizational model approach, the quality and success factors that affect this process, they can identify.

Introduction

IT strategic planning and information systems (IT / ISSP) major factor in the integration of IT in an organization is to increase competitive advantage. According to studies on the topics of information systems management, strategic planning of information systems is one of the ten subject matter experts and company executives facing information systems.

Process IT / ISSP, including long-term planning horizons for funds, human services, technical expertise, hardware and software requirements to use the opportunities it has. Ldrr and suttee (1996) showed that IT / ISSP incomplete may lead to failure predictions made for investment in information systems and information technology that ultimately leads to non-flexible information systems, is repetitive and incomplete. Strategic planning of information systems management task is very important to the organization that is fully effective and appropriate use of information technology.

Previous studies in this field, mainly on information systems planning methodologies, benefits and problems of information systems planning, evaluation, development stages, the role of steering committee, project research information systems for planning, programming, content and process dimensions of information systems, both Rastayy between information systems planning and business planning and its planning process, have focused.

For example (and suttee Ldrr 1911) reported that organize and implement, important aspects of information systems are planned. Das et al, Dimensions of information systems to plan content and process variables were divided and showed that recognition, user domain, participation, influence and cooperation, important aspects of information systems are planned. Researchers claim that other aspects of information systems planning are: recognition, level of effort to plan, explain processes, planning horizons and levels of participation and involvement of managers of the organization. Also a series of studies, the impact of information systems planning process and integrity of information systems planning are examined.

(Sgarz and Groover, 1998) four factors together Rastayy analysis, planning, cooperation and capacity planning as factors affecting strategic information systems planning were identified. Ragvanatan and Ragvanatan (1996) model, successfully planned the strategic management literature developed and successfully tried to plan the information systems concept to construction and validation.

According to the record presented, IT strategic planning process and information systems so that it is more complicated than it could to manage technological change. Tyvvang (2000) have stated that the process of IT / ISSP is highly dependent on the content and organizational perspective should be looking at it. Thus the effectiveness and quality of information systems planning depends on the nature of information systems operations, properties and characteristics of their organizational and process planning. Although previous studies have identified some factors and dimensions have, between them, but have found little correlation. So in this paper has tried to see more organization and management and, thanks to the previous studies, factors affecting the process quality IT / ISSP and to help identify the model for measuring the success of this important process, is presented.

Approach to IT strategic planning

 

60,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • پاورپوینت مدیریت دانش
 • مقاله نقش فناوری اطلاعات در صنعت توریسم با ترجمه فارسی
 • مقاله مدیریت دانش در سازمان ها و مؤسسات آموزشی
 • مقاله بررسی و شناخت چالش های فناوری اطلاعات در آموزش و پرورش
 • تحقیق رابطه بین سبک رهبری تحول گرا و عمل گرا با مدیریت دانش در آموزش و پرورش
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   دوشنبه, ۳۰ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.