مقاله بررسی رابطه بین تصور از خدا و سلامت روان در دانشجوهای دختر و پسر


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله بررسی رابطه بین تصور از خدا و سلامت روان در دانشجوهای دختر و پسر مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۸  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله بررسی رابطه بین تصور از خدا و سلامت روان در دانشجوهای دختر و پسر نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

چکیده   ۱
مقدمه   ۲
فرضیه‌های تحقیق   ۴
پیشینه بحث   ۴
جامعه آماری   ۵
نمونه آماری و روش نمونه گیری   ۵
مقیاس SCL-25   ۵
اعتبار و روایی   ۶
آزمون تصور از خدا   ۷
پایایی آزمون تصور از خدا   ۷
الف. یافته‌های توصیفی   ۸
ب. یافته‌های استنباطی   ۸
نتیجه گیری   ۱۲
منابع   ۱۳

منابع

ـ افروز، غلامعلی، روش‌های پرورش احساس مذهبی نماز، تهران، انجمن اولیا و مربیان، ۱۳۸۴٫

ـ افروز، غلامعلی. و دیگران، «رابطه راهبردهای مقابله‌ای مذهبی با تنیدگی»، مجموعه مقالات نخستین همایش انسان معاصر، دین و کارکردهای آن، انتشارات دانشگاه مازندران. ۱۳۸۵٫

ـ امینی، شهریار، «اصول بهداشت روان»، ماهنامه تربیت، معاونت آموزش و پرورش نظری و مهارتی وزارت آموزش و پرورش، ش۲، ۱۳۸۳، ص ۲۵ـ۳۳٫

ـ خیاطی، نسرین، نماز در سیمای خانواده، تهران، سازمان مرکزی انجمن اولیا و مربیان.۱۳۷۶٫

ـ زارعی، اقبال، مقایسه سلامت روان، خلاقیت، نیاز‌های اساسی و ویژگی‌های شخصیتی هنرمندان و افراد غیر هنرمند اهواز، رساله دوره دکترا، ۱۳۸۲٫

ـ زینالی، حمدالله، «بهداشت روانی در خانواده»، ماهنامه تربیت، معاونت آموزش و پرورش نظری و مهارتی وزارت آموزش و پرورش، ش ۵، ۱۳۸۵، ص ۳۱ـ۳۹٫

ـ فرانکل، ویکتور، انسان در جستجوی معنا، ترجمة خوشدل ،گیتی، تهران، رشد. ۱۳۷۵٫

ـ کلانتری، مهرداد. عوامل مؤثر در رشد گرایش‌های مذهبی در کودکان و نوجوانان، تهران، انجمن اولیا و مربیان.۱۳۷۶٫

ـ نجفی، مصطفی و دیگران، بررسی رابطه میان نگرش‌های مذهبی، مهارت‌های مقابله‌ای و سلامت روانی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، ۱۳۸۰٫

-Alport .G.W. The Person in Psychology, Boston: Beacon press, 1968.

– Alport .G.W, “The religious context of prejudice”, Journal for the Scientific Study of religion .S. 447-457, 1966.

– Alport .G.W. The Individual and his Religion. New York: Macmilan, 1962.

-Bergin.A., KevinS. Masters, and p. Scott Richards.Religiousness and mental health reconsidered. Journal of Counseling Psychology, vol 34: 197-204, 1987.

– Coe .G.The Psychology of Religion. Chicago :university Chicago press, 1916.

– Ellison .C.G.Religiuos involvement and subjective well- being. Journal of Health and Social Behavior, 32: 80 -99, 1991.

-Hari S. Chandra , Psychological Tips For Effective Studying. – www. Dbmoz. co 17-

-Levin J.S. and Kyrialkos Markides.(1988). Religious attendance and psychology well–being. Sociological Analysis .۴۹:۶۶-۸۲٫۱۹۸۸٫

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین تصور از خدا و سلامت روان در دانشجویان دانشگاه‌های پیام نور و آزاد اسلامی شهر میناب، با رویکرد تحلیلی و نظری به شیوه همبستگی صورت گرفته است. با نمونة مورد بررسی، ۱۰۰ نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور و دانشگاه آزاد بودند که، با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به وسیلة پرسش نامة ۲۵ سؤالی سلامت روان و پرسش‌‌نامة ۲۷ سؤالی تصور از خدای بک مورد آزمون قرار گرفتند. تحلیل داده‌های پژوهش با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی گروه‌های مستقل، مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته‌های به دست آمده از این پژوهش نشان می‌دهد. که، بین تصور مثبت از خدا و سلامت روان دانشجویان دو دانشگاه مزبور و بین تصور منفی از خدا وعدم سلامت روان و همچنین میان تصور مثبت از خدا در دانشجویان دو دانشگاه تفاوت وجود دارد. همچنین بین تصور منفی از خدا بین دانشجویان دو دانشگاه تفاوت وجود ندارد. به علاوه، بین میزان سلامت روان در دو دانشگاه در سطح ۰۵/۰p< و ۰۳۶/۲=T تفاوت معنا داری وجود دارد.

کلید واژه‌ها: رابطه، تصور از خدا، سلامت روان، دانشجویان روان‌شناسی و به داشت روان.


 

مقدمه

به تدریج که متفکران و اندیشمندان جامعه در فرهنگ‌های گوناگون از ناتوانی فناوری مدرن در حل مشکلات و مصائب زندگانی روزمره ناامید شدند، بازگشت به خودشناسی و توجه به استعدادها و قابلیت‌های بالقوه درونی انسان و از جمله، باورهای مذهبی، معنوی، ارتباط توکل و توسل به آفریدگار جهان و نیروهای و ماوراءالطبیعه، مورد توجه و اهمیت قرار گرفت. به طوری که، در مراحل علمی و تحقیقاتی، برنامه‌های متعدد و متنوعی برای شناخت بهتر ویژگی‌ها و استعدادهای معنوی و روان‌شناختی انسان انجام پذیرفته و نتایج بسیار امیدوار کننده‌ای داشته است. مؤسسات شناخته شده و قابل اعتمادی چون موسسة تحقیقاتی ییل، دوک، دارتموث و دانشگاه میشیگان، بخشی از این بررسی و پژوهش‌ها را انجام داده‌اند. هم اکنون بسیاری از افراد و مؤسسات، مشغول انجام مطالعاتی هستند تا ارتباط علمی اثر ایمان، دعا و عمل به فرایض و سنت‌های مذهبی را در شفای بیماری و بهداشت روانی و جسمی آنان، بهتر شناخته و مورد استفادة کاربردی قرار دهند.۱ در قرن اخیر، مطالعات و نظریات ارزشمند بسیاری از متفکران انسان‌شناسی و از جمله روان پزشک نامور سوئیسی کارل یونگقابل اهمیت و شناسایی است. وی معتقد است تمامی مذاهب و حتی انواع بدوی آن، با آیین‌ها و مراسم خود، نوعی روان درمانی هستند که رنج‌های روانی و جسمی انسان را بهبود می‌بخشند. این اظهار نظر از ایشان، همواره قابل تذکر و تأمل روان‌شناسان و پزشکانی است که می‌خواهند در مورد بهداشت و سلامت انسان‌ها مطالعه و تحقیق نمایند. «هیچ‌گاه بیماری نداشتم که درمانش مستلزم بازگشت به مذهب نبوده باشد».۲

اعتقاد به ماوراء الطبیعه، باور به غیب و قدرت‌های پنهانی مؤثر و ناظر بر زندگی و عملکردهای فردی و اجتماعی انسان، از باورهای اصیل، فطری و جاودانی وجود انسان است. از آن زمان که بشریت صاحب تاریخ و تمدن شد، این‌گونه باورها با او بوده و بیان معقول و علمی دین باوری، به صورت اعتقادات دینی، مهم‌ترین پایه و ساختار تمدن بشری را تشکیل می‌دهد. در زوایای تمامی آیین‌های مذهبی، ارتباط با غیب، خالق و پروردگار عالم و آدم، در تمام طول حیات بشر جایگاه، اهمیت و نقش بسیار حساسی داشته است.۳ در طول تاریخ، توجه انسان‌ها، به ویژه متفکران و صاحب نظران جامعه در مورد اهمیت و نقش آفرینی باورهای اعتقادی و مذهبی افراد در پویایی و بهبود زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی آن، با نوساناتی مواجه بوده است. در چند سال اخیر، که پیشرفت‌های علمی و صنعتی و اقتصادی، در زندگی فرد و جامعه، نقش آفرینی ملموس و فعال داشته و به تدریج، توجه به معنویت و نیازهای فطری و طبیعی او را به کم توجهی و بعضاً فراموشی سوق داده، همه چیز را ساخته و پرداخته قدرت‌های مادی و فناوری‌های فعال و رو به پیشرفت قلمداد کرده است.۴

مذهب، پدیدة چند بعدی است. ابعاد متفاوتی از آن می‌تواند بر زندگی افراد به شیوه‌های گوناگون اثر بگذارد، حضور دین در جهان هستی، مفهوم دیگری از به یاد آوردن خدا و انگیزه برای تلاش و کوشش انسان به سوی پیشرفت و تعالی است. مذهب با ارائة نگرش‌های درست از زندگی، احساس پوچی و بی‌معنایی در افراد را از بین برده است. علاوه بر این که، سازگاری با مصائب و سختی‌ها را تسهیل نموده، زمینه‌ساز آرامش و امنیت روانی نیز خواهد بود. در واقع، منظور از حیات یک انسان، حقیقتی است معین در جهانی معنی‌دار. با پاسخ به چهار سؤال من کیستم؟ از کجا آمده‌ام؟ به کجا می‌روم و برای چه آمده‌ام؟ و پاسخ‌های ناشی از معلومات محدود ما به سؤالات، هرگز بشر را در گذشته قانع نکرده و پس از این هم قانع نخواهد کرد. از همین جاست که، ضرورت دین برای حیات بشری اثبات می‌گردد؛ دینی که مستقل از اذهان ما، خطا در آن راه ندارد، کامل و تغییرناپذیر است.۵

از نگاه خود دین، بشر هیچ‌گاه فاقد دین نبوده است. از‌ این‌رو دین، تنها یک پدیدة اجتماعی مانند سایر رسوم و سنن، عادات و قراردادها نیست که، تدریجاً به شکل گیری جامعه بر حسب تقنن یا نیازها پدید آمده باشد، بلکه برنامه ای است الهی برای معارف بشر که همواره با خلقت به او ارزانی شده است.۶

با توجه به تأثیری که نوع نگرش نسبت به خداوند بر سلامت روان افراد دارد، در پژوهش حاضر، این مسئله مورد بررسی قرار می‌گیرد که آیا کسانی که تصور منفی از خداوند دارند، به میزان زیادتری نسبت به افرادی که تصور مثبت از خداوند دارند، دچار بیماری‌های روحی و روانی می‌شوند یا خیر؟ از این‌رو، هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین تصور از خدا با بیماری‌های روانی است.


 

فرضیه‌های تحقیق

۱٫ بین تصور منفی از خدا و بیماری‌های روانی رابطه وجود دارد‌.

۲٫ بین تصور مثبت از خدا و سلامت روان رابطه وجود دارد.

۳٫ بین تصور مثبت از خدا در دانشجویان دانشگاه پیام نور و دانشگاه آزاداسلامی تفاوت وجود دارد.

۴٫ بین تصور منفی از خدا در دانشجویان دانشگاه پیام نور و دانشگاه آزاد اسلامی تفاوت وجود دارد.

۵٫ بین میزان افسردگی در دانشجویان دانشگاه پیام نور و دانشگاه آزاد اسلامی تفاوت وجود دارد.

پیشینه بحث

خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: چه بسا امری را خوش نمی‌دارید، اما خداوند در آن، مصلحت فراوان قرار داده است. (نساء: ۱۹)

در حقیقت، انسان با یاد خدا، با وی ارتباطی قلبی و عقلی برقرار می‌سازد. وی با خدا سخن می‌گوید و با او به راز و نیاز می‌پردازد. این است معنای با خدا زیستن، در مقابل، وقتی آدمی از این مبدأ فیّاض و مصدر هستی و حیات روی بر می‌تابد و رشتة ارتباط خود را با آن بگسلد، هر حرکتی از وی سر بزند و هر تلاش و کوششی به عمل آورد، او را به وادی گمراهی و هلاکت بیشتر سوق می‌دهد.۷

علم روان‌شناسی به این نتیجه رسیده که خداگرایی انسان، سرشتی است و اینکه انسان میل به این جهت دارد، حکایت از وابستگی عمیق بین وجود انسان و خالق او دارد. از این دیدگاه مذهب، یک سری احساسات مختلف است. مثل ترس مذهبی، عشق مذهبی، وحشت مذهبی، نشاط و سرور مذهبی.۸

مذهب می‌تواند به عنوان بخشی از فرآیند مقابله تلقی گردیده و به نحوة ارزیابی فرد از عامل تهدید کننده و شدت آن اثر گذارد. به عبارت دیگر، مذهب ممکن است متغییرهای میانجی مانند محدودیت‌های شخصی و اجتماعی فرد و نیز چگونگی ادراک از منابع و رویدادهای فشارزا را تحت تأثیر قرار دهد.۹

از دیدگاه اسلام، بیماری‌های روحی و پریشانی‌های بشر، معلول بی ایمانی اوست و ایمان، یگانه درمان دردهای روحی بشر و پریشانی‌های اوست.۱۰

سعیدی در تحقیق خود نشان داد که، بین داشتن هدف و معنا در زندگی و احساس افسردگی دانش آموزان ارتباط معنا‌داری وجود دارد؛ یعنی کسانی که هدف و معنایی برای زندگی خویش یافته‌اند، احساس افسردگی کمتری دارند. در تحقیقی دیگری، میزان همبستگی بین احساس معنابخش بودن زندگی و افسردگی در دانش آموزان محاسبه شد. نتیجه نشان داد که، هر چه میزان احساس معنا بالاتر باشد، میزان افسردگی دانش آموزان پایین می‌آید و بین این دو متغیر، رابطة معکوس وجود دارد.۱۱

15,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق رابطه آخرت‌نگری با سلامت در دانشجویان و طلاب علوم دینی
 • تحقیق بررسی تطبیقی جهت‌گیری دینی (درونی و بیرونی) با سلامت روان و باورهای غیرمنطقی
 • تحقیق بررسی جایگاه «معنویت» در الگوهای عمده سلامت روان
 • مقاله باورهای آخرت‏ نگرانه و رابطه آنها با سلامت روان
 • مقاله سلامت روان و بیماریهای مزمن جسمی
 • برچسب ها : , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۳۰ دی , ۱۳۹۵
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایdjkalaa.irمحفوظ می باشد.