مقاله بررسي ارتباط بين مشخصات دموگرافيکي روسا , مديران و کارکنان بيمارستانهاي استان قم با سبک هاي رهبري


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله بررسي ارتباط بين مشخصات دموگرافيکي روسا , مديران و کارکنان بيمارستانهاي استان قم با سبک هاي رهبري مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای 21  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله بررسي ارتباط بين مشخصات دموگرافيکي روسا , مديران و کارکنان بيمارستانهاي استان قم با سبک هاي رهبري نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مقدمه :   1
مواد و روش تحقيق :   1
يافته ها,بحث و نتيجه گيري :   1
مقدمه :   2
اهداف اختصاصي :   3
بحث و پيشنهادات :   12
نتيجه گيري :   15
منابع و مأخذ :   17

منابع و مأخذ :

1-    پزشکيان . مسعود , مقدمه خلاصه اولين همايش کشوري مديريت منابع در بيمارستان , ديماه 1381

2-    جاسبي . عبدالله , اصول و مباني مديريت , چاپ نهم , انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي , تهران  , 1378

    3-  عرب . محمد ، پاياننامه دكتري ” بررسي تاثير ساختار سازماني و شيوه مديريت بر روي شاخصهاي بيمارستاني و تعيين الگوي مناسب براي ارتقاء آن در بيمارستانهاي عمومي – دولتي ايران ” ، دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران  ، سال 1380

4- ايران نژاد، پاريزي ؛ ساسان گهر، پرويز ؛ سازمان و مديريت از تئوري تا عمل؛ چاپ پنجم؛ انتشارات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران؛ تهران ؛ پاييز 1380

5- انصاري . علي محمد ، بررسي و مقايسه سبك هاي رهبري مديران سازمان جهاد استان يزد از ديدگاه كاركنان و مديران سازمان ، پاياننامه كارشناسي ارشد ، دانشگاه تربيت معلم ، دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي . 1379

6- خسروي زاده . اسفنديار ، بررسي رابطه بين سبك رهبري و خصوصيات شخصي مديران تربيت بدني موسسات و مراكز آموزش عالي كشور . پاياننامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تهران . 1375

7- Wetheral, Karen M (2002):”Principal leadership style and teacher job satisfaction”,EdD. Dissertation, Seton Hall university, Collage of Education and Human servises

8- foote , Dorothy gargis . relationship of leadership styles and education levels of nursing administration in long – term care facilities in five southern states . phd dissertation . Mississippi state university . sep 2003

 9- ابوغداره، حسام، پايان نامه كارشناسي ارشد،”بررسي رابطه گونه هاي شخصيت الف و ب و سبك هاي رهبري مديران دبيرستانهاي شيراز”، دانشگاه شيراز، 1375

مقدمه :

وظيفه هدايت و رهبري کارکنان بيمارستان توسط روسا و مديران از وظايف کليدي ومهم مديريت به حساب مي آيد  هر مديري در تعامل با کارکنان به شيوه اي رفتار مي کند که ممکن است با شيوه مدير ديگر تفاوتهايي داشته باشد . به اين نوع الگوهاي رفتاري پايداري که مديران هنگام کارکردن با ديگران آن را به کار مي برند سبک رهبري مي گويند . هدف اصلي از انجام اين پژوهش بررسي سبک هاي رهبري مديران و روساي بيمارستانها مي باشد و بررسي اين موضوع که آيا ارتباط بين مشخصات دموگرافيکي روسا و مديران و کارکنان بيمارستانها با سبکهاي  رهبري  وجود دارد يا نه .

مواد و روش تحقيق :

اين مطالعه از نوع مطالعات مقطعي است که داراي دو بخش توصيفي و تحليلي مي باشد . جامعه پژوهشي مديران و روسا و کارکنان بيمارستانهاي استان قم هستند که کليه روسا و مديران و 385 نفر از کارکنان به عنوان نمونه انتخاب گرديدند و مورد مطالعه قرار گرفتند . پرسشنامه هاي اين پژوهش بر اساس سبک هاي رهبري ليکرت تنظيم شده و سبک هاي رهبري را  به چهار دسته استبدادي – استثماري , استبدادي – خيرخواهانه , مشاوره اي و مشارکتي تقسيم مي کند . جهت تجزيه و تحليل اطلاعات از آزمونهاي آماري t تست , آناليز واريانس يکطرفه , ضريب همبستگي پيرسون و ضريب همبستگي اسپيرمن در نرم افزار spss  استفاده شده است .

يافته ها,بحث و نتيجه گيري :

1-    سبک هاي رهبري روسا و مديران بيمارستانها براساس پاسخهاي خودشان مشاوره اي است ولي از نظر کارکنان مديران و روسا سبک استبدادي – خيرخواهانه را در تعامل با کارکنان اعمال مي دارند .

2-    بين هيچ يک از مشخصات دموگرافيکي روسا و مديران از جمله سن , جنس , نوع استخدام , ميزان تحصيلات , رشته تحصيلي  و مدت اشتغال با عنوان رياست يا مديريت بيمارستان و سبک رهبري آنان ارتباطي وجود ندارد .

3-    بين مشخصات دموگرافيکي کارکنان و نظر آنان در مورد سبک رهبري روسا و مديران ارتباط آماري معني داري وجود دارد به اين ترتيب که از نظر کارکنان زن نسبت به مرد مديران و روسا استبدادي تر عمل مي نمايند به همين ترتيب نظر کارکنان کم سن تر نسبت به مسن تر ها و غيرمتاهلين نسبت به متاهلين و افراد کم سابقه نسبت به افراد با سابقه خدمت بيشتر , نمره کمتري به سبک رهبري روسا و مديران داد ه اند و نوع رهبري آنها را داراي مشارکت کمتر و استبداد بيشتر مي دانند . کارکنان تحصيلکرده تر نسبت به افراد کم تحصيلات نيز نظر مشابهي با موارد ذکر شده فوق دارند ولي پزشکان نسبت به سايرسن امتياز بيشتري در سبک رهبري به مديران و روسا داده اند و سبک رهبري آنان را  نسبتأ مشارکتي مي دانند .

واژه هاي کليدي :  رهبري , سبک رهبري , سبک رهبري ليکرت , مشخصات دموگرافيک

مقدمه :

سلامتي محور توسعه پايدار اجتماعي ، اقتصادي ، سياسي و فرهنگي و … كليه جوامع بشري بوده و داراي اهميت ويژه اي در زير ساخت بخش هاي مختلف جامعه مي باشد. از مراكزي كه در كانون توجه و اولويت هاي توسعه بخش بهداشت و درمان قرار دارد و از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد بيمارستانها هستند. بيمارستانها با تأمين درمانهاي تخصصي بيماران نقش مهمي را در اعاده سلامتي و رضايت بيماران ايفا مي نمايند.(1)

بيمارستانها در صورتي مي توانند به اهداف خود نائل شوند كه سيستم مديريتي صحيحي بر آنها حكمفرما باشد. مدير شايسته مديري است که به وظايف خويش و به علوم و فنون حرفه اي خودآشنايي و تسلط كافي داشته باشد. از جمله مهمترين اطلاعات و علومي كه مي تواند مديريت سازمان را در جهت رسيدن به اهداف عالي ياري نمايد علوم مربوط به نحوه رفتار با كاركنان و هدايت و سرپرستي و رهبري آنان در انجام وظايف حرفه اي شان مي باشد زيرا رهبري افراد از وظايف کليدي و مهم مديريت به حساب مي آيد . هر مديري در انجام وظايف اصلي خود به شيوه اي رفتار مي نمايد كه ممكن است با شيوه مدير ديگر ، داراي تفاوتهايي باشد. به اين نوع الگوهاي رفتاري پايدارتري كه مديران هنگام كار كردن با ديگران آنرا بكار مي برند سبك رهبري مي گويند. (2)

هدف اصلي بررسي ارتباط بين مشخصات دموگرافيکي روسا , مديران و کارکنان بيمارستانهاي استان قم باسبک هاي رهبري مي باشد .

اهداف اختصاصي :

الف ) اهداف توصيفي : 1)بررسي مشخصات دموگرافيکي مديران و روسا 2)بررسي مشخصات دموگرافيکي کارکنان بيمارستانها 3) بررسي سبک هاي رهبري مديران و روسا از ديدگاه خودشان 4) بررسي سبک هاي رهبري مديران و روسا از ديدگاه کارکنان

ب) اهداف تحليلي:  1) بررسي ارتباط بين مشخصات دموگرافيکي روسا و مديران با سبک رهبري شان 2) بررسي ارتباط بين مشخصات دموگرافيکي کارکنان روي نظر آنها در مورد سبک رهبري روسا و مديرانشان

پس از تلاشي که پژوهشگران جهت يافتن مطالعات مشابه بعمل آوردند به اين نتيجه رسيدند که مطالعات زيادي روي سبکهاي رهبري انجام شده ولي اکثريت آنها به بررسي ارتباط آن با رضايت کارکنان يا با اثربخشي و کارآيي سازمان پرداخته اند . ( 3 )

مواد و روش تحقيق :

اين مطالعه از نوع مطالعات مقطعي بوده که خود داراي دو بخش توصيفي و تحليلي مي باشد . جامعه پژوهش مديران و روسا و کارکنان بيمارستانهاي استان قم مي باشد . محيط پژوهش کليه بيمارستانهاي استان قم برابر با 8 بيمارستان مي باشد . اين مطالعه داراي دو بخش مي باشد بخشي که مربوط به روسا و مديران بيمارستانها ست به علت تعداد کم نيازي به نمونه گيري ندارد اما در مورد بخشي که مربوط به کارکنان است نمونه گيري شده و حجم نمونه اي معادل 385 نفر انتخاب گرديده است . ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه مي باشد که توسط پژوهشگران تهيه شده است . لازم به ذکر است پرسشنامه هاي سبک رهبري بر اساس سبک هاي رهبري ليکرت تنظيم شده است که سبکهاي رهبري را به 4 گروه تقسيم مي کند که عبارت است از :1) سبک استبدادي- استثماري 2) سبک استبدادي – خيرخواهانه 3) سبک مشاوره اي  4) سبک مشارکتي (4) .آزمونهاي آماري مورد استفاده در اين پژوهش  آماره هاي توصيفي  و آزمونهاي t تست , آناليز واريانس يکطرفه , ضريب همبستگي پيرسون و ضريب همبستگي اسپيرمن مي باشد که کليه عمليات فوق با استفاده از نرم افزار spss   انجام شده است .

 

20,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی