مقاله بررسی تحلیلی ارتباط بین تغییرات قیمت سهام با تغییرات سودهای واقعی و پیش ‌بینی شده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله بررسی تحلیلی ارتباط بین تغییرات قیمت سهام با تغییرات سودهای واقعی و پیش ‌بینی شده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۳  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله بررسی تحلیلی ارتباط بین تغییرات قیمت سهام با تغییرات سودهای واقعی و پیش ‌بینی شده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

* مقدمه.۱
* مروری بر کارهای دیگران.۲
* مدل تحقیق..۲
* آزمون فرضیات…۲
* داده های آماری…۱۳
* تخمین مدل تحقیق.۱۹
* نتیجه‌گیری…۲۱
منابع

 فهرست منابع

۱- سالنامه۱۳۷۶، سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران ، صفحات ۴۷ الی ۴۹

۲- دکتر سرمد ، زهره ، دکتر بازرگان،عباس و دکتر مجازی،الهه ، روشهای تحقیق در علوم رفتاری چاپ ششم ،  ۱۳۸۱٫

۳-دکتر جهان خانی ،علی و دکتر پارسائیان،علی ، مدیریت سرمایه گذاری  و ارزیابی اوراق بهادار ،چاپ اول دانشکده مدیریت دانشگاه تهران چاپ دی ۱۳۷۶٫

۴- ریاحی بکلویی ، احمد ، ترجمه پارسائیان ، علی  ، ” تئوریهای حسابداری ” چاپ اول ، انتشارات پژوهشهای فرهنگی ،۱۳۸۱٫

۵- یار محمدی ،  اکرم ، در بررسی عوامل موثر بر گزارشگری میان دوره ای به موقع در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

۱- مقدمه

این تحقیق جهت آزمون ارتباط تغییرات قیمت سهام و تغییرات سود واقعی و پیش‌بینی شده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طراحی شده است.آنچه در این تحقیق مورد نظر است بررسی وجود ارتباط خطی بین تغییرات قیمت سهام و تغییرات سود سهام شرکتها می‌باشد. در واقع می‌خواهیم از تجزیه و تحلیل رگرسیون یک متغیره، نتیجه بگیریم که آیا ارتباط معناداری بین تغییرات قیمت سهام و سود شرکتها وجود دارد یا خیر؟

در یک بازار کارا قیمت اوراق بهادار منعکس کننده مجموعه‌ای از همه اطلاعات موجود بوده و اطلاعات جدید سریعا بر روی قیمت اوراق بهادار منعکس می‌شود و سرمایه‌گذاران با توجه به اطلاعات در دسترس و انتظاری که از بازده اوراق بهادار در آینده دارند تصمیم‌گیری می‌نمایند لذا بازار اوراق بهادار نقش مهمی در به حرکت انداختن موثر سرمایه و تخصیص بهینه منابع دارد. یکی از دلایل انتخاب این موضوع آگاهی از رفتار قیمت سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.یکی از نقشهای اصلی بازار سرمایه تخصیص اقتصادی مالکیت سهام می‌باشد. به طور کلی قیمتها در یک بازار کارا علایم مناسب و صحیحی برای تخصیص منابع میباشد. طبق نظریه بازار کار اوراق بهادار تعداد زیادی خریدار و فروشنده نسبت به اطلاعات موجود و دیدگاهی که نسبت به آینده شرکتهایی که اوراق بهادار آنها در بازر معامله می‌گردد عکس‌العمل نشان داد. و بدین ترتیب باعث تعیین جهت بازار می‌گردند.از این رو ارتباط را بین قیمت سهام و سود فروش می‌شود و سرمایه‌گذاران به صورتی آشکار سود شرکتها را مورد توجه قرار می‌دهند. شاید یکی از عوامل مهم تاثیر سود بر قیمت سهام این باشد که سود اعلان شده و سود پیش‌بینی شده به سهامداران کمک می‌نماید تا بتوانند بر آن اساس سود تقسیمی آینده را که یکی از فاکتورهای موثر در تعیین قیمت سهام می‌باشد پیش‌بینی کنند.هدف کلی این تحقیق مطالعه بررسی و سنجش میزان تاثیر سود حسابداری بر قیمت بازار سهام در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.وفرضیات این تحقیق شامل:

۱) بین تغییرات قیمت سهام با تغییرات واقعی EPS رابطه معناداری وجود دارد.

۲) بین تغییرات قیمت سهام با تغییرات EPS پیش‌بینی شده رابطه معناداری وجود دارد.

۲ – مروری بر کارهای دیگران

تحقیق بال و براون در سال ۱۹۶۸ در امریکا، که در مورد ۲۶۱ شرکت و در فاصله زمانی سالهای ۶۵-۱۹۴۶ انجام شده است. این تحقیق به بررسی رابطه علامت تغییرات قیمت و سود پرداخته است.بال وبراون دریافتند که بیشتر واکنش قیمت سهام، قبل از اعلام سود سالانه نه رخ می‌دهد و نه تنها در حدود ۱۰% تغییرات در ماه اعلام سود اتفاق می‌افتد.پاتل و ولف سان، واکنش قیمت سهام را نسبت به سود در طی یک روز بررسی کردند و دریافتند که بیشترین واکنش قیمت در طی ۲ ساعت اعلام سود رخ میدهد.تحقیق استفن. پ. باگیسنکی شواهدی منطبق بر وجود اثر انتقال اطلاعات پیش‌بینی سود مدیریت فراهم آورده است.یافته‌ها نشان میدهد که واکنش قیمت سهام شرکتهای فاقد پیش‌بینی، به طور مثبتی با تغییر در انتظارات سود که از طریق پیش‌بینی سود مدیریت انتقال یافته است، از نظر علامت و هم از نظر مقدار دارای همبستگی است.از مجموعه بحث فوق میتوان نتیجه گرفت که تغییرات قیمت سهام با تغییرات سود همبستگی زیادی دارد و سرمایه‌گذاران به شرکتهایی که EPS پیش‌بینی شده آنها خوب است بیشتر علاقمند می‌باشند.

۳- مدل تحقیق

در تحقیق حاضر به منظور آزمون فرضیه‌های تحقیق از مدل‌های رگرسیونی دو متغیره استفاده  شده است. مدل رگرسیون دو متغیره برای آزمون ارتباط بین تغییرات سود سهام با تغییرات قسمت سهام بکار رفته است. مدل‌های رگرسیون این تحقیق به شرح زیر می‌باشند:

در مدل رگرسیونی فوق

Yi= تغییرات قیمت سهام قبل از مجامع (متغیر وابسته)

= شیب خط رگرسیون

Xi= تغییرات سود سهام واقعی و پیش‌بینی شده (متغیر مستقل)

= عرض از مبدا

 مدل رگرسیون دو متغیره برای آزمون ارتباط بین تغییرات سود واقعی سهام و تغییرات قیمت سهام،مدل رگرسیون دو متغیره برای آزمون ارتباط بین تغییرات سود پیش‌بینی شده سهام، تغییرات قیمت سهام

 هر یک از مدل‌های رگرسیونی فوق، هم به صورت سالیانه و هم بصورت میانگین مورد آزمون قرار گرفته‌اند.

– آزمون فرضیات

از آنجا که برای پاسخگویی به مسائل تحقیق و دستیابی به اهداف آن لازم است مسیر گردآوری داده‌ای و تجزیه و تحلیل آنها مشخص شود تاازهر گونه انحرافی جلوگیری کرد. فرضیات زیر مطرح شده‌اند:

فرضیه اول:

 بین تغییرات قیمت سهام و تغییرات سود واقعی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران ارتباط معناداری وجود دارد.

این فرضیه را می‌توان از نظر آماری به شرح زیر نوشت:

 H0:بین تغییرات قیمت سهام و تغییرات سود واقعی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران ارتباط معناداری وجود ندارد.

H1:بین تغییرات قیمت سهام و تغییرات سود واقعی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران ارتباط معناداری وجود دارد.

تشریح نتایج آزمون:

۱- میان تغییر در قیمت قبل از مجمع سهام و تغییر در سود واقعی شرکتهای نمونه در سطح اطمینان ۹۵ درصدی می‌توان گفت که برای سالهای ۷۶ تا ۸۰ رابطه خطی وجود دارد.

۲- ضریب تعیین یا ضریب تشخیص محاسبه شده برای سالهای ۷۶ تا ۸۰ به ترتیب ۸/۵۰% ، ۶/۴۰% ، ۶/۳۵% ، ۱/۸۶% و ۸۳% بوده است. تفسیر ارقام فوق بدین صورت می‌باشد:

الف-در سال ۱۳۸۰، ۱/۸۳% تغییرات قیمت سهام (متغیر وابسته) توسط تغییرات سود واقعی بیان می‌گردد که نشان دهنده رابطه خطی قوی میان متغیرهای مستقل و وابسته می‌باشد. در جدول زیر مقادیر مربوط به ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و خطای معیار مربوط به داده‌های سال ۱۳۸۰ که درزیر نشان داده شده است.

                                                       جدول ۳ـ۴ ضریب همبستگی خطی مدل سال ۱۳۸۰ [۱]

Model Summary

Std. Error of the Estimate

Adjusted R Square

R Square

R

Model

3059.896

0.828824

0.831881

0.912075

1

Predictors: (Constant), X80

a

Dependent Variable: Y80

b

 ب – طبق جدول زیر ضریب تعیین (R2) در سال ۱۳۷۹، ۱/۸۶% بوده است این بدان معناست که ۱/۸۶%تغییرات متغیر وابسته را متغیر مستقل تفسیر می‌نماید در نتیجه وجود یک رابطه خطی معنادار قوی تائید می‌گردد. همچنین مقدار ضریب همبستگی متغیرهای مستقل و وابسته ۷۶/۹۲% بوده است این بدان است که در سطح اطمینان ۹۵% بین تغییر در سود واقعی و تغییر در قیمت همبستگی و ارتباط خطی بسیار بالایی وجود دارد.

 جدول ۴ـ۴ ضریب همبستگی خطی مدل سال ۱۳۷۹ [۲]

Model Summary

Std. Error of the Estimate

Adjusted R Square

R Square

R

Model

3319.61

0.858065

0.8606

0.927685

1

Predictors: (Constant), X79

a

Dependent Variable: Y79

b

 ج- همانطور که جدول زیر نشان می‌دهد ضریب همبستگی بین تغییرات قیمت سهام و تغییرات سود واقعی در سال ۱۳۷۸، ۲/۵۹% می‌باشد که بیانگر وجود ارتباط و همبستگی نسبتا متوسطی بین تغییرات قیمت سهام و تغییرات سود واقعی هر سهم است. همچنین مقدار ضریب تعیین یا ضریب تشخیص متغیرهای وابسته و مستقل برای سال مذکور ۱/۳۵% بوده است این بدان معناست که تغییرات سود واقعی هر سهم ۱/۵۳% از تغییرات قیمت سهام را تفسیر می‌نماید. جدول زیر اطلاعات مربوط به ضرایب همبستگی، تعیین، تعیین تعدیل شده و خطای معیار برآورد را برای سال ۱۳۷۸ نشان داده است.

جدول ۵ـ۴ ضریب همبستگی خطی مدل سال ۱۳۷۸ ۱

Model Summary

Std. Error of the Estimate

Adjusted R Square

R Square

R

Model

2178.982

0.338749

0.350557

0.592079

1

Predictors: (Constant), X78

a

Dependent Variable: Y78

b

 د- همانطور که از جدول زیر استخراج می‌گردد در سال ۱۳۷۷، ضریب همبستگی بین تغییرات قیمت سهام و تغییرات سود واقعی ۷۵/۶۳% بوده است که مبین ارتباط بالای بین متغیرهای وابسته و مستقل می‌باشد. همچنین ۶/۴۰% تغییرات قیمت سهام تحت تاثیر تغییرات سود واقعی سهام بوده است که وجود ارتباط تائید می‌گردد. خلاصه اطلاعات مربوط به ضرایب همبستگی و تعیین در جدول زیر آمده است.

جدول ۶ـ۴ ضریب همبستگی خطی مدل سال ۱۳۷۷  ۱

Model Summary

Std. Error of the Estimate

Adjusted R Square

R Square

R

Model

2271.684

0.395706

0.406497

0.637571

1

Predictors: (Constant), X77

a

Dependent Variable: Y77

b

 ه- طبق جدول زیر میزان همبستگی  و ارتباط خطی بین متغیرهای مستقل و وابسته در سال ۱۳۷۶، ۸/۵۰% می‌باشد که بیانگر ارتباط نسبتا متوسطی بین تغییرات قیمت سهام و تغییرات سود واقعی است. ضمنا ضریب تشخیص بدست آمده برای سال فوق ۸/۲۵% می‌باشد، این بدان معناست که ۸/۲۵% تغییرات قیمت سهام را تغییرات سود واقعی تفسیر می‌نماید که به معنای وجود یک رابطه خطی میان متغیر وابستهو متغیر مستقلمی‌باشد.

جدول ۷ـ۴ ضریب همبستگی خطی مدل سال ۱۳۷۶ [۳]

Model Summary

Std. Error of the Estimate

Adjusted R Square

R Square

R

Model

4297.174

0.49949

0.508428

0.713041

1

Predictors: (Constant), X76

a

Dependent Variable: Y76

b

 ۳ ـ جهت تائید نتایج آزمون ضریب همبستگی (r) بین تغییرات قیمت سهام و تغییرات سود واقعی برای سالهای ۱۳۷۶ الی ۱۳۸۰، فرضیه زیر قابل ارائه می‌باشد:

H0: P = 0

H1: P>0

فرض H0 به مفهوم عدم همبستگی خطی بین تغییر در سود واقعی و تغییر در قیمت سهام در کل جامعه می‌باشد. در صورت رد این فرض می‌توان نتیجه گرفت که بین تغییر در سود واقعی به عنوان متغییر مستقل و تغییر در قیمت سهام به عنوان متغیر وابسته در کل جامعه همبستگی و ارتباط وجود دارد.


[۱]  منبع:(استخراج ازطریق نرم‌افزار آماری Excel)

[2]  منبع:(استخراج ازطریق نرم‌افزار آماری Excel)

[3]  منبع:(استخراج ازطریق نرم‌افزار آماری Excel)

 

35,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • پاورپوینت بررسی رابطه بین وجوه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • تحقیق بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت با بازده سهام با استفاده از روش HML و SMB در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • تحقیق بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • تحقیق پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
 • تحقیق مطالعه رابطه بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف نقد شوندگی و عامل عدم نقد شوندگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • برچسب ها : , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   شنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.