مقاله بحران


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله بحران مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۰۵  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله بحران نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

۱-۱: بحران ۶
۱-۱-۱: انواع بحران ۸
۱-۱-۲: آثار وخصوصیات بحران ۹
۱-۱-۳:بحران زلزله ۱۱
۱-۱-۳-۱: ماهیت بحران زلزله ۱۴
۱-۲: مدیریت بحران ۱۴
برنامه ریزی برای کنترل بحران ازچهار مرحله تشکیل می شود ۱۹
۱-۲-۱-۲: آغاز بحران (حین حادثه): ۲۴
۱-۲-۱-۳: حین بحران ۲۵
II) آغاز بحران ۲۶
۳٫۴) راهبردهایجامع پیشنهادی مدیریت بحران ناشی از زلزله ۲۷
۳٫۵) فعالیتها و اقدامات مربوط به مدیریت و بحران ناشی از زلزله و خطمشیهای اجرایی. ۲۷
۳٫۲٫۳) اثرات زلزله برجامعه انسانی ۲۸
۲-ازبین رفتن یاکاهش سطح خدمات عمومی شامل ۳۰
III)حین بحران ۳۴
IV) پس از بحران ۳۶
۱-۲-۳: ماهیت بحران زلزله ۳۹
۱-۲-۲: چرخه مدیریت بحران ۴۱
۱-۲-۲-۱:پیشگیری از بحران ۴۱
۱-۲-۲-۲: کاهش اثرات مخرب بحران ۴۲
۱-۲-۲-۳: آمادگی ۴۴
۱-۲-۲-۵: بهبودی و بازسازی ۴۶
۱-۲-۲-۶: توسعه ی عمرانی ۴۷
۱-۲-۴: منابع دولتی مدیریت بحران ۴۹
گروه های عملیاتی عبارتند از ۵۰
۲-۱: اهمیت شهر تهران ۵۳
۲-۳: چه بحران هایی تهران را تهدید می کند ۵۵
۳-۳: بررسی وضعیت لرزه خیزی تهران ۵۶
۲-۴: آسیب پذیری شهر تهران ۶۰
۲-۴-۱: عوامل موثر درپیدایش آسیب پذیری ۶۳
۲-۴-۱-۱: گسترش شهرنشینی ۶۳
۲-۴-۱-۲: رشد جمعیت ۶۴
۲-۴-۱-۳: گسترش فقر ۶۵
۲-۴-۱-۴: تغییرات فرهنگی ۶۵
۲-۴-۱-۵: فقدان آگاهی ونبوداطلاعات ۶۶
۲-۴-۲: ساختار های آسیب پذیر تهران ۶۷
۲-۴-۲-۱: دیدگاه اول ۶۷
الف-اثرات زلزله بر انسان ۶۷
ب: اثرات زلزله برزیستگاه انسان ۶۸
ج: اثرات زلزله برجامعه انسانی ۶۹
۲-۴-۲-۲: دیدگاه دوم ۷۰
الف- آسیب های انسانی ۷۱
ب-آسیب های کالبدی (فیزیکی) ۷۳
۳٫۲٫۲) اثرات زلزله برزیستگاه انسان ۷۸
ج) آسیب های فرهنگی اجتماعی ۸۰
د- آسیب های اقتصادی ۸۲
ه-آسیب های مدیریتی – سازمانی ۸۴
و-آسیب های زیست محیطی ۸۶
۲-۵: تجربه های تلخ زلزله های پیشین ۸۷
۴-۱: اقدامات مدیریت بحران زلزله درتهران ۹۵
منابع ۱۰۱

 

منابع

۱- فریبرزناطقی الهی : «مدیریت بحران زمین لرزه ابرشهرها با رویکرد به برنامه ی مدیریت بحران زمین لرزه شهر تهران» تهران> پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی لزله> 1379
2- عزیزالله رودینی:« فرآیند مدیریت برای توسعه ی ایمنی و آمادگی درمقابل سوانح»> مجموعه مقالات اولین همایش علمی – تحقیقی > مدیریت امداد ونجات > تهران > موسسه ی آموزش عالی علمی – کاربردی هلال ایران< اسفند ۸۱٫
۳- سید بهشید حسینی: «ایمنی و مسائل زیست محیطی> مدیریت سراغ وخودامدادی محله ای»>همایش علمی-کاربردی توسعه ی محله ای> چشم انداز توسعه ی پایدار شهرتهران> مرکز تحقیقات حوزه ی اموراجتماعی شهرداری تهران وموسسه ی عالی آموزش و پژوهشی مدیریت و برنامه ریزی> اسفند۸۳
۴- فریبرز ناطقی الهی و گوهرتاج فرانه رزاقی : «مدیریت بحران برای کاهش عوارض زمین لرزه در واحد های صنعتی»> مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله> جلد چهارم> تدوین مهران تیر و محسن غفوری آشتیانی> تهران> پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله> اردیبشهت ۷۸>
5- مصطفی و سیروس علیدوستی وعبدالله زندیه :«کاربرد مدیریت بحران درکاهش ضایعات ناشی از زلزله» تهران> مرکز مطالعات مقابله با سوانح طبیعی ایران> مهر ۱۳۷۲>
6- علی رضائیان : «مدیریت بحران»> مجموعه مقالات اولین همایش علمی-تحقیقی> مدیریت امداد و نجات> تهران> موسسه آموزش عالی علمی کاربردی هلال ایران > اسفند۸۱٫
۷- محسن ابراهیمی و سید عباس جزایری :«طرح جامع مدیریت بحران کشور جمهوری اسلامی ایران»> مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهدنسی زلزله> جلد دوم> تدوین محسن غفوری آشتیانی و فریبرز ناطقی الهی > تهران> پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهدسی زلزله > اردیبشهت ۷۴>
8- سید محمد مهدی کلانتریان: «زلزله و نقش نیروهای نظامی»>فصل نامه ی فرآماد> سال پنجم> شماره ی ۱۵>
9- ملیحه حمیدی : «نقش برنامه ریزی و طراحی شهری درکاهش خطرات و مدریت بحران» مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله> جلد دوم> تدوین محسن غفوری آشتیانی و فریبرز ناطقی الهی> تهران> پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی ومهندسی زلزله> اردیبهشت ۷۴>
10-ژیلاپویان وفریبرز ناطقی الهی: «آسیب پذیری ابرشهرها دربرابر زمین لرزه> مطالعه مورد-شهر تهران»> مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله> جلدچهارم> تدوین مهران تیو و محسن غفوری آشتیانی< تهران<پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله> اردیبهشت ۷۸
۱۱- فریبرزناطق الهی: «مدیریت بحران (زمین لرزه)» جلد دوم> شماره گزارش ۷۹-۷۶>مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران> اردیبشهت ۷۶
۱۲-دکتر ابراهیمی > مهندس افراء> مهندس شناسنده> مهندس کیا> «پیوست ۱: محاسبه کاهش آسیب پذیری شهر تهران درمقابل زلزله ونحوه ی برخورد با عوارض آن» سیستم جامع مدیریت بحران> گزارش شماره ی ۳۶۹> تهران>مرکزمطالعات وبرنامه ریزی شهر تهران> مرداد ۱۳۷۱
۱۳- پروین پرتوی: «بررسی موانع> محدودیت ها و تقابل ها درزمینه ی اجرای معیارهای کاهش آسیب پذیری دربرابر زلزله» مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله. جلد دوم> تدوین محسن غفوری آشتیانی وفریبرز ناطقی الهی> تهران> پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی ومهندسی زلزله> اردیبهشت ۷۴
۱۴- اصغر شیرازپور«زلزله و آتشوزی»> پیام نظام مهندسی> ماهنامه ی حرفه ای –تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران> سال ۱۱>دوره ۳> شماره ۷> تهران> مرکز نشرسحر> اسفند ۸۴
۱۵- سید بهشید حسینی: «مدریت بحران وزمین لرزه بم»> فصل نامه شهرسازی و معماری آبادی> سال سیزدهم> شماره ۴۰ و ۴۱ شماره ی پنجم و ششم دوره جدید> تهران> پاییز وزمستان ۸۲٫
۱۶- علیرضا ابلقی: «مدیریت بحران ووضعیت لرزه خیزی» (گفتگو با دکتر فریبرز ناطقی الهی) هفت شهر> فصلنامه بحران و به سازی شهری> سال پنجم و ششم> شماره ۱۸و۱۹ تهران موسسه ی پژوهشی وانتشاراتی مولیان جم زمستان۸۲
۱۷- سهراب تکبیری: «زلزله> مدیریت بحران> طراحی محیط»هفت شهر>فصلنامه ی عمران وبه سازی شهری> سال پنجم و ششم> شماره ۱۸و۱۹ تهران> موسسه ی پژوهشی وانتشاراتی مولیان جم> زمستان ۸۲
۱۸- پیروز حناچی:«سخن نخست» فصلنامه ی شهرسازی و معماری آبادی: سال سیزدهم> شماره ی ۴۰و۴۱> شماره ی پنجم دوره جدید> تهران > پائیز و زمستان ۸۲
۱۹- فریبرز ناطقی الهی> یاسمین استوارایزد خواد: «برنامه ی کاهش اثرات و ساختار مدیریت بحران زمین لرزه درمراکز بهداشتی -درمانی»> مجموعه مقالات اولین همایش علمی وتحقیقی> مدیریت امداد ونجات> تهران> موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی هلال ایران- اسفند ۸۱٫

 

 

1-1: بحران

«مفهوم بحران درعصر حاضر گاهی باعث ایجاد سوالاتی دراذهان عمومی میگردد. چرا بحران تا این اندازه فکر بشررا مشغول کرده است. بحران درطول تاریخ مکتوب بشری همواره با انسان بوده و چه بسا که بیش از آن نیز موجود بوده باشد. نسل های بشر همواره مجبور به تحمل بحران ها و خسارت ها و صدمات ناشسی از آن بوده و پس از چندی نیزا مشقات آن رهایی یافته و بهبودی حاصل نموده اند و زندگی بشری هم چنان ادامه یافته است»[۱]با توجه به پیچیدگی ها و ابهامات این موضوع، تعاریف متعددی به دست آمده به دلیل این تنوع، رسیدن به یک تعریف همه جانبه و واحد دشوار است. که بعضی از این تعاریف به صورت زیر بیان شده اند:

«ریشه واژه ی «Crisis» از کلمه یونانی «krinein»به معنی نقطه عطف «Turning point»به خصوص درمورد بیماری است و همچنین به معنی بروز زمان خطر در مورد مسائل سیاسی – اقتصادی است، درعین حال، بحران به عنوان نقطه ی حساس «critical point» تلقی می شود که درنهایت ممکن است ناشی از یک تحول مناسب یا نامناسب باشد، مانند مرگ و زندگی – دشمنی و دوستی- تعادل یا ناپایداری درروابط بین کشورها و …»[۲]

«حادثه ای که به طور طبیعی و یاتوسط بشر به طور ناگهانی و یا به صورت فزاینده به وجود آید و سختی و مشقتی را به جامعه ی انسانی تحمیل نماید»[۳]

«اصولاٌ بحران وضعتی است که طی آن روش های معمول و متداول مواجهه با مشکلات و مسائل فاقد کارآیی باشند.»[۴]

«ازدید سیستمیک یک بحران عبارتند از وضعیتی که نظم سیستم اصلی یا قسمت هایی از آن را که ما سیستم فرعی می نامیم مختل کرده و پایداری آنرا به هم می زند»[۵]

«واقعه پیش بینی نشده است که به دلیل اضطراب وفوریت باید موردتوجه فوری قرارگیرد، زیرا، عدم توجه ورسیدگی بلافاصله به آن، موجب وخیم تر شدن اوضاع می شود.»[۶]

«بحران را میتوان شرایطی غیرعادی دانست که درآن مشکلات ناگهانی و پیش بینی ناپذیر پدید می آیند و درچنین شرایطی ضوابط و هنجارها و قوانین مرسوم دیگر کارساز نیستند.»[۷]

۱-۱-۱: انواع بحران

کارشناسان مدیریت بحران انواع بحران ها را به صورت های زیر دسته بندی و تعریف کرده اند: یکی از این دسته بندیها به صورت نموداری است که محور افقی آن، بحران های داخلی و خارجی را ازهم متمایز می سازد و محور عمودی، بحران ها را ازحیث ماهیت فنی بودن یا اقتصادی بودن دربرابر اجتماعی یا سازمانی بودن تفکیک میکند. به این ترتیب ۴ وضعیت کلی در این نمودار دیده میشود که برای هر وضعیت کلی نمونه هایی ذکر شده اند:همانطور که درنمودار فوق دیده می شود، سوانح طبیعی ازجمله زمین لرزه در وضعیت بحران های فنی – اقتصادی خارجی قرار دارند. که این نوع بحران دراین تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است.

«دردسته بندی دیگری محققان چهار نوع بلایا را شناسایی نموده اند:»

الف) طبیعی : مانند زلزله – سیل –طوفان – آتشفشان – خشکسالی –موج های دریایی ناشی از زلزله – گردبادهایی استوایی-شکاف زمین – آتش سوزی طبیعی جنگل ها و بیشه ها

ب) انسانی: مانند جنگ-شورش های اجتماعی

ج)تکنولوژی : مانند انفجار نیروگاه های اتمی

د) اکولوژی : مانند آلودگی های وسیع کره زمین و آلودگی های جوی ومحیط زیست»[۸]

«با توجه به دسته بندی بالا، بلایای طبیعی همانند بحران هایی که توسط خود انسان ایجاد می شوند باعث ایجاد تلفات انسانی، خسارت های اقتصادی و اجتماعی میگردند و از این بابت صدمات قابل توجهی را –محیط زیست وارد می سازند. بشر درطول سالیان متمادی تا حدودی آموخته است که چگونه بابحران های طبیعی روبرو گردد، اماخطرات این گونه بحران ها همواره جوامع انسانی تهدید نموده و صدمات و خسارت های عمده ای را در مواقع بروز به این جوامع تحمیل می نمایند.»

+ منبع: . فریبرز ناطقی الهی: «مدیریت بحران زمین لرزه ابرشهرها با رویکرد به برنامه ی مدیریت بحران زمین لرزه شهر تهران»، تهران، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ، ۱۳۷۹،ص ۱۰و ۱۱

۱-۱-۲: آثار وخصوصیات بحران

تجزیه و تحلیل اثرات ناشی از بحران های مختلف با توجه به شرایط محلی، دارای اهمیت بسیار زیادی برای مدیران مسئول بحران ها می باشد، زیرابا انجام چنین بررسی هایی می توان بسیاری از نیازهای لازم وضروری مطرح درمواقع بروز بحران را ازقبل مورد شناسایی قرارداده و تشریح نموده و این امر، به خصوص دررابطه با پیش بینی اقدامات اساسی مورد نیاز دربخش های «امدادرسانی» و «بهبودی» دارای اهمیت به سزایی می باشد.

«به طور کلی اثرات و خصوصیات بحران را میتوان درسه بخش زیر طبقه بندی نمود:

الف- سطح جهانی: تازمانی که پیش گیری های لازم و ضروری درموردبروز بحران ها و کاهش اثرات مخرب آن ها در سطح جهانی به حد متعادف و قابل قبولی نرسد، اثرات ناشی از بحران ها کماکان زندگی بشر و جوامع را تحت الشعاع قرار خواهد داد»[۹]

ب«سطح ملی: اثرات بحران دراین بخش – بصورت های زیر است:

–         ازدست رفتن دارایی های موجودملی به صورت های مختلف

–    تخصیص دادن منابع و عزم ملی جهت بهبودی و بازسازی اوضاع و شرایط پس از وقوع بحران به جای تخصیص دادن منابع ملی جهت توسعه ی اقتصاد ملی.

درواقع کشورها نیاز مبرمی جهت تهیه و تنظیم طرح های جامع مدیریت بحران درچارچوب کلی سیستم مدیریت بحران به منظور مقابله با هرگونه خطرات ناشی از بحران های مختلف را دارند»[۱۰]

ج- مدیریت عملی بحران : درمجموع به بررسی منابع موجود و نیازهای واقعی اجرایی مدیریت درشرایط بحرانی و در سطوح مختلف دولت پرداخته و با توجه به محدودیت منابع و همچنین به منظور جلوگیری از تشکیلات و سازماندهی اضافی، بهترین راه حل های ممکن را ارایه می نماید.»[۱۱]

به طور ساده تر بحران ها اثرات عمومی خود را به صورت زیر نشان می دهند:

فوت، آسیب دیدگی ، خسارت وازدست دادن دارایی، خسارت و نابودی مواد و محصولات غذایی، قطع جریان تولید، قطع روند عادی زندگی، نابودی وضعیت معیشتی، قطع روند عادی ارایه ی سرویس های ضروری، خسارت دیدن تاسیسات زیربنایی و سیستم های دولتی، خسارت اقتصادی درسطح ملی، اثرات ثانویه ی روانی واجتماعی.

۱-۱-۳:بحران زلزله

«فشارهای درونی زمین گاه با ایجاد نیروهای داخلی، با آزادسازی انرژی ناشی از فشار دو صفحه از پوسته همراه است که سبب بروز زلزله می شود.»[۱۲]

«زمین لرزه یک پدیده طبیعی است که به علت لرزش های شدید ناشی از حرکات صفحات تکنوتیکی رخ داده و در زمین ایجاد گسستگی و گسل می نماید»[۱۳]

زلزله هارا برحسب بزرگی [۱۴](M) و شدت [۱۵](I)آنها که دو معیار هستند، بیان می دارند. بزرگی زلزله معیاری است که قدرت یک زلزله یا انرژی یاانرژِی آزاد شده ناشی از آن راکه توسط دستگاههای لرزه نگاری اندازه گیری میشود نشان میدهد. شدت زلزله معیاری است جهت تعیین میزان یک زلزله بریک محل خاص که براساس تاثیرات مشهود زلزله برمردم، ساختمان ها و سطح زمین تعیین میگردد. معیار اخیر مبنای اصلی جهت برنامه ریزی وتصمیم گیری درامر مدیریت بحران به شمار می رود.[۱۶]زلزله به عنوان یک پدیده طبیعی به خودی خود نتایج نامطلوبی درپی ندارد، آنچه از این پدیده یک فاجعه می سازد، عدم پیش گیری از تاثیر آن وعدم آمادگی جهت مقابله با عواقب آن و مشخصات کالبدی و عملکردی سکونت گاه است که باعث ایجاد آسب پذیری و اثرات زیانبارشده و تاثیر سوانح و جامعه را تشدید می کند. به هرصورت مادامی که عدم خسارت زا و بحران ساز آن باشیم. چنین عواقبی براثر وجود آسب پذیری درابعاد مختلف مربوط به زندگی بشر  پدید می آیند که بررسی و شناسایی آن ها، مدیریت بحران را کاهش ابعاد خطر رهنمون خواهد ساخت. «اثرات ناشی از زمین لرزه خود را به صورت آسیب های جانی، مالی و اجتماعی نمایان کرده و آثار ناهنجار حاصله وعدم مقابله با آنها بحران زمین لرزه را ایجاد می کند.دراین راستا می توان به تاثیر آن برانسان ها، جامعه، برزیستگاه انسان ها وجوامع انسانی اشاره کرد»[۱۷][۱] . فریبرز ناطقی الهی: «مدیریت بحران زمین لرزه ابرشهرها با رویکرد به برنامه ی مدیریت بحران زمین لرزه شهر تهران»، تهران، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ، ۱۳۷۹،ص ۹

[۲] .عزیزالله رودینی: فرایند مدریریت امداد و نجات، تهران، موسسه ی آموزش عالی علمی –کاربردی هلال ایران، اسفند ۸۱، ص ۶۶-۶۷

[۳] . فریبرز ناطقی الهی: «مدیریت بحران زمین لرزه ابرشهرها با رویکرد به برنامه ی مدیریت بحران زمین لرزه شهر تهران»، تهران، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ، ۱۳۷۹،ص ۹

[۴] . سید بهشید حسینی: «ایمنی و مسائل زیست محیطی، مدیریت سوانح و خودامدادی محله ای»

همایش علمی –کاربردی توسعه ی محله ای-چشم انداز توسعه ی پایدار شهر تهران، تهران،مرکز تحقیقات حوزه ی امور اجتماعتی شهرداری تهران و موسسه ی عالی آموزش و پژوهشی مدیریت و برنامه ریزی، اسفند ۸۳،ص ۷

[۵] . عزیزالله رودینی: فرایند مدریریت امداد و نجات، تهران، موسسه ی آموزش عالی علمی –کاربردی هلال ایران، اسفند ۸۱، ص ۶۶-۶۷

[۶] . فریبرز ناطقی الهی و گوهرتاج فرانه رزاقی : «مدیریت بحران برای کاهش عوارض زمین لرزه در واحد های صنعتی»، مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، جلد چهارم، تدوین مهران تیر و محسن غفوری آشتیانی، تهران، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، اردیبشهت ۷۸، ص ۷۵۶

[۷] . مصطفی و سیروس علیدوستی وعبدالله زندیه :«کاربرد مدیریت بحران درکاهش ضایعات ناشی از زلزله» تهران، مرکز مطالعات مقابله با سوانح طبیعی ایران، مهر ۱۳۷۲، ص ۱۶

[۸] . محسن ابراهیمی و سید عباس جزایری :«طرح جامع مدیریت بحران کشور جمهوری اسلامی ایران»، مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهدنسی زلزله، جلد دوم، تدوین محسن غفوری آشتیانی و فریبرز ناطقی الهی ، تهران، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهدسی زلزله ، اردیبشهت ۷۴، ص ۱۵۸۰

[۹] . فریبرز ناطقی الهی: «مدیریت بحران زمین لرزه ابرشهرها با رویکرد به برنامه ی مدیریت بحران زمین لرزه شهر تهران»، تهران، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ، ۱۳۷۹،ص ۱۰

[۱۰] . . فریبرز ناطقی الهی: «مدیریت بحران زمین لرزه ابرشهرها با رویکرد به برنامه ی مدیریت بحران زمین لرزه شهر تهران»، تهران، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ، ۱۳۷۹،ص ۱۲۹

[۱۱] . فریبرز ناطقی الهی: «مدیریت بحران زمین لرزه ابرشهرها با رویکرد به برنامه ی مدیریت بحران زمین لرزه شهر تهران»، تهران، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ، ۱۳۷۹،ص ۹

[۱۲]  . سید محمد مهدی کلانتریان «زلزله و نقش نیروهای نظامی» فصل نامه فرآماد، سال پنجم، شماره ۱۵، ص ۶۵

[۱۳]. ملیحه حمیدی : «نقش برنامه ریزی و طراحی شهری درکاهش خطرات و مدریت بحران» مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، جلد دوم، تدوین محسن غفوری آشتیانی و فریبرز ناطقی الهی، تهران، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی ومهندسی زلزله، اردیبهشت ۷۴، ص ۱۶۵۳

[۱۴] .Magnitode

[15] . Intensity

[16] . مصطفی کاظمی و سیروس علیدوستی وعبدالله زندیه: «کاربرد مدیریت بحران درکاهش ضایعات ناشی از زلزه »تهران، مرکز مطالعات مقابله با سوانح طبیعی ایران ، مهر ۱۳۷۲

[۱۷] . فریبرز ناطقی الهی: «مدیریت بحران زمین لرزه ابرشهرها با رویکرد به برنامه ی مدیریت بحران زمین لرزه شهر تهران»، تهران، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ، ۱۳۷۹،ص ۴۴

100,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله مدیریت بحران
 • مقاله مدیریت بحران
 • مقاله مدیریت در بحران
 • تحقیق چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران
 • پایان نامه مدیریت بحران
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۲ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.