مقاله بررسى نظریه والزر درباره فلسفه سیاسى اسلامى


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله بررسى نظریه والزر درباره فلسفه سیاسى اسلامى مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۰  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله بررسى نظریه والزر درباره فلسفه سیاسى اسلامى نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

چکیده   ۱
مقدّمه   ۲
فلسفه اسلامى   ۳
فلسفه سیاسى اسلامى   ۵
نتیجه گیرى   ۱۱
پی‌نو‌شت‌ها:   ۱۲
منابع   ۱۶

    منابع

– Al-Farabi, Abu Nasr, On the Perfect State, Revised Text with Introduction, Translation and Commentary by Richard Walzer, Great Books of Islamic World, Revised Edition, 1998.

– Mahdi, Muhsin, “Al-Farabi’s Imperfect State”, Review of Al-Farabi on the Perfect State: Abu Nasr al-Farabi’s Mabadi Ara Ahl al-Madina al-Fadila by Richard Walzer, Journal of the American Oriental Society, v. 110, No. 4, Oct & Dec 1990, p. 691-726.

– _____ , Review of Greek into Arabic: Essays on Islamic Philosophy by Richard Walzer, Journal of Near Eastern Studies, v. 24, No. 1-2, Jan & Apr 1965, p. 126-127.

– Stern, S. M., Albert Hourani and Vivian Brown, eds., Islamic Philosophy and The Classical Tradition, Essays Presented by His Friends and Pupils to Richard Walzer on His Seventieth Birthday, University of South Carolina Press, 1973.

– Strauss, Leo, “Farabi’s Plato” in Louis Ginzberg Jubilee Volume, New York, American Academy for Jewish Research, 1945, p. 357-393.

– _____ , Persecution and the Art of Writing, University of Chicago Press, 1988.

– Walzer, Richard, “A Survey of Work on Medieval Philosophy: 1945-1952”, The Philosophical Quarterly, v. 3, No. 11, Apr 1953, p. 175-181.

– _____ , “Aflatun”, The Encyclopaedia of Islam, WebCD edition, Brill Academic Publishers, 2003.

– _____ , “Aspects of Islamic Political Thought: Al-Farabi and Ibn Xaldun”, Oriens, v. 16, Dec. 31, 1963, p. 40-60.

– _____ , “Islamic Philosophy” in Islamic Philosophy and Theology, ed. by Ian Richard Netton, Routledge, 2007, p. 108-133.

– _____ , “Platonism in Islamic Philosophy”, in Islamic Philosophy and Theology, ed. by Ian Richard Netton, Routledge, 2007, p. 160-174.

– _____ , “The Formation of a Scholar: The Stages on My Way”, British Journal of Middle Eastern Studies, v. 18, No. 2, 1991, p. 159-168.

– _____ , “The Rise of Islamic Philosophy”, Oriens, v. 3. No. 1, Jun. 30, 1950. p. 1-19.

– _____ , Greek into Arabic: Essays on Islamic Philosophy, Harvard University Press, 1962.

چکیده

مقاله حاضر نخستین نوشتارى است که به بررسى نظریه ریچارد والزر درباره فلسفه سیاسى اسلامى مى پردازد. دغدغه اصلى والزر، فهم و تفسیر رابطه میان فلسفه سیاسى اسلامى با فلسفه سیاسى یونانى است. بنابر رهیافت والزر، همه مباحثى که فیلسوفان سیاسى اسلامى (یا به تعبیر وى فیلسوفان سیاسى عرب) تبیین کرده اند، برگرفته از مطالب فیلسوفان سیاسى یونانى است. حتى در صورت عدم یافتن منبع آن مباحث، مى توان فرض کرد که منبع اصلى یونانى، مفقود شده است. این نوع نگاه به فلسفه سیاسى اسلامى، متأثر از همان دیدگاه نادقیق است که فلسفه اسلامى را تقلیدى مى بیند و اساسا براى مسلمانان به لحاظ معرفتى، توانایى پرداختن به فلسفه و فلسفه سیاسى قایل نیست. بنابراین «منبع یابى یونانى»، «عدم تمایز فلسفه اسلامى و فلسفه عربى»، «ارسطوگرایى، افلاطون گرایى و نوافلاطون گرایى» و «تأثیرپذیرى از آموزه هاى یهودى و مسیحى»، عناوین برخى از مباحث والزرند که در این مقاله به بررسى آنها مى پردازیم.

کلیدواژه ها: فلسفه اسلامى، فلسفه یونانى، فلسفه سیاسى اسلامى، فلسفه سیاسى یونانى، افلاطون، ارسطو، فارابى، ابن سینا، ابن خلدون، ریچارد والزر.

 

مقدّمه

ریچارد ردولف والزر۱ (۱۹۰۰ـ۱۹۷۵)، شخصیتى است که اندکى پس از لئو اشتراوس۲به صورت پراکنده به مطالعه فلسفه سیاسى اسلامى پرداخت. والزر در برلین آلمان متولد شد و در آکسفورد انگلستان از دنیا رفت. وى در سال ۱۹۲۷ با نگارش رساله اخلاق مگنا و اخلاق ارسطو۳ به راهنمایى ورنر یگر۴ مدرک دکترى خود را دریافت کرد. در دورهحکومت نازى، مطالعات خود را در ایتالیا ادامه داد و در آنجا کتاب فرگمنتا۵ را منتشرکرد که درباره فلسفه ارسطو و هراکلیتوس است. در سال ۱۹۳۸ به انگلستان رفت و در سال ۱۹۴۵ نخست به منزله مدرس، و سپس در مقام متخصص فلسفه یونانى و عربى در آکسفورد پذیرفته شد. والزر یکى از اعضاى اصلى کالج کثرین۶ آکسفورد بود و در سال۱۹۵۶، به عضویت آکادمى بریتانیا درآمد. وى همچنین براى تدریس به منزله استاد مهمانِ دانشگاه هامبورگ، چند سالى به آلمان بازگشت. به طور خلاصه، والزر آلمانى الاصل بزرگ شده بریتانیا و متخصص فلسفه یونان بود.

     آثار والزر دوره هاى تاریخى گسترده اى از فلسفه و ادبیات یونان باستان تا فلسفه و ادبیات عربى میانه را دربر مى گیرد. همکارى والزر در نگارش مقالات دانشنامه هاى عمومى و تخصصى همچون دانشنامه بریتانیکا (مقالات «کندى»، «فارابى»، «ابن سینا»، «ابن باجه»، «ابن طفیل» و «ابن رشد») و دانشنامه اسلام (مقالات «افلاطون»، «ارسطو»، «فارابى»، «جالینوس»، «فورفوریوس» و «اخلاق») نیز درخور توجه است. مشهورترین اثر والزر کتاب یونانى در عربى: مقالاتى در باب فلسفه اسلامى (۱۹۶۲)۷ است که ازچهارده مقاله تشکیل شده است. عناوین مهم ترین مقالات این کتاب عبارت اند از: «فلسفه اسلامى»، «میراث کلاسیک در دنیاى اسلامى»، «دیدگاه جدید درباره  ترجمه هاى عربى از ارسطو»، «مطالعات جدید در باب کندى»، «نظریه پیامبرى و پیشگویى فارابى»، «وجوهى از تهذیب الاخلاق مسکویه» و «افلاطون گرایى در فلسفه اسلامى». علاوه بر این، برخى از مقالات وى جداگانه منتشر شده اند که مهم ترین آنها عبارت اند از: «ظهور فلسفه اسلامى» (۱۹۵۰)۸ و «وجوه اندیشه سیاسى اسلامى:فارابى و ابن خلدون» (۱۹۶۳)۹٫ والزر براى نخستین بار مدینه فاضله فارابى را در سال۱۹۸۵ به زبان انگلیسى ویرایش و ترجمه کرده است.۱۰ بهترین اثر درباره زندگى، آثارو افکار والزر، کتاب فلسفه اسلامى و سنت کلاسیک است که در هفتادمین سال تولد والزر و به پاس تلاش هاى علمى وى توسط همکاران و شاگردانش نوشته شده است.۱۱

    با مقایسه مقالات و نوشته هاى والزر به ویژه مقاله «فلسفه اسلامى»۱۲ وى، بامطالب و مباحثى که تى. جى. دبور۱۳ حدود سى سال پیش از والزر، درباره فلسفهاسلامى مطرح ساخته، مى توان به خوبى پیشرفت ها را مشاهده کرد. تلاش اصلى والزر آن است که فلسفه اسلامى را با دانش کلاسیک و اصلاحات روش شناسانه آن ارزش گذارى کند؛۱۴ اما از آنجا که رهیافت والزر نسبت به فلسفه سیاسى اسلامى، متأثر از رهیافت وى نسبت به فلسفه اسلامى است، نخست برخى از مباحث مهم و مؤثر وى را در باب فلسفه اسلامى بررسى مى کنیم و سپس به بررسى فلسفه سیاسى اسلامى از دیدگاه او مى پردازیم.

فلسفه اسلامى

بررسى مسئله «مطالعه فلسفه اسلامى در غرب و چالش هاى پیش رو» یکى از دغدغه هاى مهم ریچارد والزر است. بر این اساس، وى در سال ۱۹۵۳ مقاله اى با عنوان «بررسى آثار درباره فلسفه میانه» نوشته است که به بررسى مطالعه فلسفه میانه در غرب از سال ۱۹۴۵ تا سال ۱۹۵۲ اختصاص دارد.۱۵ بخش نخست این مقاله، ویژه «فلسفهاسلامى میانه» است. به نظر والزر، مطالعه مدرن فلسفه اسلامى میانه هنوز در آغاز راه قرار دارد. بسیارى از متونى که در کتابخانه هاى غرب و شرق موجودند، هنوز مطالعه نشده اند و به ندرت کشف و منتشر مى شوند. ضمن اینکه ترجمه هاى چندان مطمئن و درخور اعتمادى هم در دسترس نیست.۱۶ به نظر والزر از هنگامى که کتاب تاریخفلسفه در اسلام نوشته تى. جى. دبور به انگلیسى ترجمه شد، تلاش درخور بیانى که بتواند شناخت ما را از فلسفه اسلامى افزایش دهد، صورت نگرفته است. بنابراین بسیار دشوار است که براى خوانندگان عمومى که علاقه مند مطالعه و تحقیق در زمینه فلسفه اسلامى اند، گزارشى از پیشرفت مسئله داشته باشیم.۱۷ همان گونه که والزر در اینمقاله اشاره مى کند، آثار چندانى درباره فلسفه اسلامى یا به تعبیر وى فلسفه عربى میانه، تا این تاریخ منتشر نشده است.۱۸ البته هرچند والزر در مقاله مزبور مى کوشد آثارى راکه در زمینه فلسفه اسلامى در غرب مطالعه شده اند، بررسى کند، به هیچ اثرى از آثار فلسفه سیاسى اسلامى اشاره نمى کند. این در حالى است که براى نمونه برخى از آثار  اشتراوس همانند مقاله «افلاطون فارابى»۱۹ و کتاب تعقیب و آزار و هنر نگارش۲۰ درهمین دوره منتشر شده است.

     پرداختن به اهمیت فلسفى فلسفه اسلامى، یکى دیگر از دغدغه هاى والزر است. به نظر وى درباره اهمیت فلسفى فلسفه اسلامى، در زمان ما بسیار اندک سخن گفته شده است و تفاسیر خوب کم شمارى از متون فلسفى عربى براى خوانندگان عام فراهم و در دسترس است. به نوعى مى توان گفت این رشته تحقیقى در غرب فراموش شده است. به نظر والزر توافقى میان محققان غربى درباره بهترین رهیافت نسبت به فلسفه اسلامى وجود ندارد. برخى تلاش مى کنند تا فلسفه اسلامى را به منزله دستاورد ویژه اعراب درک کنند و بر این اساس اهمیت عنصر یونانى را فروکاهند؛ عنصرى که نمى توانند حضورش را در فلسفه اسلامى انکار کنند. برخى دیگر مى کوشند توجه خود را به منابع یونانى معطوف سازند و قبول ندارند که فیلسوفان اسلامى، هرچند سنت یونانى را ادامه داده اند، بتوانند فهم و درکى مستقل از یونانیان داشته باشند و ادعا کنند که در محیط خود و بر اساس اهداف خود، مى توانند متفاوت با پیشینیان یونانى شان بفهمند و درک کنند.۲۱ البته هرچند والزر مى کوشد خود را خارج از دو جریان فکرى مزبور بداند،سرانجام به نوعى به جریان دوم مى گراید؛ زیرا بر اساس رهیافت والزر، هر مطلبى که فیلسوفان اسلامى (یا به تعبیر وى فیلسوفان عربى) بیان کرده اند، برگرفته از مطالب فیلسوفان یونانى است. حتى اگر منبع آن مطلب را نتوان یافت، مى توان فرض کرد که منبع اصلى یونانى مفقود شده و دیگر موجود نیست.

     به لحاظ مفهوم شناسى، عدم تمایز میان «فلسفه اسلامى» و «فلسفه عربى» در مباحث والزر کاملاً آشکار است. وى گاه از ترکیب فلسفه اسلامى و گاه از عبارت فلسفه عربى استفاده مى کند، بدون آنکه تمایزى میان این دو برقرار کند. والزر رابطه «فلسفه» و «اسلامى» در ترکیب فلسفه اسلامى را به لحاظ محتوایى و تأثیرپذیرى از آموزه هاى  اسلامى نفى مى کند و فلسفه را واژه اى یونانى مى داند که با شیوه زندگى و دین یونانى پیوند دارد؛ در حالى که اسلام ایمانى است که در قالب یهودى ـ مسیحى قرار دارد و مبتنى بر کتاب مقدس، یعنى قرآن است. قرآن برآمده از منبع الهى است، نه محصول سنت یونانى. اسلام اساسا جایگاهش را از وحى الهى مى گیرد و اعتقاد مسلمانان، اعتقادى ایمانى است؛ در حالى که فیلسوفان یونانى، به جز در مواردى اندک، همواره بر برترى و اهمیت عقل اشاره مى کنند.۲۲ بنابراین در نظر والزر فلسفه با عقل، و اسلام باوحى مرتبط است.

     «ارسطوگرایى» و «نوافلاطون گرایى» از نسبت هاى بارزى است که والزر به فلسفه اسلامى مى دهد. به نظر او، فیلسوفان اسلامى توجه چندانى به افلاطون نشان ندادند، بلکه بیشتر به ارسطو علاقه مند شدند. بنابراین وى همواره فیلسوفان اسلامى را نوافلاطونى و پیروان ارسطو مى داند. به اعتقاد او فیلسوفان عربى، افلاطون را با عینک تفاسیر نوافلاطونى مى دیدند و به طور مستقیم مطالعه اى نداشتند.۲۳ از این رو والزرهمواره به توضیح زمینه هاى هلنى فلسفه اسلامى، نقادى متون ترجمه هاى عربى، و تاریخ عقاید فلسفى معین مى پردازد و براى فهم بهتر و متفاوت برخى از گرایش ها و شخصیت هاى مهم در تاریخ فلسفه اسلامى مى کوشد.۲۴ وى همچنین همواره درنوشته ها و مقالات دانشنامه اى خود، به زمینه هاى یونانى فلسفه اسلامى و درک اسلامى فلسفه یونانى و آثار یا بخش هایى از آثارى اشاره مى کند که اصل یونانى آن از دست رفته، اما در ترجمه عربى باقى مانده است. به نظر محسن مهدى، والزر در مطالعه فلسفه اسلامى به این شیوه، متأثر از آموزش هاى ورنر یگر است که رهیافت فلسفى و تاریخى به فلسفه یونانى را تعلیم مى داد. والزر پس از آنکه در کلاس هاى یگر رهیافت فلسفى و تاریخى به فلسفه یونانى را آموخت، کوشید این رهیافت را در فلسفه اسلامى و به ویژه در تفسیر کتاب مدینه فاضله فارابى به کار گیرد.۲۵ بنابراین وى در پرداختن به اندیشه هاى فیلسوفان اسلامى، بسیار به زمینه هاى بروز این اندیشه ها و زمانه اى که اندیشمندان اسلامى در آن قرار داشتند، توجه مى کند و مى کوشد این زمینه ها را در شکل گیرى آن اندیشه ها مؤثر بنمایاند.

10,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله تبیین وجودى و معرفتى قوه حافظه در فلسفه اسلامى
 • مقاله روش‌شناسى فلسفه اسلامى
 • مقاله تبیین وجودى و معرفتى حسّ مشترک در فلسفه اسلامى
 • مقاله ردّپاى یک پاسخ مدرن به پارادوکس دروغگو در سنّت فلسفه اسلامى
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۳ بهمن , ۱۳۹۵
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایdjkalaa.irمحفوظ می باشد.