مقاله بازاریابی و بازسازی زیره و زرشک


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله بازاریابی و بازسازی زیره و زرشک  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای  ۲۲۳  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله بازاریابی و بازسازی زیره و زرشک  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

فصل اول
۱-۱ مقدمه ۲
۲-۱ ضرورت‌ و اهمیت‌ مسئله‌ ۵
۳-۱ اهداف تحقیق ۸
۴- ۱ فرضیات تحقیق ۸
۵-۱ کاربردهای انجام تحقیق ۹
۶-۱ پیشینه تحقیق ۹
تحقیقات انجام شده در زمینه بازاریابی و بازار رسانی محصولات کشاورزی ۹
فصل اول
بخش اول ۱۷
۱-۲ مقدمه‌ ۱۷
۲-۲ تاریخچه‌ ۱۸
۳-۲ خصوصیات‌ گیاهشناسی‌ زیره‌ سبز ۱۸
۱-۳-۲ ویژگیهای‌ عمومی‌ ۱۸
۲-۳-۲ ارقام‌ زیره‌ سبز ۲۰
۳-۳-۲ زیستگاه‌ و پراکنش‌ ۲۰
۱-۴-۲ مصارف خوراکی و ارزش غذایی ۲۵
۲-۴-۲ اهمیت‌ دارویی‌ ۲۶
۵-۲ سایر کاربردهای‌ زیره‌ سبز ۲۶
۶-۲ ویژگیها وروشهای‌ کشت‌ زیره‌ سبز ۲۷
۱-۶-۲ کاشت‌ ۲۹
۳-۶-۲ داشت‌ ۳۰
۳-۶-۲ برداشت‌ ۳۱
۷-۲ آفات‌ و امراض‌ ۳۲
۸-۲ خصوصیات‌ زرشگ‌ ۳۳
۹-۲ تاریخچه‌ زرشک‌ ۳۴
۱۰-۲ خصوصیات‌ گیاهشناسی‌ و پراکنش‌ جنس‌ زرشک‌ ۳۵
۱-۱۰-۲ ویژگیهای‌ عمومی‌ ۳۵
۲-۱۰-۲ گونه‌های‌ زرشگ‌ ۳۵
۳-۱۰-۲ زیستگاه‌ و پراکنش‌ ۳۸
۱۱-۲ مصارف‌ خوراکی‌، ارزش‌ غذایی‌ و اهیمت‌ دارویی‌ زرشک‌ ۳۹
۱-۱۱-۲ مصارف‌ خوراکی‌ و ارزش‌ غذایی‌: ۴۰
۲-۱۱-۲ اهمیت‌ دارویی‌ ۴۰
۱۲-۲ سایر کابردهای‌ زرشک‌: ۴۱
۱۳-۲ ویژگیها و روشهای‌ پرورش‌ زرشک‌ بیدانه‌ ۴۲
۱-۱۳-۲ کاشت‌ و تکثیر ۴۴
۲-۱۳-۲ داشت‌ ۴۵
۳-۱۳-۲ برداشت‌ ۴۶
۱۴-۲ آفات‌ و امراض‌ زرشک‌ ۴۸
بخش دوم ۵۱
۱-۲ تعریف بازار ۵۱
۲-۲ طبقه بندی بازارهای مختلف ۵۱
۱-۲-۲ طبقه بندی بازار بر اساس موضوع مبادلات: ۵۱
۲-۲-۲ بازارها بر اساس وضعیت مکانی: ۵۲
۳-۲ تعریف بازاریابی ۵۲
۴-۲ ابعاد مختلف بازاریابی ۵۵
۱-۴-۲ بازاری گرائی ۵۶
۲-۴-۲ بازار شناسی ۵۶
۳-۴-۲ بازاریابی ۵۶
۴-۴-۲ بازار رسانی ۵۷
۵-۴-۲ بازار گردی ۵۷
۶-۴-۲ بازار سنجی ۵۷
۷-۴-۲ بازار داری ۵۸
۸-۴-۲ بازار گرمی ۵۸
۹-۴-۲ بازار گردانی ۵۸
۵-۲ عناصر قابل کنترل و موثر بر بازاریابی ۵۹
۶-۲ تاریخچه بازاریابی ۵۹
۷-۲ مفاهیم اساسی بازاریابی ۶۲
۸-۲ عوامل موثر در بازاریابی ۶۳
۱-۸-۲ فروشندگان اولیه ۶۳
۲-۸-۲ واسطه‌های بازاریابی ۶۴
۱-۲-۸-۲ دلالان ۶۴
۲-۲-۸-۲ واحدهای توزیع فیزیکی ۶۴
۳-۲-۸-۲ آژانسهای خدمات بازاریابی ۶۵
۴-۲-۸-۲ واسطه‌های مالی ۶۵
۳-۸-۲ مشتریان ۶۵
۴-۸-۲ رقبا ۶۶
۵-۸-۲ جوامع ۶۷
۹-۲ مفهوم جدید بازاریابی ۶۷
۱۰-۲ تئوریهای رفتار خریدار ۶۸
۱-۱۰-۲ تئوری اقتصاد خرد (Microevonmic theory) 68
2-10-2 تئوری روان شناسی (psychogical) 69
1-2-10-2 مراحل تصمیم گیری خریدار ۶۹
۱-۱-۲-۱۰-۲ شناخت اشکال ۶۹
۲-۱-۲-۱۰-۲ جستجو برای اطلاعات ۷۰
۳-۱-۲-۱۰-۲ ارزیابی کردن خط مشی‌های مختلف (عمل تصمیم گیری) ۷۱
۱۱-۲ مفهوم بازاریابی محصولات کشاورزی ۷۲
۱۲-۲ اهمیت بازاریابی محصولات کشاورزی ۷۳
۱۳-۲ عملیات بازاریای ۷۵
۱-۱۳-۲ فعالیت‌های مبادله ای ۷۵
۲-۱۳-۲ فعالیت‌های فیزیکی ۷۶
۱۴-۲ سازمان بازاریابی ۷۸
۱۵-۲ فعالیتها و وظایف بازاریابی محصولات کشاورزی ۸۰
۱-۱۵-۲ جمع آوری اطلاعات ۸۰
۲-۱۵-۲ حمل و نقل ۸۱
۳-۱۵-۲ درجه بندی و استاندارد نمودن محصولات ۸۲
۴-۱۵-۲ بسته بندی و تبدیل محصولات ۸۳
۵-۱۵-۲ انبارداری ۸۵
۶-۱۵-۲ تبلیغات ۸۵
۷-۱۵-۲ اعتبار ۸۵
۸-۱۵-۲ قیمت گذاری ۸۶
۱۶-۲ شبکه‌های بازاریابی ۸۷
۱-۱۶-۲ خرده فروشان ۸۷
۲-۱۶-۲ عمده فروشان ۸۷
۳-۱۶-۲ سلف خران ۸۸
۴-۱۶-۲ میدان داران ۸۸
۵-۱۶-۲ سایر موارد ۸۸
۱۷-۲ اهداف بازاریابی محصولات کشاورزی ۸۹
۱-۱۷-۲ آنچه به عهده دولت می‌باشد ۸۹
۲-۱۷-۲ آنچه بر عهده تولید کننده می‌باشد ۹۰
۱۸-۲ نقش شرکتهای تعاونی در بازاریابی ۹۱
۱۹-۲ مسیر بازاریابی ۹۱
۲۰-۲ هزینه‌های بازاریابی ۹۲
۲۱-۲ حاشیه بازاریابی ۹۳
۲۴-۳- کارایی بازاریابی ۹۴
۲۳-۲ مدل‌های حاشیه بازاریابی ۹۶
۱-۲۳-۲ الگوی مارک- آپ (Mark up Model) 96
2-23-2 الگوی حاشیه نسبی (Relative Model) 97
3-23-2 الگوی هزینه بازاریابی (Marketing Cost. Model) 97
4-23-2 الگوی انتظارات عقلایی (Ration Expectation Model) 98
24-2 شفافیت بازار ۹۹
۲۵-۲ برخی مشکلات اساسی موجود در بازاریابی محصولات کشاورزی ۹۹
فصل سوم
۱-۳ مقدمه ۱۰۳
۲-۳ روش تحقیق ۱۰۳
۳-۳ روش جمع آوری اطلاعات ۱۰۳
۴-۳ منابع اطلاعات ثانویه ۱۰۴
۵-۳ منابع اطلاعات اولیه ۱۰۵
۶-۳ جامعه آماری ۱۰۵
۷-۳ نمونه آماری ۱۰۵
فصل چهارم
۱-۴- مقدمه ۱۰۸
۲-۴- اهمیت اقتصادی زیره ۱۰۸
۱-۲-۴- کشورهای وارد کننده و صادر کننده زیره ۱۱۰
۲-۲-۴- روند تولید و صادرات زیره ۱۱۰
۳-۴ مشخصات جامعه مورد بررسی و مشخصات تحقیق ۱۱۴
۴-۴ ویژگی‌های نمونه مورد بررسی تولید کنندگان زیره ۱۱۵
۱-۴-۴ ویژگی‌های سنی ۱۱۵
۲-۴-۴ سطح تحصیلات ۱۱۶
۳-۴-۴ وضعیت مالکیت اراضی ۱۱۷
۵-۴ ویژگی‌های نمونه مورد بررسی عمده فروشان زیره ۱۱۸
۱-۵-۴ ویژگی‌های سنی ۱۱۸
۲-۵-۴ سطح تحصیلات ۱۱۹
۱-۶-۴ ویژگیهای سنی ۱۲۰
۲-۶-۴ سطح تحصیلات ۱۲۰
۷-۴ انواع بازارهای زیره ۱۲۱
۱-۷-۴ بازار سر مزرعه ۱۲۲
۲-۷-۴ بازار عمده فروشی ۱۲۴
۳-۷-۴ بازار خرده فروشی ۱۲۶
۸-۴ سازمان بازاریابی زیره ۱۲۷
۱-۸-۴ عمده فروشان ۱۲۸
۲-۸-۴ خریدران محلی ۱۲۹
۳-۸-۴ نمایندگان عمده فروش ۱۲۹
۴-۸-۴ میدان داران ۱۳۰
۵-۸-۴ دلالان ۱۳۰
۶-۸-۴ خرده فروشان ۱۳۱
۹-۴ عملیات بازاریابی زیره ۱۳۱
۱-۹-۴ حمل و نقل ۱۳۱
۲-۹-۴ درجه بندی ۱۳۲
۳-۹-۴ استاندارد ۱۳۳
۱-۳-۹-۴ مواد خارجی موجود در زیره ۱۳۳
۲-۳-۹-۴ ویژگی‌های زیره استاندارد شده باید به شرح زیر باشد: ۱۳۴
۴-۹-۴ بسته بندی ۱۳۴
۵-۹-۴ اطلاعات زیر باید بر روی هر بسته یا بر چسب شود: ۱۳۵
۵-۹-۴ انبارداری ۱۳۵
۱۰-۴ اعتبار ۱۳۵
۱۱-۴ مسیر بازاریابی زیره ۱۳۷
۱-۱۱-۴ مسیرهای اصلی بازاریابی زیره ۱۳۸
۱۲-۴ قیمت گذاری ۱۳۸
۱۳-۴ حاشیه بازاریابی ۱۳۹
۱۴-۴ هزینه بازاریابی ۱۴۱
۱۵- ۴ سود بازاریابی ۱۴۴
۱۶-۴ ضریب هزینه بازاریابی ۱۴۵
۱۷-۴ ضایعات ۱۴۶
۱۸-۴ عدم کارایی بازاریابی ۱۴۷
۱۹-۴ شفافیت بازار ۱۴۸
۲۰-۴ ویژگی‌های نمونه مورد بررسی تولید کنندگان زرشک ۱۴۹
۱-۲۰-۴ ویژگی‌های سنی ۱۴۹
۲-۲۰-۴ سطح تحصیلات ۱۵۰
۳-۲۰-۴ وضعیت مالکیت اراضی ۱۵۱
۲۱-۴ ویژگیهای نمونه مورد بررسی عمده فروشان زرشک ۱۵۲
۱-۲۱-۴ ویژگیهای سنی ۱۵۲
۲-۲۱-۴ سطح تحصیلات ۱۵۳
۲۲-۴ ویژگی‌های نمونه مورد برری خرده فروشان زرشک ۱۵۳
۱-۲۲-۴ ویژگی‌های سنی ۱۵۳
۲-۲۲-۴ سطح تحصیلات ۱۵۴
۲۳-۴ انواع بازارهای زرشک ۱۵۵
۱-۲۳-۴ بازار سر مزرعه ۱۵۶
۲-۲۳-۴ بازار خرده فروشی ۱۵۸
۲۴-۴ سازمان بازاریابی ۱۶۰
۱-۲۴-۴ عمده فروشان ۱۶۰
۲-۲۴-۴ خریداران محلی ۱۶۱
۳-۲۴-۴ نمایندگان عمده فروش ۱۶۲
۴-۲۴-۴ میدان داران ۱۶۲
۵-۲۴-۴ دلالان ۱۶۳
۶-۲۴-۴ خرده فروشان ۱۶۳
۲۵-۴ عملیات بازاریابی زرشک ۱۶۴
۱-۲۵-۴ حمل و نقل ۱۶۴
۲-۲۵-۴ درجه بندی ۱۶۴
۳-۲۵-۴ استاندارد ۱۶۶
۴-۲۵-۴ بسته بندی ۱۶۸
۵-۲۵-۴ انبارداری ۱۶۸
۲۶-۴ اعتبار ۱۶۹
۲۷-۴ مسیر بازاریابی زرشک ۱۷۰
۲۸-۴ قیمت گذاری ۱۷۱
۲۹-۴ حاشیه بازاریابی ۱۷۲
۳۰-۴ هزینه‌های بازاریابی ۱۷۳
۳۱-۴ سود بازاریابی ۱۷۷
۳۲-۴ ضریب هزینه بازاریابی ۱۷۹
۳۳-۴ ضایعات ۱۷۹
۳۴-۴ عدم کارایی بازاریابی ۱۸۲
۳۵-۴ شفافیت بازار ۱۸۳
۳۶-۴ مشکلات بازاریابی و صادرات زیره و زرشک ۱۸۴
فصل پنجم
۱-۵- مقدمه ۱۸۸
۲-۵ نتایج و بحث ۱۸۸
۳-۵ پیشنهادات جهت بهبود بازاریابی زیره و زرشک ۱۹۸
منابع ۲۰۵

 منابع

۱٫ ابراهیمی، م (۱۳۷۵)، استراتژی توسعه صنعت قالیبافی، پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز.
۲٫ اسماعیلی، ع (۱۳۷۷)، کاربرد تکنیک بازارهای مرتبط در قیمت گذاری ماهی ساردین، مجموعه مقالات دومین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران، تهران، ص ۳۸-۲۵
۳٫ اعلمی، م (۱۳۷۶)، بررسی تعیین مهمترین عوامل موثر بر رکود صادرات فرش دستباف ایران، دانشگاه تهران، دانشگاه مدیریت، پایان نامه کارشناسی ارشد، ص ۱۲۱
۴٫ باقری، الف و الف، چیذری (۱۳۷۹)، بررسی صادرات فرش دستبافت عوامل موثر بر رکود آن در ایران، مجموعه مقالات سومین کنفرانس اقتصاد کشاورزی و توسعه، ج، ۲ ص ۲۹۱
۵٫ باقری، م و ج، ترکمانی (۱۳۷۹)، بررسی پیوستگی بازار گوشت مرغ در ایران، مجموعه مقالات سومین کنفرانس اقتصاد کشاورزی و توسعه، ص ۸۸٫
۶٫ بالندری الف (۱۳۷۱)، اثرات اسید جیبرلیک و اتفون بر خصوصیات میوه و سهولت برداشت زرشک بیدانه، موسسه پژوهشهای علمی‌و صنعتی ایران، پژوهشکده خراسان.
۷٫ بالندری الف (۱۳۷۰)، گرد آوری و بررسی خصوصیات بوتانیکی توده‌های محلی زیره سبز، سازمان پژوهشهای علمی‌و صنعتی ایران، پژوهشکده خراسان .
۸٫ بریم نژاد و وج، ترکمانی (۱۳۷۹)، تمایل اقتصادی عوامل موثر بر صادرات فرش ایران، مجموعه مقالات سومین کنفرانس اقتصاد کشاورزی و توسعه، ص ۵۷۱
۹٫ بهشتی، س (۱۳۷۶)، جایگاه حمل و نقل در بازاریابی محصولات کشاورزی، صالحین روستا، شماره ۱۴، ص ۱۷-۱۵
۱۰٫ پور افضل، ح، ب نجفی، غ سلطانی، م منشادی، زرنگار، ح کوثر و غ حسینی (۱۳۶۴)، بررسی مسائل بازاریابی میوه و تره بار در شیراز و چگونگی بهبود آن، گزارش پژوهشی شماره ۳، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز
۱۱٫ پوریزدان پرست، م (۱۳۷۴)، بررسی تاریخ پیروی از استراتژی توسعه صادرات در برخی کشورهای جهان سوم، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره ۵ و ۶
۱۲٫ پیام صادرات (۱۳۷۴)، تازه ترین نرخ کالاها صادراتی، شماره ۲۶
۱۳٫ ترکمانی، ج (۱۳۷۸)، تولید و بازاریابی و عوامل موثر بر صادرات زعفران، موسسه پژوهشهای علمی‌و صنعتی ایران، پژوهشکده خراسان
۱۴٫ ترمه، ف و متین ، ف (۱۳۶۱)، انواع زرشک‌های ایران، موسسه آفات و بیماریهای گیاهی، مجله شماره ۱۶
۱۵٫ توکلی، الف (۱۳۷۵)، تاثیر رشد کالاهای صادراتی بر رشد محصولات کشاورزی کشور، مجموعه مقالات اولین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران، ج ۱، ص ۲۶۹-۲۶۰
۱۶٫ ثابتی، ح (۱۳۵۵)، جنگلها، درختان و انواع درختچه‌های ایران، انتشارات سازمان تحقیقات کشاورزی.
۱۷٫ حسن پور، الف (۱۳۷۹)، بررسی رفتار قیمت سیب زمینی، گوجه فرنگی و پیاز با استفاده از سیستم تقاضای معکوس، مجموعه مقالات سومین کنفرانس اقتصاد کشاورزی، ص ۳۶۲٫
۱۸٫ حسن پور، ب (۱۳۷۹)، بررسی رفتار قیمت سیب زمینی، گوجه فرنگی و پیاز با استفاده از سیستم تقاضای معکوس، مجموعه مقالات سومین کنفرانس اقتصاد کشاورزی، ص ۳۶۲
۱۹٫ حسن پور، ب (۱۳۷۶)، بررسی اقتصادی تولید و بازاریابی انجیر در استان فارس، پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز.
۲۰٫ خلاصه مقالات دومین گردهمایی زعفران و زراعت گیاهان دارویی (۱۳۷۳)، سازمان پژوهش‌های علمی‌و صنعتی ایران، پژوهشکده خراسان
۲۱٫ خلیلیان، ص و م، حفار اردستانی (۱۳۷۹)، بررسی رابطه صادرات کالاهای کشاورزی و رشد بخش کشاورزی در ایران، فصلنامه علمی‌و پژوهشی اقتصادی کشاورزی و توسعه، سال هشتم، شماره ۳۲، ص ۱۹
۲۲٫ خزاعی، ع (۱۳۷۶)، بررسی تحولات بازار زعفران ضرورت ایجاد صندوق اقتصاد کشاورزی و توسعه، شماره ۱۹
۲۳٫ دانشور، م و م مظهری (۱۳۷۶)، نگرشی اقتصادی- اجتماعی بر جایگاه محصولات راهبردی ویژه خراسان، مطالعه موردی محصول زرشک، اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال هشتم، شماره ۳۰، ص ۱۰۸-۸۹
۲۴٫ دهقانیان، س و م، کهنسال (۱۳۷۵)، سیاست قمیت گذاری و تاثیر صادرات زعفران بر سطح زیر کشت، قیمت و عملکرد در هکتار، اقتصاد کشاورزی و توسعه، شماره ۱۴٫
۲۵٫ رحیمیان، ح (۱۳۶۹)، اثر تاریخ کاشت و آبیاری در عملکرد زیره سبز، سازمان پژوهشهای علمی‌و صنعتی ایران، خراسان.
۲۶٫ رنجبریان، ب و ع، نبوی‌هاشمی‌(۱۳۷۹)، بررسی روشهای بازاریابی و ترویج محصولات شیری مطالعه موردی محصول پنیر، فصلنامه علمی، پژوهشی اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال هشتم، ص ۲۱۷
۲۷٫ روستا، الف (۱۳۷۵)، بازاریابی، تهران، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی
۲۸٫ رئیسی، م (۱۳۷۷)، بازاریابی برنج در استان مازنداران، شهرستان بابل، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز، شیراز
۲۹٫ زارع، الف (۱۳۷۵)، بررسی مسائل بازاریابی و بازاررسانی پیاز در استان فارس با تکیه بر دو شهرستان شیراز و کازرون، مرکز تحقیقات کشاورزی فارس.
۳۰٫ زارع، شفعه و ب، نجفی (۱۳۷۸)، بررسی مسیرهای بازاریابی و عوامل موثر بر عرضه گندم آبی و دیم در استان فارس، فصلنامه علمی- پژوهشی اقتصاد کشاورزی، شماره ۲۸
۳۱٫ سالم، ج (۱۳۷۹)، بررسی بازار رسانی انار در استان یزد، اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال هشتم، شماره ۳۲، ص ۲۷۳
۳۲٫ سلطانی، غ، ج ترکمانی و د. زرنگار (۱۳۶۵)، چگونگی تعیین سود خرده فروشی میوه، تره بار و برخی محصولات اساسی در شیراز، مجله علوم کشاورزی ایران، جلد (۱۷).
۳۳٫ سکوتی فر، ر (۱۳۷۶(، اهمیت نقش بسته بندی در بازاریابی آبزیان، مجموعه مقالات ششمین کنفرانس شیلات ایران، تهران، ص ۴۴۶-۴۴۰
۳۴٫ سعادت اختر، ع (۱۳۷۲)، بازاریابی محصولات دریایی و ارائه الگوی مناسب حمل و نقل و توزیع، پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس.
۳۵٫ سعادتمند، ح (۱۳۷۲)، خصوصیات زیره سبز و محصولات جانی آن در تغذیه دام، گروه کشاورزی و صنایع غذایی، سازمان پژوهشهای علمی‌و صنعتی ایران، پژوهشکده خراسان
۳۶٫ سیدانی، م (۱۳۷۹)، بررسی بازاریابی و صادرات سیر در استان همدان، مجموعه مقالات سومین کنفرانس اقتصاد کشاورزی، ص ۵۳۰
۳۷- Thompson، H. (1997)، Globalization and economic international review of economis and finance ، vol6(2) . pp ، ۱۸۱-۹۲٫
۳۸- Warr ، P and Wolimer (1996)، The demand or LDC Exports of Primary Commodities : The Case of the Philippines ، Australia’s Journal of Agricultural Economics ، Vol . 40، No . 1، pp. 37-49.
39- Williamson، R.b. (1996)، The Role of Exports and foreign in Latin American Economic Growth، Shothem Economic Journal 45، pp. 410-20.

 

2-1 ضرورت‌ و اهمیت‌ مسئله‌

بخش‌ کشاورزی‌ به‌ عنوان‌ یکی‌ از بخش‌های‌ قدیمی‌و اصلی‌ در اقتصاد کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ از جمله‌ایران‌ می‌باشد گرچه‌ در فرآیند توسعه‌ کشور از اهمیت‌ اقتصادی‌ این‌ بخش‌ کاسته‌ شده‌ است‌ اما هنوز سهم‌عمده‌ای‌ از تولید ناخالص‌ داخلی‌، اشتغال‌ و تجارت‌ خارجی‌ بدون‌ نفت‌ را تشکیل‌ داده‌ و نیز بدلایل‌ تأمین‌نیازهای‌ غذایی‌ کشور و ضروری‌ جامعه‌ و داشتن‌ مساعدت‌هایی‌ در رشد اقتصادی‌ کشور از جایگاه‌ خاصی‌برخوردار است‌. نظر به‌ اینکه‌ حدود یک‌ سوم‌ صادرات‌ غیرنفتی‌ ایران‌ از بخش‌ کشاورزی‌ است‌ و با توجه‌ به‌ارزبری‌ پایین‌ این‌ بخش‌ نسبت‌ به‌ سایر بخش‌های‌ اقتصاد کشور و وابستگی‌ کم‌ آن‌ به‌ تکنولوژی‌ پیچیده‌ می‌توان‌با توسعه‌ صادرات‌ محصولاتی‌ که‌ از نظر شرایط‌ اقلیمی‌، اقتصادی‌ و فرهنگی‌ دارای‌ مزیتن‌ سبی‌ می‌باشند باتوجه‌ به‌ بحث‌ عضویت‌ ایران‌ در سازمان‌ تجارت‌ جهانی‌ (WTO) بخشی‌ از ارز مورد نیاز کشور را تأمین‌ ومساعدت‌ قابل‌ توجهی‌ به‌ سایر بخشهای‌ اقتصاد در جراین‌ توسعه‌ اقتصادیا نجام‌ گیرد به‌ منظور افزایش‌ کارآیی‌و بهبود نظام‌ بازاررسانی‌ محصولات‌ کشاورزی‌ در کشرو ایران‌ و نیز توسعه‌ صادرات‌ آنها با توجه‌ به‌ رقابت‌های‌جهانی‌ در زمینه‌ بازار محصولات‌ کشاورزی‌ نیاز به‌ تحقیقات‌ اقتصاد کشاورزی‌ در مورد محصولات‌ و مناطقی‌که‌ دارای‌ مزیتن‌ سبی‌ از نظر تولید، بازاریابی‌، صادرات‌ هستند روز به‌ روز محسوس‌تر می‌شود.

کشور ایران‌ باتنوع‌ وسیع‌ آب‌ و هوایی‌ در پاره‌ای‌ از مناطق‌ آن‌ در زمینه‌ تولید برخی‌ از محصولات‌ کشاورزی‌نظیر پسته‌، خرما، کشمش‌، بادام‌، گردو و زعفران‌ و زیره‌ و زرشک‌ از مزیت‌ نسبی‌ قابل‌ توجهی‌ برخوردار است‌لذا جهت‌ اتخاذ سیاست‌های‌ مطلوب‌ در زمینه‌ بهبود نظام‌ بازاریابی‌ و بازاررسانی‌ و توسعه‌ صادرات‌ آنها نیاز به‌مطالعات‌ اقتصادی‌ به‌ صورت‌ علمی‌حائز اهمیت‌ می‌باشد.

زیره‌ و زرشک‌ به‌ عنوان‌ یکی‌ از گرانترین‌ ادویه‌ جهان‌ با خصوصیات‌ و ویژگیها و مصارف‌ گوناگون‌ غذایی‌ وزیره‌ سبز نیز به‌ عنوان‌ ادویه‌ با مصارف‌ گوناگون‌ و استفاده‌های‌ صنعتی‌ و دارویی‌ می‌توانند از جایگاه‌ ویژه‌ای‌ درصادرات‌ محصولات‌ کشاورزی‌ برخوردار باشند سهم‌ تولید کشورمان‌ با بیش‌ از ۶۰ درصد کل‌ تولید زیره‌ وزرشک‌ در جهان‌ به‌ عنوان‌ بزرگترین‌ تولید کننده‌ و صدور بیش‌ از ۸۰ درصد آن‌ و در مورد زیره‌ سبز به‌ عنوان‌بزرگترین‌ تولید کننده‌ با سهمی‌حدود ۳۵ درصد تجارت‌ جهانی‌ و صدور حدود ۹۵ درصد در صورت‌ یافتن‌جایگاه‌ و ارزش‌ واقعی‌ آنها در بازارهای‌ جهانی‌ با توجه‌ به‌ نقش‌ تعیین‌ کننده‌ کشور ما در حال‌ حاضر و تقویت‌ آن‌در آینده‌ از جمله‌ نکات‌ ارزشمند آن‌ در بین‌ جایگاه‌ محصولات‌ صادراتی‌ کشور است‌. مزیت‌ نسبی‌ واهمیتی‌ که‌این‌ محصولات‌ از نظر تولید، سطح‌ زیر کت‌ و اشتغال‌ زایی‌ در مناطق‌ مختلف‌ کشور بویژه‌ استانهای‌ خراسان‌دارد و نیز قابلیت‌ توسعه‌ صادرات‌ این‌ محصولات‌ در بازار جهانی‌ که‌ می‌تواند منجر به‌ افزایش‌ درآمدهای‌ارزی‌ کشور شود آنها را از جایگاه‌ ویژه‌ای‌ برخوردار نموده‌ است‌ اما وجود مسائل‌ و مشکلات‌ مختلف‌ چه‌ درزمینه‌های‌ تولید و نحوة‌ عمل‌ آوری‌ این‌ محصولات‌ توسط‌ کشاورزان‌ که‌ عمدتاً بدلیل‌ عدم‌ توجه‌ کافی‌ به‌ساختار نظام‌ بازاریابی‌ و بازاررسانی‌ و نداشتن‌ یک‌ تشکیلات‌ منسجم‌ که‌ کلیة‌ مراحل‌ تولید، بازاریابی‌،بازاررسانی‌ و صادرات‌ را تحت‌ پوشش‌ قرار دهد، است‌ و باعث‌ گردیده‌ که‌ علیرغم‌ کیفیت‌ مرغوب‌ این‌محصولات‌ نسبت‌ به‌ نمونه‌های‌ خارجی‌ آنها زیره‌ و زرشک‌ ایران‌ وضعیت‌ مناسبی‌ را در بازار جهانی‌ نداشته‌باشند ایران‌ به‌ عنوان‌ بزگترین‌ تولید کننده‌ زیره‌ و زرشک‌ دنیا هنوز در بازار جهانی‌ جایگاه‌ مشخص‌ و روشنی‌ندارد ومجبور است‌ بدلایل‌ فوق‌ از جمله‌ تبلیغات‌ منفی‌ رقبا محصول‌ خود را به‌ کمتر از نصف‌ قیمت‌ جهانی‌ به‌فروش‌ رساند بنباراین‌ باتوجه‌ به‌ اهمیت‌ زیره‌ و زرشک‌ ایران‌ و وضعیت‌ خاص‌ آنها، ساختار اقتصادی‌ این‌محصولات‌ در عرصه‌های‌ تولید، بازاریابی‌، بازاررسانی‌ و صادرات‌ نیاز به‌ بازنگری‌ و تحول‌ اساسی‌ دارد لذا دراین‌ مطالعه‌ وضعیت‌ بازاریابی‌ و بازاررسانی‌ و صادرات‌ این‌ محصولات‌ به‌ صورت‌ مطالعه‌ موردی‌ در مناطق‌عمده‌ کشت‌، در استان‌ خراسان‌ مورد بررسی‌ قرار گرفته‌ است‌ اضافه‌ بر آن‌ با توجه‌ به‌ محدودیت‌ منابع‌ مختلف‌لزوم‌ افزایش‌ بهره‌وری‌ استفاده‌ از منابع‌ مختلف‌ از جمله‌ زمین‌ و سرمایه‌ محسوس‌ است‌ به‌ بارو آرنارد وواساوادا (۱۹۹۵) توسعه‌ صادرات‌ از دو طریق‌ عمده‌ می‌تواند موجب‌ رشد بهره‌وری‌ گردد آن‌هامعتقد هستندکه‌ توسعه‌ صادرات‌ از یکسو موجب‌ دسترسی‌ به‌ بازارهای‌ جدید و در نتیجه‌ افزایش‌ ظرفیت‌ تولیدی‌ و احدهادر کشورهای‌ صادر کننده‌ می‌شود این‌ امور موجب‌ کاهش‌ هزینه‌ متوسط‌ تولید هر واحد از محصول‌ و افزایش‌بهره‌وری‌ تولید می‌شود اضافه‌ بر آن‌ با گسترش‌ صادرات‌ و ورود واحدهای‌ تولید به‌ بازارهای‌ جهانی‌ درجة‌رقابت‌ بین‌ تولید کنندگان‌ افزایش‌ می‌یابد لذا بنگاه‌های‌ تولیدی‌ به‌ منظور تضمین‌ ادامه‌ حضور خود در بازار وهمچنین‌ افزایش‌ و یا حداقل‌ حفظ‌ سهم‌ صادراتی‌ خود مجبور به‌ افزایش‌ بهره‌وری‌ و توان‌ مدیریتی‌ خودمی‌گردند این‌ امر هب‌ نوبه‌ خود موجب‌ استفاده‌ مناسب‌تر از منابع‌ تولید و رشد بهره‌ وری‌ خواهد شد از سوی‌دیگر به‌ عقیده‌ نهدا و دهادش‌ وار (۱۹۹۳)، افزای‌ بهره‌وری‌ استفاده‌ از نهاده‌ها م‌ی‌تواند موجب‌ کاهش‌هزینه‌های‌ تولید محصول‌ و پیشرفت‌ تکنولوژی‌ تولید این‌ محصول‌ و در نتیجه‌ افزایش‌ صادرات‌ شود با توجه‌ به‌فقدان‌ انتشار مطالعات‌ اقتصادی‌ جامع‌ در زمینههای‌ فوق‌ در مورد زیره‌ سبز و زرشک‌ ایران‌ ضرورت‌ و اهمیت‌این‌ تحقیق‌ ضروری‌ است‌.

۳-۱ اهداف تحقیق

۱- بررسی وشناخت عملیات بازار رسانی زیره و زرشک.

۲- تعیین مسیر، حاشیه، سود، کارایی وضریب هزینه بازازیابی زیره و زرشک.

۳- برآورد هزینه خدمات بازاریابی و بررسی عوامل موثر بر حاشیه بازاریابی زیره و زرشک.

۴-بررسی و شناخت وضعیت رقبای بالقوه صادراتی در بازارهای نهایی وهدف.

 ۵- تعیین شفافیت یا عدم شفافیت بازار زیره و زرشک.

۶- ارائه راهکارهای مناسب جهت بهبود وضعیت بازاریابی زیره و زرشک.

۷- برآورد توابع عرضه داخلی، تقاضای داخلی وعرضه صادراتی زیره و تعیین عوامل موثر بر آن.

۴- ۱ فرضیات تحقیق

۱- بازار زیره از شفافیت کامل برخوردار است

۲- میزان ضایعات زیره و زرشک کمتراز ۱۰ درصد است.

رابطه حاشیه با؟ به هزینه بازاریابی وقیمت خرده فروشی مثبت است.

بازار زرشک از شفافیت کامل برخوردار است.

۵-۱ کاربردهای انجام تحقیق

در کشور ما توسعه صادرات و بازاریابی محصولات کشاورزی و فرآْورده‌های حاصل از آن در چارچوب برنامه‌های توسعه کشاورزی و از جهات اجتماعی واقتصادی دیگری نیز نتایج مثبتی برای جامعه رو به توسعه کشور در بر دارد به نظم ی رسد که کشور ازمزیتهای نسبی زیادی در زمینه تولد انحصاری وشبه انحصار این محصولات در بازارهای منطقه ودنیا برخوردار باشد، نتایج تحقیق حاضر می‌تواند به عنوان راهنمایی برای برنامه ریزان و سیاست گذاران برای برنامه ریزی‌های آتی باشد.

۶-۱ پیشینه تحقیق

تحقیقات انجام شده در زمینه بازاریابی و بازار رسانی محصولات کشاورزی

بررسی وسیع منابع از طریق بانک‌های اطلاعات علمی‌وچکیده نامه‌های موجود، موضوعات تحقیقی مختلفی را در مورد زرشک به این شرح مشخص نمود: ۴۳ مقاله در مورد مواد موثر دارویی دارای الکالوئیدها، ۳۲ مقاله در رابطه با مسائل گیاهشناسی که ۷ مورد آن در رابطه با زنگ سیاه گندم بود (برخی گونه‌های زرشک میزبان واسطه این بیماری می‌باشند). ۲۱ مقاله در مورد گیاهشناسی، ۱۴ مقاله در مورد ازدیاد کشت سلولی جهت استخراج مواد موثر دارویی، ۱۲ مقاله در مورد کنترل و آزاد سازی زرشک برای کنترل بیماری سیاه غلات، ۱۱ مقاله در مورد مسائل بیوشیمیایی و نیز بیولوژیکی و ۴ مقاله در مورد درمان کلینیکی با مواد دارویی زرشک، اما گزارشی در مورد تولید، بازاریابی و بازار رسانی زرشک ارائه نگردیده است (بالندری، ۱۳۷۱)

تحقیقات ومطالعات بازاریابی، و بازار رسانی محصولات کشاورزی شناخت نسبتا وسیعی از علوم کشاورزی واقتصاد را می‌طلبند. اهمیت مطالعات در زمینه بازاریابی و بازار رسانی محصولات کشاورزی زمانی روشن شد که با ورود تکنولوژی به کشاورزی سنتی و بکار گیری روشهای نوین به زراعی توسط کشاورزان فعالیت کشاورزی روند تجاری شدن را به خود گرفت و مسئله مازاد یک یا چند محصول کشاورزی در مناطق خاصی ایجاد شد. از سوی دیگر با افزایش جمعیت و مهاجرت روستائیان به شهرها و دورتر شدن فواصل بین قطب‌های تولید و مصرف، کانالهایی که این محصولات را از مزرعه تا به دست مصرف کننده عبور می‌دهد را پیچیده تر کرد. بعلاوه سیستم بازاریابی و بازار رسانی نه تنها محصولات تولید شده را در داخل کشور توزیع می‌کند بلکه با گسترش دائمی‌تجارت بین المللی این وظیفه را در سطح جهانی نیز انجام می‌دهد. از این او اهمیت تحقیقات و مطالعات بازاررسانی محصولات کشاورزی تحقیقاتی روز به روز بیشتری گردیده است (ترکمانی، ۱۳۷۸) در زمینه بازاریابی و بازار رسانی محصولات مختلف کشاورزی تحقیقاتی نیز انجام شده، اما در رابطه با دو محصول زیره و زرشک تنها در زمینه مسائل فنی و به زراعی آنها تحقیقات اندکی بوسیله نهادهای تحقیقاتی انجام شده است.

نجفی (۱۳۷۶)، در تحقیقی وضعیت بازاریابی خرما بویژه در استان فارس با تاکید بر صادرات آن را مورد بررسی قرار داد. به منظور انجام مطالعه با استفاده از روش نمونه گیری دو مرحله ای در هر یک از شهرستانهای مورد مطالعه از تولید کنندگان، عمده فروشان و گروهی از صادر کنندگان که بیشتر در شیراز مستقر بودند از طریق تکمیل پرسشنامه، مصاحبه حضوری به عمل آمده، افزون بر آن اطلاعات تکمیلی از سازمانهای مرتبط مانند سازمان کشاورزی و اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی جمع آوری شده است. به منظور بر آورد تابع صادرات خرما از اطلاعات سری زمانی مربوط به سالهای ۷۴-۱۳۵۵ استفاده شده است.

مدل مورد استفاده جهت تعیین عوامل موثر بر صادرات خرما:

Y=bo-b1X1-b2X2-b3X3+b1X1+b5X5-D+uii

که در آن:

Y: میزان صادرات

X: نرخ رز

X2: تسهیلات اعطایی بانک‌ها به بخش کشاورزی

X3 : نرخ تورم

X4 : نرخ سود بانک

X5: قیمت صادراتی

D: متغیر مجازی پیمان ارزی

U: جمله اخلال

بر آورد تابع فوق نشان می‌دهد، که افزایش نرخ ارز، تسهیلات اعطایی بانک‌ها وافزایش قیمت صادراتی، بر صادرات خرما اثر مثبت و افزایش نرخ تورم و نرخ سود بانکی اثر منفی داشته از طرفی وجود پیمان ارزی که نشانگر کاهش سود بدست آمده از صادرات است بر صادرات نیز اثر منفی داشته است.

120,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • پاورپوینت زیره سبز
 • مقاله گل های زینتی سمنان
 • تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر بهره وری تولید زیره آبی
 • مقاله زیره سبز
 • مقاله اثر باکتری های تثبیت کننده نیتروژن بر جوانه زیره سبز
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   دوشنبه, ۲ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.