مقاله انگلیسی مدیریت هزینه محصول از طریق سیستم هزینه یابی KAIZEN مفاهیم حسابرسان با ترجمه فارسی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله انگلیسی مدیریت هزینه محصول از طریق سیستم هزینه یابی KAIZEN  مفاهیم حسابرسان با ترجمه فارسی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۲  صفحه ترجمه فارسی و مقاله اصلی ISI با نام Product Cost Management via the Kaizen Costing System: Perception of Accountants   شامل ۱۲ صفحه انگلیسی است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله انگلیسی مدیریت هزینه محصول از طریق سیستم هزینه یابی KAIZEN  مفاهیم حسابرسان با ترجمه فارسی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده     ۴
مقدمه    ۵
۱-اهداف مطالعه    ۷
۱-۱سوالات تحقیق     ۷
۱-۲ فرضیه های تحقیق     ۷
۲-بازبینی ادبیات    ۸
۲-۱ سیستم هزینه یابی KAIZEN    ۸
۳-طراحی تحقیق و متدولوژی     ۱۰
۴-تحلیل و ارائه داده ها     ۱۱
۵-مباحث مربوط یافته ها     ۱۱
۶-نتیجه گیری و پیشنهادات     ۱۳

References

Berliner, C., Modarress, B., Ansari, A., & Lockwood, D. (1988). Cost Management for Today’s Advanced Manufacturing. Boston, MA: Harvard Business School Press. Bouquin, H. (2004). Comptabilité de Gestion (3rd ed.). Economica, Paris. Budugan, D., & Georgescu, I. (2009). Cost reduction by using budgeting via the Kaizen method. AnaleleStiintifice ale Universitatii “AlexandruIoanCuza” din Iasi-StiinteEconomice, 56, 3–۹٫ C\uAPU\cSNEANU, S., & BRICIU, S. (2011). Analysis of the Possibility to Organize the Management Accounting through the Target Costing (TC) Method in the Romanian Entities. Theoretical and Applied Economics, 9(562). Retrieved from http://store.ectap.ro/articole/638.pdf Ekwueme, C. M., Egbunike, F. C., & Onyali, C. I. (2013). Benefits of Triple Bottom Line Disclosures on Corporate Performance: An Exploratory Study of Corporate Stakeholders. Journal of Management and Sustainability, 3(2), 79–۸۱٫ http://dx.doi.org/10.5539/jms.v3n2p79 Ellram, L. M. (2000). Purchasing and supply chain management’s participation in the target costing process. Journal of Supply Chain Management, 36, 39–۵۱٫ http://dx.doi.org/10.1111/j.1745-493X.2000.tb00076.x Epuran, M., Băbăită, V., & Grosu, C. (1999). Contabilitatesi control de gestiune. Editura Economică, Bucuresti,

Product Cost Management via the Kaizen Costing System: Perception of Accountants

Pius Vincent Chukwubuikem Okoye1 , Francis Chinedu Egbunike1 & Olamide Mofolusho Meduoye2 1 Department of Accountancy, Nnamdi Azikiwe University, Awka, Nigeria 2 First Bank of Nigeria (FBN) Ltd., Nigeria Correspondence: Egbunike Francis Chinedu, Department of Accountancy, Nnamdi Azikiwe University, P.M.B. 5025, Awka, Anambra State, Nigeria. Tel: 234-813-285-0409. E-mail: chineduegbunike@rocketmail.com Received: May 27, 2013 Accepted: August 5, 2013 Online Published: November 18, 2013

Abstract

Managing cost of production is at the heart of survival of present day corporations, as increased competition, uncertainty and risk present in the operating environment pose challenges for 21st century managers. This empirical paper examines product cost management strategies by adopting and implementing the Kaizen Costing System. The sample size of the study was 60 respondents comprising accountants distributed across product and service sector organisations in Anambra State, south-eastern Nigeria. Three hypotheseswere formulated and tested in the study. In addition to descriptive statistics, Mann-Whitney U, Kolmogorov-Smirnoff and Multivariate Analysis of Variance (MANOVA) were used in analyzing the primary data. The results ofthe data analysis showed that implementing a Kaizen Costing System would provide managers with strategies for reducing material procurement and usage costs, and also reduce labour utilization cost. Respondents also perceived a link between cost reduction strategies at the minimal batch production phase and the maximum batch production phase. Based on this, the study recommends that Nigerian manufacturing firms should adoptand implementthe Kaizen Costing System, this should however not be done in isolation as such a system would require corporate strategy overhaul and alignment, a kaizen culture was suggested as counterpart in the system implementation for incorporation at the strategic level.

Keywords: Kaizen Costing System (KCS), product cost management

1. Introduction

The financial system of various economies has witnessed a down-turn, in the aftermath of the global financial crisis of 2008 and beyond (Osisioma, 2010). Most economies are still battling with adjustment programs meant to combat the impact of the crisis. Corporations in these economies are not left out, as access to finance constantly declines primarily due to volatility of the capital market; corporations are forced to down scale the size of their operating activities. Osisioma (2010) observed that manufacturing firms, particularly automobile industries witnessed a drop in sales level, an accumulation of unsold stocks, and a declining demand level leading to a fall in profit level. Thus, managing cost of production is therefore the focal point of any manager, as increased competition in the modern business environment among companies; coupled with a turbulent market system, allowing for free entry and exit of market participants, the choice of a product by a consumer is highly dependent on the consumers perceived value of the product and the availability of substitutes. Thus, with the growing presence of ‘vocal customers’ (Sani & Allahverdizadeh, 2012), demanding high quality products at lower prices (Jayeola, Sokefun, & Oginni, 2012) companies are necessitated to upgrade or modify their processes ‘constantly’ in order to lower cost of products or services they trade (Budugan & Georgescu, 2009) in order to, stay ahead of competition and meet the growing customer demands (Sani & Allahverdizadeh, 2012). This can only be achieved through process redesign measures aimed at cost reduction (Sani & Allahverdizadeh, 2012) with a resulting effect on the market price of the product. Mishra and Gupta (2010) observed that the change factor rendering uniqueness and competitiveness to any company is the quality of its final product and/or service rendered to customers. Managers are therefore faced with a dual objective: achieving improvements in product or service quality and simultaneously managing production cost. Thus, managing cost of production is at the centre of survival for modern corporations (Jayeola, Sokefun, & Oginni, 2012), given the advances of the 21st century causing dramatic changes in the production

چکیده :

مدیریت هزینه تولید در قلب فرآیند تولید امروزی قرار گرفته که باعث افزایش (قالب) عدم قطعیت و ریسک در محیط عملیاتی شده و چالش هایی را برای مدیران قرن ۲۱ ایجاد کرده است.

در مقاله تجربی حاضر ، استراتژی مدیریت هزینه محصول بررسی شده و سیستم هزینه یابی KAIZEN اجرا و تعدیل شده است. سایز نمونه مطالعاتی ۶۰ نفر را به خود اختصاص داده که شامل حسابرسان سازمان های بخش تولید و خدمات در ایالت ANAMBA نیجریه جنوب شرقی می باشد. فرضیه های فرمول بندی در مطالعه تست شده است. علاوه بر داده های آماری توصیفی از تحلیل kolmogorev – smtndl و تحلیل چندمتغیری واریانس (MANOVA) نیز در تحلیل داده های اولیه استفاده شده است

نتایج تحلیل داده ها نشان می دهد که اجرای سیستم هزینه یابی KAIZEN ، استراتژی های در اختیار مدیران قرار داده تا هزینه کاربری و پیگیری محصول را کاهش دهنده و هزینه خدمات کاری نیز کاسته شود. کسانی که در ارزیبای شرکت داشتند به اطلاعاتی بین استراتژی کاهش هزینه درفاز تولید انبوه و حداکثر تولید فاز انبوه اشاره داشتند. با توجه به این امر ، در مطالعه به شرکت های تولیدی نیجریه گفته شده که از سیستم هزینه یابی KAIZEN استفاده کنند. البته این کار به صورت ایزوله صورت گرفته و به استراتژی کلی تر شرکت نیاز است. البته فرهنگ KAIZEN نیز باید در راستای اجرای سیستم و در سطح استراتژیک اجرایی شود.

کلیدواژه ها : سیستم هزینه یابی KAIZEN ( KCS ) ، مدیریت هزینه محصول

مقدمه

سیستم مالی در اقتصادهای مختلف نشان دهنده افت و بحران مالی جهان ۲۰۰۸ و پس از آن است. بیماری از اقتصادها هنوز در کشمکش با برنامه های تعدیل بوده و با تاثیر بحران مبارزه می کنند. شرکت ها در چنین اقتصادهایی به منابع مالی دسترسی دارند ولی به خاطر متغیر بودن بازار سرمایه دائما با افت روبرو بوده و انبوهی خودرو دارند و سطح تقاضا نیز با توجه به سطح سود کاسته شده است. بنابراین مدیریت هزینه تولید ، نقطه محوری عملکرد هر مدیر در راستای افزایش رقابت در محیط تجاری مدرن است که با سیستم اغتشاش روبرو است و به راحتی می توان به بازار وارد شده و از بازار خارج شود. گزینه های انتخابی مشتری تا حد زیادی به ارزش ادراکی او از محصول و جایگزین ها بستگی دارد. بنابراین با رشد مشتریان محوری ، تقاضای محصول تیمی ، قیمت زمین که مطرح شده و شرکت ها باید محصول و فرآیند خود را اصلاح کرده تا هزینه و یا خدمات کمتر شود و بتواند در راس هرم رقابت قرار گیرد و تقاضای رو به رشد مشتری را پاسخ دهد. این کار از طریق طراحی مجدد با هدف کاهش هزینه قابل حصول است که قیمت محصول در بازار را تحت تاثیر قرار می ده. MISHRA به این نتیجه رسیده که فاکتور تغییر منحصر به فرد بوده و رقابتی است و کیفیت محصول و خدمات نهایی را تحت تاثیر قرار می دهد. مدیران باید اهداف دوگانه را دنبال کنند بهینه سازی کیفیت محصول و خدمات و مدیریت همزمان هزینه تولید بنابراین مدیریت هزینه تولید محور بقا شرکت های مدرن است. خصوصا اینکه پیشرفت های قرن ۲۱ باعث تغییرات قابل توجهی در تولید شده است.

50,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    پنجشنبه, ۲۸ دی , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.