مقاله برآورد تاثیر مرگ ومیر های ناشی از سوانح و تصادفات رانندگی روی امید به زندگی در بدو تولد و بار اقتصادی ناشی از آن


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله برآورد تاثیر مرگ ومیر های ناشی از سوانح و تصادفات رانندگی روی امید به زندگی در بدو تولد و بار اقتصادی ناشی از آن   مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۲  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله برآورد تاثیر مرگ ومیر های ناشی از سوانح و تصادفات رانندگی روی امید به زندگی در بدو تولد و بار اقتصادی ناشی از آن   نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مقدمه ۴
اهمیت پژوهش ۶
اهداف پژوهش ۸
۴-۱- ادبیات موضوع ۸
چارچوب نظری ۱۲
تئوری انتقال جمعیتی ۱۲
تئوری انتقال اپیدمیولوژیکی ۱۳
روش تحقیق ۱۴
نتایج تحقیق ۱۵
جدول عمر مردان ایران در سال۱۳۸۱ ۱۵
جدول عمر زنان ایران در سال۱۳۸۱ ۱۷
جدول عمرمردان کشور در سال ۱۳۸۱ بدون مرگ ومیر ناشی از سوانح وتصادفات رانندگی ۱۸
جدول عمرزنان کشور در سال ۱۳۸۱ بدون مرگ ومیر ناشی از سوانح وتصادفات رانندگی ۲۰
تعداد سالهای عمر از دست رفتة ناشی از سوانح وتصادفات رانندگی درسال۱۳۸۱ ۲۱
۱-۹-۴- بار اقتصادی مرگ ومیرهای ناشی از سوانح وتصادفات رانندگی در سال۱۳۸۱ ۲۳
خلاصه ونتیجه گیری ۲۶
فهرست منابع ۲۹
منابع فارسی ۲۹
منابع لاتین ۳۱

 

 

فهرست منابع

منابع فارسی

    

–        پولارد،اچ ودیگران،روشهای تحلیل جمعیت،ترجمةهما آقا ودیگران،انتشارات دانشگاه شیراز،۱۳۷۶٫

–        حسینی،حاتم،جمعیت،جمعیت شناسی وتنظیم خانواده،انتشارات  فن آوران،همدان،مهر۱۳۷۹٫

–        سرایی ،حسن ،روشهای مقدماتی تحلیل جمعیت باتاکید بر باروری ومرگ و میر ،انتشارات دانشگاه تهران،۱۳۸۱٫

–        سالنامه آماری،آمار مرگ ومیر وعلل مربوطه،وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی،معاونت تحقیقات وفناوری، دفتر توسعه وهماهنگی نظام آماری.

–     سیف اللهی،حجت الله،بررسی علل مرگ ومیربرحسب سن در تهران ، فصلنامة جمعیت،شماره۸ و۹،صص۴۲الی۶۲،تابستان وپاییز۱۳۷۳٫

–        زنجانی، حبیب الله،تحلیل جمعیت شناختی،انتشارات سمت ،تهران۱۳۷۶٫

–        مرادی سعدالله وطغرایی،زهره،بررسی وتحلیل آمار مرگ ومیرناشی از تصادف وسایل نقلیه درکشور ، فصلنامة جمعیت،شماره۳۳و۳۴صص۱۴۵الی۱۵۹، پاییزوزمستان۱۳۷۹٫

–        نقوی،محسن،سیمای مرگ در ده استان کشور،وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی،انتشارات دفتر نمایندگی سازمان جهانی بهداشت درجمهوری اسلامی ایران،دی ماه۱۳۷۹٫

–        نقوی،محسن،اکبری، محمد اسماعیل،همه گیرشناسی آسیبهای ناشی از علل خارجی(حوادث)در جمهوری اسلامی ایران، وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی،انتشارات فکرت،تهران۱۳۸۱٫


منابع لاتین

-H.Soori & M.Naghavi,Deaths from unintentional injuries in rural areas of the Islamic Republic of Iran.

-Horiuchi, shiro , United Nations(1999) ,Helth and Mortality Issuse of Global Concern, epidemiological tranzition in developed countries;past,present and future,pp54-71 New York.

-Sethi,Dinesh&Zwi,Anthony , United Nations(1999) ,Helth and Mortality Issuse of Global Concern, epidemiological tranzition in developed countries;past,present and future,pp212-441        New York.

– Peck,Raymond .C&Healey,Erin.j,Accident Costs and Benefit Cost Analysis,www.dmv.ca.gav

– Peden,Margie &et all(2004),Wrld report on road traffic injry prevention,WHO,Geneva.

-The World Helth report 2002:Reducing Risks,Promoting Helthy Life,Geneva2002.

-United Nations(1999) ,Helth and Mortality Issuse of Global Concern,New York.

-Weeks,Jhon.r(1999),Population,An introduction to concepts and issues ,Wadsworth.

 

مقدمه

افزایش شتابان تعداد تصادفات رانندگی ومتعاقباً افزایش مرگ ومیر ناشی از این سوانح وتصادفات درسالهای اخیر،توجه بسیاری از مسئولین وبرنامه ریزان کشور را به خود معطوف کرده است.نرخ رشد تصادفات رانندگی و مرگ ومیر ناشی از این سوانح وتصادفات درسالهای اخیربه طور فاجعه آمیزی افزایش یافته وباعث صدمات ولطمات جبران ناپذیری بر مناسبات اقتصادی واجتماعی کشورشده است.

مرگ ومیرهای ناشی ازسوانح وتصادفات رانندگی در سالهای اخیرباتوجه به ابعاد وسیع مسئله چندان که باید مورد توجه قرارنگرفته است وتا کنون برآورددقیقی در مورد هزینه های اقتصادی مرگ ومیرهای ناشی ازسوانح وتصادفات رانندگی نشده است.با توجه به آثار منفی که این مرگ ومیرها در بلند مدت می تواند بر اقتصاد کشور به جای گذارد لزوم کنترل این مرگ ومیرها نیز ضرورت پیدا خواهدکردوبرای  شفاف ترشدن بعدفاجعه آگاهی از بار اقتصادی این مرگ ومیرها برپیکرة اقتصادی کشور ضرورتی انکار ناپذیر خواهد داشت.تحقیق حاضر تلاشی است در جهت رسیدن به این اهداف وبرآورد بار اقتصادی مرگ ومیرهای ناشی ازسوانح وتصادفات رانندگی در سال ۱۳۸۱٫

سوانح وحوادث رانندگی تهدیدی جدی برای سلامتی انسانها در سراسر دنیامی باشد.در کشورهای  توسعه یافتة صنعتی راهکارهای مقابله با سوانح وحوادث با دقت وحساسیت بررسی شده است ولی در کشورهای درحال توسعه اینگونه نیست (Soori&Nagavi,p:1).

          امید به زندگی در بدوتولد یکی از شاخص های توسعه یافتگی کشورها به شمار می آید و یکی از اهداف برنامه ریزان برای توسعه, افزایش امید به زندگی در بدو تولد است. شاخص های تعیین کننده امید به زندگی دربدو تولد , میزان های مرگ‌ و میر ویژه سنی می باشد. هر چه میزان‌های مرگ‌ و میر در سنین پایین مخصوصاً سنین زیر ۵ سال کمتر باشد امید به زندگی روبه فزونی خواهد گذاشت و مرگ‌و میر در سنین ۵ سال در کشور ما تا حد زیادی تحت کنترل درآمده  است, اما هنوز فاصله زیادی با کشورهای توسعه یافته دارد. عامل مهم دیگری که امید به زندگی را تحت تاثیر قرار می دهد مرگ‌ و میر جوانان و افراد میانسال است. با توجه به اینکه مرگ‌ومیرهای ناشی ازسوانح و تصادفات رانندگی بیشتر سنین میانی و پایین را تحت تاثیر قرار می دهند, تاثیر منفی این مرگ‌ومیرهای روی امید زندگی در بدو تولدودر نتیجه روی اقتصاد وجامعه اجتناب ناپذیر خواهد بود.

 

 اهمیت پژوهش:

          واقعة مرگ ومیر در سنین متفاوت از اهمیت زیادی برخوردار است وآگاهی ازشاخصهای مربوط به آن برای برنامه ریزان کشور ضرورتی انکار ناپذیر دارد.امروزه‌ سلامت‌ محور توسعه‌ پایدار محسوب‌ می‌شود و سرمایه‌گذاری‌ در بخش‌ سلامت‌ سریعترین‌ و آسانترین‌ راه‌ برای‌ کاهش‌ فقر در جامعه‌ محسوب‌ می‌شود.

امروزه توجه خیلی کمی به هزاران زندگی که دراثر تصادفات، بی رحمانه از دست می رود می شود. جامعة بهداشت عمومی، تصادفات رانندگی را به عنوان یک علت اصلی برای از دست دادن زندگی بارورومولدوهمچنین یک علت برای هزینه های بالای مراقبتهای بهداشتی ودرجه زیادی ازناتوانی جسمی می داند.از نظر تاریخی نیز به علت داشتن علل متنوع، از تصادفات به عنوان یک مسئلة مهم بهداشت عمومی غفلت شده است وجوامع وحکومتها این علل را به عنوان علل قابل قبول برای مداخلات بهداشتی درک نکرده اندوبه این مسئله که از طریق تلاشهای سازمان یافته در یک جامعه می توان از این آسیبها جلوگیری کرد به شکل محدودی مورد توجه قرار گرفته است.تحلیلهای اخیر در ارتباط با انتقال جمعیتی وانتقال اپیدمیولوژیکی ومطالعات انجام شده از جمله مطالعات بانک جهانی[۱] وسازمان بهداشت جهانی[۲](WHO)علل آسیبها وصدمات را در سطح ملی وجهانی تا حدودی برجسته کرده اندولی به علل کلیدی این مسائل کمترتوجه شده است Sethi&Zwi,p:412) (.

 با توجه به تاثیر زیاد مرگ‌ومیر های ناشی ازسوانح و تصادفات رانندگی  روی شاخص‌های مرگ‌ومیر بخصوص امید به زندگی در بدو تولدواقتصاد کشور و عدم توجه به این مرگ‌ومیرها, لزوم توجه به آثار این مرگ‌ ومیرها ضروری است. کاهش امید به زندگی آثار اقتصادی و اجتماعی سوئی برای جامعه به ارمغان می‌آورد . نکته مهم  این است که این مرگ ومیرها بیشتر جنس مذکر وسنین پائین راکه قشر فعال جامعه محسوب می شوند تحت الشعاع قرار می دهد وکنترل وبه حداقل رساندن این  مرگها آثار اقتصادی – اجتماعی وجمعیتی مثبتی خواهد داشت.آگاهی ازمیزان تاثیر این مرگ ومیرها روی امید به زندگی در بدو تولدومحاسبه نفر سالهای عمر از دست رفته ناشی از این مرگ ومیرها به پژوهشگران وبرنامه ریزان کمک خواهد کرد تابا دید باز تری به عواقب اقتصادی- اجتماعی این مرگ ومیرها بنگرند.

 

 

 اهداف پژوهش:

        هدف کلی پژوهش برآورد تاثیر مرگ و میرهای  ناشی از سوانح وتصادفات رانندگی روی امید به زندگی در بدو تولدومحاسبه بار اقتصادی ناشی ازاین مرگ ومیرها در سال۱۳۸۱ است.

۴-۱- ادبیات موضوع

درمجموع در سال۱۹۹۰ تعداد۹۶۱۱۰۰۰سال به دلیل مرگهای زود هنگام در ایالات متحدة آمریکا از دست رفته است.بیشترین تعداد سالهای از دست رفته مربوط به سرطان، خودکشی ودیگرکشی، بیماریهای قلبی وتصادفات رانندگیبوده است. تصادفات رانندگی با۱۳۴۰۰۰۰سال عمر تلف شده، رتبة چهارم را به خود اختصاص داده است.این تعداد سالهای عمر از دست رفته ۹۴/۱۳ درصد کل سالهای عمر از دست رفته در اثر مرگ ومیرهای زود هنگام می باشد.

به گزارش سازمان جهانی بهداشت (WHO)، در سال۱۹۹۸ در سطح جهان، در اثر صدمات ناشی از سوانح وتصادفات رانندگی۳۸۸۴۸۶۲۵ نفرسال عمر توأم با معلولیت وناتوانی جسمانی[۳](DALY) داشته ایم. در سال۱۹۹۸ نهمین علت از دست رفتن سالهای عمر،معلولیت وناتوانی جسمانی در اثر صدمات ناشی از سوانح وتصادفات رانندگی بوده است. سازمان جهانی بهداشت پیش بینی کرده است که در سال۲۰۲۰ تعداد سالهای توأم با معلولیت وناتوانی جسمانی به علت صدمات ناشی از سوانح وتصادفات رانندگی از رتبه نهم به رتبه سوم خواهد رسید. به گزارش سال۲۰۰۳ سازمان جهانی بهداشت از نظر اقتصادی صدمات ناشی از سوانح وتصادفات رانندگی  در                                               کشورهای با درآمد پایین یک درصد، کشورهای بادرآمدمتوسط۵/۱درصدودرکشورهایبادرآمدبالا۲درصدتولیدناخالص داخلی[۴](GNP) این کشورها است.

براساس برآوردهای سازمان جهانی بهداشت هزینه های مستقیم سوانح وتصادفات رانندگی حدود۵۱۸ ملیارد دلار در سال می باشد.ازاین مقدار۶۵ملیارددلار مربوط به کشورهای بادرآمد پایین است.

نتایج برآوردها نشان می دهد که هزینه های سالانه سوانح وتصادفات رانندگی در اتحادیه اروپا ۱۸۰ملیارد یورو معادل۲۰۷ ملیارد دلار می باشد.این هزینه ها به روش فراگیر محاسبه شده اند ، دراین روش تمام هزینه های مستقیم وغیر مستقیم سوانح وتصادفات رانندگی درنظر گرفته شده است(Peden & et all p:6).

برآورد دیگری در ایالات متحده امریکابرای سال۲۰۰۰ انجام شده که نشان می دهد هزینه های سوانح وتصادفات رانندگی حدود۲۳۰ ملیارد دلار درسال می باشد. این برآورد به روش تولید از دست رفته انجام شده است. (Peden & et all p:6).

به گزارش سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۰۱تعداد ۱۱۹۴۱۱۵ نفر در اثر سوانح وتصادفات رانندگی جان خود را از دست داده اند.در این میان سهم مرگ ومیر ناشی از سوانح وتصادفات رانندگی مردان، ۸۴۸۲۳۴ نفر وسهم مرگ ومیر زنان، ۳۴۵۸۸۱  نفر بوده است.بیشترین تعداد مرگ ومیر ناشی از سوانح وتصادفات رانندگی در این سال۷۰۰۵۶۸ نفر(۵۹ درصدکل مرگ ومیرهای ناشی از سوانح در جهان)در منطقةآسیای جنوب شرقی رخ داده است.میزان مرگ ومیرمردان وزنان در این سال ۱۹۷۵/۰ درهزار بوده است.میزان مرگ ومیر مردان ۲۷۸۵/۰ درهزار ومیزان مرگ ومیر زنان ۱۱۵۳/۰ در هزار بوده است.

میزان مرگ ومیر ناشی از سوانح وتصادفات رانندگی در ایران در سال۱۳۸۱ برابر با۳۳۲۲/۰ در هزار بوده است این رقم برای مردان۵۳۲۹/۰ در هزار وبرای زنان۱۲۵۹/۰ درهزار بوده است. مقایسة میزانهای مرگ ومیر ناشی از سوانح وتصادفات رانندگی درسال۱۳۸۱کشور با مناطق مختلف جهان در سال۲۰۰۱ نشان می دهدکه میزانهای مرگ ومیر ناشی از سوانح وتصادفات رانندگی و تفاوت این میزانهای مرگ ومیر بین مردان وزنان کشور، بیشتر ازمیزانهای مرگ ومیر مربوط به کل جهان وتقسیم بندیهای مختلف جهان،به استثنای منطقة آسیای جنوب شرقی بوده است.

          به گزارش سازمان پزشکی قانونی کشور در سال۱۳۷۸تعداد۱۵۰۴۵ نفر براثر تصادفات رانندگی جان خود را از دست داده اند. به گزارش همین سازمان تعداد مرگ ومیر ناشی از تصادفات رانندگی در سال۱۳۸۱ به۲۱۸۷۳ نفر رسیده است. این تعداد مرگ ومیر ۷/۵درصد کل مرگ ومیرهای کشور راتشکیل می دهد.توزیع سنی وجنسی مرگ ومیر ناشی از تصادفات رانندگی در ایران در سال ۱۳۸۱ در جدول۱ نشان داده شده است.


[۱]World Bank

[2]World Health Orgnization

[3] Disability Adjusted Life Years

[4] Gross National Production

30,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر
 • برچسب ها : , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   سه شنبه, ۳ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.