مقاله بررسی رابطه بین شادکامی با جهت گیری مذهبی و شادکامی روان‌شناختی و افسردگی در دانش پژوهان


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله بررسی رابطه بین شادکامی با جهت گیری مذهبی و شادکامی روان‌شناختی و افسردگی در دانش پژوهان مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۶  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله بررسی رابطه بین شادکامی با جهت گیری مذهبی و شادکامی روان‌شناختی و افسردگی در دانش پژوهان نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

چکیده   ۱
مقدمه   ۲
روش پژوهش   ۴
ابزارهاى پژوهش   ۴
طرح پژوهش   ۷
یافته‏هاى پژوهش   ۷
نتیجه گیرى   ۸
منابع   ۱۰

منابع

الف) فارسى

* قرآن کریم.

۱٫ آرگیل، مایکل، روان‏شناسى شادى، ترجمه: مسعود گوهرى انارکى، حمید طاهرنشاط‏دوست، حسن پالاهنگ، فاطمه بهرامى، اصفهان، جهاد دانشگاهى واحد اصفهان، چاپ دوم، ۱۳۸۳٫

۲٫ آمدى، عبدالواحد بن محمد، تصنیف غررالحکم و دررالکلم، تحقیق: مصطفى درایتى و حسین درایتى، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى، چاپ دوم، ۱۳۷۸٫

۳٫ اکبریان، مهدى و خوشه‏مهرى، گیتى، بررسى رابطه عمل به باورهاى دینى و شادکامى دانشجویان، ۱۳۸۳٫

۴٫ پناهى، على‏احمد، بررسى رابطه میزان تقید به نماز و سطح اضطراب دانش‏آموزان سال دوم دبیرستان شهرستان قم، مقطع سنى ۱۶ سال در سال تحصیلى ۸۲ – ۸۱، پایان‏نامه کارشناسى ارشد، کتاب‏خانه مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى قم، ۱۳۸۲٫

۵٫ جوادى آملى، عبداللّه‏، انتظار بشر از دین، تحقیق و تنظیم: محمدرضا مصطفى‏پور، قم، اسراء، چاپ اول، ۱۳۸۰٫

۶٫ حیدرى، مجتبى، بررسى رابطه جهت‏گیرى مذهبى و رضامندى از زندگى زناشویى در خانواده‏هاى معلمان مرد شهرستان قم، پایان‏نامه کارشناسى ارشد، کتاب‏خانه مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى قم، ۱۳۸۲٫

۷٫ داودى کهکى، محمدرضا، شادابى و نشاط از دیدگاه آیات و روایات تفسیرى، پایان‏نامه کارشناسى ارشد، کتاب‏خانه مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى قم، ۱۳۸۲٫

۸٫ راستى، على و سیدمحمدرضا تقوى، مقایسه سوگیرى حافظه صریح نسبت به پردازش اطلاعات هیجانى منفى در بیماران مبتلا به اضطراب منتشر، افسردگى اساس و افراد بهنجار، مجله روان‏شناسى، ش ۳۹، ۱۳۸۵٫

۹٫ سلطانى زرندى، احمد، بررسى تأثیر روزه‏دارى در ماه مبارک رمضان بر وضعیت روانى، پایان‏نامه دکترى، دانشگاه علوم پزشکى کرمان، ۱۳۷۷٫

۱۰٫ على‏پور، احمد، احمدعلى نوربالا، جواد اژه‏اى و حسین مطیعیان، شادکامى و عملکرد ایمنى بدن، مجله روان‏شناسى، ش ۱۵، ۱۳۷۹٫

۱۱٫ کاظمى، مجید، کریمى، انصارى، نگاهبان، حسینى و وزیرى‏نژاد، تأثیر روزه رمضان بر بهداشت روان و افسردگى دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامى سیرجان در سال ۱۳۸۳، مجله دانشگاه علوم پزشکى رفسنجان، ش۲، ۱۳۸۵٫

۱۲٫ فرخى، حسن، بیژن، گیلانى، رضا زمانى و على‏اکبر حدادى کوهسار، رابطه سبک‏هاى مقابله و اسناد با افسردگى، مجله پژوهش‏هاى روان‏شناختى، دوره ۹، ش ۱و۲، ۱۳۸۵٫

۱۳٫ کرمى نورى، رضا، محمدى‏فر مکرى و یزدانى، مطالعه عوامل مؤثر بر احساس شادى و بهزیستى در دانشجویان دانشگاه تهران، مجله روان‏شناسى و علوم تربیتى، ش ۱، ۱۳۸۱٫

۱۴٫ نوربالا، احمدعلى و احمد على‏پور، بررسى مقدماتى و روایى پرسش‏نامه شادکامى آکسفورد در دانشجویان دانشگاه‏هاى تهران، فصل‏نامه اندیشه و رفتار، سال ۵، ش ۱ و ۲، ۱۳۸۵

۱۵٫ هادیان‏فرد، حبیب، احساس بهزیستى و فعالیت‏هاى مذهبى در گروهى از مسلمانان، فصل‏نامه اندیشه و رفتار، ش ۲۰، ۱۳۸۴٫

ب) لاتین

۱۶٫ Argyle, M, The Psychology of Happiness, Usa & Canada: Rutledge, Taylor & Francis Group, 2001.

چکیده

هدف این پژوهش، آزمودن این فرضیه است که آیا میان آموزه‏ هاى دینى (اگر به صورت شاخص‏هاى اندازه‏پذیر تبدیل شوند) در حوزه شادکامى با شادکامى روان‏شناختى و افسردگى رابطه‏اى وجود دارد؟ همچنین آیا بر اساس منابع مذهبى مى‏توان ابزارى ساخت که شادکامى افراد را بسنجد؟ پژوهش حاضر، این رابطه را در ۴۲ نفر از دانش‏پژوهان متأهل مرد و زن در سطح کارشناسى و کارشناسى ارشد مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى قدس‏سره شهر قم بررسى کرده است. بدین منظور، پرسش‏نامه‏اى از مؤلفه‏هاى شادکامى در روایت‏هاى معصومین علیهم‏السلام تهیه و اعتباریابى شد و سپس همراه با پرسش‏نامه شادکامى آکسفورد و سیاهه افسردگى بک، بر روى گروه نمونه اجرا گردید. آن‏گاه داده‏ها با استفاده از روش هم‏بستگى گشتاورى پیرسون تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان دادند میان شادکامى دینى با شادکامى روان‏شناختى رابطه معنادار مثبت و با افسردگى، رابطه معنادار منفى وجود دارد. با توجه به این رابطه، از این پژوهش برآمد که بر اساس منابع مذهبى مى‏توان ابزارى ساخت که شادکامى افراد مذهبى و غیر مذهبى را بسنجد. همچنین رابطه معکوس میان شادکامى و افسردگى نشان مى‏دهد که مى‏توان مداخله‏هایى ترتیب داد تا سبک زندگى افراد افسرده، به گونه‏اى با تمرین مؤلفه‏هاى شادکامى دینى تغییر کند.

کلید واژه‏ها: سنجش شادکامى دینى، شادکامى روان‏شناختى، شادکامى آکسفورد، افسردگى.

 

مقدمه

یکى از بحث‏هایى که در حوزه شخصیت و روان‏شناسى سلامت، اهمیت دارد، موضوع شادکامى است. به باور برخى از پژوهشگران، شادکامى سه جزء اساسى دارد: «هیجان مثبت»، «رضایت از زندگى» و «نبود هیجان‏هاى منفى» همچون افسردگى و اضطراب. این پژوهشگران دریافتند که روابط مثبت با دیگران، هدف‏مند بودن زندگى، رشد شخصیتى، دوست داشتن دیگران و زندگى، از اجزاى شادکامى هستند. (آرگیل، مارتین و لو،۴۲۴ ۱۹۹۵ به نقل از: على‏پور، نوربالا، اژه‏اى و مطیعیان، ۱۳۷۹ه.ش) افزون براین، بیشتر بررسى‏ها (براى نمونه، آرگیل و لو، ۱۹۹۰م.؛ فارنهام و بروینگ،۴۲۵۱۹۹۰م.؛ هوتارد و همکاران،۴۲۶ ۱۹۸۹م.؛ مایزر و داینر،۴۲۷ ۱۹۸۹م. و کوستا و مککر،۴۲۸ ۱۹۸۰م.) نشان مى‏دهند که شادکامى یک ویژگى شخصیتى است. نیز دربسیارى از پژوهش‏ها (از جمله پژوهش آرگیل و لو، ۱۹۹۸م.؛ فرانسیس و همکاران،۴۲۹۱۹۹۸م. و پاووت و همکاران،۴۳۰ ۱۹۹۰م.) شادکامى را با «برون‏گردى با ثبات»۴۳۱ درنظریه آیزنک معادل دانسته‏اند.

از سوى دیگر، چون دین الهى به حقیقت انسان و نیازهاى او توجه دارد و برنامه همه‏جانبه‏اى را براى زندگى وى ارائه مى‏دهد،۴۳۲ پاى‏بندى به ارزش‏ها و آموزه‏هاى دینى که مبتنى بر ویژگى‏ها و نیازهاى فطرى انسان است تأمین کننده آرامش، سلامت روان، بهزیستى و شادکامى دین‏داران خواهد بود. خداى متعال درباره اهل هدایت مى‏فرماید:

الذّین آمَنوا وَتَطمَئِنُّ قُلُوبُهم بِذِکْرِ اللّه‏، اَلا بِذِکْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ القُلُوبُ؛۴۳۳ آنان کسانى هستند که ایمان آورده‏اند و دل‏هایشان به یاد خدا مطمئن است؛ آگاه باشید که با یاد خدا دل‏ها آرامش مى‏یابد.

بررسى‏ها نشان داده‏اند مذهبى بودن با عاطفه مثبت هم‏بستگى مستقیم و با عاطفه منفى رابطه معکوس دارد. (واتسون و کلارک،۴۳۴ ۱۹۹۲م. به نقل از: هادیان‏فرد، ۱۳۸۴ه.ش)اسکامن۴۳۵ (۲۰۰۲ م.) مذهب را یکى از عوامل تأثیرگذار بر رفتار و شناخت مى‏داند ومى‏گوید بسیارى از جنبه‏هاى مذهب بر امید، خوش‏بینى، همدلى، پیوندجویى، عفو و بخشش تأکید مى‏کنند و پیوسته از تجاوز و رفتارهاى ضداجتماعى مانند فساد، خودفروشى و دزدى نهى کرده است. هر دو جنبه مذهب، یعنى پرداختن به فعالیت‏هاى مثبت و دورى از فعالیت‏هاى منفى، باعث پدیدآمدن احساس ارزش مثبت در پیروان ادیان مى‏شود. بررسى‏هاى انجام شده در ایالت متحده امریکا نشان داده‏اند مردمى که خود را معنوى‏تر و مذهبى‏تر مى‏دانند، سطوح بالاترى از شادکامى را گزارش مى‏کنند و حضور در کلیسا و آیین‏هاى دینى، با احساس بهزیستى رابطه مثبتى دارد (میرز،۴۳۶۲۰۰۰م. و اینگلهارت،۴۳۷ ۱۹۹۰ م.) همچنین پژوهش‏هاى مختلف در زمینه سلامتروان، نشان مى‏دهد که اساسى‏ترین مسئله در شخصیت سالم، وحدت روان و تعهد مذهبى است. (جلالى تهرانى، ۱۳۷۷، به نقل از: سلطانى زرندى، ۱۳۷۷)

با توجه به اهمیت و تأثیر مثبت آموزه‏هاى دینى بر سلامت روان و شادکامى انسان، پژوهش‏هاى زیادى در این زمینه در ایران انجام یافته و نتایج مهمى گزارش شده است. (براى مثال ر.ک: کاظمى، کریمى، انصارى، حسینى و وزیرى‏نژاد، ۱۳۸۵) یک بررسى درباره تأثیر روزه بر بهداشت روان و افسردگى دانشجویان، نشان داد که روزه رمضان مى‏تواند عامل مهمى در جهت کاستن از میزان افسردگى و بالا بردن سلامت روانى باشد. هادیان‏فرد (۱۳۸۴) گزارش کرد افرادى که بر مبناى باورهاى دینى عمل مى‏کنند، احساس ذهنى و بهزیستى بالاترى دارند. پناهى (۱۳۸۲) میان میزان پاى‏بندى به نماز و سطح اضطراب در دانش‏آموزان، رابطه معکوسى به دست آورد. حیدرى (۱۳۸۲) نشان داد که میان جهت‏گیرى مذهبى و رضامندى از زندگى زناشویى، رابطه مثبت معنادارى وجود دارد.

در زمینه شادکامى روان‏شناختى، یکى از مهم‏ترین و گسترده‏ترین پژوهش‏ها را آرگیل انجام داد. وى حاصل پژوهش‏هایش را در کتابى با عنوان روان‏شناسى شادى۴۳۸ گزارشکرده است. در ایران، با توجه به بررسى‏هاى انجام شده در سایت‏هاى معتبر علمى و نشریه‏هاى علمى و پژوهشى، پژوهش اکبریان و خوشه‏مهرى (۱۳۸۲) اهمیت دارد. آنان در یک بررسى توصیفى ـ تحلیلى درباره رابطه عمل به باورهاى دینى با شادکامى دانشجویان، میان این دو، رابطه معنادار مثبتى به دست آورده‏اند. همچنین در مقاله‏اى به قلم کُرمى نورى، مکرى، محمدى‏فر و یزدانى (۱۳۸۱) با عنوان «مطالعه عوامل مؤثر بر احساس شادى و بهزیستى در دانشجویان»، مؤلفه‏هایى مانند سلامت بدنى، همسر مناسب، استقلال در تصمیم گیرى، وضعیت اقتصادى، شغل مناسب، احساس پیشرفت، عمل به دستورهاى دینى، پایگاه اجتماعى و هیجان‏خواهى بررسى شده است.

در حوزه شادکامى از نگاه دین، تنها پژوهشى که تا زمان تدوین این مقاله به دست آمد، نوشته داودى کهکى (۱۳۸۲) با عنوان «شادابى و نشاط از دیدگاه آیات و روایات تفسیرى» بود. در این پژوهش توصیفى، شناخت خالق، شناخت خود، شناخت صحیح هدف، انجام عبادت و توجه به وعده‏هاى الهى، به عنوان عوامل شادابى، و حسد، ناامیدى، اختلاف و نفاق با عنوان موانع نشاط معرفى شده است.

چون نبود پژوهشى که به طور مستقیم رابطه میان مؤلفه‏هاى شادکامى در روایات را با شادکامى روان‏شناختى و افسردگى بررسى کند، احساس مى‏شد، در پژوهش حاضر کوشیده‏ایم به این پرسش‏ها پاسخ دهیم که آیا میان شادکامى با جهت‏گیرى مذهبى و شادکامى روان‏شناختى و افسردگى رابطه‏اى وجود دارد؟ آیا میان نمره‏هاى زنان و مردان، در اینجا تفاوتى وجود دارد؟ و اینکه آیا بر اساس منابع مذهبى مى‏توان ابزارى ساخت که شادکامى افراد را بسنجد؟ براى این منظور، پرسش‏نامه‏اى از مؤلفه‏هاى شادکامى در روایت‏هاى معصومین علیهم‏السلام تهیه و اعتباریابى شد. در ادامه، نمره حاصل از آن با نمره به دست آمده از اجراى پرسش‏نامه شادکامى آکسفورد و سیاهه افسردگى بک مقایسه مى‏شود و با توجه به پژوهش‏هاى دیگرى که به بخشى از آنها اشاره شد، این فرضیه را مطرح مى‏کنیم که میان مؤلفه‏هاى شادکامى در روایات با شادکامى روان‏شناختى، رابطه معنادار مثبت و با افسردگى رابطه معنادار منفى وجود دارد.

روش پژوهش

جامعه و نمونه: جامعه آمارى این پژوهش را دانش‏پژوهان زن و مرد متأهل در سطح کارشناسى و کارشناسى ارشد سال تحصیلى ۸۶ ـ ۱۳۸۵ مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى قدس‏سره شهر قم تشکیل داده است. در این جامعه، محدودیت سنّى، نوع رشته تحصیلى، وضعیت اقتصادى، اجتماعى، سیاسى، فرهنگى و متغیرهایى مانند آن در نظر گرفته نشده است. گروه نمونه شامل ۴۲ نفر (۵۲ درصد مرد و ۴۸ درصد زن) از دانش‏پژوهان هستند که به صورت تصادفى نظام‏دار انتخاب شدند. افراد نمونه، شامل طلبه‏هایى مى‏شوند که دست‏کم سطح یک حوزه علمیه را به پایان رسانده‏اند. (میانگین سنى ۶/۳۰ سال با دامنه ۲۰ـ۴۹ و میانگین مدت ازدواج ۸/۸ سال با دامنه۱ ـ ۲۶ سال)

پس از تشریح هدف‏هاى پژوهش و جلب مشارکت و همکارى آزمودنى‏ها، پرسش‏نامه‏ها به صورت فردى یا گروهى در اختیارشان قرار گرفت تا در فرصت مناسب، پرسش‏نامه‏ها را تکمیل کنند.

ابزارهاى پژوهش

 

15,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله گیاهان مؤثر بر بیماری های میگرن و افسردگی
 • مقاله نظریه توحید در شادکامی
 • تحقیق بررسی تأثیر درمان چند وجهی اسلامی بر افسردگی و عزت نفس دانشجویان
 • تحقیق سازوکارهای روان‌شناختی فرایند درونی‌سازی ارزش‌های اخلاقی
 • تحقیق رابطه بین نگرش دینی و شادکامی در بین دانشجویان
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   شنبه, ۲ بهمن , ۱۳۹۵
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایdjkalaa.irمحفوظ می باشد.