مقاله بررسى تحقق جرم، از انديشه تا عمل


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله بررسى تحقق جرم، از انديشه تا عمل مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای 34  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله بررسى تحقق جرم، از انديشه تا عمل نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه   1
انديشه مجرمانه   2
مفهوم قصد مجرمانه   3
مفهوم شروع به جرم و شرايط تحقق آن   4
شروع به جرم در حقوق جزاى اسلام   5
جرم عقيم   6
جرم محال   8
جرم محال در قوانين و رويه‏ هاى قضايى   8
شرايط تحقق شروع به جرم در قانون مجازات اسلامى   11
الف . قصد ارتكاب جرم   12
ب . شروع به اجرا   12
ج . عدم وقوع جرم موردنظر   13
د . جرم بودن اقدامات انجام گرفته   17
نتيجه‏ گيرى   25
منابع:   28

مقدمه

كسى كه قصد ارتكاب جرمى را دارد، از لحظه انديشه ارتكاب جرم در ذهن تا تحقق فعل مجرمانه در خارج، مراحلى را طى مى‏كند كه از نظر حقوق‏دانان پيشين، اصطلاحا «راه جرم‏» و از ديدگاه علماى كنونى حقوق جزا، مراحل مختلف عمل مجرمانه ناميده مى‏شود . اين مراحل را برخى از حقوق‏دانان، چهار مرحله ذكر كرده‏اند: 1 . انديشه مجرمانه يا قصد ارتكاب جرم; 2 . انجام عمليات مقدماتى; 3 . شروع به اجرا; 4 . انجام كامل جرم .

امروزه حقوق جزاى بيش‏تر كشورهاى دنيا بر خلاف گذشته، صرفا در قبال ارتكاب و تحقق عمل مجرمانه عكس العمل نشان نمى‏دهد، بلكه نسبت‏به شروع ارتكاب جرم يا اقدامات مجرمانه بى‏نتيجه (جرم عقيم و جرم محال) به علت اين‏كه اعمال مذكور، برخلاف نظم عمومى جامعه و يا بيانگر حالت ارتكاب جرم است، درصدد مجازات متناسب برآمده است .


انديشه مجرمانه

بررسى تاريخى و تحولات حقوقى جزا در جوامع اروپايى مؤيد آن است كه در حقوق جزايى قديم، تعداد جرايم نسبت‏به امروز، بسيار محدود و اغلب كلى و گسترده بود . تا قرن دوازدهم اصولا به عنصر روانى (معنوى) در ارتكاب جرم توجهى نمى‏شد . بعدها با گسترش اجتماعات و توسعه روابط انسانى و متحول شدن حقوق جزا، تدريجا جرايمى كه به عنوان جرم تلقى مى‏شد، گسترش يافت . در اواخر قرن دوازدهم، در اين مهم كه نتيجه آن عمدتا توجه به عنصر مادى و نتايج عمل بود، تحول چشم‏گيرى رخ داد و از اين پس، انسان به عنوان عامل اخلاقى مسؤول به حساب آمد . (1)

بنابراين، در بررسى و قضاوت نسبت‏به يك عمل مجرمانه، انسان نه فقط به دليل نتايج عمل مادى خويش، بلكه با توجه به حالت ذهنى در مرحله ارتكاب عمل مجرمانه مورد توجه قرار گرفت . با پيدايش مكاتب نوين و تشريح و تبيين نظريات جديد در حقوق جزا، امروزه برخلاف گذشته، تنها تحقق عمل مجرمانه نيست كه مورد توجه قرار مى‏گيرد، بلكه حقوق جزا با توجه به برخى از اهداف خود مانند حفظ نظم عمومى و پيش‏گيرى از وقوع جرم، خود را موظف به عكس‏العمل نسبت‏به اقدامات مجرمانه ناقص و حتى بى‏نتيجه مى‏داند . در اين‏جاست كه وجود يا فقدان انديشه مجرمانه، در تحليل و بررسى هر يك از مراحل مختلف جرم داراى نقشى برجسته است . حقوق جزايى اسلام، اصل قانونى مجرم و مجازات و شخصى بودن كيفرها را تبيين و مسؤوليت جزايى را ويژه انسان مكلف (بالغ، عاقل و مختار) قرار داده و كودك و ديوانه و هر انسان مسلوب‏الاختيار و فاقد قصد و اختيار را عارى از مسؤوليت جزايى شناخته است . (2)


مفهوم قصد مجرمانه

براى تحقق جرم، عنصر روانى لازم است . به اين عنصر روانى در جرايم عمدى، «قصد مجرمانه‏» اطلاق مى‏شود كه به نظر برخى حقوق‏دانان، مترادف با «سوء نيت‏» است . بين تصوير جرم در ذهن و قصد ارتكاب آن، بايد تفاوت قايل شد; از آن‏جايى كه انسان قادر نيست‏بر ادراكات و تصويرهايى كه در آيينه فكر و انديشه او نقش مى‏بندد تسلط داشته باشد، تصور و قصد جرم بذاته قابل سرزنش و ملامت نيست . (3)

قصد مجرمانه يا سوء نيت در قانون تعريف نشده است و مقنن در متون قانونى با استفاده از عباراتى همچون: قصد سرقت، قصد اضرار، قصد استفاده نامشروع، عالما، عامدا و امثال آن داشتن قصد مجرمانه را در ارتكاب جرم عمدى مورد تاكيد قرار داده است . براى تبيين مفهوم قصد مجرمانه در ابتدا لازم است مفهوم اراده روشن شود . اراده، يعنى خواستن; اراده ارتكاب عمل مجرمانه، يعنى خواستن انجام آن عمل . وجود اين اراده در تحقق تمام جرايم، اعم از عمدى و غيرعمدى، ضرورت دارد . بنابراين، عنصر روانى در واقع عبارت است از:

1 . اراده ارتكاب، به علاوه قصد مجرمانه جرايم عمدى;

2 . اراده ارتكاب، به علاوه خطا در جرايم غيرعمدى . (4)

در اين‏جا، منظور از قصد مجرمانه در ارتكاب جرايم، قصدى است كه توام با اراده و ارتكاب عمل مجرمانه باشد . حقوق‏دانان در تعريف قصد مجرمانه يا سوءنيت، نظرات متفاوتى بيان كرده‏اند; برخى سوء نيت را شناخت نامشروع بودن عمل ارتكابى توسط فاعل جرم دانسته‏اند . (5)

برخى ديگر، با تاكيد بر اين‏كه جهل به قانون رافع مسؤوليت نيست، ضمن انتقاد از اين تعريف، سوء نيت‏يا قصد مجرمانه را به عنوان خواستن و ميل مرتكب در انجام يك عمل مجرمانه و تحقق نتيجه آن تعريف كرده‏اند و سرانجام، برخى قصد مجرمانه را كشش و تمايل به انجام عملى كه قانون آن را نهى كرده دانسته‏اند . (6)

مفهوم شروع به جرم و شرايط تحقق آن

در ارتكاب عمل مجرمانه عمدى، مجرم از لحظه تصميم بر ارتكاب جرم تا زمان تحقق عمل مجرمانه، مراحل ذيل را بايد طى كند: قصد مجرمانه; انجام عمليات مقدماتى; شروع به عمليات اجرايى جرم . عمل مجرمانه و جرم با تحقق هر سه شرط محقق مى‏شود . نظام‏هاى كيفرى مختلف، با توجه به قوانين موضوعه در حمايت از ارزش‏هاى جامعه خود، مرتكب جرم را مشمول مجازات مى‏دانند . در عين حال، ممكن است مجرم بعد از قصد ارتكاب جرم و انجام عمليات مقدماتى و شروع به اجرا، به علت وجود عوامل خارجى غيرارادى موفق به انجام جرم نشود . اين‏جاست كه حقوق جزا درصدد مجازات متناسب با اين‏گونه اعمال شبه مجرمانه برمى‏آيد . بنابراين، شروع به جرم به اعمالى گفته مى‏شود كه وجود قصد مجرمانه در تعقيب و تكميل جرم به ترتيبى باشد كه اگر در اثناى كار، عامل خارجى دخالت نكند و مانع تحقق جرم نگردد، جرم به صورت كامل انجام گيرد . (7)

به عبارت ديگر، انجام قصد مجرمانه و عمليات مقدماتى و ورود به مرحله اجراى جرم را شروع به جرم گويند، مشروط بر آن‏كه عمل به طور كامل محقق نشود و زير عنوان جرم تام قرار نگيرد . (8)

با توجه به اين تعريف، شرايط تحقق‏شروع به‏جرم‏عبارت‏است‏از: قصد مجرمانه; انجام عمليات مقدماتى; آغاز عمليات اجرايى; عدم انصراف ارادى مرتكب .

شروع به جرم در حقوق جزاى اسلام

در حقوق جزاى اسلام، اصطلاح شروع به جرم وجود ندارد، ولى در برخى جرايم خاص از سوى علما، نظرياتى بيان گرديده كه بيان‏گر مجازات اعمالى است كه در قلمرو شروع به جرم اصطلاحى قرار مى‏گيرد . صاحب جواهر در كتاب حدود، باب سرقت مى‏نويسد: «اگر كسى به قصد سرقت، هتك حرمت نمايد (در يا ديوار محل اشياى محفوظ كسى را بشكافد) و لكن مالى از آن برندارد ولى شخص ديگر محتويات آن را بردارد، دست هيچ كدام به كيفر سرقت قطع نخواهد شد . بديهى است‏بر عمل شخص اول، سرقت صادق نيست و شخص دوم نيز از حرز محل محفوظ چيزى برنداشته است . بر شخص اول واجب مى‏شود آن‏چه را خراب كرده درست كند و بر دومى نيز واجب است مال مسروقه را به صاحبش برگرداند . حال اگر اين دو نفر، براى‏مثال، درمورد شكافتن ديوار يا شكستن صندوق با يكديگر همكارى كنند ولى فقط يكى از آن‏دو نفر محتواى آن را بردارد، تنها او سرقت كرده است; چون او مال را پس از هتك حرز، از مرز بيرون آورده است . اما نفر دوم به كيفر سرقت مجازات نمى‏شود; زيرا اگرچه به گناه آغاز كرده ولى گناه را انجام نداده است . (9)

برخى از حقوق‏دانان باتجزيه و تحليل شروع به جرم اصطلاحى، و تطبيق آن با قواعد حقوق جزاى اسلامى تاكيد كرده‏اند شروع به جرم از ديدگاه حقوق‏دانان اسلامى، خود جرم مستقلى بوده و مشمول كيفرهاى نامعين اسلامى تعزيرات قرار مى‏گيرد . از اين منظر، هر عملى كه در شروع به جرم، صورت گرفته و گناه باشد از باب تعزير قابل مجازات است از همين منظر، شروع به جرم اصطلاحى، در حقوق جزاى عرفى، چيزى جز نام‏گذارى به بخشى از كيفرهاى مستوجب تعزيراسلامى نيست . (10)

جرم عقيم

حقوق‏دانان عموما، مفاهيم جرم عقيم و جرم محال را در مبحث‏شروع به جرم مورد بحث و بررسى قرار مى‏دهند . اين امر يا به دليل تشابه اين مفاهيم با مفهوم شروع به جرم اصطلاحى و يا به دليل قابل مجازات دانستن چنين اقدام بى‏نتيجه‏اى، در قالب شروع به جرم قرار مى‏گيرد . ولى واقعيت اين است كه هر كدام از اين اقدامات بى‏نتيجه، داراى مفهوم مستقل و مجزا از مفهوم شروع به جرم مى‏باشد:

جرم عقيم با شروع به جرم از اين جهت مشابهت دارد كه در هر دو مرتكب به مقصود خود نمى‏رسد . وجه افتراق آن‏دو اين است كه در شروع به جرم، فرد مرتكب عمليات اجرايى را آغاز كرده، ولى به علت مانع خارجى غير ارادى عمليات او متوقف و به نتيجه نرسيده است، در حالى كه، در جرم عقيم، فاعل تمام عمليات اجرايى جرم موردنظر را انجام داده و علت عدم موفقيت او در رسيدن به هدف، معلول مقتضياتى خارج از اراده او و مانند عدم مهارت و . . . مى‏باشد . به عبارت ديگر، شروع به جرم، در مراحل ارتكاب جرم، يك جرم ناقص محسوب مى‏شود و در آن فقط يك عمل اجرايى آغاز شده است، در حالى كه جرم عقيم از اين لحاظ همانند يك جرم انجام يافته است . در حقوق جزاى فرانسه جرم عقيم همانند شروع به جرم قابل مجازات است . در حقوق جزايى ايران، صراحتا مقرراتى براى مجازات جرم عقيم پيش‏بينى نشده است . بعضى‏ها آن را مشمول ماده 20 قانون جزايى 1304 مى‏دانند . (11)

ماده 20 قانون مجازات عمومى اصلاحى سال 1352 و ماده 15 قانون راجع به قانون مجازات اسلامى 1361 به امكان مجازات عقيم صراحت ندارد . با تصويب ماده 41 قانون مجازات اسلامى و دگرگونى در ماهيت و مفهوم شروع به جرم، برخى از حقوق‏دانان امكان مجازات مرتكبين جرايم عقيم و محال را در قالب شروع به جرم و مفاد مقررات قانون مذكور مطرح كرده‏اند . (12)

جرم محال

در جرم محال نيز مرتكب مسير مجرمانه را طى كرده، ولى به نتيجه مجرمانه نايل نيامده است . در بيان مفهوم محال گفته شده «اين جرم نيز همانند جرم عقيم است زيرا در هر دو اين جرايم، مرتكب داراى قصد مجرمانه بوده و عمليات اجرايى هم صورت گرفته ولى به علت وجود شرايطى در وسايل مورد استفاده و يا هدف جرم، ارتكاب جرم، عملا ناممكن مى‏گردد .» (13) جرم محال با جرم عقيم تفاوت دارد: در جرم عقيم، علت عدم وقوع جرم، عوامل شخصى از قبيل عدم مهارت و عدم دقت مرتكب است و به هر حال، امكان ارتكاب جرم از نظر مادى وجود دارد . در حالى كه در جرم محال به علت‏حالت و خصوصيات موجود در موضوع جرم و يا وسايل به كار رفته، وقوع جرم عملا غيرممكن است .

جرم محال در قوانين و رويه‏ هاى قضايى

35,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی