مقاله ایجاد ایمنی و راحتی تردد وسائط نقلیه و عابرین پیاده


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله ایجاد ایمنی و راحتی تردد وسائط نقلیه و عابرین پیاده مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۷۰  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله ایجاد ایمنی و راحتی تردد وسائط نقلیه و عابرین پیاده نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

ایجاد ایمنی، راحتی و سهولت تردد وسائط نقلیه و عابرین ۱
مقدمه: ۲
تحلیل گذرگاههای عابر پیاده در حواشی میدان: ۶
بررسی وضعیت گذرگاه عرضی (ضلع شرقی میدان امام) عابر (موقعیت شماره۴): ۹
مرحله ۲: بررسی و محاسبه جهت گذرگاه غیرهمسطح: ۱۰
استفاده از شاخصهای ترکیبی موجود ۱۳
بحث تفصیلی درخصوص نیازهای مربوط به احداث گذرگاه غیرهمسطح: ۱۹
الف- ضابطه احداث ۱۹
ب- انواع ضوابط احداث گذرگاههای غیرهمسطح پیاده ۲۰
۱- ضوابط پایه: ۲۰
۲- ضوابط امتیازی: ۲۰
۳- ضوابط اقتصادی: ۲۱
۴- ضوابط سیستمی: ۲۲
۵- ضوابط راهبردی: ۲۲
نتیجه گیری: ۲۲
تحلیل جریان ترافیک وسائط نقلیه به منظور ارزیابی عملکرد وضعیت موجود: ۲۴
مبدا و مقصد سفرها: ۲۵
تحلیل ظرفیت میدان امام: ۳۴
محاسبات مربوط به تحلیل میدان در وضعیت موجود: ۳۵
محاسبات مربوط به تحلیل میدان در وضعیت طراحی: ۳۷
شیوه جمع آوری آبهای سطحی: ۴۰
مشکلات روسازی- تعاریف ۴۱
۱- محل ترک (طولی و عرضی): ۴۱
۲- محل خرابی پوست سوسماری: ۴۱
۳- محل خرابی چاله: ۴۲
نگرشی بر نکات فنی روسازی و زهکشی میدان و محور اصلی ۴۳
اصول: ۴۳
ضریب اصطکاک روسازی: ۴۳
مقاومت لغزشی روسازی تقاطع: ۴۶
نحوه طراحی روسازی میدان و تقاطعها: ۴۶
بهسازی روسازی میدان و تقاطعها: ۴۷
تسهیلات زهکشی: ۴۸
مدیریت ترافیک ۵۰
مقدمه: ۵۰
روشها و توصیه‌های مدیریتی در جهت بهبود وضعیت تردد در محدوده مورد مطالعه: ۵۰
مطالعات سرعت (Speed Study) 55

بحث تفصیلی درخصوص نیازهای مربوط به احداث گذرگاه غیرهمسطح:

گرچه محاسبات انجام شده در خصوص گذرگاه شماره ۴ عموماً تاکید و تائید بر احداث پل غیرهمسطح عابر می نماید. اما روشهای متعددی برای تصمیم گیری در مورد ضرورت احداث زیرگذر یا روگذر وجود دارد که طیف گسترده ای از اعمال قضاوت مهندسی تا در نظر گرفتن ملاحظات و اثرات مختلف را شامل می شود. البته ممکن است شباهتهای زیادی میان دو محل وجود داشته باشد ولی اغلب ارزیابی نیاز احداث و الزامات طراحی آنها متفاوت است. یک روش عمومی برای ارزیابی نیازها، بررسی ضوابط است که براساس آن می توان وضعیت نقاط مختلف را ارزیابی و با یکدیگر مقایسه نمود.

الف- ضابطه احداث

در مهندسی ترافیک یک شرط اساسی برای طراحی خوب این است که در شرایط مشابه، راه حلهای یکسان ارائه شود ودر مواردی که ترکیبهای خاصی از شرایط موجود است، میزان نیاز ارزیابی شده و براساس آن تسهیلات لازم احداث شود. “ضابطه” را می توان بعنوان معیار یا شاخص نیاز تعریف نمود که به عنوان راهنمای تصمیم‌گیری عمل می نماید. چون ضوابط بیانگر شرایط عمومی هستند، نباید آنها را بعنوان قوانین تغییر ناپذیر در نظر گرفت بلکه باید شرایط خاص هر محل را نیز در کنار آنها مورد توجه قرار داد.

هدف از پایه گذاری ضوابط عبارت است از:

– استفاده از معیارهای منعکس کننده شرایط واقعی

– تامین یک مبنای منطقی برای تصمیم گیری

– افزایش کارایی منابع مالی

– اجتناب از احداث تسهیلات غیر ضروری

ب- انواع ضوابط احداث گذرگاههای غیرهمسطح پیاده

بطور کلی پنج نوع ضابطه برای احداث گذرگاههای غیرهمسطح مشخص شده است.

۱- ضوابط پایه:

این نوع ضابطه براساس مجموعه ای از معیارها استوار است که باید تمامی آنها یا ترکیبی از آنها رعایت شوند. بطور کلی ضوابط پایه برای گذرگاههای پیاده غیرهمسطح شامل مواردی از قبیل حجم وسایل نقلیه، تعداد عابرین، سرعت وسائط نقلیه، فواصل مناسب میان جریان ترافیک برای عبور پیاده ها، امکان وقوع تصادف و فاصله تا نزدیکترین گذرگاه همسطح این جهت عبور از عرض خیابان می باشد.

۲- ضوابط امتیازی:

برای بدست آوردن ضوابط امتیازی به دو صورت عمل می شود. در روش اول عوامل تاثیر گذار بر نیاز و امکان استفاده از گذرگاههای غیرهمسطح عابرپیاده، انتخاب شده و برحسب ارزشهای وزنی، امتیازی به آنها تخصیص می یابد.در این حالت به عواملی کمی امتیازاتی برحسب ارزش عددی هر یک (مثلاً حجم عبوری پیاده یا وسایل نقلیه) تخصیص داده می شود. در صورتیکه در مورد ملاک های کیفی، امتیازات براساس قضاوتهای کارشناسی تخصیص می یابند و در روش دوم این عوامل با یکدیگر ترکیب شده و یک شاخص ترکیبی ایجاد می کنند. در این حالت معمولاً رابطه و تاثیر متقابل میان عابرین، وسایل نقلیه و ویژگی های محلی را با ضرب نمودن مقادیر پیش بینی شده هر یک در یکدیگر تعیین می نمایند.

۳- ضوابط اقتصادی:

این ضابطه شامل تحلیل اقتصادی سرمایه گذاری و بهره دهی آن، هزینه سالانه یا ارزش فعلی ساخت و هزینه های تعمیر و نگهداری گذرگاههای غیر همسطح پیاده و مقایسه آنها با سایر راه حل ها از جمله نصب چراغ راهنمایی است. معمولاً منافع حاصل از احداث گذرگاههای غیرهمسطح پیاده، شامل کاهش میزان ضایعات عابرین (میزان سوانح و تلفات قابل وقوع) و کاهش تاخیر عابرین و وسایل نقلیه هستند. استفاده از ضوابط اقتصادی برای امکان سنجی احداث گذرگاههای غیرهمسطح پیاده دشوار است زیرا تعیین ارزشهای ریالی و تلفات پیاده ها و تاخیر باید با دقت کافی انجام شود تا نتایج منطقی بدست آید.

۴- ضوابط سیستمی:

این ضابطه در واقع بیانگر ضرورت احداث یک گذرگاه غیرهمسطح پیاده در یک محل مشخص با توجه به ملاحظات و ضوابط سایر سیستم های حمل و نقلی یا ترافیکی است. در این حالت گذرگاه غیرهمسطح پیاده بطور کیفی در ارتباط با شرایط موجود و آتی ارزیابی می شود. بعنوان مثال می توان به ضرورت احداث گذرگاه غیرهمسطح در آزادراهها و یا تقاطعهای همسطح در شرایط فوق اشباع اشاره نمود.

۵- ضوابط راهبردی:

احداث یک گذرگاه غیرهمسطح پیاده ممکن است در راستای اجرای یک خط مشی خاص انجام شود. در بسیاری از شهرها از خط مشی و سیاست عمومی تامین ایمنی برای پیاده ها و جداسازی سیستم عبوری آنها از حریم سواره رو پیروی می شود. بنابراین، ایجاد گذرگاههای غیرهمسطح پیاده می تواند در چارچوب خط مشی جاری و بعنوان مثال در جهت ایمن سازی گذرگاههای مدارس در نظر گرفته شود. بطور کلی در نقاط مختلف دنیا با توجه به ملاحظات ترافیکی، اقتصادی و اجتماعی مربوطه، ضوابط متفاوتی در نظر گرفته شده است.

نتیجه گیری:

همانگونه که نتایج محاسبات به روشهای مختلف حاکی است. عموماً بررسی‌ها نشان از ضرورت احداث گذرگاه عرضی همسطح و بویژه غیر همسطح دارد. گرچه این مشاور لزوم اجرای پل هوایی عابر در موقعیت ۴ را صراحتاً و تحقیقاً اعلام می‌نماید اما بنا به شرایط و وضعیت اقتصادی که پاره ای از آن قبلاً ارائه گردید گذرگاه عرضی همسطح را طی برنامه اصلاح هندسی میدان مشخص و معین نموده است. در این خصوص بنا به علل و دلایل متعدد از بررسی و پیشنهاد گذرگاه غیرهمسطح از نوع زیرگذر پرهیز نموده است. ضمناً با توجه به طرح اصلاحی میدان سیستم عبوری عابر پیاده کاملاً بصورت پیوسته و ایمن تعریف و ترسیم شده است. لذا تا اقدامات اساسی بمنظور ساخت پل هوایی عابر توصیه می شود طرح اجرایی گذرگاه همسطح عابر بطور کامل در موقعیت های مختلف میدان بمرحله اجرا قرار گیرد.

تحلیل جریان ترافیک وسائط نقلیه به منظور ارزیابی عملکرد وضعیت موجود:

جریان ترافیکی دارای خواص و ویژگیهایی است که به واسطه آنها شناخته وتحلیل می شود. از جمله ویژگیها می توان پارامترهای حجم ترافیک، زمان سفر، سرعت جریان و… را نام برد.

در گذر از شناخت ویژگیهای یک جریان به تحلیل جریان ترافیکی، شناخت معبر مورد مطالعه و تعیین رده عملکردی- شبکه ای آن ضروری است. معبر (بلوار) اما شافعی دهگلان بنا به تعریف آئین نامه طراحی راههای شهری بخش ۱ مبانی، معبر از نوع شریانی درجه ۲ می باشد. این معبر دارای تقاطعهایی از نوع میدان و دسترسیهایی بوده که عمدتاً نحوه کنترل با تابلو می باشد. حجم نسبتاً پایین وسائط نقلیه با توجه به ظرفیت عملی معبر بهمراه وجود هندسه نامطلوب معبر و تقاطعاست، همچنین وجود نقاط حادثه خیز (Conflict) این مشاور را بر آن داشت که نوع تحلیل جریان ترافیک محدوده را براساس مطالعات مبدا و مقصد سفرها، تصادفات و شناسایی نقاط حادثه خیز و همچنین دسترسی آسان و ایمن معطوف نماید.

بخش تصادفات، به این علت در تحلیل جریان ترافیکی مطرح می شود که در طول مسیر یا در محل تقاطعها می تواند منجر به تعیین علت ترافیکی آنها و نتیجتاً ارائه راه‌حلها (مانند اعمال روشهای کاهش سرعت وسیله نقلیه در مسیر حادثه خیز در مقایسه با سرعت میانگین عبوری جریان ترافیک از یک تقاطع) موثر باشد.

مبدا و مقصد سفرها:

مطالعات مبدا و مقصد معمولاً الگوهای سفر مسافر و کالا را در منطقه ای معین مورد بحث قرار می دهد و در واقع، خصوصیات سفرهای مشاهده شده در یک روز نمونه را برآورد می کند. در اینجا یک راه شهری مورد بحث است که باید محدوده تحت نفوذ آن مشخص شده و سپس در محدوده تعیین شده از مسیر، اقدام به انجام مطالعه در مورد نحوه توزیع سفرهای اتومبیل شخصی بین مبادی و مقاصد آن شود. روشهای مختلفی برای انجام اینگونه مطالعات وجود دارد. اما با توجه به شرایط این پروژه ممکن است کارایی مناسب را با توجه به امکانات موجود نداشته باشند. با توجه به اینکه هدف اساسی این بخش از مطالعات، مسافر و کالا به عنوان عوامل اصلی سفرساز نبوده و وسایل نقلیه شخصی مورد نظر است. می توان گفت برگزیدن روشی که معطوف به تعیین مبدا و مقصد وسایل نقلیه واقع در معبر باشد، مناسب است.

بنابراین روش بکار رفته برای انجام مطالعات مبدا و مقصد روش مصاحبه میدانی انتخاب گردید.

در این روش، مصاحبه با رانندگان وسائط نقلیه مختلف در مبادی متفاوت ورودی به میدان و بعضاً نقاط با اهمیت دیگر معبر صورت گرفته بطوریکه پس از انجام مصاحبه،تمایلات حرکت از هر ورودی این میدان و یا معبر به سمت خروجی های مختلف (مقاصد) مشخص خواهند شد، که الگوی تمایلات مبدا و مقصدی جریان ترافیک در طول معبر را نشان خواهد داد.

اهمیت تمایلات رانندگان به سفرهای درون شهری ونقش این مقاصد در تعیین و نتیجه گیری نحوه دسترسیها و ارتباط نواحی شهر، منوط به حفظ وضعیت و درجه راه اصلی (بلوار امام شافعی) بوده و با دستگیری الگوی مناسب نسبت به ارائه راهکار و راهبرد مناسب اقدام نمود. مصاحبه میدانی در یک روز کاری هفته و در ساعات اوج (Peak) ترافیکی صورت پذیرفت در مورد هر ورودی به میدان و معبر اصلی مصاحبه بین ۱ تا ۵/۱ ساعت طول کشید و از بین وسائل نقلیه عبوری، حداقل ۵۰ وسیله نقلیه انتخاب و مصاحبه با آنها صورت گرفت.

لازم به ذکر است که اولاً این تعداد به نحو اتفاقی انتخاب شدند و ثانیاً بسته به وضعیت ورودی، مقداری با هم متفاوت بودند.

 

تحلیل ظرفیت میدان امام:

تحلیل ظرفیت میدان از مهمترین شاخصهایی است که می تواند جایگاه میدان را به عنوان یک تقاطع همسطح شهری روشن سازد. عموماً میدانهایی که در گذشته طراحی و اجرا شده اند امروزه با مشکلات ظرفیتی مواجه بوده بطوریکه در اکثر موارد تجدید طراحی آنها ضروری گشته است. هرچند وجود میادین همواره با مشکلاتی همراه است اما در نهایت و بویژه در ایران کارساز و مناسب تشخیص داده شده است.

براساس دستورالعمل آلمان، حداکثر مجموع حجم ورودی میدانهای تقدمی با مسیر گردشی و ورودی های یک خطه و با قطر خارجی کمتر از ۴۰متر می تواند به ۲۵۰۰ تا ۲۸۰۰ وسیله نقلیه در ساعت برسد و حجم های کمتر از ۱۵۰۰ وسیله نقلیه در ساعت براحی عبور می کنند. اگر بارهای ترافیکی ورودی میدان نامتقارن باشند در صورتی میدان دارای ظرفیت کافی خواهد بود که مجموع وسایل نقلیه گردشی و ورودی در هر یک از دهانه های ورودی از ۱۰۰۰ وسیله نقلیه در ساعت تجاوز نکند. میدانهای تقدمی با مسیر گردشی و ورودی های ۲ خطه و با قطر خارجی بزرگتر از ۴۰ متر نیز می توانند مجموع حجم های ورودی از ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰ وسیله نقلیه در ساعت را بدون مشکل عبور دهند.

در دستور العمل انگلستان نیز ظرفیت میدانهای تقدمی با قطر خارجی ۲۰و۳۰و۵۰ متر به ترتیب برابر ۲۶۵۰، ۳۳۰۰ و ۴۵۰۰ وسیله نقلیه بر ساعت از کلیه ورودی ها ذکر شده است. حداکثر ظرفیت میدانهای تداخلی با عملکرد مناسب برابر ۳۰۰۰ وسیله نقلیه به ساعت ارائه شده است.

محاسبات مربوط به تحلیل میدان در وضعیت موجود:

 

70,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله نقش ترافیک در تصادفات جاده ای
 • مقاله ترافیک در مشهد
 • مقاله ترافیک و محیط زیست
 • مقاله سیستم های تشخیص وسایل نقلیه
 • مقاله ممیزی ایمنی ابزاری مؤثر در افزایش ایمنی راه
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   جمعه, ۳ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.