مقاله بررسي اثرات دوره‌هاي آموزشي ضمن خدمت


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله بررسي اثرات دوره‌هاي آموزشي ضمن خدمت مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای 42  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله بررسي اثرات دوره‌هاي آموزشي ضمن خدمت نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

چكيده   1
2 – 1 بیان مسئله :   2
4 – 1 اهميت و ضرورت پژوهش :   5
5– 1 هدف كلي پژوهش :   7
6 – 1 فرضيه پژوهش :   7
7 – 1 معرفي متغيرها :   7
8ـ1 تعریف مفهومی :   7
9ـ1 تعريف عملياتي :   8
1 – 2 پیشینه ی نظري پژوهش :   9
2 – 2 آموزش :   9
3 – 2 تعريف آموزش :   10
4 – 2 انواع آموزش :   11
5 – 2 تاريخچه آموزش ضمن خدمت و روند توسعه آن در آموزش و پرورش :   13
6 – 2 تعريف آموزش ضمن خدمت   16
7 – 2 اهداف آموزش ضمن خدمت :   17
8 – 2 آموزش ضمن خدمت معلمان :   18
1 – 8 – 2 اهداف و ضرورت آموزش ضمن خدمت معلمان :   20
2 – 8 – 2 اصول آموزش ضمن خدمت كاركنان :   22
9 – 2 يافته ها و پژوهش‌هاي انجام شده در ايران :   23
10 – 2 يافته‌ها و پژوهشهاي انجام شده در خارج :   25
1 – 3 طرح تحقيق :   26
2 – 3 جامعه آماري :   26
نمونه آماري و روش نمونه‌گيري :   26
3 – 3 ابزار پژوهش :   26
4-3 شیوه نمره گذاری :   27
5 – 3 شيوه اجراء پژوهش :   27
6 – 3 معرفي روشهاي آماري مورد استفاده :   27
4ـ 4 آزمون تفاضل ميانگين ها   31
خلاصه :   33
1ـ5  بحث و تحليل  نتایج :   34
2ـ5 پيشنهادها و محدوديتها :   35
منابع فارسی و لاتین   37

منابع فارسی و لاتین

1ـ فتحي ، كورش ، آشنايي با آموزش ضمن خدمت معلمان ، انتشارات آموزش ضمن خدمت وزارت آموزش و پرورش ، چاپ اول 1373 ، صفحه 37 و 35

2ـ دكتر صباغيان ، زهرا، تأثير آموزش ضمن خدمت بر افزايش موفقيت كارايي مديران ، فصلنامه مديريت در آموزش ، سال 1374

3ـ صفوي ، امان اله ، مقاله آموزش ضمن خدمت معلمان ، چشم انداز جهاني ، فصلنامه مديريت در آموزش و پرورش شماره 3، پائيز 1372 ، صفحه (13)‌

4ـ معيني ، صغري ، فرهنگ و اصطلاحات مديريت در سازمان (تهران انتشارت وزارت كشاورزي ـ 1371) صفحه 12

5ـ خلود ، حسين ، كتاب راهنماي آموزش مستخدمين دولت ، مركز آموزش مديريت و دولتي ، فروردين 1357 ، صفحه 2

6ـ فصلنامه مديريت در آموزش و پرورش شماره 28

7ـ منصوري ، منصوره ، 1384 جزوه درسي ، برنامه ريزي درسي در آموزش ضمن خدمت در سازمان

8ـ عباسي ، طاهره ، 1378 ، «بررسي مسائل و مشكلات دوره هاي آموزش كوتاه مدت آموزشهاي ضمن خدمت آموزش و پرورش شهرستان همدان « دانشگاه شهيد بهشتي».

9ـ فصلنامه مديريت در آموزش و پرورش شماره ي 17 ، (1377)

10ـ‌ صافي ، احمد ، « راه هاي همكاري آموزش و پرورش عالي در تربيت نيروي انساني فصل نامه مديريت در آموزش و پرورش . شماره 20، (1377)

11ـ طوسي ، محمدعلي ، فصلنامه مديريت دولتي ، شماره 9، تابستان 1369

12ـ پايان نامه جهانيان ، رمضان (كارشناس مسئول برنامه ريزي آموزش مديران اداره كل تربيت معلم و آموزش نيروي انساني ، (1377)

          Michuelr .Currll/ frinke kymits `Human Resourse manay ement` Second Edition, 1980 Page 220.

چكيده

هدف اصلي اين پژوهش بررسي اثرات دوره هاي آموزشي ضمن خدمت بر بهبود عملكرد معلمين مقطع ابتدايي مي باشد روش تحقيق در اين پژوهش توصيفي از نوع همبستگي بوده و نمونه مورد مطالعه شامل 50 نفر مرد و 50 نفر زن كه دوره هاي آموزش ضمن خدمت را با موفقيت در سال تحصيلي 85ـ84 به پايان رسانده اند كه با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي متناسب با حجم انتخاب شدند ابزار جمع آوري اطلاعاات پرسشنامه با 19 سؤال بسته پاسخ بوده است با استفاده از ضريب آلفاي كرانباخ ضريب پاياني اين پرسشنامه 7/0 برآورد گرديد براي تجزيه و تحليل داده ها از شاخص هاي t توصيفي (فراواني ، ميانگين ، انحراف معيار) و آمار استنباطي (ضريب همبستگي پيرامون آزمون t‌ مستقل استفاده شد نتايج نشان داد كه بين دوره هاي آموزش ضمن خدمت و بهبود عملكرد معلمين مرد و معلمين زن تفاوت معناداري وجود ندارد.


1 1: در اين فصل اشاره ای كلي خواهيم كرد به بيان مسئله – اهميت و ضرورت – پژوهش ، هدف كلي تحقيق ، معرفي متغيرها و تعريف مفهومي و عملياتي آنها.

2 – 1 بیان مسئله :

علی‌رغم اهميت و ضرورتي كه آموزش در هر سازماني دارد انجام آن توأم با مسائل و مشكلات مي‌باشد . زيرا فهم اهميت آموزش و تأثيري كه بر نيروي انساني مي‌گذارد نيازمند نوعي آينده نگري و دورانديشي است. آموزش نوعي سرمايه‌گذاري در تربيت انسانها است.

كاستي‌هاي نيروي انساني، خصوصاً در بخش آموزش ، از معضلاتي است كه همه فعاليتها و تلاشهاي منسجم را عقيم مي‌سازد. زيرا آموزش فعاليتي است كه مستلزم درايت ، آينده‌نگري، عمل منسجم و ارزشيابي پي در پي مي‌باشد.

علي‌رغم مشكلات فوق كه جنبه  جهاني دارند (خصوصاً در كشورهاي در حال توسعه) مشكلات و معضلاتي هم مستقيماً مربوط به آموزش ضمن خدمت در سازمانها به طور كلي و آموزش و پرورش به طور اخص مي‌باشد. اداره كل آموزشهاي ضمن خدمت به منظور پاسخگويي به نيازهاي در حال افزايش قشر عظيم كاركنان شاغل در وزارت آموزش و پرورش همواره تلاش و مساعي خود را بكار بسته و از طريق دوره‌هاي كوتاه مدت و بلندمدت در رفع نواقص و كاستي‌هاي نيروي انساني شاغل در وزارتخانه نموده است. ( سليمان‌پور،‌ 1379).

آموزش و به خصوص دوره‌هاي كوتاه مدت مي‌تواند نيروي دروني سازمان را به طور مؤثر در سازمان به كار گيرد و باعث تحقق اهداف سازمان شود پس بايد اذعان كرد كه آموزش كاركنان از طريق دوره‌هاي كوتاه مدت امروز يك نياز ضروري جوامع گرديده است و اين نياز در كشورهاي جهان سوم كه فاصله بين دانش فني و اطلاعات و آگاهي فرد با دانش و اطلاعات روز بسيار زياد است بيشتر نمايان مي‌شود . (نصرتي و دشتي ، 1383)

نهاد تعليم و تربيت هر جامعه عامل رشد و پيشرفت آن جامعه محسوب مي‌شود يكي از اركان مهم اين نهاد وجود معلمان آگاه ، مصلح و با تجربه مي‌باشد. وجود چنين معلماني در جامعه مستلزم دارا بودن كلاسهاي آموزش ضمن خدمت است.   (طاهري ، 1375)

امروزه كيفيت معلم به عنوان يكي از عوامل تعيين كننده كيفيت آموزش و پرورش قلمداد مي‌شود. البته در كيفيت معلم عوامل متعددي دخالت دارند كه مهمترين آنها ميزان تحصيلات و آموزشهاي لازم براي تعليم مي‌باشد.

آموزش يك امر تخصصي مي‌باشد و شيوه‌هاي خاص خود را دارد. ضرورت آموزشهاي لازم را براي معلم كاملاً روشن مي‌كند. نحوه ارائه مطالب در كلاس درس، طرز برخورد با دانش‌آموزان نيازمند آموزش مي‌باشد. در اثر آموزش نه تنها كيفيت كار معلم بالا مي‌رود.

بلكه معلم خوب ، مانع افت تحصيلي و تكرار پايه مي‌شود كه از اين طريق در كاهش هزينه‌هاي آموزش در سطح ملي تأثير زيادي به جاي مي‌گذارد و با توجه به اينكه در كشورها طي چند سال گذشته تلاشهايي در جهت ارتقاء كيفيت معلم و صرف هزينه‌هاي بالا صورت گرفته است.

تحقيقاتي در مراكز آموزش عالي ضمن خدمت كشور صورت گرفته است كه از آن جمله مي‌توان به تحقيق آقاي محمد حسن پرداختچي در سال 1378 تحت عنوان بررسي ميزان اثر بخشي دوره‌هاي آموزش ضمن خدمت كوتاه مدت از ديد آموزگاران مقطع ابتدايي انجام داد نتيجه گرفته شد كه دوره‌هاي آموزش ضمن خدمت بر افزايش نظم و انضباط ، همكاري معلمان با يكديگر با مديريت مدرسه ، دانش آموزان و اولياي آنها، افزايش مهارتهاي فكري معلمان در جهت حل مشكلات درسي و غيردرسي ، افزايش مسئوليت پذيري در معلمين ، تقويت روحيه معلمان و افزايش توانايي معلمان در تدريس اعم از شيوه تدريس و اجر در كلاس تأثير داشته است.

بديهي است وزارتي كه خود متولي و عهده دار افزايش علم و دانش آينده سازان اين مملكت است، بايد از نيروي انساني يكي از مسائل و مشكلات عمده‌ي آموزش و پرورش كشور است. (فصل‌نامه مديريت در آ . پ شماره 28 ) . بنابراين با توجه به اهميت مسئله محقق در پي آن است كه تا چه اندازه اين آموزشها در بالا بردن عملكرد شغلي معلمان مؤثر مي‌باشد.

4 – 1 اهميت و ضرورت پژوهش :

آموزش نيروي انساني يكي از مطمئن‌ترين و اساسي ترين راه‌هاي به سازي سازماني است. آموزش نيروي انساني علاوه بر آن كه استعدادهاي افراد را پرورش مي‌دهد ، روشها و فنون انجام دادن كار را بهبود مي‌بخشد، موجب كسب دانش و افزايش مهارتهاي شغلي مي‌گردد ، از اتلاف منابع انساني و مالي نيز جلوگيري مي‌كند.

آموزش نيروي انساني يكي از مؤثرترين وسايل سازگاري با شرايط متغير و در حال تحول سازمان است. بسياري از صاحب ‌نظران درباره‌ي اهميت و نقش آموزش در جامعه اظهارنظرهايي كرده‌اند كه در اينجا به برخي از آنها اشاره مي‌شود:

پيتر دراكر (1962) : بر اين باور است كه به رغم هزينه‌هاي سنگين تربيت نيروي كار ، آموزش همراه با اعمال مديريت صحيح ، هر كشور عقب‌مانده‌اي را در مدتي كوتاه در زمره‌ي كشورهاي پيشرفته و برخوردار از بهره‌وري بالا قرار مي‌دهد.

ساخار پولوس‌(1377) عنوان مي‌كند : آموزش نه تنها يكي از حقوق اوليه و اصلي انسان است، بلكه اصولاً ركن توسعه‌ي اقتصادي و اجتماعي جامعه به حساب مي‌آيد.

از نظر هاربيسون (1971) ، كشوري كه قادر به توسعه مهارت و دانش مردم و بهره‌گيري از آن در رشد اقتصادي ملي نباشد ، در حل مشكل توسعه نيافتگي نيز ناتوان خواهد بود (‌فصلنامه مديريت ، شماره 28)

به طور كلي، آموزش كاركنان سبب افزايش قابليت افراد ، بهبود و روابط انساني كاركنان و گروه‌هاي كاري و سرانجام تقويت توان رقابت سالم سازمان مي‌شود كه مزايايي از جمله مزاياي فردي و گروهي براي كاركنان و مزايايي براي سازمان در پي خواهد داشت . مهمترين دلايل ضرورت و اهميت آموزش نيروي انساني را مي‌توان به شرح زير برشمرد.

رشد جمعيت و عقب ماندن نظامهاي آموزشي در تأمين و برآورد نيازهاي آموزشي افراد جامعه
رشد سريع و خارق‌العاده علوم و فن‌آوري و ضرورت هماهنگي و هم‌خواني ميزان اطلاعات ، دانش و مهارت‌هاي فني و حرفه‌اي نيروي انساني شاغل در سازمانهاي گوناگون
بايد گفت كه امروزه هيچ سازماني قادر نيست بدون آموزش، بهبود و توسعه يابد لذا بررسي سطح تحصيلات كاركنان و شناسايي روشهاي آموزشي مؤثر و مطلوب نيروي انساني امري ضروري و حياتي به حساب مي‌آيد.

5– 1 هدف كلي پژوهش :

هدف كلي اين تحقيق ، بررسي و تعيين نمودن اثرات دوره‌هاي آموزش ضمن خدمت بر بهبود عملكرد معلمين (زن و مرد) مقطع ابتدايي شهرستان ( دزفول) است كه در سال تحصيلي 85 – 84 مي‌باشد.

6 – 1 فرضيه پژوهش :

بين دوره‌هاي آموزش ضمن خدمت و بهبود عملكرد معلمين (مرد و زن) تفاوت معناداري وجود دارد.

7 – 1 معرفي متغيرها :

دوره های آموزش ضمن خدمت : متغیر مستقل ـ بهبود عملکرد معلمین متغیر وابسته

8ـ1 تعریف مفهومی :

آموزش: از نظر لغوي به معناي آموختن ، تعليم دادن ، ياد دادن است. (عميد1342)

آموزش ضمن خدمت: روش سودمندي براي تطبيق معلمان با وضعيتهاي جديد و ايجاد آمادگي در آنان براي مواجهه با شرايط جديد است. يكي از پيشگامان نظارت و راهنمايي اين نوع آموزش را « كوششي براي ارتقاء شايستگي‌هاي كاركنان آموزشي از طريق دوره‌هاي آموزشي، كلاسهاي باز‌آموزي نشستها ، گروههاي تحقيق، بازديدها ، سخنرانيها و اصلاح وضع كاركنان» تعريف مي‌كند. (كيمبل وايلر ؛ 1967).

بهبود: خوب‌تر شدن – بهتر شدن (عميد، 1342)

عملكرد : در لغت به معني حاصل و نتيجه كار ، ميزان كار ( معيني ، 1371)

9ـ1 تعريف عملياتي :

 

40,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی