مقاله انگلیسی پیش‏ درآمدى بر خودشیفتگى با ترجمه فارسی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله انگلیسی پیش‏ درآمدى بر خودشیفتگى با ترجمه فارسی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۶۳  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله انگلیسی پیش‏ درآمدى بر خودشیفتگى با ترجمه فارسی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 اصطلاح خودشیفتگى ریشه در توصیفهاى بالینى دارد و [ نخستین بار ] پل ناک (۲) در سال ۱۸۹۹ آن را براى اشاره به نگرش کسانى به کار برد که با بدن خود آن‏گونه رفتار مى‏کنند که به طور معمول با بدن یک مصداق امیال جنسى رفتار مى‏شود. به بیان دیگر، این اشخاص به بدن خود مى‏نگرند و آن را ناز و نوازش مى‏کنند تا از این طریق به ارضاى کامل برسند. اصطلاح خودشیفتگى، برحسب این شرح و بسط، دال بر نوعى انحراف است که تمام حیات جنسى شخص را به خود معطوف مى‏کند و در مراحل بعدى، ویژگیهایى را بروز مى‏دهد که در مطالعه همه انواع انحرافات به آنها برمى‏خوریم.

متعاقباً مشاهده‏گران روانکاو به این موضوع توجه کردند که ویژگیهاى مجزّاى نگرش بیماران خودشیفته در بسیارى از اشخاصى که به بیماریهاى دیگرى مبتلا هستند نیز به چشم مى‏خورد (مثلاً ــ همان‏گونه که سادگر (۳) اشاره کرده است ــ در همجنس‏گرایان) و سرانجام این موضوع محتمل به نظر رسید که چه بسا نیروى شهوى به میزانى به مراتب فراوانتر از آنچه تصور مى‏شد ــ به گونه‏اى که بتوان آن را خودشیفتگى نامید ــ در این بیمارى سهیم است و نیز این‏که نیروى شهوى مى‏تواند بر رشد متعارف جنسى انسان تأثیر بگذارد. مشکلات روانکاوان در درمان بیماران روان‏رنجور به همین فرض منجر گردید، زیرا چنین به نظر مى‏رسید که محدودیت تأثیرپذیرى بیماران یادشده، از جمله از این نوع نگرش مبتنى بر خودشیفتگى ناشى مى‏شود. خودشیفتگى به این مفهوم دیگر انحراف تلقى نمى‏شود، بلکه مکمّلى شهوى در خودمدارى غریزه صیانت نَفْس است که هر موجود زنده‏اى تا اندازه‏اى از آن برخوردار است.

انگیزه مبرمِ پرداختن به تکوین خودشیفتگى اولیه و معمولى زمانى ایجاد شد که کرپلین (۴) کوشید تا دانسته‏هایمان درباره [ بیمارى موسوم به ] زوال عقل پیش‏رس (۵) را در ذیل فرضیه مربوط به نظریه نیروى شهوى بگنجاند، یا [ به طریق اولى ] بلویلر (۶) تلاش کرد تا روان‏گسیختگى را جزو نظریه یادشده قرار دهد. این قبیل بیماران ــ که من با اصطلاح «هذیان‏زده» (۷) مشخصشان مى‏کنم ــ دو ویژگى اساسى دارند: خودبزرگ‏بینى و بى‏علاقگى به دنیاى بیرون از خودشان (یا، به عبارتى، بى‏علاقگى به انسانها و اشیاء). به سبب این بى‏علاقگى، بیماران یادشده تحت تأثیر روانکاوى قرار نمى‏گیرند و تلاشهاى ما براى درمانشان بى‏ثمر مى‏ماند. البته بى‏توجهى هذیان‏زدگان به دنیاى بیرون را باید با ذکر جزئیات بیشتر توصیف کرد. بیمارانى که به هیسترى یا روان‏رنجورى وسواسى مبتلا هستند نیز ــ مادام که بیمارى‏شان ادامه دارد ــ رابطه خود با واقعیت را قطع مى‏کنند. لیکن تحلیل روانکاوانه نشان مى‏دهد که این بیماران به هیچ وجه روابط شهوانى خود با انسانها و اشیاء را خاتمه نداده‏اند.

آنان این روابط را در خیال خود همچنان حفظ کرده‏اند؛ به بیان دیگر، از یک سو اُبژه‏هایى خیالى در خاطراتشان را جایگزین اُبژه‏هاى واقعى کرده‏اند یا این دو نوع اُبژه را با هم درآمیخته‏اند، و از سوى دیگر فعالیتهاى حرکتى براى نیل به اهدافشان در مورد آن اُبژه‏ها را کنار گذاشته‏اند. کاربرد اصطلاح «درون‏گرایى» ــ که یونگ آن را بسیار نادقیق به کار مى‏بَرَد ــ صرفاً در خصوص این وضعیت نیروى شهوى بجاست. وضعیت بیماران هذیان‏زده فرق دارد. به نظر مى‏آید این بیماران واقعاً نیروى شهوى خود را از انسانها و اشیاء دنیاى بیرون منقطع کرده ولى هیچ انسان یا شیئى را از خیال خود جایگزین آنها نکرده‏اند. زمانى که بیماران یادشده دست به چنین جایگزینى‏اى مى‏زنند، فرآیند انجام این کار نوعى فرایند ثانوى و بخشى از کوشش آنها براى بهبود به نظر مى‏آید که هدف از آن بازگرداندن نیروى شهوى به مصداقهاى امیالشان است. (۸)

اکنون باید به این پرسش پاسخ داد: نیروى شهوى‏اى که در روان‏گسیختگى از اُبژه‏هاى بیرونى منقطع مى‏شود، چه سرنوشتى مى‏یابد؟ ویژگى خودبزرگ‏بینى در این حالات [ روانى ] ، ما را به پاسخ رهنمون مى‏شود. بى‏تردید این خودبزرگ‏بینى در ازاى نیروى شهوى متمرکز بر مصداق امیال(۹) پدید آمده است. نیروى شهوى پس از انقطاع از دنیاى بیرون به «خود»(۱۰) معطوف مى‏گردد و بدین‏سان نگرشى را به وجود مى‏آورد که مى‏توان آن را خودشیفتگى نامید. لیکن خودبزرگ‏بینى فى‏نفسه پدیده جدیدى نیست. برعکس، همان‏گونه که مى‏دانیم، خودبزرگ‏بینى حکم تشدید و تظاهر آشکارتر وضعیتى را دارد که پیشتر نیز وجود داشته است. این موضوع باعث مى‏گردد که خودشیفتگىِ ناشى از به درون معطوف شدن نیروگذارىِ روانى در مصداق امیال(۱۱) را نوعى خودشیفتگى ثانوى بدانیم که بر خودشیفتگى اولیه (که به دلایل مختلف تحت‏الشعاع قرار گرفته است) افزوده مى‏شود.

مایلم تأکید کنم که در اینجا قصد تبیین یا بحث بیشتر در باره مسأله روان‏گسیختگى را ندارم، بلکه صرفاً آنچه را پیشتر در نوشته‏هاى دیگر بیان شده است جمع‏بندى مى‏کنم تا دلیل موجهى براى مطرح شدن مفهوم خودشیفتگى ارائه کرده باشم.

این بسط و گسترش نظریه نیروى شهوى را ــ که به اعتقاد من درست است ــ با استناد به دلیل سومى هم مى‏توان تأیید کرد و آن عبارت است از مشاهدات و دیدگاههایمان درباره حیات روانى کودکان و مردمان بَدْوى. در میان مردمان بَدْوى به ویژگیهایى برمى‏خوریم که اگر به صورت مجزّا وجود داشت، مى‏شد آنها را در زمره ویژگیهاى خودبزرگ‏بینى دانست: مبالغه درباره قدرت آرزوها و اَعمال ذهنى‏شان، «قدرت مطلق اندیشه»، ایمان به نیروى سحرآمیز کلمات، و شگردى براى برآمدن از پس دنیاى بیرون («جادوگرى») که به نظر مى‏رسد نتیجه منطقى این فرضهاى واهى باشد. (۱۲) در کودکان این دوره و زمانه، که رشدشان براى ما بسیار پُرابهامتر است، توقع داریم نگرش کاملاً مشابهى درباره دنیاى بیرون بیابیم. بدین‏سان به این نتیجه مى‏رسیم که «خود»، نیروگذارىِ روانى اولیه‏اى را به لحاظ شهوانى انجام مى‏دهد که مقدارى از آن متعاقباً به مصداقهاى امیال تعلق مى‏گیرد اما بخش اساسى آن ادامه مى‏یابد و به نیروگذارىِ روانى در مصداق امیال مربوط مى‏شود، درست همان‏طور که جسم یک آمیب به پاهاى کاذبى که از آن بیرون مى‏زنند مربوط مى‏گردد. در تحقیقات ما، از آنجا که نشانه‏هاى روان‏رنجورى نقطه آغاز کار بود، این بخش از تقسیم نیروى شهوى در بدو امر ناگزیر از ما پنهان ماند.

The term narcissism is rooted in clinical descriptions [first time] Paul knock (2) In 1899 it used to refer to the attitude of those who treat their body as a body which is normally true desires sexual behavior is. In other words, this person to your body and make it look cute and they cuddle up in this way to be completely satisfied. The term narcissism, according to the elaboration, suggesting a kind of diversion that will focus all their sex life and in person to the next stage, the features that occur in all types of aberrations. They eat them.

Subsequently, observers note that this psychoanalyst distinct characteristics of narcissistic patients to many of those who are suffering from other diseases also can be seen (such as Sadgr (3) has pointed out in the gay side) and finally it seemed that perhaps likely Shhvy force far more abundant than what was thought of so that it can be called narcissism is involved in this disease and the force Shhvy can affect the growth of normal human intercourse. Psychoanalysis in the treatment of patients suffering mental problems led to assume that, because it seemed that the restrictions mentioned INFLUENCE patients, including the vision of this kind of narcissism arises. Another variation of this concept is not considered narcissistic, but self-preservation instinct is complementary Shhvy the autonomy that it has a living to some extent.

Motivation to address the urgent and normal development of primary narcissism was once the Krplyn (4) tried to our knowledge about [the disease known as] premature dementia (5) in the following hypothesis to theory to include Shhvy force, or [to The first] Blvylr (6) tried to put the mental disruption among the mentioned theory. Such patients with so-called “Hzyan stricken” (7) Mshkhsshan I have two basic characteristics: grandiosity and their apathy to the outside world (or, words, and indifference to human objects). Because of this apathy, patients mentioned are not to be influenced by psychoanalysis and treatment Our efforts will remain fruitless. The Hzyan neglect victims to the outside world should be described with more details. Neuroticism to hysteria or obsessive patients who are infected with the disease as long as they continue their relationship with reality, they stop. But psychoanalytic analysis shows that patients with any of your passionate relationships of people and objects have not finished.

These relations have been maintained in their own imagination, in other words, since the object of a strained imagination replace the memories are real objects or object types are mixed together, and the other motor activities of juvenile offenders about the objects are excluded. Use the term “introspection” so imprecise that Jung uses it only on condition Shhvy justified force. Hzyan patients stricken situation is different. Seems to really force these patients Shhvy their people and objects, but no person or object outside world cut off from their imagination, they have not replaced. When patients have mentioned such a replacement, they do this kind of process and secondary process as part of their efforts to improve its goal of restoring force that seems to Msdaqhay Shhvy is Amyalshan. (8)

Now the question must be answered Shhvy force a disruption in the flow is cut off from external objects, what is fate? Characteristic grandiosity in this state [mental], leads us to the answer. Surely, this grandiosity Shhvy focused on power in exchange for true desires (9) has emerged. Shhvy force the curtailment of the outside world to the “self” (10) shall be paid and thus creates the attitude that it can be called narcissism. Grandiosity, but in itself not a new phenomenon. Conversely, as we know, the situation is more obvious manifestation of grandiosity and aggravated sentence that was already there. This leads to narcissism stemming from being shifted into the true desires of mental Nyrvgzary (11) to know the kind of secondary narcissism on primary narcissism (which has been overshadowed due to different reasons) is added.

The expansion force of the theory which I believe is true Shhvy s third reason can be verified and it is the observations and perceptions about mental life of children and primitive peoples. Among primitive peoples the properties that lie eat separately if there would be among them as characteristic grandiosity: exaggerated about the power of their subjective desires and actions, “omnipotence of thought”, the belief in magic power words, and a ploy for the emergence of the outside world (“sorcery”), which seems a logical consequence of these assumptions is naught. (12) in children, and stroke during this period, the growth for us is very Prabhamtr, we expect a similar attitude to find out about the world. Thus reach the conclusion that “self”, a primary mental Nyrvgzary point out that some of its lustful desires Msdaqhay subsequently applies basic but it continues and the Nyrvgzary In the case of mental desires are concerned, just as the body of an amoeba to the feet of false turns out that it will be relevant. In our research, where signs of neuroticism was the beginning point, the beginning of this section into force Shhvy inevitably remained hidden from us.

We just realized we Fyzan force, ie, true desires, which can be found in the mental Nyrvgzary out [of the “self”] and sent [it] is recovered. The general also said that the confrontation between Shhvy force focused on “self” and focus on the true desires Shhvy force there than any one of these two, what else to take less. Which applies a force focused on the highest levels Shhvy desires in their growth can be expected to achieve in Dlbakhtgy crystallization, ie the person who seems to be true for mental Nyrvgzary desires of the personality is removed. Reverse this situation in patients with paranoid fantasies (or perception of breath) about the “end-Zaman” there. (13) Finally, in distinguishing between various psychological forces, we have concluded that in the first place, ie, the narcissism of these forces together have more immature that we can analyze them from each other We clean. When a person applies to the mental Nyrvgzary Amyalsh not, can not the sex drive (or the Shhvy power) and instincts force “self” distinction.

120,000 ریال – خرید

 تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله انگلیسی رابطه بین رضایت مشتری و ارزش سهامدار با ترجمه فارسی
 • مقاله انگلیسی آزمایش فوق حساس با ترجمه فارسی
 • مقاله انگلیسی تورم جزایى و پیامدهاى آن با ترجمه فارسی
 • مقاله انگلیسی بررسی قانون ضد تروریسم انگلستان با ترجمه فارسی
 • مقاله انگلیسی برداشت عوامانه از مفهوم کارگر با ترجمه فارسی
 • برچسب ها : , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   دوشنبه, ۳۰ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.