مقاله اهمیت اکتشاف سوخت جهت تأمین انرژی مورد نیاز


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله اهمیت اکتشاف سوخت جهت تأمین انرژی مورد نیاز مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۲۸  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله اهمیت اکتشاف سوخت جهت تأمین انرژی مورد نیاز نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

۱-۱-مقدمه   ۱
فصل دوم :   ۸
۲-۱-تعریف شمعهای مکشی:   ۸
۲-۲-مزایای شمعهای مکشی:   ۹
شمعهای مکشی چگونه نصب می شوند و چگونه کار می کنند :   ۱۰
۲-۳-روشهای نصب   ۱۲
۲-۴-رفتار خاک در حین نصب شمع   ۱۶
۲-۵-رفتار خاک در زمان بهره برداری   ۱۷
۲-۶-تاریخچه:   ۲۴
فصل سوم   ۳۳
۳-۱-مطالعات انجام شده   ۳۳
۳-۲-مطالعات انجام شده بر روی صندوقه های مکشی در ماسه   ۳۳
۳-۲-۱نصب   ۳۳
۳-۲-۲بیرون کشش استاتیکی ماسه:   ۳۵
۳-۲-۳-بیرون کشش تناوبی:   ۳۶
۳-۳-مطالعات انجام شده بر بر روی رس   ۳۷
۳-۳-۱نصب   ۳۷
۳-۳-۲-بیرون کشش استاتیکی   ۳۸
۳-۳-۳-بیرون کشش تناوبی:   ۴۵
۳-۳-۴- بیرون کشش تحت بار های مایل :   ۴۶
فصل چهارم :   ۴۷
۴-۱-روابط ارائه شده برای محاسبه ظرفیت باربری ونصب شمعهای مکشی   ۴۷
۴-۲-انواع خرابی   ۴۷
۴-۲-۱خرابی لغزشی   ۴۷
۴-۲-۲خرابی مقاومت انتهایی   ۴۸
۴-۲-۳-خرابی ظرفیت باربری معکوس   ۴۹
۴-۴-پیش بینی ظرفیت   ۵۱
۴-۵روابط ظرفیت باربری:   ۵۲
Clukey & Morrison (1993)4-5-1-   ۵۲
Deng & Carter (2000)4-5-2-   ۵۳
Rahman et al(2001)4-5-3-   ۵۹
Maeno et al(2001)4-5-4-   ۶۵
Iskander et. Al.(2002)4-5-5-   ۶۶
W.Deng , P.carter.(2000)4-5-6-   ۶۸
رابطه بین بار بیرون کنش نهایی و نسبت ظاهری :   ۷۰
۲- رابطه بین ظرفیت نهایی بار بیرون کشش ، عمق اتصال زنجیر و زاویه آن :   ۷۱
اثر زاویه اتساع :   ۷۲
اثر تنش اولیه :   ۷۴
روش ساده برای تعیین ظرفیت بیرون کشش تحت بار مایل :   ۷۴
ظرفیت باربری تحت بار مایل بر محور قائم صندوقه :   ۷۷
اثر زاویه اتساع بر بار نهایی قائم وافقی :   ۷۸
اثر تنش اولیه :   ۷۹
اثر مشترک زاویه اتساع و تنش موثر اولیه :   ۸۱
رابطه کلی بار نهایی بیرون کنش تحت بار مایل :   ۸۱
۴-۵-۷-Charles Aubney , J Donald Murff(2004)   ۸۳
اثر سطح آزاد   ۸۳
فصل پنجم   ۹۳
۵-۱-نصب   ۹۳
۵-۲- نصب در ماسه   ۹۵
۵-۲-۱-آنالیز   ۹۵
۵-۲-۲-محاسبات نصب برای ماسه   ۹۶
۵-۲-۳-نفوذ براثر وزن صندوقه مکشی در ماسه :   ۹۷
۵-۲-۴-نفوذ با کمک مکش   ۱۰۲
۵-۲-۵-محدودیتهای نفوذ بر اساس مکش   ۱۰۵
۵-۲-۶- تاثیر سخت کننده های داخلی   ۱۰۶
۵-۲-۷-فاکتور فشار a و محاسبات جریان   ۱۰۸
۵-۳-نصب در رس   ۱۱۲
۵-۳-۱-نفوذ تحت وزن صندوقه   ۱۱۳
۵-۳-۲-نفوذ با کمک مکش   ۱۱۳
۵-۳-۳-محدودیتهای نفوذ بر اثر مکش   ۱۱۴
۵-۳-۴-تاثیر سخت کننده های د اخلی   ۱۱۸
۵-۳-۵-نصب در سایر مصالح   ۱۱۹
مصالح لایه ای   ۱۱۹
۱- ماسه برروی خاک رس   ۱۱۹
۲- خاک رس برروی ماسه :   ۱۱۹
۳-مصالح نرم در داخل بستر :   ۱۲۰
۴-مصالح درشت دانه   ۱۲۱
۵-سیلت های ( لای )   ۱۲۱
۶- خاکهای کربتانه ( آهک دار )   ۱۲۲
۷- تخته سنگها   ۱۲۲
۸- شرایط خاص   ۱۲۲
۵-۳ نتیجه گیری :   ۱۲۳

۱-۱-مقدمه

          از آنجا که هیچ ابزاری تا نیازمند بشر نباشد گسترش پیدا نمی کند واز آنجا که تامین انرژی امروزه حرف اول را می زند اکتشاف سوخت وتهیه آن باعث توجه به آبهای عمیق شده است که بعضی از ابزارهای مورد نیاز برای این اکتشافات سازه های دریایی ومهارهای کششی در عمق بیشتر از ۱۰۰۰ متر است،که نیازمند استفاده از متد های بسیار جدید نسبت به متدهای قدیمی و سنتی است.

        سازه های دریایی به طور سنتی برای کاربریهای متنوع استخراج نفت به کار رفته  است.این سازها باید  دارای کارای موثر با ایمنی بالا واز نظراقتصادی بهینه باشند.

        از دیگر سازه ها برای تامین انرژی استفاده از توربین های بادی است امروزه استفاده از توربین بادی مستقر در دریا  OFFSHOR WIND TURBIN   به منظور تامین انرژی خصوصا برای کشورهایی که باد خیز هستند گسترش یافته است. علت این امر هم از نظر صرفه جویی در مصرف و هم از نظر آلودگی هوا کاملا قابل توجیه است.اولین نوع این توربین ها در سال ۱۹۹۱ در دانمارک نصب شد.

        جدا از نظر طراحی سازه ای این سازه ها طراحی پی این گونه سازها بسیر حائز اهمیت است.

استفاده از سازه های دریای در اعماق ۳۰۰۰ تا ۶۰۰۰ متر نگرش وابتکار بالایی را برای طراحی سازه های دریای نسبت به استفاده از شمع های سنتی وسازه های گیردار را می طلبد، که درنتیجه توجه به سازه های معلق مد نظر قرار گرفته است.

        این سازه ها معلق مشابه سازه های دیگر نیاز به مهار هایی برای مقاومت در برابر نیروهای بلند کننده هستند همچنین این مهارها باید در برابر بارهای سیکلیک ناشی از نیروی باد و نیروی موج وهمچنین طوفان های احتمالی مقاومت کنند.

        در ضمن در آبهای که از شمع های سنتی استفاده می شود نیازمند شمع کوب ها و تجهیزات سنگین در دریا است که اجرای آنها بسیار پر هزینه و وقت گیر هستند.همچنین رفتار این گونه شمع ها وعدم دقت آنها در برابر بارهای افقی بسیا رحائز اهمیت است .

ازدلایل دیگر استفاده از سازه های منعطف آن است که در آبهای عمیق پریود طبیعی مورد قبول برای سازه های گیردار در حدود تغییرات فرکانس موج است که باعث پدیده تشدید خواهد شد و بر اساس نتایج بدست آمده سازه های منعطف دارای پریودی بیشتر از پریود طبیعی موج هستند.در شکل۱-۱ نمونه ای از سازهای دریایی و توربین های بادی آورده شده است.

فصل دوم :

۲-۱-تعریف شمعهای مکشی:

        یکی از متد بسبار جدید که برای پی های سطحی بکار می رود استفاده از ایده یک سطل برعکس به عنوان پی است ، این نوع پی ها با عمل مکش وبه صورت درجا مانند شمعها  به کار می رود. این  نوع پی ها سبب کاهش در هزینه به علت کاهش مواد مصرفی و همچنین کاهش زمان اجرا خواهند شد.بنا براین برای پی بردن به عملکرد این گونه پی ها شرایط بار گذاری این گونه سازه ها و نوع بارهای آنها برای طراحی حائز اهمیت است .

        شمعهای مکشی که با نامهای صندوقۀ مکشی[۱]، شالودۀ سطلی[۲]، مهار مکشی[۳]، شالودۀ دامنی[۴] نیز شناخته می شوند.  یک نمونه از پی های سطحی هستند که با اینکه پیدایش اولیۀمفهوم آنها به اواخر دهۀ ۱۹۶۰ میلادی(Etter&Turpin ، ۱۹۶۷ ) بر می گردد    برای اولین بار در حدود ۲۰ سال پیش معرفی شدند  اما تنها پس از تحقیقات زیاد بود که در دهۀ گذشته بطور گسترده ای در لنگرگاه ها و واحدهای شناور بکار رفتند. اکنون تنها پس از کمتر از ۱۰ سال تحقیق، جایگاه خود را در صنعت نفت پیدا کرده اند. ارجحیت آنها در داشتن ظرفیت بالا برای لنگرگاههای محکم و زنجیری ، در اکثر سایتهای سراسر جهان مانند برزیل، آفریقای غربی، دریای شمال، دریای نروژ و خلیج مکزیک بخوبی شناخته شده اند. (شکل ۲-۱)

         استفاده از این نوع پی ها به دلیل مزایایی که نسبت به سایر انواع پی ها دارند  به سرعت در حال گسترش است وبه وفور جای شمع های معمولی را می گیرند.

۲-۲-مزایای شمعهای مکشی:

از جمله مزایای مهم اینگونه شمعها بطور خلاصه می توان به موارد زیر اشاره کرد :

روشهای طراحی قابل اعتماد هم برای اجرا و هم برای بهره برداری.
رفتار قابل پیش بینی در حین اجرا.
آزادی عمل؛ یعنی عملیات نصب می تواند معکوس شود و دوباره اجرا شود.
هزینۀ پایین در مقایسه با روشهای دیگر از لحاظ مصالح .
این سیستم پی سازه های دریایی را می توان در زمانهای بسیار کوتاه در بعضی موارد کمتر از یک روز نصب کرد.
استفاده از ابعاد مختلف با هر ترکیبی (تعداد و چینش دلخواه ) قابل اجرا هستند که در نتیجه می توان از سختی و ظرفیت پیچشی مورد نظر را تولید کرد.

   شمعهای مکشی چگونه نصب می شوند و چگونه کار می کنند :

         شمعهای مکشی برای دامنۀ وسیعی از انواع سازه های دریایی ثابت و شناور کاربرد دارند، و اثبات شده است که قابلیت تطبیق خوبی با شرایط مختلف خاک، نیازهای سازه ها و نوع و بزرگی نیرو دارند.

صندوقه مکشی استوانۀ فلزی ( بعضا بتنی) تو خالی با قطر زیاد که از انتها باز واز بالا بسته می باشد. صندوقه که معمولاً از شناور مخصوص نصب به آب انداخته می شود، باید به آرامی بر روی بستر دریا قرار گیرد. طریقۀ پایین بردن صندوقه در آب به این صورت است که شیرهای مخصوص موجود در بالای آن باز می شود و هوای محصور در آن به سرعت تخلیه می شود و بدین ترتیب در آب پایین می رود.   برای نصب صندوقه آنرا از نوک که باز است، بر روی بستر دریا قرار می دهند. در این حالت در حالیکه شیر تخلیه آب باز است، شمع تحت وزن خود در داخل بستر فرو می رود با اتمام نفوذ صندوقه بر اثر وزن شیرهای مذکور بسته می شوند که باعث آب بندی صندوقه در برابر خلا که ایجاد خواهد شد نیزمی گردد. سپس آب موجود در قسمت محصور بین بستر و کلاهک فوقان شمع توسط پمپ خارج می شود، این امر باعث کاهش فشار درون صندوقه می شود. اختلاف فشار موجود بین داخل و خارج آن باعث رانده شدن صندوقه به داخل خاک می شود. بعد بسته به نوع طراحی کلاهک روی آن برداشته می شود؛ یا در محل باقی می ماند و کاملاً آب بندی می شود. بدین ترتیب وقتی شمع بخاطر نیروهای آنی و ضربه ای مانند نیروی موج یا ضربه های کشتی ها تحت کشش قرار گیرد در آن مکش ایجاد می شود و از خروجش جلوگیری می شود. در این حالت وزن قطعه ای از خاک که درون شمع است نیز جزء نیروهای مقاوم محسوب می شود که این نیروها باید با نیروی اصطکاک جداره جمع شوند. در صورتیکه نیروها بلند مدت باشند حالت زهکشی شده داریم و نوع خرابی متفاوت است که بعد به تفصیل در مورد انوع خرابی بحث خواهد شد.(شکل ۲-۲ و۲-۳و۲-۴ )

۲-۳-روشهای نصب

روشهای حمل مانند بلند کردن و گذاشتن مهار  ساخته شده بر روی پاشنۀ یدک کشها، موجود بودن کشتی مناسب، تدارکات و هزینه ها؛ بیشتر از شرایط خود مهار و شرایط خاک و بارهای وارده، نوع شمع و روش نصب را به طراح تحمیل می کنند. اغلب، نوع کشتی های در دسترس دیکته می کند که باید از روش بلند کردن و نصب کردن یا کشیدن و نصب کردن استفاده کرد.

زمان لازم برای نصب هر شمع بسار متغیر بوده و بیش از آنکه به روش نصب بستگی داشته باشد، به خرابی ابزار آلات، وضع هوا، عمق، شکل لنگرکاه و مشکلات تکنیکی بستگی دارد. هر دو روش قابلیت نصب یک مهار را در عمق ۳۵۰-۴۰۰ متری در زمان ۱۲ ساعت از خود نشان داده اند.

 برای خارج کردن آب از درون شمع و نصب آن دو متد وجود دارد:

پمپاژ پیوسته[۵]پمپاژ ضربه ای[۶]

با مطالعۀ سوابق اجرایی می توا ن دریافت که محدودیتهای هر پروژه تاثیری مهمی بر روش نصب و شیوۀ نظارت بر نصب دارد.

در روش نصب به صورت پیوسته عمل پمپاژ بصورت پیوسته صورت می گیرد ولی در روش ضربه ای پمپاژ به صورت نوسانی صورت می گیرد که البته اجرای آن نسبت به متد قبل نیازمند سیستو مجهز تری است وز ازنظر اجرایی کمی سخت تر و مستلزم زمان بیشتر است ولی دارای مزایای بیشتری از جمله موارد زیر است(Allersma 2001):

اختلاف فشار بیشتری  به طور مستقیم در دسترس است.
کنترل متناوب سیستم پمپ لازم نمی باشد.
از پدیده کاویتاسیون پمپ جلوگیری می کند.
روند نفوذ آن موثر تر است.
اساساً ریسک نفوذ در خاکهای درشت د انه وبستر نا هموار کاهش می دهد.
اجرای شمع را با قطر کمتر مقدور می سازد.

۲-۴-رفتار خاک در حین نصب شمع

 در تحقیقات Andersen &Jostad (2002) مشخص شد در هنگام نفوذ شمع توسط وزن خود، خاک درون شمع نیز بهمراه خود شمع به پائین می رود.تغییرمکان خاک در اطراف شمع بیشتر در ناحیهای به ضخامت جدارۀ شمع از بر خارجی آن مشهود است. البته تغییرمکانهایی در نقاط دورتر نیز رخ می دهد.

Chicata&Tassoulas        (۲۰۰۰) در مطالعات آزمایشگاهی و تحلیلهای عددی خود در رس به این نتیجه رسیدند که اصطکاک تولید شده در جداره داخلی شمع در هنگام نفوذ بواسطه وزن شمع، بیشتر از اصطکاک تولید شده در جداره بیرونی آن است . علت آن محدود [۷]بودن خاک درون صندوقه بوسیله دیواره شمع است که باعث افزایش تنش قائم و در نهایت نیروی اصطکاک می شود. در هنگام نصب شمع با مکش نیز نیروی اصطکاک داخلی بیشتر است هر چند نیروی اصطکاک خارجی زودتر فعال می شود.

در هنگام نفوذ شمع توسط مکش،خاک محبوس درون شمع به سمت بالا حرکت می کند. در این حالت خاک درون شمع هیچگونه تمایلی برای حرکت بسمت پائین از خود نشان نمی دهد(Andersen and Jostad 2002).

همانطور که گفنه شد، بیشترین تغییرمکانها در ناحیه ای به ضخامت جداره دیده می شود، که ناحیۀ بهم خورده[۸]نامیده میشود. آنالیزهای اجزا محدود نشان می دهند که ضخامت این ناحیه کمتر از ضخامت جداره است، هر چند در عمل ممکن است چنین نباشد.

آزمایشهای سانتریفوژ(Renzi &al1991) و همچنین آزمایشهای X-Ray موسسۀ ژئوتکنیک نروژ (NGL 2000) نشان دادند که ضخامت این ناحیه برابر ضخامت جداره است. پس از بررسی نتایج فوق نتیجه می شود که ضخامت این ناحیه نباید از ضخامت جداره بیشتر باشد و اگر این ضخامت برابر ضخامت جداره در نظر گرفته شود نتایج کمی دست بالا بدست خواهند آمد.

۲-۵-رفتار خاک در زمان بهره برداری

 عملیات نصب صندوقه و تحکیم مجدد خاک پس از آن –بخصوص در داخل مهار و برای نسبتهای ظاهری کوچک- بر روی ظرفیت دائم اثر میگذارد واحتیاج به ملاحظه دارد.

ترکهای کششی در پشت مهار که بخاطر بارهای دائمی پیش تنیده از یک سیستم لنگرگاهی محکم تولید می شوند، ظرفیت مهار را پائین می آورند. چک کردن ریسک رخداد چنین اتفاقی مهم است و باید مدنظر قرار گیرد، یا احتمال تولید ترکها را با پائین بردن محل اتصال نیرو به گونهای که تمایل کمی جهت دوران برای بستن ترکه وجود داشته باشد، حذف کرد. در خاکهای رسی بسار نرم بعلت وجود فشار جانبی فعال انتظار نمی رود چنین ترکهایی در عمق زیاد باز بمانند.

هر چه ارتفاع صندوقه کمتر باشد اختلاف فشار کمتری برای نصب لازم است (Allesram et all 1997). در بعضی از مواقع برای نفوذ بیشتر و خصوصاً در ماسه برای جلوگیری از روانگرایی از وزنه هم استفاده می شود.

 روشهای طراحی که تا کنون مورد استفاده قرار گرفته اند بر پایۀ مکاینک خاک عمومی و مدلسازی خاک استوار هستند. آئین نامه ها تا کنون این نوع جدید شمع را مد نظر قرار نداده اند. اکنون درAPI  سعی بر این است تا روشی عملی برای طراحی و نصب مهارها در عمق زیاد ارائه گردد.

۲-۶-تاریخچه:

از زمان اجرای اولین سازۀ فراساحل در سال ۱۹۴۷ تاکنون همواره پی های سازه های فراساحل دچار تغیی و تحول بوده است. سازه های فراساحل اولیه در آبهای کم عمق بودند و پی آنها تعمبمی از پی های استفاده شده در خشکی بود. در ابتدا شمع های کوبیده شده توسط چکش که عملیات کوبیدن بالی سطح آب اجرا می شد برای این سازه ها مورد استفاده قرار می گرفت. با گذشت زمان سازه ها به سمت آبهای عمیق تر حرکت کردند و بزرکتر شدند وچکش هایی با قابلیت کار در زیر آب طراحی و مورد استفاده قرار کفتند. برای مثال شمع های استفاده در سکوی Cognac در آبی به عمق ۳۱۳ متر دارای قطر ۱۵/۲ متر و طول ۱۹۰ متر بودند که تقریباً ۱۳۷ متر در خاک کوبیده سدند. هر شمع مزنی در حدود ۴۵۰ تن داشت (Lee&Light ، ۱۹۹۲( .

در خلال تحقیقات برای بهبود سیستم های مهار برای کاربردهای زیر دریا Smith (1966) مهارهای مدفون را مورد بررسی قرار داد. Goodman و همکاران (۱۹۶۱) مقاومت بیرون کشش نمونهای فنجانی شکل[۹] را که بصورت معکوس در خاک نصب شده بود تحت خلا در خاکهای مرطوب تعیین کردند و نشان دادند که استفاده از مهارهای خلا[۱۰] در خاکهای مرطوب عملی است. Etter&Turpin (1967) مهارهای مکشی  زیر آب مورد استفاده مانور برای وسایل یدکی در مجاورت یک زیر دریایی را برای دستیابی به اتصال دریچه به دریچه[۱۱] مطالعه قرار دادند. آنها به این نتیجه رسیدند که مهارهای مکشی نه تنها راه حلی عملی برای برخی مسائل خاص هستند بلکه تنها راه حل ممکن نیز می باشند.

Brown    وهمکاران (۱۹۷۱) بازده مهار مکشی را در خاکهای دانه ای بررسی کردند و بعدها این مدل را در خاکهای دیگر هم آزمایش کردند که نتایج این آزمایشها را Wang  و همکاران (۱۹۷۵) در قالب اصولی ابتدایی برای عملکرد و طراحی مهارهای مکشی ارائه کردند. در ادامۀ این مطالعات آنها (۱۹۷۷)مطالعاتی بر روی ظرفیت بیرون کشش مهارهای مکشی انجام دادند. آنها با استفاده از تئوری گسیختگی موهر-کولمب یک معادلۀ کلی برای ظرفیت بیرون کشش صندوقه ارائه کردند و صندوقۀ مکشی را به عنوان گزینه ای بسیار مناسب برای مهار کوتاه مدت سکوهای حفاری و سکوهای نیمه شناور تحقیقاتی معرفی کردند.

 طرح شمعهای مکشی برای اولین بار در سال ۱۹۸۰ در Gorm Field ارائه شد و بوسیلۀ کشتی های بزرگ برای نصب راهنماهای دریایی ساخته شد. شاخصۀ بارز در این سازه استفاده از صندوقه هایی با نسبت ظاهری بالا در خاک رس است(Byrne 2000).  اما بدلیل شرایط استثنایی نامناسب بستر دریا، متحمل وقت و هزینۀ زیادی شد و لذا در برابر روشهای دیگر غیر اقتصادی شناخته شد. بخاطر این مسأله اجرای مجدد این گونه شمعها حدود ۱۰ سال به تعویق افتاد تا اینکه بخاطر پیشرفت در ساخت سکوهای ثقلی دامنی، دوباره در سال ۱۹۸۵ در gullfaks بکار رفت و از نظر تکنولوژیکی مورد تأیید قرار گرفت. علت استفادۀ مجدد از این شمعها آن بود که در سایت مذکور برای ساخت و اجرای سکوهای ثقلی دامنی احتیاج به دامنهای بزرگی بود لذا برای فرو کردن این دامنها به فکر استفاده از ایجاد خلاء افتادند و با موفقیت در آزمایشات و اجرا، استفاده از این نوع شمعها به سرعت متداول شد.

ظهور مجدد شمعهای مکشی در دهۀ ۹۰ مدیون پیشرفت سکوهای ثقلی بتنی عظیم در خاکهای سست است. این پیشرفت در اوایل دهۀ ۷۰ در یکی از کارگاههای دریایی شمال شروع شد. نروژیها سکوهای عظیم بتنی با دامنهایی حدود ۲۰ متر برای اجرا در خاکهای نرم ساختند. قبل از آن سکوهای بتنی فقط در ماسه متراکم یا رس بیش تحکیمی بکار می رفت و استفاده از دامنهای بلند بسیار جدید بنظر می رسید و بجای آن از روشهای سنتی استفاده می شد.

          در سال ۱۹۸۹ سکوی Gullfaks C که تا آن زمان بزرگترین سکوی با پایۀ وزنی[۱۲] بود، اولین سکویی بود که در آن از صندوقۀ مکشی به عنوان پی استفاده شد (Tjelta و همکاران، ۱۹۹۰).این سکو در عمق ۲۲۰ متری و در خاک رس عادی تحکیم یافته اجرا شد. یک سیستم زهکشی خاک برای افزایش سرعت تحکیم و در نتیجه افزایش مقاومت و همچنین سرعت بخشیدن به نشست اولیه در آن تعبیه شد (Tjellta وهمکاران،۱۹۹۲). در حین طراحی سکو دو استوانۀ فلزی مجهز به ابزارهای اندازه گیری  پارامتهای مختلف برای انجام بررسی های مورد نیاز تا عمق ۲۲ متر در زیر بستر دریا نصب شدند. مقاومت در برابر نفوذ در نوک استوانه ها[۱۳]   در درون بدنۀ استوانه ها کم میکرد ولی در لایه ها ی رس بر روی مقاومت نوک استوانه ویا اصطکاک جداره تاثیری نداشت (Tjelta و همکاران، ۱۹۸۶). پی این سازه در کل شامل ۱۶ قسمت بتنی هر کدام با ارتفاع ۲۲ متر و قطر ۲۸ متر بود.

 سکوی Snorre اولین سکو با پایۀ کششی بود که در آن مفهوم صندوقۀ مکشی به خدمت گرفته شد (Fines و همکاران، ۱۹۹۱). در ساخت این سازه صندوقه های مکشی در عمق ۳۲۰ متری آب نصب شدند. عملیات نصب پس از بررسی های فراوان بر روی مسائل مربوط به طراحی و همچنین آزمایش های بارگذاری در محل صورت گرفت. مقایسۀ بین بارهای بیرون کشش پیش بینی شده ومقادیر اندازه گیری  شده نتایج قابل قبولی نشان داد و تفاوتی اندک بین آنها (در حدود ۶%) مشاهده شد (Stove و همکاران، ۱۹۹۲). پی این سکو شامل چهار پی با سازۀ شابلونی بتنی[۱۴] بود که هر کدام شامل یک مجموعۀ سه تایی با ارتفاع ۲۰ متر و قطر ۱۷ متر بودند.

سکوی (Draupner E ) Europipe  اولین سکویی بود که در آن از صندوقۀ مکشی در ماسه استفاده شد. صندوقه های مکشی در ماسۀ بسیار متراکم در عمق ۷۰ متری نصب شدند (Tjelta،۱۹۹۴). پس از عملیات نصب به دلیل کمبود تجربه در زمینۀ اجرای صندوقۀ مکشی در ماسه یک سری آزمایش هایی در محل بر روی یک صندوقۀ مدل مجهز به ابزار اندازه گیری انجام شد. روابطی بین وزن سازه، مکش اعمال شده و مقاومت در برابر نفوذ و همچنین بین مکش اعمال شده و میزان بالا آمدگی خاک درون صندوقه استخراج شد (Tjelta،۱۹۹۵ و Ebrich&Tjelta ،۱۹۹۹). پی این سکو شامل چهار صندوقۀ مکشی بود که چهار گوشۀ آن نصب شدند. قطر هر صندوقه ۱۲ متر و طول آن ۴۵/۹ متر بود.

از سال ۱۹۹۵ مهارهای مکشی به عنوا ن گزینۀ مناسبی برای تعداد زیادی از لنگرگاهها شناخته شدند، که همۀ آنها لنگرههای دائمی برای واحدهای تولید نفت و صنایع تولیدی مربوط به آن بودند.

در حین انتخاب شمعهای مکشی هزینه، در ترکیب با مزیتهای تکنیکی مانند دقت در استقرار شمع، عدم نیاز به پیش تنیدگی، دقت بیشتر در تعیین ظرفیت باربری، هندسۀ متفاوت با ضریب ظاهری[۱۵] متنوعی از ۵/۰ تا ۱۲ و شکل مقطعهای متنوع عاملهای مهمی هستند که مهندسین را برای استفاده از آنها ترغیب می کند. شمعهای مکشی در اعماق مختلف حتی تا ۳۰۰۰ متری مانند خلیج مکزیک و همچنین در شرایط مختلف –البته بجز بستر شنی یا قلوه سنگی، رسهای خیلی سخت و خاکهای بشدت سیمانته شده- و شرایط بد توپوگرافی مانند منطقۀ Haltenbanken در نروژ که بسیار ناهمگون است ؛ قابل اجرا هستند. در سالهای اخیر از ۲۰۰ مهار مکشی در سراسر دنیا کار شده است که موثر بودن آنها را می رساند. در حال حاضر از صندوقه های مکشی به عنوان پی سکوها در دریای شمال، آفریقا و آمریکای جنوبی استفاده می شود. همچنین از آنها برای سیستم های مختلف در زیر دریا مانند منابع ذخیرۀ زیر آب[۱۶]، تانکرهای باربرداری[۱۷]، شابلونهای سادۀ سرچاهی در کف دریا[۱۸] و نقاط مهاری برای لوله های زیر دریا، همچنین به عنوان پی توربین های بادی نصب شده در دریا(Houlsby، ۲۰۰۳؛ Byrne و همکاران، ۲۰۰۲) استفاده می شود.

 

فصل سوم

۳-۱-مطالعات انجام شده


[۱] Suction Caissom

[2] Bucket Foundation

[3] Suction Anchor

[4] Skirted Foundation

[5] Continues Pumping

[6] Percussion Pumping

[7] Confinement

[8] Remoulded Zone

[9] Inverted  Cup

[10]  Vacuum Anchorage

[11]  Vacuum Anchorage

[12] Gravity Base Structure

[13] Tip Resistance

[14] Concrete Foundation Template (CFT)

[15] Aspect Ratio

[16] Underwater Storage

[17] Offloading Tanks

[18] Subsea Manifolds

 

110,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله بهینه سازی مصرف سوخت
 • پایان نامه سوخت های فسیلی
 • مقاله تولید برق بدون مصرف سوخت
 • مقاله آشنایی با خواص گاز مایع و امکان استفاده از آن در موتورهای درون سوز
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   شنبه, ۳۰ دی , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.