مقاله انگلیسی کلسیم درون سلولی در غدد سینه ای از Manduca Sexta با ترجمه فارسی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله انگلیسی کلسیم درون سلولی در غدد سینه ای از Manduca Sexta با ترجمه فارسی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۱  صفحه ترجمه فارسی و مقاله اصلی ISI با نام

Intracellular calcium in prothoracic glands of Manduca sexta

 شامل ۸ صفحه انگلیسی است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله انگلیسی کلسیم درون سلولی در غدد سینه¬ای از Manduca Sexta با ترجمه فارسی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده    ۴
مقدمه    ۵
مواد و روشها    ۶
۳ـ نتایج    ۷
۱ـ۳ـ مقایسه غلظت کلسیم درون سلولی با ترشح اسدسیون توسط غدد سینهای    ۷
۲ـ۳ـ اثر PTTH بر کلسیم درون سلولی در غدد سینهای در شرایط این ویترو    ۷
۳ـ۳ـ وابستگی افزایش کلسیم تحریک شده توسط PTTH به ذخایر کلسیم درون سلولی یا کلسیم برون سلولی    ۸
۴ـ۳ـ مطالعه داروشناختی از کانالهای کلسیمی غشاء پلاسمایی    ۹

 

References

Berridge, M.J., 1997. Elementary and global aspects of calcium signalling. Journal of Experimental Biology 200, 315–۳۱۹٫ Birkenbeil, H., 1996. Involvement of calcium in prothoracicotropic stimulation of ecdysone synthesis in Galleria mellonella . Archives of Insect Biochemistry and Physiology 33, 39–۵۲٫ Bollenbacher, W.E., Granger, N.A. Endocrinology of the prothoracicotropic hormone, in: Kerkut, G.A., Gilbert, L.I. (Eds.) Comprehensive Insect Physiology, Biochemistry and Pharmacology, vol. 7, Pergamon Press, Oxford, 1985, pp. 109–۱۵۱٫ Eusebio, E.J., Moody, W.J., 1986. Calcium-dependent action potentials in the prothoracic gland of Manduca sexta. Journal of Experimental Biology 126, 531–۵۳۶٫ Gallo-Payet, N., Grazzini, E., Coˆ te´ , M., Chouinard, L., Chorva´ tova´ , A., Bilodeau, L., Payet, M.-D., Guillon, G., 1996. Role of Ca2 + in 286 H. Birkenbeil /Journal of Insect Physiology 44 (1998) 279–۲۸۶ the action of adrenocortcotropin in cultured human adrenal glomerulosa cells. Journal of Clinical Investigation 98, 460–۴۶۶٫ Gielow, M.L., Gu, G.G., Singh, S., 1995. Resolution and pharmacological analysis of the voltage-dependent calcium channels of Drosophila larval muscles. Journal of Neuroscience 15, 6085–۶۰۹۳٫ Gilbert, L.I., Bollenbacher, W.E., Agui, N., Granger, N., Sedlak, B.J., Gibbs, D., Buys, C.M., 1981. The prothoracicotropes: source of the prothoracicotropic hormone. American Zoologist 21, 641–۶۵۳٫ Girgenrath, S., Smith, W.S., 1996. Investigation of presumptive mobilization pathways for calcium in the steroidogenic action of big prothoracicotropic hormone. Insect Biochemical and Molecular Biology 26, 455–۴۶۳٫ Hanton, W.K., Watson, R.D., Bollenbacher, W.E., 1993. Ultrastructure of prothoracic glands during larval–pupal development of the tobacco hornworm. Manduca sexta: a reappraisal. Journal of Morphology 216, 95–۱۱۲٫

Intracellular calcium in prothoracic glands of Manduca sexta

Heiner Birkenbeil Saxon Academy of Sciences at Leipzig, AG Prof. Dr. H. Penzlin, Erbertstr.1 PF 100322, 07703 Jena, Germany Received 27 May 1997; received in revised form 20 October 1997

Abstract

Cytosolic free calcium was measured in individual prothoracic gland cells of Manduca larvae with Fura-2. During the last larval instar there was no correlation between intracellular calcium concentration and ecdysteroid secretion by the glands. The addition of prothoracicotropic hormone (PTTH) from brains of Manduca larvae to prothoracic glands in vitro resulted in a significant increase in the calcium concentration of the gland cells. The effect of PTTH was inhibited by the inorganic calcium channel antagonists, cadmium, lanthanum and nickel, and by the antagonist of T-type calcium channels, amiloride, whereas all the other antagonists tested failed to block the action of PTTH. TMB-8, an inhibitor of intracellular calcium mobilization, did not reduce the PTTHinduced rise in calcium, which suggests that IP3-dependent intracellular calcium stores are not involved in the calcium-mediated stimulation of ecdysteroid synthesis. Moreover, PTTH is thought to increase intracellular calcium in prothoracic glands of Manduca by influencing calcium channels in the plasma membrane.  ۱۹۹۸ Elsevier Science Ltd. All rights reserved. Keywords: Calcium; Ecdysteroid synthesis; Manduca; Prothoracic gland; PTTH

Introduction

A wide range of cellular processes are regulated by calcium, which acts as an intracellular second messenger (Berridge, 1997). The prothoracic glands in insects secrete the ecdysteroid moulting hormones, ecdysone and 3-dehydroecdysone, under stimulatory control of prothoracicotropic hormone (PTTH), which is released from the brain via the corpora allata into the haemolymph (for review see Smith, 1995). The mechanisms of activation of the prothoracic glands by PTTH include stimulation of a calcium-dependent increase in cAMPsynthesis, the activation of a cAMP-dependent protein kinase, phosphorylation of a 34-kDa substrate and protein synthesis (Smith and Gilbert, 1989). PTTH-stimulated ecdysteroid secretion is completely inhibited in calcium-free medium and imitated by the calcium ionophore A23187, which suggests that extracellular calcium is required in this process (Smith et al., 1985). The effect of PTTH on intracellular calcium was studied by microfluorometry with the calcium-sensitive dye Fura-2 in the prothoracic glands of Galleria mellonella (Birkenbeil, 1996). In these glands a correlation was shown between the concentration of free intracellular calcium and the ecdysone production in vitro. Moreover, PTTH increases the concentration of cytosolic calcium

چکیده

کلسیم آزاد سلولی در سلول­های غده سینه­ای لاروهای Manduca با Fura-2 اندازه گیری شد. در طی ادامه نشان دار کردن لاروها همبستگی بین غلظت کلسیم درون سلولی و ترشح اسوسیس تروئید توسط غددها وجود نداشت و اضافه کردن هورمون (PTTH) Prothoracicotropic از مغز لاروهای manduca به غدد سینه­ای در شرایط این دیمترو نتیجه­اش افزایش معنی­دار در غلظت کلسیم سلول­های غده­ای بود. اثر PTTH به وسیله کانال آنتاگونیست کلسیم غیر آلی و کادمیوم، لائتانوم و نیکل و به وسیله کانال­های آنتاگونیست کلسیم نوع T، آمیلوروئید ممانعت شد. در حالی که همه آنتاگونیست آزمایش شده دیگر به ممانعت فعالیت PTTH تأیید نشد. TMB-8 به عنوان تجهیز کلسیم درون سلولی است که افزایش القاء شده PTTH در کلسیم کاهش نیافت که پیشنهاد می­شود که ذخایر کلسیم درون سلولی وابسته IP3 در تحریک سنتز اسدیس تروئید که توسط کلسیم میانجیگری می­شود درگیر نشده علاوه بر این PTTH برای افزایش کلسیم درون سلولی در غدد سینه­ای Manduca توسط تأثیر بر کانال­های کلسیمی در غشاء پلاسمایی تصور شده است.

مقدمه

یک رنج وسیعی از فرآیندهای سلولی توسط کلسیم تنظیم شده­اند که به عنوان یک پیامبر ثانویه عمل می­کنند. غدد سینه­ای در حشرات در هنگام پوست­اندازی ترشح کردن هورمون­های اسدیس تروئید و ecolysone و ۳-dehydroecdysone تحت شرایط تحریک هورمون protheracicotropic که از مغز از طریق اجسام allata به درون لنف آزاد شدند. مکانیسم­های فعالیت از غدد سینه­ای توسط PTTH تحریک افزایش وابسته به کلسیم را در سنتز cAMP القاء می­شود. که یک پروتئین­ کیناز وابسته به cAMP فعال می­کند سوبسترا ۳۴-KDa فسفریله می­شود و پروتئین­ سنتز می­شود. ترشح اسدیس تروئید تحریک شده با PTTH کاملاً در محیط آزاد کلسیم ممانعت کننده و به وسیله یون بر A23inv کلسیم پیروی شدند. که پیشنهاد شد که کلسیم خارج سلولی در این فرآیند ضروری است. اثر PTTH بر کلسیم درون سلولی به وسیله میکروفلورومتری با رنگ حساس به کلسیم Fura-2 در غدد سینه­ای Calleria mellonella مطالعه شد. در این غدد یک همبستگی بین غلظت کلسیم آزاد درون سلولی و کلسیم آزاد برون سلولی و تولید ecolysone در شرایط این ویترو مشاهده شد. بنابراین PTTH غلظت کلسیم سیتوزولی در شرایط این ویترو توسط باز شدن کانال­های کلسیمی حساس به فنیل آلکالامین و دی­هیدروپریدین در غشاء پلاسمایی بدون دخالت ذخایر کلسیمی درون سلولی افزایش داد. Manduca در اغلب تحقیقات درباره مکانیسم­های تحریک فعالیت از غدد سینه­ای به کار برده می­شوند. بنابراین اندازه گیری میکروفلورومتریک از کلسیم درون سلولی برای غدد سینه­ای این گونه­ها گسترش یافته است.

40,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    چهارشنبه, ۲۲ آذر , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.