مقاله اهمیت برنامه ریزی تحصیلی و درسی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله اهمیت برنامه ریزی تحصیلی و درسی  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۵۵  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله اهمیت برنامه ریزی تحصیلی و درسی   نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مقدمه     ۴
کارکردهای برنامه ریزی و مدیریت     ۵
برنامه‌ریزی چیست ؟    ۵
اهمیت و فواید آموزش برنامه‌ریزی به دانش‌آموزان    ۶
معایب فقدان برنامه‌ریزی درسی برای دانش‌آموزان    ۷
مدل برنامه ریزی  آموزشی تایلر    ۸
سطوح تصمیم گیری در برنامه درسی از دیدگاه کلاین    ۱۲
دیدگاه سابار    ۱۴
سطوح تصمیم گیری در الگوی گودلد    ۱۵
الگوی نیمه متمرکز در سطح ملی ( کمیته های ملی)    ۱۶
الگوی نیمه متمرکز در سطح استانی / ایالتی ( کمیته های برنامه ریزی درسی)    ۱۷
الگوی نیمه متمرکز در سطح منطقه ای ( کمیته های منطقه ای)    ۱۸
نتیجه الگوها    ۱۹
فواید برنامه ریزی تحصیلی    ۱۹
به روشن شدن اهداف کمک می‌کند.    ۱۹
از اتلاف وقت جلوگیری می‌کند.    ۲۰
از اتلاف انرژی جلوگیری می‌کند.    ۲۰
اصول صحیح برنامه ریزی تحصیلی    ۲۱
اهداف خود را روشن کنید.    ۲۱
اهداف خود را زمان بندی کنید.    ۲۱
مطالعه دروس را به صورت موازی انجام دهید.    ۲۱
تناسب میان دروس را رعایت کنید.    ۲۲
استراحت را در برنامه ریزی خود فراموش نکنید.    ۲۳
برنامه ریزی برای طول سال تحصیلی    ۲۳
فرآیند برنامه‌ریزی    ۲۴
فرآیند برنامه‌ریزی از دوازده گام تشکیل شده که به قرار زیر است:    ۲۵
گام اول: آگاهی از فرصت‌ها (مسائل و نیازها)    ۲۵
گام دوم: تعیین اهداف کوتاه‌مدت    ۲۵
گام سوم: کسب اطلاعات کامل درباره فعالیت‌های مورد نظر    ۲۵
گام چهارم: دسته‌بندی و تحلیل اطلاعات    ۲۶
گام پنجم: تعیین فرضیه‌ها و شناخت موانع    ۲۶
گام ششم: تعیین بدیل‌ها    ۲۷
گام هفتم: ارزیابی بدیل‌های گوناگون    ۲۷
گام هشتم: انتخاب بدیل    ۲۸
گام نهم: تدوین برنامه‌های فرعی (پشتیبانی)    ۲۸
گام دهم: تنظیم تفصیلی توالی فعالیت‌ها و جدول زمانبندی    ۲۹
گام یازدهم: بیان برنامه‌ها به کمک ارقام به‌وسیلهٔ تخصیص بودجه    ۲۹
گام دوازدهم: پیگیری پیشرفت کار    ۲۹
مشارکت خانواده در برنامههای آموزشی و تربیتی مدارس    ۳۰
دلایل ضرورت آموزش خانواده    ۳۱
شیوههای مشارکت اولیاء در آموزش و پرورش     ۳۴
موانع همکاری در خانه و مدرسه:    ۳۶
برخی از عوامل موفقیت برنامه های همکاری خانه و مدرسه    ۳۸
برنامه ریزی تحصیلی راهی برای شناسایی توانمندی دانش آموز    ۴۴
راهنمای عملی برنامه ریزی تحصیلی    ۴۸
ارزیابی از پیشرفت کار و مطالعه    ۵۱
منــابع     ۵۴

منــابع :

*سعادتمند، زهره. دوازده رهنمود تربیتی برای اولیاء و مربیان. اصفهان : انتشارات قاصد سحر،۱۳۸۰٫

*سعادتمند، زهره. تعلیم و تربیت همگام با مراحل زندگی. اصفهان : انتشارات نشاط،۱۳۷۴٫

*شریعتمداری، علی. رسالت تربیتی و علمی مراکز آموزشی. تهران: سمت،۱۳۷۴٫

*تایلر, رالف .و اصول اساسی یرنامه ریزی درسی وآموزشی , ترجمه علی تقی پور ظهیر ,تهران انتشارات اگاه۱۳۸۲

*تقی پور ظهیر , علی, مقدمه ای بر برنامه ریزی آموزشی ودرسی , تهران , انتشارات آگاه۱۳۸۱

*شعاری نژاد , روان شناسی یادگیری , تهران انتشارات توس ۱۳۷۰

*جوادیان غلامحسین, تدوین برنامه درسی در سطح مدرسه , فصلنامه مدیریت در آموزش وپرورش دوره نهم پائیز وزمستان ۱۳۸۲

*گویا زهرا وایزدی صمد, فصلنامه علمی _ پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا , سال دوازدهم شماره ی ۴۲ تابستان ۱۳۸۱چ

*لوی , الف, ترجمه,  مشایخ , فریده, مبانی برننامه ریزی آموزشی درسی مدارس, تهران, انتشارات مدرسه۱۳۸۳

*وکیلیان , منوچهر , نظارت وراهنمایی , تهران , پیام نور۱۳۷۵

مقدمه :

امور درسی یکی از مهمترین فعالیتهاست که اهمیت زیادی در سایر جنبه‌های زندگی دارد. بر این اساس انجام این فعالیت مهم به نحو احسن بطوری که نتایج خوب و عالی در بر داشته باشد اهمیت زیادی پیدا می‌کند. هیچ کاری بدون برنامه ریزی فعالیتی کامل نخواهد بود. بویژه مسائل درسی و تحصیلی بیشتری دارند، مدت زمان در آنها مهم است . از آنجاییکه دانش‌آموزان امروز ، مسئولین، صاحب‌نظران و متخصصان فردای جامعه اسلامی کشورمان می‌باشند و با توجه به گستردگی علم، تکنولوژی و تحولات روزافزون فرهنگی، اجتماعی در جهان امروز کسب اصول مدیریت و آموزش و آشنایی با شیوه‌های برنامه‌ریزی تحصیلی، شغلی، زندگی و… یک امر لازم و ضروری برای دانش‌آموزان می باشد .  زمینه‌سازی برای شناخت شیوه‌های برنامه‌ریزی و پی بردن به اهمیت آن در کاربردی کردن در آینده و زندگی براساس نظریه‌ها و یافته‌های علمی در مدیریت واداره جامعه یک ضرورت برای دانش‌آموزان و آینده‌سازان کشور می‌باشد. لذا میتوان گفت که برنامه ریزی، فرآیندی برای رسیدن به اهداف است. بسته به فعالیتها، هر برنامه می تواند که بلند مدت، میان مدت یا کوتاه مدت باشد. برای مدیرانی که در جستجوی حمایت‌های بیرونی هستند، برنامه ریزی، مهمترین و کلیدی‌ترین سند برای رشد است.برنامه ریزی می تواند، نقش مهمی در کمک به جلوگیری از اشتباهات یا تشخیص فرصتهای پنهان بازی کند. برنامه ریزی به پیش بینی آینده و ساختن آینده تا حدودی قابل تصور کمک می کند. آن پلی است بین آنجایی که هستیم و آنجایی که می خواهیم برویم. برنامه ریزی به آینده می نگرد.

کارکردهای برنامه ریزی و مدیریت :

برنامه‌ریزی فرآیند مهم و اساسی‌ای است که در نیل به اهداف ضرورت تام دارد. هنری فایول نخستین صاحب‌نظری است که مدیریت را به وظایف پنج‌گانه زیر تفکیک کرده است؛

۱) برنامه‌ریزی planning

۲) سازماندهی organizing

۳) فرماندهی commanding

۴) هماهنگی coordinating

۵) کنترل (نظارت)controlling

برنامه‌ریزی یعنی پیش‌بینی و پیش‌نگری و تدارک وسایل و امکانات مادی و منابع نیروی انسانی برای آینده یکی از اولین و مهمترین اصول مدیریت تلقی می‌شود. به عبارتی دیگر مدیریت دارای دو کارکرد تصمیم‌گیری و اجرای تصمیم می‌باشد که تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی محسوب می‌شود.

البته علاوه بر اولویت برنامه‌ریزی اصول پنج‌گانه با یکدیگر رابطه متقابل دارند.  امروزه صاحب‌نظران علم مدیریت، برنامه‌ریزی (تصمیم‌گیری) را با مدیریت مترادف دانسته و آن را قلب تپنده سازمان تلقی می‌کنند.

برنامه‌ریزی چیست ؟

برنامه‌ریزی فرآیند تصمیم‌گیری و پیش‌بینی درباره کار و فعالیت در آینده است. به عبارتی برنامه‌ریزی فراگرد تعیین و تعریف هدفها، تدارک امکانات و منابع مادی و انسانی برای تحقق اهداف سازمان است. برنامه‌ریزی شامل ۴ مرحله زیر می‌باشد؛

۱) هدف گذاری: تعیین هدفها و اولویت آنها

۲) پیش‌بینی:‌ بررسی و پیش‌نگری منابع و امکانات برای تحقق اهداف

۳) بودجه‌بندی: تشخیص فعالیت‌ها و اقداماتی که با استفاده از منابع و امکانات صورت خواهد گرفت.

۴) تعیین خط مشی‌‌ها، روشها و ملاک‌های عملیات

اهمیت و فواید آموزش برنامه‌ریزی به دانش‌آموزان:

برنامه‌ریزی همان‌گونه که در علم مدیریت در درجه اول اهمیت قرار دارد آموزش آن برای دانش‌آموزان نیز نقش حیاتی و موثر در زندگی آتی آنان دارد. چون دانش‌آموزان با برنامه‌ریزی از وقت وانرژی خود به نحو مطلوب استفاده می‌کنند و ازبلاتکلیفی خارج می‌شوند. فواید دیگر برنامه‌ریزی عبارتند از:

۱) جهت‌دهی به تحصیل و کار دانش‌آموزان

۲) توجه بیشتر به اهداف کوتاه و بلندمدت

۳) پرهیز از فعالیت‌های تکراری و بی‌ثمر

۴) ایجاد هماهنگی بین خانه و مدرسه

۵) ایجاد انگیزه برای تحصیل

۶) ایجاد و تقویت روحیه نظم و انضباط

۷) انجام به موقع تکالیف

۸) کنترل جدی اولیا بر فرزندان خود در امور تحصیل و فراغت

۹) ایجاد و تقویت روحیه کمال‌طلبی

۱۰) ایجاد و تقویت روحیه رقابت سالم در بین دانش‌آموزان

۱۱) نظارت و ارزشیابی میزان پیشرفت تحصیل

۱۲) فرهنگ سازی در بین دانش‌آموزان برای مطالعه منظم و مستمر

۱۳) استفاده بهینه از وقت برای تحصیل و تفریح

۱۴) علاقه‌مندی به مطالعه و جلوگیری از خستگی و افسردگی دانش‌آموزان

۱۵) افزایش خودباوری و خوداتکایی

۱۶) ایجاد روحیه توانمندی برای غلبه بر مشکلات براساس برنامه‌ریزی

۱۷) افزایش روحیه اعتماد به نفس، هویت و ارزشمندی در جامعه

۱۸) ارتقای سطوح علمی و آگاهی دانش‌آموزان

۱۹) تسریع و تسهیل در یادگیری

۲۰) شناخت میزان توانایی‌های خود و شناخت وضعیت فعلی و تصمیم‌گیری براساس آن

● معایب فقدان برنامه‌ ریزی درسی برای دانش‌آموزان:

بخش عمده‌ای از دانش‌آموزان بخصوص در مناطق شهری از امکانات لازم برای ادامه تحصیل از قبیل مدرسه (فضا) و معلم برخوردار هستند و همه اولیا برای سرنوشت فرزندانشان احساس مسئولیت و دلسوزی داشته و در حد امکان برای آنان امکانات ادامه تحصیل را فراهم می‌کنند اما بخش عمده‌ای از افت تحصیلی دانش‌آموزان بخصوص در دوره راهنمایی و متوسطه نداشتن یک برنامه‌ریزی صحیح و روشن و در نتیجه نداشتن یک هدف روشن است که امکان استفاده مناسب از زمان و انرژی آنان فراهم نمی‌شود لذا دانش‌آموزان برای پیشرفت تحصیلی و موفقیت در کسب مسئولیت‌های مهم کشوری در آینده باید با برنامه‌های ثابت و موقت، کوتاه مدت و میان مدت و برنامه‌های راهبردی وعملیاتی آشنایی داشته باشند که براساس آن زندگی و تحصیلات خود را با یک روند منظم و منطقی که لازمه شکوفایی استعداد و رشد و ترقی آنان می‌باشد بهبود و اعتلا بخشند.

55,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله برنامه ریزی درسی
 • مقاله برنامه ریزی درسی
 • مقاله الگوهای برنامه ریزی درسی
 • مقاله برنامه ریزی درسی
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   شنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.