مقاله بررسی تفاوت بلوغ عاطفی در بین دانشجویان خانم مجرد و متأهل


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله بررسی تفاوت بلوغ عاطفی در بین دانشجویان خانم مجرد و متأهل مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۷۳  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله بررسی تفاوت بلوغ عاطفی در بین دانشجویان خانم مجرد و متأهل  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده ۲
فصل اول: طرح تحقیق
۱-۱- مقدمه ۳
۱-۲- بیان مسئله۴
۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش ۶
۱-۴- اهداف پژوهش ۹
۱-۵- سؤالهای پژوهش ۹
۱-۶- تعاریف نظری۱۰
۱-۷- تعاریف عملیاتی ۱۱

فصل دوم: پیشینة تحقیق
۲-۱- پیشینة تحقیق
۲-۲ پیشینة نظری۱۲
تاریخچه روانشناسی بلوغ ۱۳
مفهوم بلوغ و تفاوت آن با نوجوانی ۱۳
عوامل مؤثر در بلوغ ۱۴
بلوغ از دیدگاه روانشناسان۱۴
عاطفه چیست ۱۷
جایگاه عاطفه در مغز از نظر زیستی ۱۸
مراحل تشکیل هویت در جوانان دانشگاهی ۱۹
الگوی تحور روانی- اجتماعی۱۹
تکالیف تحولی هویهورست برای نوجوانان ۲۱
رشد و تکامل هیجانی- عاطفی۲۲
رشد هیجانی و عاطفی در نوجوانان ۲۳
نیازهای عاطفی فرد و اهمیت آنها۲۴
رشد و تکامل اجتماعی ۲۵
ترک خانه پدری ۲۶
تأثیر روانی وارد شدن به دانشگاه۲۶
تعادل عاطفی روانی نوجوان۲۷
خودمحوری نوجوانان ۲۸
خود پنداره و انواع خود ۲۹
الگوی اریک اریکسون درباره هویت ۳۱
آسیب پذیری و انعطاف پذیری در فرد ۳۲
عوامل حفاظتی انعطاف پذیری۳۳
انواع هویت ۳۴
بحرانهای دوره نوجوانی ۳۸
۲-۳- پیشینه عملی ۳۹

فصل سوم: اجرای تحقیق
۳-۱- جامعه آماری۴۲
۳-۲- نمونه آماری و روش نمونه گیری ۴۲
۳-۳- ابزار گردآوری داده ها ۴۳
۳-۴- روش گرد آوری داده ها ۴۵

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته ها
۴-۱- تجزیه و تحلیل یافته ها ۴۶
۴-۱-۱- اطلاعات مربوط به سؤال اول پژوهش ۴۷
۴-۱-۲- اطلاعات مربوط به سؤالهای ۲ تا ۵ پژوهش ۴۷
۴-۲- داده های جانبی ۴۸
نمودار چند ضلعی فراوانی مشاهده شده ۵۰
نمودار ستونی فراوانی مشاهده شده ۵۱

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
۵-۱- بحث و نتیجه گیری ۵۲
۵-۲- محدودیت ها۵۵
۵-۳ پیشنهادات۵۵

«منابع و مآخذ»

۱- قائمی، علی (۱۳۸۰) بلوغ. نشر اسپید
۲- آقا محمدیان، حمید رضا، حسینی، مهران، (۱۳۴۴ و ۱۳۸۴). روانشناسی بلوغ و نوجوانی رشد ۲
۳- محمدیان، محمد، (۱۳۶۹). بلوغ … تولدی دیگر واحد انتشارات انجمن اولیاء و مربیان.
۴- قاسم زاده، حبیب الله (۱۳۷۸). شناخت و عاطفه (جنبه های بالینی و اجتماعی)، انتشارات فرهنگیان.
۵- اکبرزاده، نسرین (۱۳۷۵). گذر از نوجوانی به پیری (روانشناسی رشد و تحول)، ناشر خود مؤلف.
۶- برک، لورا ای ترجمه سید محمدی یحیی، (۱۳۸۵). روانشناسی رشد (از نوجوانی تا پایان زندگی) نشر ارسباران.
۷- شعاری نژاد علی اکبر (۱۳۷۳). روان شناسی رشد، تهران، انتشارات اطلاعات.
۸- خسروپور یوسف، (۱۳۵۳). روانشناسی بلوغ و نوجوانی.
۹- دلاور، علی، کاربرد احتمالات و آمار در روانشناسی و علوم تربیتی.
۱۰- سرمد، زهره، حجاری، المد؛ بازرگان، عباس (۱۳۸۵). روشهای تحقیق در علوم رفتاری، مؤسسه انتشارات آگاه.

 چکیده:

پژوهش حاضر بررسی تفاوت بلوغ عاطفی در میان خانم های مجرد و متأهل در مقطع کارشناسی دانشگاه سیستان وبلوچستان است.

جامعه این پژوهش که نمونه ما از آن انتخاب شده کل دانشجویان خانم دانشگاه سیستان و بلوچستان است. نمونه این پژوهش شامل ۱۶۰ نفر می باشد که ۸۰ نفر مجرد و ۸۰ نفر متأهل می باشد که به روش تصادفی انتخاب شده است. پژوهش حاضر به این سئوال محقق پاسخ می دهد که آیا بین دانشجویان خانم مجرد یا متأهل از نظر بلوغ عاطفی تفاوت معناداری وجود دارد یا نه؟

ابراز تحقیق پرسشنامه مقیاس بلوغ عاطفی از بهارگاوا می باشد که مشتمل بر ۴۸ سؤال است بعد از اجرای پرسشنامه و تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده با استفاده از آمار توصیفی شامل محاسبه جداول فراوانی و نمودارها می باشد و آمار استنباطی که شامل آزمون خی ۲ می­باشد پژوهش به صورت زیر بدست آمد:

«در بین دانشجویان خانم مجرد و متأهل دانشگاه سیستان و بلوچستان تفاوتی از نظر بلوغ عاطفی وجود ندارد و تفاوت بی معنی است»

۱-۱- مقدمه

دوره بلوغ دورانی مبهم از نظر شناخت خصایص و دوران تمایلات متضاد است. با ورود کودک به دنیای نوجوانی و بلوغ، ولادتی تازه و مرحله ی ویژه و مستقل از دوره های قبل و بعد پدید می آید که آن را مرحله انتقال، مرحله نجات از کودکی دوران تحولات همراه با دگرگونی های سریع و غافلگیر کننده، مرحله طوفان حیات و مرحله نجات از طفیلی گری نیز می نامند.

افراد در این دوران احیاناً‌ با ترس و بیم هایی مواجه می گردند که رفع و تعدیل آن  نیازمند به حمایت از سوی والدین و مربیان است. (قائمی، ۱۳۸۰، ص ۲۲)

موارد زیر از جمله تغییرات دوران بلوغ است:

–        تحولی در اندام او ایجاد شده و شرایط جدید، تعادل اندامی او را بهم می زند.

–   در عواطف و احساسات او نیز تغییر پدید می آید و موجب دگرگونی هایی در خشم و ترس و محبت او و … می شود.

–   در جنبة‌ ذهن او نیز تحولات رو به رشدی ایجاد می گردد و هوش و عقل و اندیشه و تخیل او را دگرگون می سازد.

–   در جنبه روان او در عرصه های فطری و وجدانی،‌ آزادی خواهی و استقلال طلبی، ستایش و نیایش، حقیقت دوستی، و … دگرگونی هایی ایجاد می شود.

–   و بالاخره در غدد درونی جوش و خروش و دو غده جنسی شکفتگی و بیداری خاصی پدید می آید که موجد خواسته هایی در اقناع غریزی می گردد. (قائمی، ۱۳۸۰، ص ۲۸)

۱-۲- «بیان مسئله»‌

بسیاری از افراد در سنین جوانی و نوجوانی به بلوغ عاطفی دست پیدا نمی کنند  در صورتی که اکثر افراد به بلوغ جنسی و بلوغ تا سن زیر ۲۰ سال دست پیدا می کنند ولی یا به بلوغ عاطفی نمی رسند یا خیلی دیر به این بلوغ می رسند بلوغ عاطفی به این معناست که فرد به حدی از پختگی می رسد که می تواند راه حلهای پیچیده تری برای مشکلات روزمره عاطفی خود پیدا کند و از احساس خود به صورت پیچیده تری برای حل این مشکلات استفاده کند و توانایی کنترل نوسانات شدید آن را دارد این مسئله مهم است که آیا افراد ابتدا به یک بلوغ نسبی عاطفی دستی می یابند و بعد سعی می کنند به زندگی مشترک قدم گذارند یا وقتی ازدواج کردند و زندگی مشترکی را با فرد دیگری آغاز کردند این بلوغ در آن ها رشد می کند بسیاری از افراد معتقدند که فرد ابتدا باید از لحاظ اقتصادی و اجتماعی به یک استقلال دست پیدا کنند و بعد به نیازهای عاطفی خود توجه داشته باشند. امروزه در بین دختران مجرد افسردگی زیاد دیده می شود این که فردی نمی تواند عواطف خود را به درستی بشناسد و به طبع نحوه کنترل و ابراز آن ها را نمی داند حالا یا آن ها را به شکل نادرست ابراز می کند یا آن ها را سرکوب و انکار می کند و در نهایت مسئله اصلی این پژوهش که ما به بررسی آن می پردازیم این است آیا بین دانشجویان خانم مجرد و متأهل از لحاظ بلوغ عاطفی تفاوت معناداری وجود دارد یا نه؟ به عبارتی آیا ازدواج تأثیری در بلوغ عاطفی افراد می گذارد یا نه؟‌

مسئله بلوغ عاطفی مسئله ای است مهم که اگر افراد به آن توجه نکنند ممکن است در زندگی آینده و مشترکشان با فرد دیگری به مشکل برخورد کنند مسلماً‌ کسی که از نظر عاطفی به سطحی از رشد و بلوغ نرسیده است نمی تواند زندگی مسالمت آمیزی را با فرد دیگری داشته باشد زیرا که او هنوز تسلطی بر عواطف و احساسات خود ندارد و اینکه نمی داند چگونه آنها را کنترل کند؟ پس اگر ما بدانیم که فرد آینده شریک زندگیمان به بلوغ عاطفی رسیده و شرایط گرداندن یک زندگی را دارد می توانیم به او اطمینان کرده و در مشکلاتی که فراروی زوج قرار می گیرد را حل کنیم. لذا بدین منظور ارتباط بین دو متغییر بلوغ عاطفی و متأهل را مورد بررسی قرار می دهیم.

۱-۳- «اهمیت و ضرورت پژوهش»

دوران بلوغ و مراحل قبل و بعد از آن دورانی مهم و از نظر پایه گذاریها دورانی سرنوشت ساز است آغاز آن به هر گونه ای که باشد لاجرم فرجامی خواهد داشت که ممکن است بسیار تلخ یا شیرین داشته باشد. اکثریت افراد بعد از رسیدن به بلوغ نسبی فکری سعی در گرفتن مسئولیتهای اجتماعی می کنند که چنین چیزی را جامعه و خانواده به شدت از آن ها طلب می کند جوان سعی می کند از لحاظ اقتصادی و اجتماعی زندگی مستقلی برای خود داشته باشد در کنار این زندگی مستقل اجتماعی به روابط با جنس مخالف می پردازند چه به بلوغ عاطفی رسیده باشند چه نه. امر ازدواج خود عامل مهمی در ایجاد بلوغ عاطفی است هر شکست عاطفی خود باعث می شود فرد تلاش بیشتری در کنترل احساسات خود کند. بسیاری معتقدند که بلوغ عاطفی در میان زنان و مردان متأهل بیشتر از افراد مجرد دیده می شود و به رشد بیشتری رسیده است اگر رشد عاطفی و بلوغ عاطفی فرد با النسبه کامل باشد قابلیت انطباق او بالاست و تمایلات بازگشتی او کم است.

«ازدواج یک امر جهانی است که در تمام جوامع در طول تاریخ وجود داشته و به یک مجموعه از نیازهای اساسی انسان پاسخ می دهد بقای نسل و پرورش فرزندان تحقق آرزوی دیرین کودکی برای پدر و مادر بودن دستیابی به عالیترین سطح دوستی و صمیمیت  دوره جوانی و بزرگسالی ارتباط گرم و دو جانبه عاطفی و جنسی و تقسیم  کار و همکاری و همراهی در طول زندگی در شمار اساسی ترین کارکردهای خانواده است. موفقیت در ازدواج حاصل عوامل گوناگون است ازدواج به موقع، همانندیهای شخصیتی شیوه های مناسب ارتباط با یکدیگر، پافشاری بر تعهدات زندگی خانوادگی و برخورداری از امکانات شغلی و مالی و رفاهی را می توان از عوامل مهم به شمار آورد از طرف دیگر کم تجربگی و ناپختگی همسران جوان، مشکلات مربوط به پذیرش هویت متفاوت طرف مقابل، خصوصیات متفاوت در خانواده و دخالتهای بی مورد و انتظارات بیجای آنان از همسران جوان و کمبودهای مالی و شغلی و تدارک وسایل زندگی و مسکن بر مشکلات این جریان پیچیده می افزاید و شاید ناشی از عدم بلوغ عاطفی باشد.»

مفهوم رفتار عاطفی بالغ در هر سطحی حاصل رشد طبیعی عاطفی است شخصی قادر به کنترل عواطف خویش است که تأخیر در ارضا را تحمل کند بدون اینکه تأسف بخورد و رنج بکشد مورگان می گوید «یک نظر کارآمد درباره بلوغ باید تمام حیطه فردیت،‌ نیروها و توانایی لذت از این نیروها را در نظر بگیرد»

کاپلان و بارون خصوصیات شخصی را که از لحاظ عاطفی بالغ است بررسی کرده و می گوید «او قابلیت مقاومت در برابر تأخیر در ارضای نیازها را دارد او توان تحمل میزان معقول ناکامی را دارد او به طرح و نقشه درازمدت معتقد است و می تواند توقعات خویش را بر مبنای اقتضای موقعیت به تعویق اندازد یا در آن تجدید نظر نماید.

برجسته ترین علامت بلوغ عاطفی توانایی تحمل تنش است یک علامت دیگری بی تفاوتی، برخی از انواع محرکات است که بر نوجوانان و جوانان اثر می کند و او را بی حوصله یا دستخوش احساسات می نماید بعلاوه شخص بالغ از نظر عاطفی پیوسته دارای گنجایش شادی و تفریح است کول افرادی که از لحاظ عاطفی بالغ  هستند دارای خصوصیات زیرند: مایل به غیر همجنس، درک نگرش رفتار دیگران، میل به پذیرش نگرش ها و عادات دیگران و قابلیت تأخیر پاسخهای خود.

 

1-4-  «اهداف پژوهش»

اهداف پژوهش به دو دسته اهداف کلی و اهداف جزئی تقسیم می شود.

اهداف کلی :

 بررسی تفاوت دو گروه خانم های مجرد و متأهل از نظر بلوغ عاطفی

اهداف جزئی:

۱- چگونگی پدیدایی بلوغ عاطفی

۲- رابطه بلوغ عاطفی با ازدواج

۳- رابطه بلوغ عاطفی با دیگر انواع بلوغ مانند زیستی و روانی

۱-۵- «سئوالهای پژوهش»

۱- آیا بین خانم های مجرد و متأهل از نظر بلوغ عاطفی تفاوتی وجود دارد؟

۲- آیا از لحاظ عدم ثبات عاطفی بین افراد مجرد و متأهل تفاوتی وجود دارد؟

۳- آیا از لحاظ بازگشت عاطفی بین افراد مجرد و متأهل تفاوتی وجود دارد؟

۴- آیا از نظر استقلال بین افراد مجرد و متأهل تفاوتی وجود دارد؟

۵- آیا از نظر سازگاری بین افراد مجرد و متأهل تفاوتی وجود دارد؟

۱-۶-  «تعاریف نظری»

در پژوهش انجام شده کلمات و اصطلاحات به کار برده شده: بلوغ، بلوغ عاطفی، دانشجو، مجرد، متأهل دانشگاه می باشد.

بلوغ: بلوغ در لغت به معنی رسیدن، به سر رسیدن، رسیدن به سن رشد، مرد تمدن و زن تمدن، سن رسیدگی مرحله ای از زندگی است که حد فاصل دوران کودکی و بزرگسالی است و این دوره از حیات انسانی با یک سری علائم و تظاهرات جسمانی و روانی توأم است.

بلوغ عاطفی: یعنی این که فرد به حدی از پختگی احساسی می رسد که راه حلهای پیچیده تری برای مشکلات روزمره عاطفی خود پیدا کند و از احساس خود به صورت پیچیده تری برای حل مشکلات استفاده می کند توانایی کنترل نوسانات شدید را دارد و یاد گرفته که احساسات خود را کنترل کند.

70,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله بلوغ
 • مقاله بلوغ
 • پایان نامه آشنایی با دوران بلوغ و نحوه‌ی برخورد والدین با آن
 • مقاله بررسی مشکلات جوانان (بحران بلوغ)
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   دوشنبه, ۳۰ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.