مقاله بررسی اثرات دوره‌های آموزشی ضمن خدمت


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله بررسی اثرات دوره‌های آموزشی ضمن خدمت مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۴۲  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله بررسی اثرات دوره‌های آموزشی ضمن خدمت نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

چکیده   ۱
۲ – ۱ بیان مسئله :   ۲
۴ – ۱ اهمیت و ضرورت پژوهش :   ۵
۵– ۱ هدف کلی پژوهش :   ۷
۶ – ۱ فرضیه پژوهش :   ۷
۷ – ۱ معرفی متغیرها :   ۷
۸ـ۱ تعریف مفهومی :   ۷
۹ـ۱ تعریف عملیاتی :   ۸
۱ – ۲ پیشینه ی نظری پژوهش :   ۹
۲ – ۲ آموزش :   ۹
۳ – ۲ تعریف آموزش :   ۱۰
۴ – ۲ انواع آموزش :   ۱۱
۵ – ۲ تاریخچه آموزش ضمن خدمت و روند توسعه آن در آموزش و پرورش :   ۱۳
۶ – ۲ تعریف آموزش ضمن خدمت   ۱۶
۷ – ۲ اهداف آموزش ضمن خدمت :   ۱۷
۸ – ۲ آموزش ضمن خدمت معلمان :   ۱۸
۱ – ۸ – ۲ اهداف و ضرورت آموزش ضمن خدمت معلمان :   ۲۰
۲ – ۸ – ۲ اصول آموزش ضمن خدمت کارکنان :   ۲۲
۹ – ۲ یافته ها و پژوهش‌های انجام شده در ایران :   ۲۳
۱۰ – ۲ یافته‌ها و پژوهشهای انجام شده در خارج :   ۲۵
۱ – ۳ طرح تحقیق :   ۲۶
۲ – ۳ جامعه آماری :   ۲۶
نمونه آماری و روش نمونه‌گیری :   ۲۶
۳ – ۳ ابزار پژوهش :   ۲۶
۴-۳ شیوه نمره گذاری :   ۲۷
۵ – ۳ شیوه اجراء پژوهش :   ۲۷
۶ – ۳ معرفی روشهای آماری مورد استفاده :   ۲۷
۴ـ ۴ آزمون تفاضل میانگین ها   ۳۱
خلاصه :   ۳۳
۱ـ۵  بحث و تحلیل  نتایج :   ۳۴
۲ـ۵ پیشنهادها و محدودیتها :   ۳۵
منابع فارسی و لاتین   ۳۷

منابع فارسی و لاتین

۱ـ فتحی ، کورش ، آشنایی با آموزش ضمن خدمت معلمان ، انتشارات آموزش ضمن خدمت وزارت آموزش و پرورش ، چاپ اول ۱۳۷۳ ، صفحه ۳۷ و ۳۵

۲ـ دکتر صباغیان ، زهرا، تأثیر آموزش ضمن خدمت بر افزایش موفقیت کارایی مدیران ، فصلنامه مدیریت در آموزش ، سال ۱۳۷۴

۳ـ صفوی ، امان اله ، مقاله آموزش ضمن خدمت معلمان ، چشم انداز جهانی ، فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش شماره ۳، پائیز ۱۳۷۲ ، صفحه (۱۳)‌

۴ـ معینی ، صغری ، فرهنگ و اصطلاحات مدیریت در سازمان (تهران انتشارت وزارت کشاورزی ـ ۱۳۷۱) صفحه ۱۲

۵ـ خلود ، حسین ، کتاب راهنمای آموزش مستخدمین دولت ، مرکز آموزش مدیریت و دولتی ، فروردین ۱۳۵۷ ، صفحه ۲

۶ـ فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش شماره ۲۸

۷ـ منصوری ، منصوره ، ۱۳۸۴ جزوه درسی ، برنامه ریزی درسی در آموزش ضمن خدمت در سازمان

۸ـ عباسی ، طاهره ، ۱۳۷۸ ، «بررسی مسائل و مشکلات دوره های آموزش کوتاه مدت آموزشهای ضمن خدمت آموزش و پرورش شهرستان همدان « دانشگاه شهید بهشتی».

۹ـ فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش شماره ی ۱۷ ، (۱۳۷۷)

۱۰ـ‌ صافی ، احمد ، « راه های همکاری آموزش و پرورش عالی در تربیت نیروی انسانی فصل نامه مدیریت در آموزش و پرورش . شماره ۲۰، (۱۳۷۷)

۱۱ـ طوسی ، محمدعلی ، فصلنامه مدیریت دولتی ، شماره ۹، تابستان ۱۳۶۹

۱۲ـ پایان نامه جهانیان ، رمضان (کارشناس مسئول برنامه ریزی آموزش مدیران اداره کل تربیت معلم و آموزش نیروی انسانی ، (۱۳۷۷)

          Michuelr .Currll/ frinke kymits `Human Resourse manay ement` Second Edition, 1980 Page 220.

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی اثرات دوره های آموزشی ضمن خدمت بر بهبود عملکرد معلمین مقطع ابتدایی می باشد روش تحقیق در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده و نمونه مورد مطالعه شامل ۵۰ نفر مرد و ۵۰ نفر زن که دوره های آموزش ضمن خدمت را با موفقیت در سال تحصیلی ۸۵ـ۸۴ به پایان رسانده اند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی متناسب با حجم انتخاب شدند ابزار جمع آوری اطلاعاات پرسشنامه با ۱۹ سؤال بسته پاسخ بوده است با استفاده از ضریب آلفای کرانباخ ضریب پایانی این پرسشنامه ۷/۰ برآورد گردید برای تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های t توصیفی (فراوانی ، میانگین ، انحراف معیار) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرامون آزمون t‌ مستقل استفاده شد نتایج نشان داد که بین دوره های آموزش ضمن خدمت و بهبود عملکرد معلمین مرد و معلمین زن تفاوت معناداری وجود ندارد.


۱ ۱: در این فصل اشاره ای کلی خواهیم کرد به بیان مسئله – اهمیت و ضرورت – پژوهش ، هدف کلی تحقیق ، معرفی متغیرها و تعریف مفهومی و عملیاتی آنها.

۲ – ۱ بیان مسئله :

علی‌رغم اهمیت و ضرورتی که آموزش در هر سازمانی دارد انجام آن توأم با مسائل و مشکلات می‌باشد . زیرا فهم اهمیت آموزش و تأثیری که بر نیروی انسانی می‌گذارد نیازمند نوعی آینده نگری و دوراندیشی است. آموزش نوعی سرمایه‌گذاری در تربیت انسانها است.

کاستی‌های نیروی انسانی، خصوصاً در بخش آموزش ، از معضلاتی است که همه فعالیتها و تلاشهای منسجم را عقیم می‌سازد. زیرا آموزش فعالیتی است که مستلزم درایت ، آینده‌نگری، عمل منسجم و ارزشیابی پی در پی می‌باشد.

علی‌رغم مشکلات فوق که جنبه  جهانی دارند (خصوصاً در کشورهای در حال توسعه) مشکلات و معضلاتی هم مستقیماً مربوط به آموزش ضمن خدمت در سازمانها به طور کلی و آموزش و پرورش به طور اخص می‌باشد. اداره کل آموزشهای ضمن خدمت به منظور پاسخگویی به نیازهای در حال افزایش قشر عظیم کارکنان شاغل در وزارت آموزش و پرورش همواره تلاش و مساعی خود را بکار بسته و از طریق دوره‌های کوتاه مدت و بلندمدت در رفع نواقص و کاستی‌های نیروی انسانی شاغل در وزارتخانه نموده است. ( سلیمان‌پور،‌ ۱۳۷۹).

آموزش و به خصوص دوره‌های کوتاه مدت می‌تواند نیروی درونی سازمان را به طور مؤثر در سازمان به کار گیرد و باعث تحقق اهداف سازمان شود پس باید اذعان کرد که آموزش کارکنان از طریق دوره‌های کوتاه مدت امروز یک نیاز ضروری جوامع گردیده است و این نیاز در کشورهای جهان سوم که فاصله بین دانش فنی و اطلاعات و آگاهی فرد با دانش و اطلاعات روز بسیار زیاد است بیشتر نمایان می‌شود . (نصرتی و دشتی ، ۱۳۸۳)

نهاد تعلیم و تربیت هر جامعه عامل رشد و پیشرفت آن جامعه محسوب می‌شود یکی از ارکان مهم این نهاد وجود معلمان آگاه ، مصلح و با تجربه می‌باشد. وجود چنین معلمانی در جامعه مستلزم دارا بودن کلاسهای آموزش ضمن خدمت است.   (طاهری ، ۱۳۷۵)

امروزه کیفیت معلم به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده کیفیت آموزش و پرورش قلمداد می‌شود. البته در کیفیت معلم عوامل متعددی دخالت دارند که مهمترین آنها میزان تحصیلات و آموزشهای لازم برای تعلیم می‌باشد.

آموزش یک امر تخصصی می‌باشد و شیوه‌های خاص خود را دارد. ضرورت آموزشهای لازم را برای معلم کاملاً روشن می‌کند. نحوه ارائه مطالب در کلاس درس، طرز برخورد با دانش‌آموزان نیازمند آموزش می‌باشد. در اثر آموزش نه تنها کیفیت کار معلم بالا می‌رود.

بلکه معلم خوب ، مانع افت تحصیلی و تکرار پایه می‌شود که از این طریق در کاهش هزینه‌های آموزش در سطح ملی تأثیر زیادی به جای می‌گذارد و با توجه به اینکه در کشورها طی چند سال گذشته تلاشهایی در جهت ارتقاء کیفیت معلم و صرف هزینه‌های بالا صورت گرفته است.

تحقیقاتی در مراکز آموزش عالی ضمن خدمت کشور صورت گرفته است که از آن جمله می‌توان به تحقیق آقای محمد حسن پرداختچی در سال ۱۳۷۸ تحت عنوان بررسی میزان اثر بخشی دوره‌های آموزش ضمن خدمت کوتاه مدت از دید آموزگاران مقطع ابتدایی انجام داد نتیجه گرفته شد که دوره‌های آموزش ضمن خدمت بر افزایش نظم و انضباط ، همکاری معلمان با یکدیگر با مدیریت مدرسه ، دانش آموزان و اولیای آنها، افزایش مهارتهای فکری معلمان در جهت حل مشکلات درسی و غیردرسی ، افزایش مسئولیت پذیری در معلمین ، تقویت روحیه معلمان و افزایش توانایی معلمان در تدریس اعم از شیوه تدریس و اجر در کلاس تأثیر داشته است.

بدیهی است وزارتی که خود متولی و عهده دار افزایش علم و دانش آینده سازان این مملکت است، باید از نیروی انسانی یکی از مسائل و مشکلات عمده‌ی آموزش و پرورش کشور است. (فصل‌نامه مدیریت در آ . پ شماره ۲۸ ) . بنابراین با توجه به اهمیت مسئله محقق در پی آن است که تا چه اندازه این آموزشها در بالا بردن عملکرد شغلی معلمان مؤثر می‌باشد.

۴ – ۱ اهمیت و ضرورت پژوهش :

آموزش نیروی انسانی یکی از مطمئن‌ترین و اساسی ترین راه‌های به سازی سازمانی است. آموزش نیروی انسانی علاوه بر آن که استعدادهای افراد را پرورش می‌دهد ، روشها و فنون انجام دادن کار را بهبود می‌بخشد، موجب کسب دانش و افزایش مهارتهای شغلی می‌گردد ، از اتلاف منابع انسانی و مالی نیز جلوگیری می‌کند.

آموزش نیروی انسانی یکی از مؤثرترین وسایل سازگاری با شرایط متغیر و در حال تحول سازمان است. بسیاری از صاحب ‌نظران درباره‌ی اهمیت و نقش آموزش در جامعه اظهارنظرهایی کرده‌اند که در اینجا به برخی از آنها اشاره می‌شود:

پیتر دراکر (۱۹۶۲) : بر این باور است که به رغم هزینه‌های سنگین تربیت نیروی کار ، آموزش همراه با اعمال مدیریت صحیح ، هر کشور عقب‌مانده‌ای را در مدتی کوتاه در زمره‌ی کشورهای پیشرفته و برخوردار از بهره‌وری بالا قرار می‌دهد.

ساخار پولوس‌(۱۳۷۷) عنوان می‌کند : آموزش نه تنها یکی از حقوق اولیه و اصلی انسان است، بلکه اصولاً رکن توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی جامعه به حساب می‌آید.

از نظر هاربیسون (۱۹۷۱) ، کشوری که قادر به توسعه مهارت و دانش مردم و بهره‌گیری از آن در رشد اقتصادی ملی نباشد ، در حل مشکل توسعه نیافتگی نیز ناتوان خواهد بود (‌فصلنامه مدیریت ، شماره ۲۸)

به طور کلی، آموزش کارکنان سبب افزایش قابلیت افراد ، بهبود و روابط انسانی کارکنان و گروه‌های کاری و سرانجام تقویت توان رقابت سالم سازمان می‌شود که مزایایی از جمله مزایای فردی و گروهی برای کارکنان و مزایایی برای سازمان در پی خواهد داشت . مهمترین دلایل ضرورت و اهمیت آموزش نیروی انسانی را می‌توان به شرح زیر برشمرد.

رشد جمعیت و عقب ماندن نظامهای آموزشی در تأمین و برآورد نیازهای آموزشی افراد جامعه
رشد سریع و خارق‌العاده علوم و فن‌آوری و ضرورت هماهنگی و هم‌خوانی میزان اطلاعات ، دانش و مهارت‌های فنی و حرفه‌ای نیروی انسانی شاغل در سازمانهای گوناگون
باید گفت که امروزه هیچ سازمانی قادر نیست بدون آموزش، بهبود و توسعه یابد لذا بررسی سطح تحصیلات کارکنان و شناسایی روشهای آموزشی مؤثر و مطلوب نیروی انسانی امری ضروری و حیاتی به حساب می‌آید.

۵– ۱ هدف کلی پژوهش :

هدف کلی این تحقیق ، بررسی و تعیین نمودن اثرات دوره‌های آموزش ضمن خدمت بر بهبود عملکرد معلمین (زن و مرد) مقطع ابتدایی شهرستان ( دزفول) است که در سال تحصیلی ۸۵ – ۸۴ می‌باشد.

۶ – ۱ فرضیه پژوهش :

بین دوره‌های آموزش ضمن خدمت و بهبود عملکرد معلمین (مرد و زن) تفاوت معناداری وجود دارد.

۷ – ۱ معرفی متغیرها :

دوره های آموزش ضمن خدمت : متغیر مستقل ـ بهبود عملکرد معلمین متغیر وابسته

۸ـ۱ تعریف مفهومی :

آموزش: از نظر لغوی به معنای آموختن ، تعلیم دادن ، یاد دادن است. (عمید۱۳۴۲)

آموزش ضمن خدمت: روش سودمندی برای تطبیق معلمان با وضعیتهای جدید و ایجاد آمادگی در آنان برای مواجهه با شرایط جدید است. یکی از پیشگامان نظارت و راهنمایی این نوع آموزش را « کوششی برای ارتقاء شایستگی‌های کارکنان آموزشی از طریق دوره‌های آموزشی، کلاسهای باز‌آموزی نشستها ، گروههای تحقیق، بازدیدها ، سخنرانیها و اصلاح وضع کارکنان» تعریف می‌کند. (کیمبل وایلر ؛ ۱۹۶۷).

بهبود: خوب‌تر شدن – بهتر شدن (عمید، ۱۳۴۲)

عملکرد : در لغت به معنی حاصل و نتیجه کار ، میزان کار ( معینی ، ۱۳۷۱)

۹ـ۱ تعریف عملیاتی :

 

40,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    یکشنبه, ۱ بهمن , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.