مقاله برخی خواص فیزیکی و مکانیکی فندق و مغز آن


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله برخی خواص فیزیکی و مکانیکی فندق و مغز آن مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۲  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله برخی خواص فیزیکی و مکانیکی فندق و مغز آن نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

چکیده. ۱

مقدمه. ۲

مواد و روش‌ها ۴

خواص فیزیکی.. ۵

خواص مکانیکی.. ۶

نتایج و بحث.. ۷

نتیجه‌گیری.. ۱۶

منابع.. ۱۸

 منابع

ایمان‌مهر، ع.، قبادیان، ب.، مینایی، س. و فردمال، ج. ۱۳۸۵٫ تعیین برخی خواص فیزیکی دانة کلزا (واریتة لیکورد). مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی، جلد ۷، شماره۲۹، ۱۱۹-۱۲۸٫
برگونیو، اف.، ای. ژرمن و ژ. پ. ساراکویین. ۱۳۷۷٫ فندق، کشت و تولید. مترجم محمود درویشیان. انتشارات فنی ایران. تهران. ۱۷۶ ص.
مدیریت ترویج و مشارکت مردمی و مدیریت رزاعت و باغبانی استان قزوین. ۱۳۸۰٫ فندق. تهران: نشر و تصویر.

‌یزدی‌صمدی، ب.، عبدالمجیدی، ر.، و ولی‌زاده، م. ۱۳۷۶٫ طرح‌های آماری در پژوهش‌های کشاورزی. مؤسسة انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.

ASAE. 1998. ASAE Standard: ASAE S401.1. Compression tests of food materials of convex shape. American Society of Agriculturual Engineers, St. Joseph, Michigan49085.
Amin, M. N., Hossain, M. A., & Roy, K. C. (2004). Effects of moisture content on some physical properties of lentil seeds. Journal of Food Engineering, 65, 83–۸۷٫
Aydin, C. (2002). Physical properties of hazelnuts. Biosystems Engineering, 82(3), 297-303.
Aydin, C. (2003). Physical properties of almond nut and kernel. Journal of Food Engineering, 60, 315–۳۲۰٫
Balasubramanian, D. (2001). Physical properties of raw cashew nut. J. Agric. Engng Res., 78 (3), 291-297.
Guner, M.; Dursun, E. & II.G. Dursun. (2003). Mechanical behaviour of hazelnut under compression loading. Biosystems Engineering, 85(4), 485–۴۹۱٫
Kashaninejad, M., Mortazavi, A., Safekordi, A., & Tabil, L. G. (2006). Some physical properties of pistachio (Pistacia vera L.) nut and its kernel. Journal of Food Engineering, 72, 30–۳۸٫
Kingsly, A. R. P., Singh, D. B., Manikantan, M. R., & Jain, R. K. (2006). Moisture dependent physical properties of dried pomegranate seeds (Anardana). Journal of Food Engineering, 75, 492–۴۹۶٫
Konak, M., Carman, K., & Aydin, C. (2002). Physical properties of chick pea seeds. Biosystems Engineering, 82(1), 73–۷۸٫
Mohsenin N. N. (1986). Physical properties of plant and animal materials. (2nd Ed.), New York: Gordon & Breach Science Publishers.
Mwithiga, G. & Sifuna, M. M. (2006). Effect of moisture content on the physical properties of three varieties of sorghum seeds. Journal of Food Engineering, 75, 480–۴۸۶٫
Nimkar, P. M. & Chattopadhyay, P. K. (2001). Some physical properties of green gram. J. Agric. Engng. Res., 80 (2), 183-189.
Ozdemir, F. & Akinci, I. (2004). Physical and nutritional properties of four major commercial Turkish hazelnut varieties. Journal of Food Engineering, 63 (3), 341–۳۴۷٫
Pliestic, S., Dobricevic, N., Filipovic, D., & Gospodaric, Z. (2006). Physical properties of filbert nut and kernel. Biosystems Engineering, 93(2), 173–۱۷۸٫
Razavi, Seyed M. A., Emadzadeh, B., Rafe, A., & Mohammad Amini, A. (2007a). The physical properties of pistachio nut and its kernel as a function of moisture content and variety: Part I. Geometrical properties. Journal of Food Engineering, 81, 209–۲۱۷
Razavi, Seyed M. A., Emadzadeh, B., Rafe, A., & Mohammad Amini, A. (2007b). The physical properties of pistachio nut and its kernel as a function of moisture content and variety: Part II. Gravimetrical properties. Journal of Food Engineering, 81, 218–۲۲۵٫
Razavi, Seyed M. A., Emadzadeh, B., Rafe, A., & Mohammad Amini, A. (2007c). The physical properties of pistachio nut and its kernel as a function of moisture content and variety: Part III: Frictional properties. Journal of Food Engineering, 81, 226–۲۳۵٫
Sahoo, P. K. & Srivastava, A. P. (2002). Physical properties of okra seed. Biosystems Engineering, 83 (4), 441–۴۴۸٫

 چکیده

      در این تحقیق تعدادی از خواص فیزیکی دانه و مغز فندق رقم محلی قزوینی، به صورت تابعی از رطوبت در محدودة ۵% تا ۲۰% بر پایة تر اندازه‌گیری و ارزیابی گردید. خواص فیزیکی دانه و مغز فندق شامل ویژگی‌های ابعادی (طول، عرض و ضخامت)، وزن و خواص هندسی (قطر متوسط هندسی، حجم، مساحت سطح رویه و سطح مقطع) با افزایش رطوبت، افزایش می‌یافت. افزایش رطوبت موجب کاهش کُرویت دانه و مغز فندق گردید. مقادیر متوسط طول، عرض (پهنا) و ضخامت (ارتفاع)، قطر متوسط هندسی، وزن، حجم، مساحت سطح رویه، مساحت سطح مقطع و کُرویت دانة فندق در رطوبت ۵% بر پایه تر به ترتیب عبارت بودند از، ۹۲/۱۶، ۵۱/۱۷، ۳۳/۱۵، ۵۵/۱۶ میلی‌متر، ۹۵/۱ گرم، ۳cm 40/2، ۲cm 63/8، ۲cm 16/2 و ۵۲/۹۳%، همچنین مقادیر متناظر برای مغز فندق به صورت ۵۵/۱۳، ۵۹/۱۳، ۸۹/۱۱، ۰۰/۱۳ میلی‌متر، ۹۲/۰ گرم، ۳cm 16/1، ۲cm 02/5، ۲cm 26/1 و ۸۵/۹۲% بود. درصد نسبت پوست دانة فندق ۸۱/۵۲% ارزیابی گردید. برای تعیین خواص مکانیکی، دانه و مغز فندق بین دو صفحه تختِ موازی بارگذاری شدند و مقادیر نیروی شکست و تغییر شکل ویژه برای شروع گسیختگی پوست و مغز تعیین شدند. آزمایش‌ها برای فندق در دو سطح ۵% و ۱۰% بر پایه تر، و برای مغز در سطح رطوبت ۵% بر پایه تر و در سه جهت بارگذاری در امتداد محورهای X، Y و Z انجام گرفت. نتایج نشان داد که رطوبت و جهت بارگذاری، نیروی شکست و تغییرشکل ویژه تا گسیختگی دانه فندق را بطور معنی‌داری (P<0.01) تحت تأثیر قرار می‌دهد. با افزایش رطوبت نیروی شکست دانه کاهش می‌یافت، در حالی که تغییر شکل ویژه شکست افزایش می‌یابد. بیشترین نیروی شکست دانه و مغز فندق به ترتیب در جهت بارگذاری در امتداد محور xها و zها بود. متوسط نیروی شکست دانه فندق در سه جهت بارگذاری به طور قابل ملاحظه‌ای بیشتر از مقدار آن برای مغز فندق بود.

 کلیدواژه: خواص فیزیکی، خواص مکانیکی، نیروی شکست، فندق، مغز فندق

مقدمه

فندق یکی از محصولات باغبانی ــ خشکباری است که ارزش غذایی بالایی در تغذیه انسان دارد. ضمناً این محصول ارزش صادراتی بالایی دارد، به همین دلیل توّجه به توسعه و بهبود روند تولید و فرآوری آن از اهمّیت خاصی برخوردار است. کشور ایران پس از کشورهای ترکیه، ایتالیا، اسپانیا و آمریکا رتبه پنجم جهانی تولید فندق در دنیا را دارا است. عمده صادرات این محصول به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس بوده است. از محل‌های عمده تولید فندق منطقه الموت واقع در شمال استان قزوین و رشته کوه‌های البرز است. با توّجه به استعداد منطقه، امکان توسعه سطح زیر کشت این محصول و نیز ایجاد صنایع غذایی وابسته، سیستم‌های فر‌آوری و بسته‌بندی به منظور ورود به بازارهای جهانی را دارد [۳]. از این‌رو، جهت توفیق در تولید و توسعه سطح زیر کشت این محصول توّجه به ایجاد دستگاه‌های فرآوری مناسب جهت عرضة محصول مرغوب و با کیفیت بالا اجتناب ناپذیر است [۲].

تعیین خواص فیزیکی و مکانیکی محصولات کشاورزی به عنوان مبنایی برای طراحی و ساخت ماشین‌ها و تجهیزات انتقال، درجه‌بندی و فرآوری محصولات کشاورزی همیشه مورد توّجه بوده است. اصولاً طراحی ماشین‌های کشاورزی بدون توّجه به این پارامترها ناقص و منجر به نتایج ضعیف خواهد گردید. بعضی از خواص فیزیکی وابسته به رطوبت مواد کشاورزی عبارتند از شکل، اندازه (ابعاد)، جرم، چگالی توده، چگالی حقیقی، تخلخل و ضریب اصطکاک روی سطوح مختلف [۱۴]. تحقیقات زیادی در دنیا در زمینه تعیین خواص بیومکانیک محصولات مختلف کشاورزی صورت گرفته است. از جمله این محصولات می‌توان به دانه سورگوم، دانه انار، نخود، نخود سبز، عدس، دانه بامیه، دانه کلزا، بلارد[۱]، بادام و مغز آن، پسته و مغزش اشاره نمود [۱۵، ۱۲، ۱۳، ۱۶، ۶، ۲۲، ۱، ۹، ۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱ و ۱۱]. کلیة مطالعات فوق نشان داده‌اند که خواص فیزیکی بشدت تحت تأثیر رطوبت محصول بوده‌اند.

در رابطه با فندق چندین تحقیق برای تعیین خواص فیزیکی و مکانیکی انجام شده است. آیدین[۲] (۲۰۰۲) مقادیر خواص فیزیکی (خصوصیات ابعادی و شکلی، چگالی‌ها و تخلخل)، ضریب اصطکاک، سرعت حد و نیروی شکستن فندق و مغز فندق رقم Tombul ترکیه که از تولیدکنندگان عمدة تولید فندق است را در سه سطح رطوبت ۳%، ۹ و ۲۰% بر پایة تر تعیین کردند [۷].

گونر[۳] و همکاران (۲۰۰۳) رفتار مکانیکی فندق و مغز آن را تحت بارگذاری فشاری بین دو صفحة تخت بررسی کردند. آنان در این تحقیق پارامترهای نیرو، تغییرشکل نسبی در نقطة شکست و انرژی شکست را در سه محور بارگذاری X، Y و Z مطابق شکل ۱ مطالعه کردند. نتایج آزمون مکانیکی نشان داد که رفتار مکانیکی فندق در بارگذاری در امتداد محور X و Y به رطوبت بستگی داشت، در صورتی‌که در امتداد محور Z ارتباط معنی‌داری با رطوبت نشان نداد. آنان همچنین گزارش کردند که تغییرشکل تا نقطة شکست و انرژی شکست پوسته عموماً با افزایش رطوبت افزایش می‌یافت، در حالی‌که نیروی شکست با افزایش رطوبت، کاهش معنی‌داری نشان داد. بررسی نتایج خواص فیزیکی نشان داد که ارقام مختلف با هم اختلاف معنی‌داری دارند و مقادیر تعیین شده با نتایج تحقیق آیدین (۲۰۰۲) مطابقت داشته‌اند [۱۰].

اوزدمیر و آکین‌چی[۴] (۲۰۰۴) خواص فیزیکی و غذایی چهار رقم فندق تجاری ترکیه را تعیین و مقایسه نمودند. نتایج تحقیق آنان نشان داد که بطور کلی تمام خواص فیزیکی ارقام مورد مطالعه از نظر آماری با هم متفاوت است [۱۷].

پلیستیچ[۵] و همکاران (۲۰۰۶) خواص فیزیکی و نیروی شکستن فندق و مغز فندق رقم محلی کشور کرواسی را بصورت تابعی از رطوبت در چهار سطح رطوبت در محدودة رطوبت ۲/۶% تا ۷/۲۸% بر پایه تر تعیین کرده و برای آن‌ها روابط رگرسیونی ارائه کردند. نتایج خواص ابعادی فندق رقم مورد مطالعة آنان نشان داد که این رقم بزرگ‌تر از ارقام ترکیه‌ای است که آیدین (۲۰۰۳) تعیین کرده بود. همچنین نتایج خواص ابعادی مغز فندق نشان داد که رقم کشور کرواسی کشیده‌تر و پهن‌تر از ارقام ترکیه‌ای و البته دارای کُرویت کم‌تری است [۱۸].

مواد و روش‌ها

20,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله آجیل و خشکبار
 • مقاله نانو لوله های کربنی و کاربردهایشان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   جمعه, ۳ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.