مقاله بررسی ارتباط بین مشخصات دموگرافیکی روسا , مدیران و کارکنان بیمارستانهای استان قم با سبک های رهبری


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله بررسی ارتباط بین مشخصات دموگرافیکی روسا , مدیران و کارکنان بیمارستانهای استان قم با سبک های رهبری مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۱  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله بررسی ارتباط بین مشخصات دموگرافیکی روسا , مدیران و کارکنان بیمارستانهای استان قم با سبک های رهبری نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مقدمه :   ۱
مواد و روش تحقیق :   ۱
یافته ها,بحث و نتیجه گیری :   ۱
مقدمه :   ۲
اهداف اختصاصی :   ۳
بحث و پیشنهادات :   ۱۲
نتیجه گیری :   ۱۵
منابع و مأخذ :   ۱۷

منابع و مأخذ :

۱-    پزشکیان . مسعود , مقدمه خلاصه اولین همایش کشوری مدیریت منابع در بیمارستان , دیماه ۱۳۸۱

۲-    جاسبی . عبدالله , اصول و مبانی مدیریت , چاپ نهم , انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی , تهران  , ۱۳۷۸

    ۳-  عرب . محمد ، پایاننامه دکتری ” بررسی تاثیر ساختار سازمانی و شیوه مدیریت بر روی شاخصهای بیمارستانی و تعیین الگوی مناسب برای ارتقاء آن در بیمارستانهای عمومی – دولتی ایران ” ، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران  ، سال ۱۳۸۰

۴- ایران نژاد، پاریزی ؛ ساسان گهر، پرویز ؛ سازمان و مدیریت از تئوری تا عمل؛ چاپ پنجم؛ انتشارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ تهران ؛ پاییز ۱۳۸۰

۵- انصاری . علی محمد ، بررسی و مقایسه سبک های رهبری مدیران سازمان جهاد استان یزد از دیدگاه کارکنان و مدیران سازمان ، پایاننامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تربیت معلم ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی . ۱۳۷۹

۶- خسروی زاده . اسفندیار ، بررسی رابطه بین سبک رهبری و خصوصیات شخصی مدیران تربیت بدنی موسسات و مراکز آموزش عالی کشور . پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . ۱۳۷۵

۷- Wetheral, Karen M (2002):”Principal leadership style and teacher job satisfaction”,EdD. Dissertation, Seton Hall university, Collage of Education and Human servises

8- foote , Dorothy gargis . relationship of leadership styles and education levels of nursing administration in long – term care facilities in five southern states . phd dissertation . Mississippi state university . sep 2003

 ۹- ابوغداره، حسام، پایان نامه کارشناسی ارشد،”بررسی رابطه گونه های شخصیت الف و ب و سبک های رهبری مدیران دبیرستانهای شیراز”، دانشگاه شیراز، ۱۳۷۵

مقدمه :

وظیفه هدایت و رهبری کارکنان بیمارستان توسط روسا و مدیران از وظایف کلیدی ومهم مدیریت به حساب می آید  هر مدیری در تعامل با کارکنان به شیوه ای رفتار می کند که ممکن است با شیوه مدیر دیگر تفاوتهایی داشته باشد . به این نوع الگوهای رفتاری پایداری که مدیران هنگام کارکردن با دیگران آن را به کار می برند سبک رهبری می گویند . هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی سبک های رهبری مدیران و روسای بیمارستانها می باشد و بررسی این موضوع که آیا ارتباط بین مشخصات دموگرافیکی روسا و مدیران و کارکنان بیمارستانها با سبکهای  رهبری  وجود دارد یا نه .

مواد و روش تحقیق :

این مطالعه از نوع مطالعات مقطعی است که دارای دو بخش توصیفی و تحلیلی می باشد . جامعه پژوهشی مدیران و روسا و کارکنان بیمارستانهای استان قم هستند که کلیه روسا و مدیران و ۳۸۵ نفر از کارکنان به عنوان نمونه انتخاب گردیدند و مورد مطالعه قرار گرفتند . پرسشنامه های این پژوهش بر اساس سبک های رهبری لیکرت تنظیم شده و سبک های رهبری را  به چهار دسته استبدادی – استثماری , استبدادی – خیرخواهانه , مشاوره ای و مشارکتی تقسیم می کند . جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمونهای آماری t تست , آنالیز واریانس یکطرفه , ضریب همبستگی پیرسون و ضریب همبستگی اسپیرمن در نرم افزار spss  استفاده شده است .

یافته ها,بحث و نتیجه گیری :

۱-    سبک های رهبری روسا و مدیران بیمارستانها براساس پاسخهای خودشان مشاوره ای است ولی از نظر کارکنان مدیران و روسا سبک استبدادی – خیرخواهانه را در تعامل با کارکنان اعمال می دارند .

۲-    بین هیچ یک از مشخصات دموگرافیکی روسا و مدیران از جمله سن , جنس , نوع استخدام , میزان تحصیلات , رشته تحصیلی  و مدت اشتغال با عنوان ریاست یا مدیریت بیمارستان و سبک رهبری آنان ارتباطی وجود ندارد .

۳-    بین مشخصات دموگرافیکی کارکنان و نظر آنان در مورد سبک رهبری روسا و مدیران ارتباط آماری معنی داری وجود دارد به این ترتیب که از نظر کارکنان زن نسبت به مرد مدیران و روسا استبدادی تر عمل می نمایند به همین ترتیب نظر کارکنان کم سن تر نسبت به مسن تر ها و غیرمتاهلین نسبت به متاهلین و افراد کم سابقه نسبت به افراد با سابقه خدمت بیشتر , نمره کمتری به سبک رهبری روسا و مدیران داد ه اند و نوع رهبری آنها را دارای مشارکت کمتر و استبداد بیشتر می دانند . کارکنان تحصیلکرده تر نسبت به افراد کم تحصیلات نیز نظر مشابهی با موارد ذکر شده فوق دارند ولی پزشکان نسبت به سایرسن امتیاز بیشتری در سبک رهبری به مدیران و روسا داده اند و سبک رهبری آنان را  نسبتأ مشارکتی می دانند .

واژه های کلیدی :  رهبری , سبک رهبری , سبک رهبری لیکرت , مشخصات دموگرافیک

مقدمه :

سلامتی محور توسعه پایدار اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی و … کلیه جوامع بشری بوده و دارای اهمیت ویژه ای در زیر ساخت بخش های مختلف جامعه می باشد. از مراکزی که در کانون توجه و اولویت های توسعه بخش بهداشت و درمان قرار دارد و از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد بیمارستانها هستند. بیمارستانها با تأمین درمانهای تخصصی بیماران نقش مهمی را در اعاده سلامتی و رضایت بیماران ایفا می نمایند.(۱)

بیمارستانها در صورتی می توانند به اهداف خود نائل شوند که سیستم مدیریتی صحیحی بر آنها حکمفرما باشد. مدیر شایسته مدیری است که به وظایف خویش و به علوم و فنون حرفه ای خودآشنایی و تسلط کافی داشته باشد. از جمله مهمترین اطلاعات و علومی که می تواند مدیریت سازمان را در جهت رسیدن به اهداف عالی یاری نماید علوم مربوط به نحوه رفتار با کارکنان و هدایت و سرپرستی و رهبری آنان در انجام وظایف حرفه ای شان می باشد زیرا رهبری افراد از وظایف کلیدی و مهم مدیریت به حساب می آید . هر مدیری در انجام وظایف اصلی خود به شیوه ای رفتار می نماید که ممکن است با شیوه مدیر دیگر ، دارای تفاوتهایی باشد. به این نوع الگوهای رفتاری پایدارتری که مدیران هنگام کار کردن با دیگران آنرا بکار می برند سبک رهبری می گویند. (۲)

هدف اصلی بررسی ارتباط بین مشخصات دموگرافیکی روسا , مدیران و کارکنان بیمارستانهای استان قم باسبک های رهبری می باشد .

اهداف اختصاصی :

الف ) اهداف توصیفی : ۱)بررسی مشخصات دموگرافیکی مدیران و روسا ۲)بررسی مشخصات دموگرافیکی کارکنان بیمارستانها ۳) بررسی سبک های رهبری مدیران و روسا از دیدگاه خودشان ۴) بررسی سبک های رهبری مدیران و روسا از دیدگاه کارکنان

ب) اهداف تحلیلی:  ۱) بررسی ارتباط بین مشخصات دموگرافیکی روسا و مدیران با سبک رهبری شان ۲) بررسی ارتباط بین مشخصات دموگرافیکی کارکنان روی نظر آنها در مورد سبک رهبری روسا و مدیرانشان

پس از تلاشی که پژوهشگران جهت یافتن مطالعات مشابه بعمل آوردند به این نتیجه رسیدند که مطالعات زیادی روی سبکهای رهبری انجام شده ولی اکثریت آنها به بررسی ارتباط آن با رضایت کارکنان یا با اثربخشی و کارآیی سازمان پرداخته اند . ( ۳ )

مواد و روش تحقیق :

این مطالعه از نوع مطالعات مقطعی بوده که خود دارای دو بخش توصیفی و تحلیلی می باشد . جامعه پژوهش مدیران و روسا و کارکنان بیمارستانهای استان قم می باشد . محیط پژوهش کلیه بیمارستانهای استان قم برابر با ۸ بیمارستان می باشد . این مطالعه دارای دو بخش می باشد بخشی که مربوط به روسا و مدیران بیمارستانها ست به علت تعداد کم نیازی به نمونه گیری ندارد اما در مورد بخشی که مربوط به کارکنان است نمونه گیری شده و حجم نمونه ای معادل ۳۸۵ نفر انتخاب گردیده است . ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه می باشد که توسط پژوهشگران تهیه شده است . لازم به ذکر است پرسشنامه های سبک رهبری بر اساس سبک های رهبری لیکرت تنظیم شده است که سبکهای رهبری را به ۴ گروه تقسیم می کند که عبارت است از :۱) سبک استبدادی- استثماری ۲) سبک استبدادی – خیرخواهانه ۳) سبک مشاوره ای  ۴) سبک مشارکتی (۴) .آزمونهای آماری مورد استفاده در این پژوهش  آماره های توصیفی  و آزمونهای t تست , آنالیز واریانس یکطرفه , ضریب همبستگی پیرسون و ضریب همبستگی اسپیرمن می باشد که کلیه عملیات فوق با استفاده از نرم افزار spss   انجام شده است .

 

20,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    پنجشنبه, ۲۸ دی , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.