مقاله انگلیسی مقایسه برداشت تمام چادرینه در برابر بخشی از آن برای سرطان معده با ترجمه فارسی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله انگلیسی مقایسه برداشت تمام چادرینه در برابر بخشی از آن برای سرطان معده پیشرفته در جراحی لاپاروسکوپی معده با ترجمه فارسی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۸  صفحه ترجمه فارسی و مقاله اصلی ISI با نام

A comparison of total versus partial omentectomy for advanced gastric cancer in laparoscopic gastrectomy

 شامل ۶ صفحه انگلیسی است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله انگلیسی مقایسه برداشت تمام چادرینه در برابر بخشی از آن برای سرطان معده پیشرفته در جراحی لاپاروسکوپی معده با ترجمه فارسی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

“چکیده”    ۴
“پیشینه”    ۵
“متدها”    ۶
بیماران و متغیرها    ۶
روش جراحی    ۶
تحلیل آماری    ۷
“نتایج”    ۷
ویژگیهای پاتولوژی کلینیکی و نتایج جراحی    ۷
عود و نجات از مرگ    ۷
تحلیل هماهنگ با مورد    ۸
“بحث”    ۸
“نتیجه گیری”    ۱۱

 

References

1. Hamabe A, Omori T, Tanaka K, Nishida T: Comparison of long-term results between laparoscopy-assisted gastrectomy and open gastrectomy with D2 lymph node dissection for advanced gastric cancer. Surg Endosc 2012, 26:1702–۱۷۰۹٫ ۲٫ Lee J, Kim W: Long-term outcomes after laparoscopy-assisted gastrectomy for advanced gastric cancer: analysis of consecutive 106 experiences. J Surg Oncol 2009, 100:693–۶۹۸٫ ۳٫ Parkdo J, Han SU, Hyung WJ, Kim MC, Kim W, Ryu SY, Ryu SW, Song KY, Lee HJ, Cho GS, Kim HH: Long-term outcomes after laparoscopy-assisted gastrectomy for advanced gastric cancer: a large-scale multicenter retrospective study. Surg Endosc 2012, 26:1548–۱۵۵۳٫ ۴٫ Lee JS, Douglass HO Jr: D2 dissection for gastric cancer. Surg Oncol 1997, 6:215–۲۲۵٫ ۵٫ Oñate-Ocaña LF, Aiello-Crocifoglio V, Mondragón-Sánchez R, Ruiz-Molina JM: Survival benefit of D2 lympadenectomy in patients with gastric adenocarcinoma. Ann Surg Oncol 2000, 7:210–۲۱۷٫ ۶٫ Japanese Gastric Cancer A: Japanese gastric cancer treatment guidelines 2010 (ver. 3). Gastric Cancer 2011, 14:113–۱۲۳٫ ۷٫ Hayashi H, Ochiai T, Shimada H, Gunji Y: Prospective randomized study of open versus laparoscopy-assisted distal gastrectomy with extraperigastric lymph node dissection for early gastric cancer. Surg Endosc 2005, 19:1172–۱۱۷۶٫

A comparison of total versus partial omentectomy for advanced gastric cancer in laparoscopic gastrectomy

Abstract

Background: Minimally invasive surgery has been slowly introduced into the field of advanced gastric cancer (AGC) surgery. However, the appropriate extent of omentectomy during laparoscopic gastrectomy for AGC is unknown. Methods: From July 2004 to December 2011, 146 patients with serosa-negative advanced gastric cancer were divided into the total omentectomy group (TO group, n = 80) and the partial omentectomy group (PO group, n = 66). The clinicopathologic characteristics, surgical outcomes, recurrence pattern and survival were analyzed. Results: There were no significant differences in the clinicopathologic features between the two groups, except for depth of invasion; more T3 (subserosal invasion) cases (65%) were included in total omentectomy group (P = 0.011). The mean time for PO was significantly shorter (35.1 ± ۱۳٫۰ min) than TO (50.9 ± ۱۵٫۳ min) (P <0.001), and there were two omentectomy-related complications in the TO group: spleen and mesocolon injuries. Recurrence occurred in 14 (17.5%) and 5 (7.6%) cases in the TO and PO group, respectively (P = 0.054). Disease-free survival (TO versus PO: 81.5% versus 89.3%, P = 0.420) and disease-specific survival (TO versus PO: 89% versus 94.7%) were not significantly different between the two groups. In the case-matched analysis using propensity score matching, there was no difference in disease-free survival (TO versus PO: 83.3% versus 90.5%, P = 0.442). Conclusions: Partial omentectomy might be an oncologically safe procedure during laparoscopic gastrectomy for serosa-negative advanced gastric cancer, similar to early gastric cancer.

Keywords: stomach neoplasms, omentum, laparoscopy

“چکیده”

پیشینه: جراحی دارای کمترین تهاجم، به آهستگی به حوزه جراحی سرطان معده پیشرفته (AGC) معرفی و ارائه شده است. با این حال، میزان مناسبی از برداشت چادرینه در طول لاپاروسکوپی معده برای AGC نامشخص و نامعلوم است. متدها: از ژوئیه ۲۰۰۴ تا دسامبر ۲۰۱۱، ۱۴۶ بیمار مبتلا به سرطان معده پیشرفته سروز منفی به دو گروه برداشت تمام چاردینه (گروه TO؛N=80 ) و برداشت بخشی از چاردینه (گروه PO؛ ۸۸ N=) تقسیم شدند. ویژگیهای پاتولوژی کلینیکی، نتایج جراحی، الگوی عود، و نجات از مرگ تجزیه و تحلیل شدند. نتایج: هیچ تفاوت قابل توجهی در ویژگیهای پاتولوژی کلینیکی بین این دو گروه وجود نداشت، بجز عمق تهاجم؛ موارد T3 بیشتر (هجوم زیر سروزی؛ ۶۵%) در گروه برداشت تمام چادرینه وجود داشت. زمان متوسط برای PO ( ۱۳/۰ min 35/1) بطور قابل توجه کوتاهتر از TO (15/3 min 50/9 ) بود و دو پیچیدگی مرتبط با برداشت چادرینه در گروه TO بود: صدمه به طحال و صدمه به مزوکولون. عود در ۱۴ (۵/۱۷%) و ۵ (۶/۷%) مورد به ترتیب در گروه TO و PO. بقاء عاری از بیماری (TO در برابر PO: 5/81% در مقابل ۳/۸۹%، P= 0/420) و بقاء مختص بیماری (TO در برابر PO: 89% در مقابل۷/۹۴%) بطور قابل توجه بین دو گروه تفاوت نداشتند. در تحلیل هماهنگ با موارد بررسی شده، با استفاده از هماهنگ سازی امتیاز گرایش و میل باطنی، هیچ تفاوتی در بقاء عاری از بیماری (TO در برابر PO: 3/83% در برابر ۵/۹۰%، P=0/442). نتیجه گیریها: برداشت بخشی از چادرینه ممکن است یک روش امن در طول جراحی لاپاروسکوپی برای سرطان معده پیشرفته سروز منفی، شبیه به سرطان معده در مراحل اولیه بیماری، باشد.

واژگان کلیدی: نئوپلاسم های معده، چادرینه، لاپاروسکوپی.

“پیشینه”

جراحی لاپاروسکوپی معده برای سرطان معده پیشرفته (AGC) بطور وسیع استفاده نمیشود، اما توجه و علاقه به این روش در حال افزایش است. بنابراین در کشور کره، آزمایش KLASS-02 در سال ۲۰۱۲ شروع شد تا جراحی لاپاروسکوپی معده و جراحی معده باز در AGC داخلی با هم مقایسه شوند. در روش جراحی برای AGC، بررسی D2 با برداشتن کل چادرینه هم برای جراحی لاپاروسکوپی و هم برای جراحی معده باز لازم است. اگرچه بررسی D2 یک فایده انکولوژی یا غده شناسی در AGC دارد، اما نقش برداشتن تمام چادرینه هنوز سوال برانگیز است، بویژه برای AGC سروز منفی. در واقع بررسی از طریق سطح آواسکولار یا فاقد عروق با فعالیت متقابل صحیح کولون سرتاسری میتواند منجر به برداشتن تمام چادرینه بطور سریع و رضایت بخش در طول جراحی باز شود؛ اگرچه در لاپاروسکوپی معده، برداشتن تمام چادرینه وقت گیر بوده و دارای خطر آسیب به اندامهای مجاور بویژه طحال و کولون میباشد. طبق دستوالعملهای درمان سرطان معده در ژاپن، برداشتن بخشی از چادرینه ممکن است در موارد T1 و T2 انجام شود و برداشتن کل چادرینه روش استاندارد برای T3 یا تومورهای عمیقتر است. هدف اصلی برداشتن کل چادرینه، برداشتن تمام اندامهای آسیب دیده ی تکثیر شونده بطور بالقوه در قرارگیری سروز در معرض سلولهای تومور (T4a) میباشد. هدف این تحقیق، توضیح امکانپذیر بودن برداشتن بخشی از چادرینه بر اساس جنبه های انکولوژیکی در مقایسه با برداشتن تمام چادرینه در طول جراحی لاپاروسکوپی معده برای AGC سروز منفی است.

40,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله تأثیر ورزش در پیشگیری از سرطان
 • مقاله انگلیسی تلومرها و تلومرلز در سرطان با ترجمه فارسی
 • مقاله انگلیسی حفظ تلومر و سرطان بدون تلومراز با ترجمه فارسی
 • مقاله انگلیسی اختراعات ثبت شده جدید در مورد باکتریهای زنده و فرآوردهای آنها با ترجمه فارسی
 • مقاله انگلیسی درمان میکروبی سرطان با ترجمه فارسی
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۲۳ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.