مقاله بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمارها طلاق در ایران


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمارها طلاق در ایران مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۴۴  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمارها طلاق در ایران نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

چکیده. ۱

 مقدمه. ۲

تحقیقات پیشین.. ۸

چارچوب نظری تحقیق.. ۱۱

مدل تحقیق.. ۱۱

فرضیات تحقیق.. ۱۳

روش تحقیق.. ۱۴

اعتبار و روایی تحقیق.. ۱۵

تعریف متغیرها ۱۶

متغیرهای مستقل.. ۱۶

متغیرهای جمعیتی.. ۱۶

متغیرهای اقتصادی –  اجتماعی.. ۱۶

متغیر وابسته. ۱۷

یافته های تحقیق.. ۱۹

اختلاف تحصیلات… ۲۲

اختلاف سن زوجین.. ۲۲

میزان تحصیلات مرد. ۲۲

نتیجه گیری.. ۳۲

پیشنهادها و راهکارها ۳۳

فهرست منابع و مأخذ. ۳۴

ضمائم.. ۳۸

 فهرست منابع و مأخذ

 الف) منابع فارسی

۱-   احمدی، حبیب (۱۳۷۷). نظریه های انحرافات اجتماعی. شیراز: انتشارات زر.

۲-    اسکیدمور، ویلیام (۱۳۷۲). تفکر نظری در جامعه شناسی. ترجمه علی محمد حاضری و دیگران، تهران : نشر مفید.

۳-   ترنر، جاناتان. اچ (۱۳۷۲). ساخت نظریه جامعه شناختی. ترجمه عبدالعلی لهسائی زاده‌، شیراز: انتشارات نوید.

۴-   تقوی، نعمت ا… (۱۳۷۸). مبانی جمعیت شناسی. تبریز: نشر جامعه پژوه، نشردانیال.

۵-   توسلی، غلامعباس (۱۳۷۳). نظریه های جامعه شناسی. تهران: انتشارات سمت.

۶-   چلبی، مسعود (۱۳۷۳). “تحلیل شبکه در جامعه شناسی”. فصلنامه علوم اجتماعی، شماره ۵ و۶٫

۷-  چلبی، مسعود (۱۳۸۰). “ نقش خانواده به عنوان عامل و مانع بزهکاری نوجوانان ( با تکیه برنظم خانواده )” . پژوهشنامه علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی ، شماره ۲۹و۳۰٫

۸-   حیدرزاده، محمد رضا(۱۳۷۰). “ طلاق پایان راه یک زندگی”. ماهنامه کهکشان، شماره ۱۰، صفحات ۳۰ تا ۳۵٫

۹-  دانش، کتایون ، سیما سعیدی قوی اندام و فریبا خاکی فیروز (۱۳۷۰). “ علل و عوامل مؤثر طلاق در شهر تهران” . پیک ماما، دوره ششم و هفتم، شماره های اول تا سوم ، صفحات ۳۰ تا ۳۴٫

۱۰-    دواس، دی، ای (۱۳۷۶). پیمایش در تحقیقات اجتماعی. ترجمه هوشنگ نایبی، تهران: نشرنی.

۱۱-  رحم دل، عزت اله (۱۳۷۹). “آمارهای ازدواج و طلاق ثبت شده در کشور بین سال های ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۸”،  فصلنامه جمعیت، سال هشتم، شماره ۳۳ و ۳۴، صفحات ۲۲ تا۷۲٫

۱۲-  رحیمی، حسین(۱۳۷۹). “ بررسی عوامل طلاق در استان خراسان”. فصلنامه جمعیت، سال هشتم، شماره ۳۳و ۳۴، صفحات ۱۰۰ تا ۱۱۲٫

۱۳-  رفیع پور، فرامرز(۱۳۷۲). سنجش گرایش روستائیان نسبت به جهاد سازندگی. تهران: مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستایی.

۱۴-    رفیع پور، فرامرز (۱۳۷۲). کند و کاوها و پنداشتها. تهران: شرکت سهامی انتشار.

۱۵-    ریتزر، جورج (۱۳۷۴). نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر. ترجمه محسن ثلاثی، تهران: انتشارات علمی.

۱۶-    ساروخانی، باقر(۱۳۷۶). روشهای تحقیق در علوم اجتماعی. تهران: مرکز مطالعات علمی و فرهنگی، جلد اول.

۱۷-    ساروخانی، باقر(۱۳۷۶).  طلاق، پژوهش در شناخت واقعیت و عوامل آن، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

۱۸-  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس (۸۰-۱۳۶۰). آمار نامه استان فارس. شیراز: انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ، معاونت آمار و اطلاعات.

۱۹-    ساعی، علی (۱۳۷۷). آمار در علوم اجتماعی. تهران: مؤسسه نشر جهان.

۲۰-    سرمد، زهره و دیگران (۱۳۷۹). روشهای تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشارات آگاه.

۲۱-    سگالن، مارتین (۱۳۷۰). جامعه شناسی تاریخی خانواده. ترجمه حمید الیاسی، تهران: نشر مرکز.

۲۲-    سیف، سوسن (۱۳۶۸). تئوری رشد خانواده. تهران: انتشارات الزهرا.

۲۳-  سیف اللهی ننه کران، حجت ا… (۱۳۷۲). “بررسی علتهای طلاق: کاربرد روش تجزیه عاملی ارتباط ها”.  نامه علوم اجتماعی، شماره ۳ ، صفحات ۱۴۱ تا ۱۵۲٫

۲۴-  صالح صدق پور، بهرام (۱۳۷۷)، “ بررسی عواملی که منجر به اختلاف خانوادگی و طلاق می شود”.  اصلاح و تربیت، دوره چهارم، شماره ۳۹، صفحات ۲۶ تا۳۰٫

۲۵-  صدق آمیز، خدیجه (۱۳۷۶). بررسی عوامل مؤثر بر سازگاری زناشویی در شهر شیراز. پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز: بخش جامعه شناسی.

۲۶-    عمید، حسن(۱۳۶۹). فرهنگ عمید. تهران: انتشارات امیر کبیر.

۲۷-    فرجاد، محمدحسین(۱۳۷۲). آسیب شناسی اجتماعی. خانواده و طلاق، تهران: انتشارات منصوری.

۲۸-  کرلینجر، فرد. ان (۱۳۷۶). مبانی پژوهش در علوم رفتاری . ترجمه حسن پاشا شریفی وجعفر نجفی زند، تهران: مؤسسه انتشارات آوای نور، جلد دوم.

۲۹-    گود، ویلیام (۱۳۵۲). خانواده و جامعه. ترجمه ویدا صالحی ، تهران: بنگاه ترجمه ونشر.

۳۰-    گیدنز، آنتونی (۱۳۷۹). جامعه شناسی. ترجمه منوچهرصبوری، تهران: نشر نی.

۳۱-    مرکز آمار ایران(۸۰-۱۳۵۱). سالنامه آماری کشور. تهران: انتشارات مرکز آمار ایران.

۳۲-    مرکز آمار ایران(۱۳۷۶). سرشماری نفوس و مسکن ۱۳۷۵: نتایج تفصیلی کل کشور. تهران: انتشارات مرکز آمار ایران.

۳۳-  مساواتی آذر، مجید(۱۳۷۵). “خانواده های مهاجر روستایی و زمینه های طلاق”. فصلنامه جمعیت ، سال پنجم. شماره ۱۵و۱۶، صفحات ۴۰ تا ۴۹٫

۳۴-    منصورفر، کریم(۱۳۷۶). روشهای آماری. تهران. انتشارات دانشگاه تهران.

۳۵-    مور، استفن (۱۳۷۶). دیباچه ای بر جامعه شناسی. ترجمه مرتضی ثابت فر، تهران : انتشارات ققنوس.

۳۶-    میشل، آندره (۱۳۵۴). جامعه شناسی خانواده و ازدواج. تهران: دانشکده علوم اجتماعی وتعاون.

۳۷-  نوروسیس، ماریا. جی(۱۳۷۸). کتاب آموزشی آنالیز آماری داده ها با SPSS 8.0. ترجمه اکبر فتوحی و فریبا اصغری، تهران: کانون نشر علوم.

۳۸-    والچاک، ایوت و شیلا برنز(۱۳۶۶). طلاق از دید فرزند. ترجمه فرزانه طاهری، تهران : نشر مرکز.

۳۹-     ولی زاده، علی (۱۳۷۸). “پیوندها سست می شود وقتی ارزشها در روابط خانوادگی رنگ ببازد”.  ثبت، دوره ۱۱، شماره مسلسل ۸۸، صفحات ۲۰ تا ۲۲٫

 ب) منابع انگلیسی

 ۱- Aghajanian, Akbar And Ali Asghar Moghadas(1998) .”Correlates and Conseqences of Divorce In An Iranian City”, Journal of Divorce & Remarriage, Vol. 28, 53-71.

2- Amato, Paul, R. And Stacy, J. Rogers (1997). “A Longitudinal Study of Marital Problems And Subsequent Divorce”, Journal of Marriage And the Family. Vol. 59, 612-624.

3- Blood. Robert (1969). Marriage. New ‌‌‌York: Free Press.

4- Bryman, Alan And Duncan Cromer(1999). .uontitative Data Analysis With SPSS Release & For Windows. New Yourk: Routledge.

5- Edward, J.N, And Th.D. Fuller, S. Sermsrio (1992). “Female Employment And Marital Instability: Evidence From Thailand”, Journal of Marriage And the Family. Vol. 54, No. 1, 59-68.

6- Gage-Brandon, Anastasia (1992). ”The Polygyny-Divorce Relationship: A Case Study of Nigeria”, Journal of Marriage And The Family. Vol. 54, 285-292.

7- Good, Willam, J. (1965). Women In Divorce. New York: Free Press.

8- Nock, S. L. (1987). Sociology of The Family. New Jersey, Prentice Hall INC, Oppong, Christin.

9- Klein, David M. And James M. White (1996). Family Theories: An Introduction.

10- Krishnan, Vijaya (1998).” Premarital Cohabitation And Marital     Disruption”, Journal of Divorce & Remarriage, Vol. 28, 157-169.

11-  Myers, D. G. (1993). Social Psychology, New York, Mcgraw-Hill.

12- Neuman, W. Lawrence (1997). Social Research Methods. United States: Viacom Company, New York: Routledge

13- Shryock, Henry, S. And Jocobs. Siegel And Associates (1975). The Methods And Materials of Demography. Academic Press, INC.

14- South, S. And G. Spitze (1994). “Housework in Marital And Nonmarital Households”, American Sociological Review, Vol. 59, 327-347.

15- South, S. And K. M. Lioyd (1995). “Spousal Alternatives And Marital Dissolution”, Amercan sociological Review, Vol. 60, 21-35.

16- Stack, Steven And Elena Bandowski (1994). “ Divorce And Drinking: An Analysis of Russian Data”, Journal of Marriage And The Family, Vol. 56, 805-812.

17- Weeks, John R (1992). Population: An Introduction To Concepts And Issues. Belmont, California: Wadsworth Publishing Company, Inc.

 مقدمه

خانواده به عنوان کوچکترین واحد اجتماعی،  پایه و اساس ساخت اجتماع محسوب  می شودخانواده شالوده هر جامعه متمدن است (مور، ۱۳۷۶: ۲۹).

در واقع خانواده نهادی است که به اعضای خود احساس آرامش و امنیت می دهد و طی قرن های متمادی به عنوان پایدارترین و مؤثرترین وسیله حفظ ویژگیهای فرهنگی و عامل انتقال آنها به نسلهای بعدی بوده است. از همین روست که تشکیل خانواده در همه ادیان بویژه دین مقدس اسلام از اهمیت والایی برخوردار است و از آن بعنوان کانون آسایش و آرامش نام برده شده است (ولی زاده، ۱۳۷۸: ۲۰).

به طور کلی خانواده به وسیله یک رابطه قــانونی بین زن ومرد که ازدواج نام دارد شــــکل می گیرد،اما این رابطه قانونی به سه شکل ممکن است از هم گسیخته شود که عبارتند از :

۱-    فسخ ازدواج؛

۲-     مرگ یکی از زوجین؛

۳-    انحلال خانواده و از بین رفتن پیوند زناشوئی بوسیله طلاق زوجین؛ (Shryock,1975:333).

از آنجایی که فسخ ازدواج با دلایل مشخص می باشد و مرگ افراد هم یک امر طبیعی است این دو مورد هر چند باعث بروز مشکلاتی در خانواده می شوند ولی طلاق به دلیل خصوصیاتی که داردبیشتر ذهن خانواده ها و اندیشمندانرا به خود جلب کرده است.

” طلاق در لغت جدا شدن زن از مرد، رها شدن از قید نکاح و رهائی از زناشوئی استَ (عمید، ۱۳۶۹: ۸۹۴).

همچنین طلاق را آخرین راه انحلال قانونی ازدواج می دانند که شوهر و زن بوسیلة حکم قانونی از هم جدا می شوند(Shryock,1975:333).

      از آنجا که یکی از عوامل مهم از هم گیسختگی مهمترین نهاد اجتماعی و اساس جامعه یعنی خانواده،  طلاق می باشد، بررسی طلاق و بویژه عواملی که منجر به این امر  می شوند خود به خود ضرورت پیدا می کند. همچنین بررسی عواملی که باعث گرایش زوجین به طلاق می شود بخاطر پیامدهایی که در پی دارد بیشتر حائز اهمیت است. بنابراین اهمیت موضوع طلاق را با در نظر گرفتن عواقب و آسیبهای آن می توان مطرح کرد،  آسیبهای طلاق می تواند به صورت اعتیاد، بزهکاری، جرم و جنایت،  خودکشی و… باشد(دانش، ۱۳۷۰: ۳۲).

از طرف دیگر در عصر ما و بخصوص سالهای اخیر بیش از دوران دیگر آمارهای طلاق بالا رفته و به تبع آن آمار وارقام جرم وجنایتهای ناشی از آن نیز زیاد شده است بطوری که آمار طلاق در جوامع غربی و بویژه در آمریکا حدود ۵۴ درصد می باشد، یعنی اینکه از هر ۱۰۰ ازدواج ۵۴ مورد به طلاق منجر می شود. در صورتی که این درصدها درسال ۱۹۶۴ حدود ۳۶ درصد بوده است درصد بوده است[۱](Weeks,1992:315-316).

در ایران نیز آمارها نشان میدهند که درصد طلاق سال ۸۰ نسبت به سال۷۹، ۱۴ درصد رشد داشته است(به جدول ونمودار شماره ۱ و ضمائم مراجعه شود) که این افزایش ناگهانی برای جامعه ایران به عنوان یک زنگ خطر می باشد که نباید ساده انگارانه از آن گذشت، بلکه باید با جدیت به دنبال ریشه های این مسأله بود.

تحقیقات پیشین

مطالعه درباره طلاق در طی چند دهة اخیر محققین زیادی را به خود مشغول داشته است. این مطالعات نه تنها بوسیله جامعه شناسان بلکه بوسیله حقوقدانان، قضات، مددکاران اجتماعی، روان درمان ها، پزشکان و سایرین صورت گرفته است((Good,1965:3. از آنجا که علم خاصیت انباشتی دارد، تحقیقات پیشین در زمینه موضوع مورد نظر  می تواند منبع با ارزش در هدایت تحقیق و معرفی نظریه هایی برای آزمون و تفسیرهای احتمالی از مشاهدات باشند (دواس، ۱۳۷۶ : ۳۳).

       در این قسمت از مقاله به بررسی تعدادی از تحقیقاتی که در مورد طلاق در داخل و خارج از ایران نگاشته شده اند می پردازیم.

        تحقیقات نشان داده اند که آمار طلاق در روستاها بسیار پائین تر از شهرها می باشد و علت اصلی آن را می توان پایبند بودن روستائیان به ارزشها،  سنت ها،  اعتقادات مذهبی، توقعات کم و… دانست،  در حالیکه در شهر مسأله صنعتی شدن،  جامعه مصرفی، توقعات بیجا و عدم پایبندی به ارزشها و سنتها و… از عوامل مهم افزایش درصد ستیز خانوادگی و طلاق می باشد(فرجاد، ۱۳۷۲: ۶۵).

       مساواتی آذر تحقیقی را تحت عنوان ” خانواده های مهاجر روستایی و زمینه های طلاق” انجام داده است که ایشان با استفاده از داده های موجود در زمینه طلاق و همچنین اطلاعات موجود در کلانتری های شهر تبریز به بررسی مسأله طلاق پرداخته است. ایشان بعد از تجزیه و تحلیل اطلاعاتی که جمع آوری کرده بود به نتایج زیر دست یافت.

          طلاق و اختلافات خشونت آمیز زوجین در مناطق شهری بیش از مناطق روستایی است؛ اما ایشان این مسأله را با توجه به مناطق مختلف تفکیک می کند و آنرا به شرایط اجتماعی و اقتصادی ساکنین این مناطق ربط می دهد و محله ها را مورد بررسی قرار می دهد و در کل در می یابد که مناطقی که رفتارهای خشونت آمیز در آنها بیشتر گزارش شده اکثراً مهاجرنشین بوده اند تا بومی، و علل این را توجیه می کند و بیان می کند که این رفتارها به دلایل زیر می باشند:

          در شهر قسمت مهمی از وظایف خانواده به گروهها و سازمانهای اجتماعی دیگر واگذار شده و کوشش و کشش افراد ازدرون خانه به بیرون معطوف گردیده است، پس عجیب نیست که خانواده شهری استحکام و دوام خانواده روستایی و قدیم را ندارد و این ناهنجاریها که از فرد گرایی،  خودسری و خودکامگی ناشی می شود در شهر رایج تر است و احساس تنهایی و بی کسی بیش از اندازه در شهر قوت می گیرد و رفتارهای انحرافی چون خودکشی و طلاق را دامن می زند (مساواتی آذر، ۱۳۷۵).

تحقیقی با عنوان “ پیوستگی ها و پیامدهای طلاق در شهری از ایران” توسط آقاجانیان و مقدس در سال ۱۹۸۷ در شهر شیراز انجام گرفت.

          داده های این تحقیق به روش پیمایشی جمع آوری شد.  برای انجام این تحقیق از اطلاعات سرشماری ۱۹۸۶ برای چارچوب نمونه گیری استفاده گردید.  نهایتاً دو گروه از زنان شیرازی یک گروه ۲۵۴ نفری که یکبار ازدواج کرده و طلاق گرفته بودند و یک گروه دیگر که شامل ۷۹۹ نفر از زنان یکبار ازدواج کرده انتخاب شدند و مورد مصاحبه قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد که:

           روندهای طلاق در ایران تحت تأثیر تغییرات معمول و ۸ سال جنگ با عراق قرار دارد. بی ثباتی اجتماعی حاصل از جنگ، شرایط را برای افزایش نرخ طلاق در ایران فراهم کرد، این روند افزایشی بعد از آتش بس و شروع گفتگوهای صلح روبه کاهش نهاد.  تحلیل پیامدها وتعیین کننده های طلاق در ایران نشان می دهد که تفاوتها و شباهتهایی با یافته های مطالعات انجام شد و در کشورهای غربی دارد.  بر خلاف ایالات متحده، رابطه معکوسی بین سن ازدواج و طلاق در ایران وجود ندارد، در حقیقت زنان ازدواج کرده در سنین بالاتر از شانس طلاق بالاتری برخوردارند. تحصیلات بالاتر و نقشهای خارج از خانه برای زنان تأثیر مثبتی بر طلاق را نشان می دهد.  در کل پیامدهای اقتصادی طلاق برای زنان ایرانی جدی است.  زنان بعد از طلاق فرصتهای بسیار کمی برای کار کردن دارند. بنابراین می توان گفت که فقط شبکه های خانوادگی و غیر رسمی به حمایت از زنان مطلقه می پردازند. همانطور که اکثر مطلقه ها از خانواده های کارگری هستند، بنابراین مراقبت از دختران طلاق گرفته برای این خانواده ها، از لحاظ اقتصادی، بسیار مشکل است. همچنین این مطالعه نشانگر اثرات روانشناختی عمیقی است که طلاق بر زنان مطلقه و فرزندانشان در ایران می گذارد(Aghajanian & Moghadas, 1998).

          تحقیقی تحت عنوان “ بررسی علل طلاق در استان خراسان” توسط رحیمی انجام شد.  ایشان تحقیق خود را با روش پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه ۲۰۵ مورد از زنان و مردان جدا شده از هم از طریق طلاق را مورد بررسی قرار داده است.  محدوده مورد مطالعه شهرستانهای نیشاپور، سبزه وار، تربت حیدریده، کاشمر، گناباد و بردسکن در استان خراسان بوده است.  ایشان بعد از تجزیه و تحلیل داده ها به نتایج زیر دست می یابد:

          نداشتن تفاهم اخلاقی، عدم تمکین، بیکاری، مشکلات مالی و اقتصادی، اعتیاد، مداخله دیگران، اختلاف سطح سواد و اختلاف سنی از مهمترین عوامل طلاق می باشد. در این میان نداشتن تفاهم اخلاقی با ۷۶/۲۳ درصد، بیکاری با ۴۶/۱۷ درصد و مشکلات مالی با ۱۲/۱۶ درصد در رأس عوامل قرار دارند (رحیمی، ۱۳۷۹).

تحقیقی توسط گیج – براندون[۱]  تحت عنوان ” رابطه بین چند زنی  و طلاق ً  درسال ۱۹۹۲ انجام گرفت. این مطالعه به صورت یک مطالعه موردی در نیجریه انجام شد.  دراین تحقیق رابطه بین چند زنی و طلاق مورد بررسی قرار گرفته و تعداد زنان را به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده و تأثیرات افزایش تعداد زنان رابر طلاق بررسی  می کند. تحقیق مورد نظر در کل به نتایج زیر دست می یابد:

          پیوندهای با دو زن با ثبات تر از پیوندهای با سه زن یا بیشتر هستند و این موضوع مستقل از بی بچگی،  طول ازدواج،  مذهب وسایر متغیرهای اقتصادی – اجتماعی است.         این تحقیق به این مطلب نیز اشاره می کند که باید تعداد زنانی که با یک مرد ازدواج می کنند را با توجه به اینکه ممکن است شوهر بر اثر مرگ همسر یا طلاق زن دیگر باشد در نظر گرفت یعنی اینکه ممکن است یک مرد در طول دوره زندگی خود با چندین زن ازدواج کرده باشد ولی این ازدواجها بخاطر مرگ همسر بوده یا بعد از طلاق همسر. این تحقیق همچنین پیشنهاد می کند که باید به متغیرهای مانند تعدد زنان،  تفاوتهای سنی زنان موجود در یک پیوند توجه کرد چرا که این متغیرها می توانند روی نوع رابطه زنان موجود در یک پیوند از یک طرف و رابطه زنان با شوهر از طرف دیگر اثر بگذارد و این اثرات منجر به طلاق شود (Gage-Brandon,1992).

ادوارد[۲] و فولر[۳] تحقیقی تحت عنوان ” اشتغال زن و عدم ثبات زندگی زناشوئی ” براساس نمونه ای ازتایلند انجام دادند و نتیجه گرفتند که اشتغال زنان بر زندگی زناشوئی مؤثر است بطوریکه عدم ثبات زندگی زناشوئی را افزایش می دهد. تحلیل های این محققین نشان داد که تأثیرات اشتغال زنان بخودی خود و تعداد ساعات کار مستقیماً به هم مرتبطند واین مسائل بر روی فرایندهای متفاوت زناشوئی مؤثر هستند(Edward & Fuller,1992).

چارچوب نظری تحقیق

بطور کلی نظریه های پرداخته شده در ارتباط با طلاق به دو دسته کلی تقسیم می شوند، دسته اول نظریاتی که در مورد خانواده می باشند که همان نظریات جامعه شناسی خانواده هستند و دیگری نظریه هایی که در ارتباط با آسیب شناسی اجتماعی به رشته تحریر درآمده اند.

          نظریاتی که درارتباط باجامعه شناسی خانواده می باشند شامل نظریات مبادله، توسعه خانواده، شبکه ای، نظام ها و نقش ها می شود و نظریات آسیب شناسی اجتماعی شامل نظریات آنومی دورکیم و مرتن می شود .در چارچوب نظری این تحقیق از نظریه هایی جامعه شناسی خانواده، متغیرهایی ؛ مثل: منزلت شغلی زن و مرد، سطح تحصیلات زن و مرد، درآمد و ناتوانی جنسی و عقیم بودن زن یا مرد را از نظریه مبادله ( نظریه منابع ارزشمند) گرفته شده است. از نظریه نقش ها، شیوه انتخاب همسر ( مشارکت زن درانتخاب همسر)، فرمانبردار بودن یا تحت سلطه بودن زن و میزان شناخت از همسر اخذ شده است.  و همچین از نظریه شبکه ای متغیرهای دخالت والدین زوجین، خویشاوندان می توان و همسایگان در امور خانواده و تصمیم گیری های زوجین گرفته شده است.  اما از نظریه آسیب شناسی اجتماعی دورکیم و مرتن متغیرهایی که به ساخت اجتماعی مربوط هستند مانند محل سکونت زن و شوهر یعنی روستایی یا شهری بودن آنها،  مصرف مواد مخدر توسط یکی یا هر دوی زوجین گرفته شده است. همچنین از متغیرهای جمعیت شناختی مانند سن زن در ابتدای ازدواج،  همچین سن مرد،  مدت ازدواج و تعداد فرزندان و غیره استفاده شده است.

مدل تحقیق

 

45,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله اثرات طلاق بر کودکان
 • پاورپوینت ازدواج و طلاق
 • مقاله بالاترین و پایین ترین آمار طلاق
 • تحقیق علل افزایش طلاق و پیامدهای آن
 • پایان نامه طلاق از دیدگاه اسلام و ادیان دیگر
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   شنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.