مقاله انگلیسی چارچوب بر مبنای ویژگی های غیر خطی و ماشین یادگیری برای تشخیص صرع با ترجمه فارسی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله انگلیسی چارچوب بر مبنای ویژگی های غیر خطی و ماشین یادگیری برای تشخیص صرع با ترجمه فارسی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای  ۱۴  صفحه ترجمه فارسی و مقاله اصلی ISI با نام

A framework on wavelet-based nonlinear features and extreme learning machine for epileptic seizure detection

 شامل ۱۱ صفحه انگلیسی است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله انگلیسی چارچوب بر مبنای ویژگی های غیر خطی و ماشین یادگیری برای تشخیص صرع با ترجمه فارسی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مقدمه    ۴
۲٫ مواد و روش ها    ۶
۲٫۱مجموعه داده ها    ۶
۲٫۲ مرور کلی سیستم    ۷
۲٫۳ تحلیل موجک    ۷
۲٫۴ استخراج ویژگی    ۸
۲٫۴٫۱ آنتروپی تقریبی     ۸
۲٫۴٫۲٫ آنتروپی نمونه    ۸
۲٫۴٫۳ طرح های بازگشتی و تحلیل کمی آن    ۹
۲٫۴٫۴ انرژی بر پایه ی موجک    ۹
۲٫۵ طبقه بندی    ۱۰
۲٫۵٫۱٫ ماشین یادگیری شدید    ۱۰
۲٫۵٫۲ سیستم تشخیص مستقل بیماری    ۱۱
۲٫۵٫۳ اصطلاحات معیارهای عملکرد    ۱۱
۳٫ نتایج     ۱۲
۳٫۱ ویژگی های دینامیکی با روش های غیر خطی مبتنی بر موجک    ۱۲
۳٫۲ مقیاس عملکرد و تشخیص    ۱۳
۵٫ نتایج    ۱۷

 

References

[1] A. Shoeb, H. Edwards, J. Connolly, B. Bourgeois, S.T. Treves, J. Guttag, Patientspecific seizure onset detection, Epilepsy Behav. 5 (4) (2004) 483–۴۹۸٫ [۲] A. Schad, K. Schindler, B. Schelter, T. Maiwald, A. Brandt, J. Timmer, A. SchulzeBonhage, Application of amultivariate seizure detection and predictionmethod to non-invasive and intracranial long-term EEG recordings, Clin. Neurophysiol. 119 (2008) 197–۲۱۱٫ [۳] A. Shoeb, J. Guttag, Application of machine learning to epileptic seizure onset detection, in: Proc ICML, 2010. [4] M. Nakamura, Q. Chen, T. Sugi, A. Ikeda, H. Shibasaki, Technical quality evaluation of EEG recording based on electroencephalographers’ knowledge, Med. Eng. Phys. 27 (2005) 93–۱۰۰٫ [۵] J. Gotman, Automatic seizure detection: improvements and evaluation, Electroencephalogr. Clin. Neurophysiol. 76 (1990) 317–۳۲۴٫ [۶] H. Khamis, A. Mohamed, S. Simpson, Seizure state detection of temporal lobe seizures by autoregressive spectral analysis of scalp EEG, Clin. Neurophysiol. 120 (2009) 1479–۱۴۸۸٫ [۷] K.M. Kelly, D.S. Shiau, R.T. Kern, J.H. Chien, M.C.K. Yang, K.A. Yandora, J.P. Valeriano, J.J. Halford, J.C. Sackellares, Assessment of a scalp EEG-based automated seizure detection system, Clin. Neurophysiol. 121 (2010) 1832–۱۸۴۳٫ [۸] S.K. Xie, S. Krishnan, Wavelet-based sparse functional linear model with applications to EEGs seizure detection and epilepsy diagnosis, Med. Biol. Eng. Comput. 51 (2013) 49–۶۰٫ [۹] R. Meier, H. Dittrich, A. Schulze-Bonhage, A. Aertsen, Detecting epileptic seizures in long-term human EEG: a new approach to automatic online and real-time detection and classification of polymorphic seizure patterns, J. Clin. Neurophysiol. 5 (3) (2008) 119–۱۳۱٫ [۱۰] J.P. Pijn, J. Van Neerven, A. Noest, F.H. Lopes da Silva, Chaos or noise in EEG signals; dependence on state and brain site, Electroencephalogr. Clin. Neurophysiol. 79 (5) (1991) 371–۳۸۱

A framework on wavelet-based nonlinear features and extreme learning machine for epileptic seizure detection

Lan-Lan Chena,∗, Jian Zhanga, Jun-Zhong Zoua, Chen-Jie Zhao b, Gui-Song Wang b a Department of Automation, School of Information Science and Engineering, East China University of Science and Technology, Shanghai 200237, PR China b Department of Neurosurgery, Renji Hospital Affiliated to Shanghai Jiao Tong University, Shanghai 200233, PR China

abstract

Background: Many investigations based on nonlinear methods have been carried out for the research of seizure detection. However, some of these nonlinear measures cannot achieve satisfying performance without considering the basic rhythms of epileptic EEGs. New method: To overcome the defects, this paper proposed a framework on wavelet-based nonlinear features and extreme learning machine (ELM) for the seizure detection. Three nonlinear methods, i.e., approximate entropy (ApEn), sample entropy (SampEn) and recurrence quantification analysis (RQA) were computed from orignal EEG signals and corresponding wavelet decomposed sub-bands separately. The wavelet-based energy was measured as the comparative. Then the combination of sub-band features was fed to ELM and SVM classifier respectively. Results: The decomposed sub-band signals show significant discrimination between interictal and ictal states and the union of sub-band features helps to achieve better detection. All the three nonlinear methods show higher sensitivity than the wavelet-based energy analysis using the proposed framework. The wavelet-based SampEn-ELM detector reaches the best performance with a sensitivity of 92.6% and a false detection rate (FDR) of 0.078. Compared with SVM, the ELM detector is better in terms of detection accuracy and learning efficiency. Comparison with existing method(s): The decomposition of original signals into sub-bands leads to better identification of seizure events compared with that of the existing nonlinearmethods without considering the time–frequency decomposition. Conclusions: The proposed framework achieves not only a high detection accuracy but also a very fast learning speed, which makes it feasible for the further development of the automatic seizure detection system. © ۲۰۱۳ Elsevier Ltd. All rights reserved

مقدمه

صرع یک اختلال جدی از سیستم عصبی مرکزی است که با تشنج هایی که در مواقع غیر قابل پیش بینی رخ می دهد مشخص می شود. حدود یک درصد از جمعیت کلی علائم تشنج را نشان می دهد. تشنج های مکرر موجب افزایش خطر آسیب های مداوم فیزیکی می شود و حتی ممکن است منجر به مرگ گردد. سیگنال های EEG به عنوان راه های عملی برای نظارت صرع و تشخیص آن دیده می شوند. با این حال بررسی یک شغل چالش برانگیز حتی برای متخصصان مغز و اعصاب آموز ش دیده است زیرا سیگنال های EEG با حضر بیش از حد مصنوعات به آسانی آلوده می شود. توسعه ی سیستم های خودکار برای آزادی متخصصین مغز و اعصاب از تفسیر طولانی مدت EEG امری مهم است. بسیاری از روش ها برای تحلیل خودکار EEG مبتلا به صرع کشف شده اند و آن مطالعات به طور عمده به استخراج ویژگی صرع و طبقه بندی فعالیت های تشنجی تاکید دارد. بسیاری از روش های تشخیص کارآمد تشنج بر پایه تحلیل کیفی قدرت ، تجزیه ی ident Event TM تست شده اند. در سال های اخیر تکنیک های تحلیل غیر خطی محبوبیت بیشتری با نتایج امیدوار کننده با توجه به ماهیت غیر خطی و پویای سیگنال های EEG به دست آوردند. خلاصه ای از این مطالعات در بخشی از مقالات موجود است. در این مطالعه ما سه تکنیک استخراج ویژگی غیر خطی را بررسی نشان می دهد که باندهای موجک EEG اطلاعات بسیار دقیقی درباره ی فعالیت های عصبی تشکیل دهنده سیگنال های EEG به دست می دهد. مشخصاتی که در EEG طیف کامل مشهور نیستند در سیگنال های زیر گروه جداگانه نیز مشخص می باشند . در آزمایشات ما برخی از اقدامات غیر خطی نمی توانند به عملکرد طبقه بندی رضایت بخش مبتنی بر تحلیل سیگنال های اصلی EEG دست یابند. از این رو روش موجود شامل تجزیه ی زمان – فرکانس برای استخراج ویژگی های داده ها از طریق قطع نامه های مختلف زمان و مقیاس های فرکانسی است. علاوه بر این تحلیل انرژی مبتنی بر موجک برای مقایسه با روش های غیر خطی انجام می شود. در تحقیق تشخیص صرع ، روش طبقه بندی تاکید دیگری از این نوع کار است. تا به حال طرح آشکارسازی ها هنوز هم با چالش بزرگ مواجه است زیرا ثبت طولانی مدت باعث تولید مقدار بسیار زیادی داده می کند و همپوشانی قابل توجهی از حالات تشنج و غیر تشنج دارد.برای بهبود عملکرد سیستم تشخیص طراحان باید با مبادله ی شیب داربین حساسیت آشکارساز و تشخیص آن مقابله کنند و سازشی تشخیص و کارایی آشکارساز ایجاد کننده اولین روش قابل اجرا در فیلتر موجک برای استخراج ویژگی های فرکانس و ساخت یک آشکارساز شبکه ی عصبی برای طبقه بندی توسعه یافته است. الگاریتم BP و SVM به طور گسترده به عنوان آشکارسازی برای طبقه بندی است. با این حال هنگامی که جسم نمونه بزرگ باشد سرعت یادگیری هر دو روش برای اجابت الزامات برنامه های کاربردی بسیار کم است . ماشین یادگیری الگاریتم یادگیری تا حد زیادی از سقوط به بهینه ی محلی اجتناب نمی کند بلکه سرعت یادگیری را افزایش می دهد. در این پژوهش ویژگی های غیر خطی مبتنی بر موجب برای طبقه بندی ELM و برای تشخیص حملات صرع با در نظر گرفتن حساسیت ، ویژگی و کارایی آشکارساز تغذیه می شود. هدف این پژوهش توسعه ی یک سیستم خودکار بسیار حساس با مقدار تشخیص کم و نادرست برای کمک متخصصین مغز جهت بررسی دوره های نهفته ی EEG حاوی تشخنج توسعه یافته اند.

60,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله انگلیسی نقش الکتروانسفالوگرافی خواب در بیماران مبتلا به حملات صرع با ترجمه فارسی
 • مقاله فلج مغزی
 • مقاله دیابت
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۲۳ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.