مقاله اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران در زمان جانشینان نادرشاه افشار


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران در زمان جانشینان نادرشاه افشار مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۷۱  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران در زمان جانشینان نادرشاه افشار نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب:

چکیده

معرفی منابع

مقدمه

فصل اول:

۱-۱- مسئله تحقیق

۱-۲- ضرورت و اهداف تحقیق

۱-۳- فرضیه‌ها

۱-۴- روش تحقیق

فصل دوم:

۲-۱- اوضاع ایران قبل از روی کار آمدن نادر

۲-۲- سابقة ایل افشار و تبار نادر

۲-۳- ایران در عصر نادرشاه (بطور خلاصه)

۲-۴- بحرانها و شورش‌های دوران نادرشاه

۲-۵- مرگ نادر و علل آن

۲-۶- اوضاع ایران بعد از نادر و آشفتگی اردوی نادری

فصل سوم: جانشینان نادر

۳-۱- اوضاع سیاسی و اجتماعی در ایران در زمان علی شاه

۳-۲- اوضاعسیاسی و اجتماعی در زمان ابراهیم شاه

۳-۳- اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران در زمان شاهرخ میرزا

۳-۴- اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران در زمان میر سید محمد (شاه سلیماشانی)

۳-۵- علل فروپاشی سلسله افشاریه

نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ

فهرست منابع و مآخذ

۱- استرآبادی، میرزا مهدی خان، جهانگشای نادری، به اهتمام سید عبدالله انواه، تهران، انتشارات انجمن آثار ملی، ۱۳۴۱
۲- استرآبادی، میرزا مهدی خان، دره نادره، به تصحیح دکتر سید جعفر شهیدی، تهران، انتشارات انجمن آثار ملی، ۱۳۴۱
۳- اوتر، ژان، عصر نادرشاه افشار، ترجمه، دکتر علی اقبالی، تهران، سازمان انتشارات جاویدان، ۱۳۶۳
۴- اشرفیان، آرونوا، دولت نادرشاه افشار، ترجمه، حمید امین، تهران، انتشارات شبگیر، ۱۳۵۶
۵- احمد پناهی سمنانی، محمد، نادرشاه بازتاب حماسه ملی، تهران، کتابخانه نمونه، ۱۳۶۸
۶- افراسیابی، بهرام، عقاب کلات و نامه‌های طبیب نادر، تهران، انتشارات سخن، ۱۳۷۰
۷- بازن، پادری فرانسوی، نامه‌های طبیب نادرشاه، ترجمه، دکتر علی اصغر حریری، تهران، انتشارات شرق، ۱۳۶۵
۸- باستانی پاریزی، محمد ابراهیم، افشارها در کرمان، تهران، چاپ بهمن، ۱۳۶۷
۹- پرایس، کریستین، تاریخ هند اسلامی، ترجمة، مسعود رجب نیا، تهران، بنگاه ترجمه نشر کتاب، ۱۳۵۶
۱۰- پاکباز، تقوی، نادرشاه افشار، شامل پیراسته و کوتاهشدة درة نادره، تهران، انتشارات بنیاد، ۱۳۶۹
۱۱- حذین، محمد علی، تاریخ حذین، اصفهان، انتشارات تأئید، ۱۳۳۲
۱۲- دبیر سیاقی، سید محمد، سازمان اداری حکومت صفوی، ترجمه، مسعود رجب نیا، تهران، انتشارات امیر کبیر، ۱۳۶۸
۱۳- رضایی، عبدالعظیم، گنجینة تاریخ ایران، صفویان، افشاریان، زندیه و قاجار، (جلد دوازدهم)، تهران، انتشارات اطلس، ۱۳۷۸
۱۴- ریاض الاسلام، تاریخ روابط ایران و هند، ترجمه، محمد باقر آرام،تهران، انتشارات امیر کبیر، ۱۳۷۳
۱۵- سیوری، راجر، ایران عصر صفوی، ترجمه، کامبیز عزیزی، تهران، انتشارات سحر، ۱۳۶۳
۱۶- شعبانی، دکتر رضا، تاریخ اجتماعی ایران عصر افشاریه، تهران، انتشارات قومس، ۱۳۷۵
۱۷-شمیم، علی اصغر، از نادر تا رضا خان میر پنج، تهران، انتشارات مدبو، ۱۳۷۳
۱۸- شفیع تهرانی، محمد، تاریخ نادرشاهی به اهتمام دکتر شعبانی، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، ۱۳۶۹
۱۹- شعبانی، دکتر رضا، تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران در دوره‌های افشاریه و زندیه، قم، چاپ دوم، انتشارات مهر، ۱۳۷۸
۲۰- صنعتی زاده کرمانی، نادر فاتح دهلی، تهران، دنیای کتاب، ۱۳۶۸
۲۱- فریزر، جیمز، تاریخ نادرشاه افشار، ترجمه، ابوالقاسم ناصر الملک، تهران، انتشارات توس، ۱۳۶۸
۲۳- قزوینی، ابوالحسن، فواید صفویه در ذکر افشاریه، ترجمه، دکتر مریم احمدی، تهران، مطالعات و تحقیقات فرهنگی، ۱۳۶۸
۲۴- کشیشان با ژوئیت فرانسوی، نامه‌های شگفت انگیز، ترجمه،‌دکتر بهرام فره‌وشی، تهران، مؤسسه اندیشه جوان، ۱۳۷۰
۲۵- گلستانه، ابوالحسن محمد امین، مجمل التواریخ شامل وقایع و رویداد‌های سی و پنج سالة بعد از نادرشاه، به سعی و اهتمام مدرس رضوی استاد دانشگاه، تهران، انتشارات کتابخانة ابن سینا، ۱۳۴۴
۲۶- لارودی، نورالله، زندگی نادر پسر شمشیر، تهران، انتشارات ایران زمین، ۱۳۷۰
۲۷- لوی، دکتر حبیب، تاریخ یهود ایران (جلد سوم)، تهران، انتشارات یهودابروخیم، ۱۳۳۴
۲۸- لاکهارت، لارنس، نادرشاه، ترجمه، مشفق همدانی، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۵۷
۲۹- لاکهارت، لارنس، انقراض سلسله صفویه و ایام استیلای افاغنه بر ایران، ترجمه، مصطفی قلی عماد، تهران، انتشارات مروارید، ۱۳۶۴
۳۰- لاکهارت و دکتر غلامرضا افشار نادری، نادرشاه آخرین کشورگشای آسیا، ترجمه، دکتر اسماعیل افشار نادری، تهران، انتشارات دستان، ۱۳۷۷٫
۳۱-ملایری، محمد، سفرنامة حزین، و سخنرانی ایرانشناس و نویسندة معروف دکتر لاکهارت در انجمن همایونی آسیایی مرکزی لندن، تهران، انتشارات بنیاد، ۱۳۶۹
۳۲- مینورسکی، ولادیمیر، تاریخچه نادرشاه، ترجمه، رشید یاسمی، تهران، کتابهای سیمرغ سیمرغ وابسته به انتشارات امیرکبیر، ۱۳۶۳
۳۳- میر احمدی، دکتر مریم، دین و دولت در عصر صفوی، تهران، انتشارات امیر کبیر، ۱۳۶۹
۳۴- میر احمدی، دکتر مریم، تاریخ سیاسی و اجتماعی عصر صفوی، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۷۱
۳۵- مروی، محمد کاظم، عالم آرای نادری، به تصحیح دکتر محمد امین ریاحی، تهران، انتشارات علمی، ۱۳۷۴
۳۶- مرعشی صفوی، میرزا محمد خلیل، مجمع التواریخ، به توحیح و اهتمام دکتر عباس اقبال آشتیانی، تهران، انتشارات احمدی، کتابخانه طهوری، کتابخانه سنائی، ۱۳۶۲
۳۷- وزیری، احمد علی خان، تاریخ کرمان، بکوشش دکتر محمد ابراهیم باستاین پاریزی، تهران، انتشارات علمی، ۱۳۴۰
۳۸- نصیری، محمدرضا، مکاتبات تاریخی ایران دوره افشاریه، جهاد دانشگاهی دانشگاه گیلان، ۱۳۶۴٫
۳۹- نوائی، دکتر عبدالحسین، نادرشاه و بازماندگامش، تهران چاپ تک، ۱۳۶۸
۴۰- هنوی، جونس، زندگی نادرشاه، ترجمه، دکتر اسماعیل دولتشاهی، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۴۶

چکیده:

دوام تمدن بشری و قوام حیات ملل در اعصار طولانی تاریخ متکی به رشادتها و جانبازی‌های مردمی است که از موجودیت فردی خود صرفنظر کرده‌اند. تا ثبات و بقای کل جامعه و افراد آن جامعه برقرار بماند. در حقیقت دوام و بقای همه جوامع بشری و تعالی و پیشرفت افراد جوامع بشری و پیشرفت افراد جوامع بشری به تعداد مردم فداکار و از خود گذشته منوط است، ک از منافع فردی خود چشم پوشی می کنند. به مصالح و منافع اجتماع خود کمک و مساعدت قابل توجهی انجام داده‌اند. چنین کسانی عنوان «قهرمان» قوم و جماعت خود می شوند.[۱]

در دوره‌های مختلف ستایش جماعات انسانی کثیری را به خویش جلب کرده‌اند. اساساً پیدایش نادر معلول شرایطی است که ایجاب می کند تا چنان مردی با آن گونه کفایت عظیم بدرخشد. و با گردآوری توده‌های مردم مستعد، شمشیرزن و مجاهد، در راه رهایی ایران، نشان دهد که نمایندة روح حقیقی و توان رزمجویی و افتخار آفرینی هموطنان خویش است.[۲]

همه مورخان و کلیة استادان علم تاریخ به این نکته واقفند، که مادر دهر تا کنون کمتر مرد بزرگی مانند نادر بوجود آورده باشد، نبوغ فرماندهی، استعداد کشورگشائی، و هوش خداداری نادر، نمی توان شک کرد.[۳]

نادر طفل بود که پدرش از دنیا رفت، نادر به دلیل کمی سن نتوانست حاکم قلعه کلات شود به همین دلیل عمویش به این مقام رسید.[۴]

وقتی نادر به سن جوانی رسید عمویش این مقام را به او تعویض نکرد، به بهانه جوان بودن نادر، و نادر از طایفه خود فاصله گرفت، و وارد مشهد شد و حاکم خراسان او را به نیابت ایشیک آقاسی باشی معین کرد. و با رشادت و شجاعتی که داشت در ظرف چند سال به منصب مین باشی گری رسید و تا سن سی سالگی بر این مقام بود و همیشه آثار شجاعت و عزم متین از او دیده میشد.

با حملات ترکمن‌ها به خراسان  نادر به فرماندهی قشون منصوب شد و رشادتهای زیادی از خود نشان داد و ترکمنتن را شکست داد.[۵]

اگر چه نادر در ایام سلطنت خویش درب طلائی بریا حضرت امام رضا (ع) بنا نکرد و او می خواست مشهد را پایتخت دائمی خود سازد.[۶]

اما در قسمت سیاست و کشورداری نادر چندان استعدادی نداشت و هر چه بنا کرد بی اساس و بی پایه بود. چنانکه امپراتوری وسیع وی در نتیجه همین ضعف تشکیلات پس از مرگش در هم پاشید.[۷]

باید به خاطر داشت که منصبی که نادر به آنها می داد پاداش شجاعت آنها یا به مناسبت اطلاع آ‎نها بر طرق پول گرفتن از مردم با زور بود، و ربطی به عقل یا شایستگی آنها نداشت. و از اینجا طبعاً می توان دریافت که چرا اشخاص پست در خدمت او به مقامات عالی رسیدند.[۸]

همه کسانی که تاریخ نادر را نوشته‌اند متفق القولند که در پنج سال آخر سلطنت نادر، ظلم بی اندازه بر ایرانیان رفته است، تا آنجا که در پنج سال آهر سلطنت نادر، ظلم بی اندازه‌ای بر ایرانیان رفته است، تا آنجا که می توان گفت هیچ دولت متجاوز و غارتگر بیگانه‌ای نیز، در یک سرزمین به استعمار کشیده شده مرتکب آن نوع فجایع بی اندازه نگردیده است. برخی بر این عقیده‌اند که ثروت سرشار هند، زمام هوسهای نادرشاه را سست کرد. او که از خاندان فقیری بود به مجرد دیدن آن همه دفینه و جواهرات آزمند‌تر و حریصتر گردید، و اندیشه‌ای جز بر افزودن سیم و زر و انباشتن آنها در کلات نداشت. نادر در ابتدای امر گشاده دستی وسعة صدر نیز داشت و بکرات دیده میشد که پول را تنها ابزاری برای تحقق اهداف خود در نظر می آورد. حق این است که بگوییم شدت بیماری او که پس از کوری دلاورش رضا قلی میرزا محسوس شد. ابتدا به نوعی خودآزاری و آنگاه مردم آزاری منتهی شد. جمع‌آوری ثروت و زجردادن مردم بیگناه و گناهکار مجاری نمایش هیجانهای روحی وی گشت. بیماری اختلال فکری نادر خود عامل اصلی کشته شدن نادر بدست یارانش گردید.[۹]

علی قلی خان برادر زاده نادر شاه او را بقتل رساندند. علی قلی خان تمام فرزندان نادرشاه را بقتل رسانید. و شاهرخ میرزا را که فرزند رضا قلی میزرزا بود را در مشهد زندانی نمود.[۱۰]

علی قلی خان در بیست و هفتم جمادی الثانی سال ۱۱۶۰ هجری، قمری در مشهد مقدس تاج گذاری کرد، و خود را علیشاه نامید. سکه و خطبه بنام خود خواند.

علی شاه بدلیل اینکه به حکومتش مشروعیت بخشد، فرمانی صادر کرد و از ظلم و ستم نادر ابراز انزجار کرد و خود را عادلشاه نامید. تا قلوب مردم ایران را به خود جلب نماید[۱۱]. علی شاه در آغاز سلطنت به باده گساری پرداخت، و گنجینه‌ها و ثروت نادر و اشیای نفیس که پانزده کرور نقد مسکوک که هر کروری بالغ بر پانصد هزار تومان بود را از کلات به مشهد آورد و به این و آن بخشید.[۱۲][۱]- تاریخ اجتماعی ایران در عصر افشاریه، دکتر رضاشعبانی، جلد دوم، نشر قومس، سال ۱۳۷۵، ص ۵ ، ۸

[۲]-تاریخ اجتماعی ایران در عصر افشاریه، دکتر رضا شعبانی، جلد دوم، نشر قومس، سال ۱۳۷۵، ص ۵ ، ۸

[۳]- نادرشاه، لاکهارت، ترجمه: مشفق همدانی، مؤسسه انتشارات امیر کبیر، تهران، ۱۳۵۷، ص ۷

[۴]- تاریخ حکومت نادرشاه، اثر دکتر ویلم فلور، مترجم، دکتر ابوالقاسم سری، تهران، ۱۳۶۸، انتشارات توسن، ص ۵۳

[۵]- تاریخ نادرشاه افشار، اثر: جیمز فریزر، مترجم، ابوالقاسم خان ناصر الملک، چاپ پایا، تهران، ۱۳۶۳، ص ۵۴،۵۵،۵۶

[۶]- نادرشاه افشار، شامل پیراسته و و کوتاهشده، دره نادری از: تقوی پاکباز، سفرنامه حذین از: محمد ملایری، سخنرانی ایرانشناس و نویسنده معروف، دکتر لاکهارت در انجمن همایونی آسیای مرکزی لندن، از انتشارات بنیاد ،۱۳۶۹، ص ۱۸۷، ۱۹۱، ۱۹۲

[۷]-زندگی نادرشاه، جونس، هنری، ترجمه، دکتر اسماعیل دولتشاهی، انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۴۶ ص ۳۳۸

[۸]- هنری، جونس، همان منبع، ص ۳۳۸

[۹]-تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران در دوره‌های افشاریه و زندیه، اثر: دکتر رضا شعبانی، چاپ مهر، قم، ۱۳۷۸، ص ۶۴

[۱۰]- مجمل التواریخ، الوالحسن گسلتانه، به اهتمام مدرس رضوی استاد دانشگاه، تهران، انتشارات کتابخانه این سینا، ۱۳۴۴، ص۲۰

[۱۱]-نادرشاه و بازماندگانش، دکتر عبدالحسین نوائی، چاپ تک، تهران، ۱۳۶۸ ص ۴۹۱

[۱۲]- جهانگشای نادری، میرزا مهدی خان استر آبادی، به اهتمام سید عبدالله انوار، تهران، انتشارات انجمن آثار ملی، ۱۳۴۱، ص ۴۲۷، ۴۲۸

 

۱-۱-                      مسئله تحقیق:

براساس و مدارک و با دسترسی به منابع دست اول بصورت توصیفی و تحلیلی این تحقیق انجام گرفته است.

اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران در زمان جانشینان ایران در زمان جانشینان نادر شاه افشار توسط هیچ پژوهشگر و محققی مورد بررسی و تحلیل قرار نگرفته است. و نگارنده تصمیم گرفت، در این زمینه به تحقیق و پژوهش بپردازد.

اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران در اواخر دوره صفویه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

در میان هرج و مرج و اشک و خون و چپاول و غارت، نادر قلی خان ظهور می کند، در مرحله نخست خدمات ارزنده‌ای به کشور و ملت ایران انجام می‌دهد.

دولت نادرشاه خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود.

نادرشاه در اواخر سلطنت خود تعادل سیاسی اش را از دست داد. نادرشاه در اثر شکست از مردم داغستان تعادل روحی و روانی خود را از دست داد، و بد اخلاق گردید، این کج خلقی نادرشاه باعث شد انتقام سختی از مردم ایران بگیرد.

ای کاش نادرشاه به وضع زندگی مردم ایران رسیدگی می کرد، و فقط به فکر جهانگشای نبود.

طلاها و جواهرات هندوستان در کلات انباشته شد، و صرف آبادانی ایران نگردید.

محصلان مالیاتی نادرشاه مالیاتهای سنگین‌و زیادی از مردم مطالبه می کردند، و در صورت تمکین نمودن توده‌ها و دهقانان از مالیات، به وضع فجیعی به هلاکت می رسیدند.

انحصار تجارت و بازرگانی در اختیار نادرشاه و شاهزاده رضا قلی میرزا قرار داشت.

نادرشاه فرزند شمشیر، و استراتژیست نظامی بود.

حکئمت نادرشاه کوتاه بود، یعنی از سال ۱۱۴۸ هجری، قمری تا سال ۱۱۶۰ هجری، قمری پس پی می بریم که نادرشاه سیاستمدار کاملی نبود.

نادرشاه در بیشتر سالهای زمامداری خود در حال جنگ بود، و کمتر به امور مملکتداری می پرداخت.

هر بنا و بنیادی که با خشونت بوجود  آید زود ویران و سرنگون می‌گردد. بعد از نادرشاه برادرزاده‌اش علی شاه نیز همه ثروت نادر را بباد داد و تمام کوشش و زحمات نادر از بین رفت.

مردم ایران بعد از ظلم و ستم نادرشاه انتظار زیادی از علی شاه داشتند، اما علی شاه و ابراهیم شاه نتوانستند عدالت و آرامش را برای ملت ایران به ارمغان آوردند.

علی شاه و ابراهیم شاه نیز با جنگ و خونریزی به درد و آلام مردم ایران افزودند، و با بذل و بخشش ثروت نادرشاه به فرومایه‌گان و افراد سفله موجب انقراض سلسله افشاریه گردیدند.

شاهرخ میرزا نیز نتوانست بر تمام نواحی ایران حکومت مقتدر و فراگیر تشکیل دهد، حکومت شاهرخ میرزا بر ناحیه خراسان محدود بود. سرانجام سرداری کار آزموده بنام کریمخان زند به جنگ‌ها و خونریزی‌ها در ایران پایان داد.

۱-۲-                      ضرورت اهداف تحقیق:

هدف از تحقیق نمودن سلسله افشاریه، استفاده از منابع معتبر و مأخذ جهت شفاف نمودن بعضی از مسائل اواخر دوران سلسله افشاریه، و روشن شدن بعضی از ابهامات در مورد این سلسله می‌باشد.

همچنین این تحقیق بعنوان مأخد در اختیار دانش پژوهان قرار خواهد گرفت.

۱-۳-                      فرضیه‌ها:

۱-  سابقه ایل افشار و تبار نادر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

۲- اوضاع سیاسی ایران در زمان نادرشاه، بحرانها و شورش‌های دوران نادرشاه بطور خلاصه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

۳-  علل سقوط سلسله افشاریه بطور کامل مورد بررسی، و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

۴-  اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران در زمان جانشینان نادرشاه مورد بررسی قرار گرفته است.

۱-۴-                      روش تحقیق:

روش تحقیق بدون پیش داوری و بدون تعصب و بدون جانبداری، مسائل و موضوعات و مطالب مورد بررسی قرار گرفته است.

از مطالب و موضوعات غیر علمی و غیر مستند پرهیز شده است.

70,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    شنبه, ۳۰ دی , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.