مقاله بررسی مزیت نسبی در تولید و صادرات فرش دستباف ایران


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله بررسی مزیت نسبی در تولید و صادرات فرش دستباف ایران مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۴۰ صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله بررسی مزیت نسبی در تولید و صادرات فرش دستباف ایران  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات
۱-۱- مقدمه ۲
۲-۱- اهمیت تحقیق ۲
۳-۱- فرضیات تحقیق ۴
۴-۱- اهداف تحقیق ۴
۵-۱- روش شناسی تحقیق ۵
۶-۱- سابقه تحقیق ۶
۷-۱-فصل بندی و رئوس مطالعات تحقیق ۸
فصل دوم: مبانی نظری اصل مزیت نسبی
۱-۲- راهبرد های توسعه اقتصادی و جایگاه تجارت بین الملل ۱۰
۱-۱-۲- راهبردهای درونگرای توسعه اقتصادی ۱۱
۲-۱-۲- راهبردهای برونگرای توسعه اقتصادی ۱۳
۲-۲- تأثیر تجارت بین الملل بر رشد اقتصادی ۱۶
۱-۲-۲- تفسیر سنتی نقش تجارت بین الملل ۱۶
۲-۲-۲- تفسیر نوین نقش تجارت بین الملل ۱۸
۳-۲- مبانی تئوریک تجارت بین الملل و مزیت نسبی ۱۹
۱-۳-۲- دیدگاه مزیت مطلق آدام اسمیت۱۹
۲-۳-۲- دیدگاه مزیت نسبی دیوید ریکاردو۲۰
۳-۳-۲- مزیت نسبی و هزینه فرصت های از دست رفته۲۱
۴-۳-۲- دیدگاه مزیت نسبی هکشر – اوهلین (نظریه جدید تجارت بین الملل) ۲۱
۴-۲- مزیت نسبی و سودآوری تجارت بین الملل۲۴

عنوان صفحه
۵-۲- شکاف فن آوری و پویایی در مزیت نسبی۲۹
۶-۲- مزیت نسبی بالفعل و بالقوه ۳۴
۱-۶-۲- مزیت نسبی بالفعل اسمی ۳۶
۲-۶-۲- مزیت نسبی بالفعل حقیقی ۳۶
۳-۶-۲- مزیت نسبی بالقوه اسمی ۳۶
۴-۶-۲- مزیت نسبی بالقوه حقیقی ۳۶
فصل سوم: روش شناسی تعیین مزیت نسبی
۱-۳- شاخص های مزیت نسبی آشکارشده (RCA) 41
1-1-3- شاخص های مبتنی بر آمار تولید و صادرات ۴۱
۱-۱-۱-۳- معیار سهم صادرات ۴۲
۲-۱-۱-۳- معیار سهم خالص صادرات ۴۳
۳-۱-۱-۳- شاخص یونیدو ۴۳
۲-۱-۳- شاخص های مبتنی بر آمار صادرات ۴۳
۱-۲-۱-۳- شاخص بالاسا (BAL) 43
2-2-1-3- شاخص دانگز – ریدل (DR) 45
3-2-1-3- شاخص های خالص یونیدو ۴۵
۳-۱-۳- شاخص های مبتنی بر آمار صادرات و ابزار آماری ۴۵
۱-۳-۱-۳- نگرش درآمدی ۴۶
۲-۳-۱-۳- نگرش رتبه ای ۴۶
۳-۳-۱-۳- نگرش ثبات ۴۷
۴-۳-۱-۳- نگرش درآمدی – ثبات ۴۷
۲-۳- محدودیت های شاخص های RCA 48
3-3- شاخص های مبتنی بر روش های اقتصادسنجی ۴۹
عنوان صفحه
۱-۳-۳- تخمین توابع عرضه و تقاضای محصول ۴۹
۲-۳-۳- روش دیک ۵۲
۴-۳- شاخص مبتنی بر روش برنامه ریزی ۵۳
۵-۳- شاخص های طرف عرضه ۵۴
۱-۵-۳- معیار هزینه منابع داخلی (DRC) 55
1-1-5-3- پیشینه کاربرد و فرمول محاسباتی DRC 55
2-1-5-3- تعریف قیمت های سایه ای و نقش آن در محاسبه DRC 58
3-1-5-3- تبدیل عوامل تولید خارجی به داخلی و وضعیت DRC 63
2-5-3- معیار نرخ حمایت مؤثر (EPR) 65
3-5-3- معیار تجزیه و تحلیل منافع اجتماعی (SBA) یا سودآوری خالص اجتماعی (NSP) 65
4-5-3- معیار الگوی داده – ستانده، برنامه ریزی و هزینه منابع داخلی ۶۶
۶-۳- شاخص‌های طرف تقاضا ۶۸
۱-۶-۳- اهمیت شناخت بازارهای هدف صادراتی در ایجاد مزیت نسبی رقابتی ۶۹
۱-۱-۶-۳- نقش مشخصه های تقاضا در بازارهای هدف بر ایجاد مزیت نسبی رقابتی ۷۱
۲-۱-۶-۳- نقش تجزیة بازارهای هدف در ایجاد مزیت نسبی رقابتی ۷۲
۳-۱-۶-۳- اهمیت روابط سیاسی در ایجاد مزیت نسبی رقابتی ۷۲
۲-۶-۳- کاربرد شاخص های طرف تقاضا در تعیین مزیت نسبی رقابتی ۷۳
۷-۳-بررسی مبانی نظری نمونه گیری و انجام فعالیت میدانی تحقیق ۷۵
۱-۷-۳- روش نمونه گیری۷۶
۲-۷-۳- روش تعیین حجم نمونه تحقیق ۷۷

عنوان صفحه
۳-۷-۳- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصله از فعالیت میدانی تحقیق ۷۹
۴-۷-۳- روش های تحلیل آماری ۸۰
۱-۴-۷-۳- آمار توصیفی ۸۰
۲-۴-۷-۳- آمار استنباطی ۸۱
۱-۲-۴-۷-۳- تحلیل آزمون ناپارامتریک چی دو ۸۲
۲-۲-۴-۷-۳- تحلیل عامل (Factor Analysis) 82
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل نتایج حاصله از اندازه گیری مزیت نسبی
۱-۴- بررسی مزیت نسبی در صادرات فرش دستباف ایران ۸۷
۱-۱-۴- بررسی روند صادرات فرش دستباف ایران ۸۸
۲-۱-۴- محاسبه مزیت نسبی در صادرات فرش دستباف ایران ۹۰
۳-۱-۴- بررسی روند تغییرات شاخص RCA در صادرات فرش دستباف کشور۹۶
۴-۱-۴-بررسی نقش عوامل موثر بر مزیبت نسبی در صادرات فرش دستباف کشور۹۷
۵-۱-۴-بررسی مشخصه های آمارتوصیفی عوامل موثربرمزیبت نسبی درصادرات فرش۱۰۷

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۱-۵- خلاصه نتایج تحقیق۱۲۳
۲-۵- ارائه سیاست های کاربردی ۱۳۲
پرسشنامه ۱۳۵
منابع ۱۳۷

 

فهرست منابع :

۱-اسدی ، م .۱۳۷۸ . مزیت نسبی صادرات پوشاک در ایران . مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وزارت بازرگانی . تهران : ۱۲ ، ۱۶-۱۵ و۲۰-۱۹ .
۲-ژوله ، ت . ۱۳۸۱ . پژوهشی در فرش ایران . انتشارات یساولی . تهران .
۳-سازمان جهاد سازندگی استان قم . ۱۳۸۱ . فرش قم نگین فرش دستباف ایران . چاپ کیان نقش . قم .
۴-سرمد ، ز . و ع . بازرگان . و ا . حجازی . ۱۳۷۶ . روشهای تحقیق در علوم رفتاری . چاپ اول . نشر آگه . تهران .
۵-قره باغیان ، م . ۱۳۷۱ . اقتصاد رشد و توسعه . جلد اول . چاپ اول . انتشارات نشر نی . تهران .
۶-عزتی ، م . ۱۳۷۶ . روش تحقیق در علوم اجتماعی . چاپ اول . مؤسسه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس . تهران .
۷-گریفین ، ک . راهبردهای توسعه اقتصادی . چاپ اول . ترجمة راغفر ، ح . و م . هاشمی .
(۱۳۷۵) . انتشارات نشر نی . تهران .
۸-گیلیس ، پرکینز ، رومر ، اسنودگراس . اقتصاد توسعه . چاپ اول . ترجمة آزاد ارمکی ، غ . (۱۳۷۹) . انتشارات نشر نی . تهران .
۹-موسی نژاد ، م . و م . ضرغام . ۱۳۷۶ . ارزیابی سیاست های حمایتی دولت در بخش کشاورزی . مجلة دانشکدة علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی . شمارة ۶ . تهران .
۱۰-میر ، ج . مباحث اساسی اقتصاد توسعه . چاپ اول . ترجمة آزاد ارمکی ، غ . (۱۳۷۸) . انتشارات نشر نی . تهران .
۱۱-نادری ، ا . ۱۳۷۱ . مزیت نسبی و توسعه صادرات در ایران . مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وزارت بازرگانی . تهران .
۱۲-نوربخش ، م . ۱۳۷۶ . بررسی مزیت نسبی محصولات کشاورزی استان مازندران جهت صدور به کشورهای آسیای مرکزی . مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وزارت بازرگانی . تهران .
۱۳٫Balassa , B.1977.A Stages Approach to Comparative Advantage . World Bank Paper . No 256 .
14.Bruno, M . 1972 . Domestic Resources Cost and Effective Protection : Clarifract and Synthesis . Journal of Political Economy . No 80 .
15.Greenaway , D.1991.The New Trade Theories and Developing Countries . ed.by N. Balusbrahaniam . etc , St. Martin Press : 156 .

 

چکیده :

        نقش و اهمیت موضوع مزیت نسبی در طراحی سیاست های تجاری کشورها و گزینش روندهای مناسب تولید و صادرات کالا ، امری انکارناپذیر است ؛ بطوریکه در حال حاضر بخش عمده ای از مباحثات و مذاکرات بین المللی در زمینة تجارت ، به ارائه راهکارهایی جهت رفع نواقص بازارها و هدایت بازارها به سمت وسوی بهره‌مندی از مزیت نسبی اختصاص یافته است . در این میان عوامل مختلفی در هر یک از مراحل تولید ، صادرات و تقاضای کالا ، مزیت نسبی یک کشور را متأثر می‌سازند و این امر موجب ایجاد تغییر در جایگاه کشورها به لحاظ برخورداری از مزیت نسبی در عرصة بین المللی شده است . این امر ما را بر آن می دارد که نسبت به بررسی مزیت نسبی کالاهای تولیدی – صادراتی در کشور اقدام نمائیم .

       هنر-صنعت فرش دستباف از جمله صنایعی است که طی سالهای اخیر شاهد نوسانات شدید در روند تولید و صادرات آن بوده ایم . بر همین اساس تحقیق حاضر سعی دارد ضمن معرفی شاخص های مختلف تعیین مزیت نسبی ، به اندازه گیری مزیت نسبی کشور در زمینه تولید و صدور فرش دستباف و ارزیابی نقش عوامل مؤثر بر آن بپردازیم . به این منظور ، شاخص مزیت نسبی آشکار شده (RCA) جهت محاسبة مزیت نسبی کشور در صادرات فرش دستباف ، شاخص هزینه منابع داخلی (DRC) جهت محاسبة مزیت نسبی کشور در تولید فرش دستباف و کشش قیمتی تابع تقاضای جهانی فرش دستباف ایران به منظور محاسبة مزیت نسبی رقابتی کشور مطمح نظر قرار گرفته اند .

       نتایج حاصل از محاسبه شاخص RCA حاکی از آن است که ایران طی سالهای مورد بررسی دارای مزیت نسبی در زمینة صادرات فرش دستباف بوده است (RCA>1) . البته تخمین تابع روند تغییرات شاخص RCA نشان دهندة نوسانات شدید وضعیت مزیت نسبی کشور در زمینة صادرات این کالا می باشد . تخمین کشش قیمتی تابع تقاضای جهانی فرش دستباف ایران ، نمایانگر چسبندگی شدید مقدار تقاضای فرش ایران با قیمت فروش آن در سطح بین المللی است (E>1) . محاسبات انجام شده در خصوص شاخص DRC نیز حکایت از آن دارد که کشور در زمینة تولید فرشهای اعلاباف ۶۰ رج تمام ابریشم در استانهای آذربایجان شرقی و قم و فرشهای معمولی باف ۵۰-۴۵ رج در استانهای اصفهان و خراسان دارای مزیت نسبی و در تولید فرشهای درشت باف ۳۰ رج در استان همدان از عدم مزیت نسبی برخوردار است .

به منظور تحلیل نتایج بدست آمده ، ضمن محاسبة نرخ ارز غایی ، قیمت غایی فروش، ارزش غایی مواد اولیة داخلی و نهاده های قابل تجارت به کار رفته در تولید هر مترمربع فرش دستباف ، اقدام به محاسبه و تحلیل کشش ارزی و قیمتی DRC و همچنین کشش DRC نسبت به تغییرات ارزش مواد اولیة داخلی و ارزش نهاده های قابل تجارت نموده ایم . مهمترین عوامل مؤثر در مزیت نسبی کشور در تولید و صادرات فرش دستباف نیز در قالب سؤالات پرسشنامه های تحقیق و در سطح میدان تحقیق (استانهای آذربایجان شرقی ، قم ، اصفهان ، خراسان و همدان) مورد پرسش قرار گرفته و نتایج بدست آمده با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و با بکارگیری روشهای تحلیل آماری (توصیفی و استنباطی) نسبت به ارزیابی نقش عوامل مذکور بر مزیت نسبی کشور اقدام شده است .

۱-۱- پیشگفتار :

دستیابی به هدف رشد و توسعه اقتصادی ، زمینه ساز تدوین و اجرای راهبردهای مختلف توسعة اقتصادی در کشورهای جهان شده است . . در این میان عملکـرد اقتصـادهای دنبال کنندة استراتژی هـای برون نگر در تباین آشکاری با دیگر اقتصادهایی که استراتژی های درون نگر را دنبال کرده اند، قرار گرفته است. به گونه ای که عملکرد صادرات و درجة بازبودن اقتصاد ارتباطی منطقی با رشد در درآمد سـرانه داشته است. بدین ترتیب در تئوری های اقتصادی, جایگاه تجـارت بین الملل به عنوان تجـویزی جهت مهـیا کـردن مقــدمات دستیابی به توسعة اقتصادی ترسیم شده است. لیکن سؤالی اساسی که در این ارتباط باید به دنبال پاسخی برای آن بود آنست که چه چیزی ترکیب کالاها و خدماتی را که یک کشــور صــادر یا وارد خواهد کرد، تعیین می کند. پاســخ این سؤال را باید در شاخصه هایی جست که مزیت نسبی یک کشور را تعیین می کند . آنچنان که از چـارچوب تئوری های اقتصادی قابل استنباط است، تجارت بین الملل بر پایه تولید محصولاتی که کشـورها در آنها مزیت نسبی دارند، منافـع کشـورهای طـرف مبادله را تضـمین می کند.  این نظریات  از  اقتصاددانانی چون آدام اسمیت و ریکاردو تا نظریه پردازان جدیدتر، همگی بر این اصل توافق نظر دارند که در یک شرایط مساعد تجاری، مبادله بین کشـورها براسـاس اصـل مزیت نسبی انگیزه هـای بیشتری را برای فعالیت در بخش های مختلف اقتصادی آنها فراهم آورده و موجب افزایش رفاه اقتصادی در کشورها می گردد.

مروری بر روند صادرات فرش دستباف ایران ، به‌خصوص طی دو دهة اخیر بیانگر نوسانات شدید در صادرات این کالا و به تبع آن نوسان در روند تولیدات فرش در کشور می‌باشد. اگرچه برخی از این مشکلات چه در داخل کشور و چه مشکلات مربوط به بازارهای خارجی منبعث از عواملی همچون تحریم‌های اقتصادی و تجاری، انقلاب، جنگ، خشکسالی و … می‌باشد لیکن عدم توجه به مزیت‌های نسبی در تولید و صادرات فرش دستباف و یا خلق مزیت‌های نسبی در تولید و صادرات این کالا و همچنین درخصوص بازارهای جهانی ، عدم توجه به موضوع مزیت‌های رقابتی و مؤلفه‌های ایجاد برتری در این بازارها با توجه به عملکرد رقبا و سیاست‌های مؤثر دراین‌خصوص، به این موضوع دامن زده است.

        بر همین اساس تحقیق حاضر سعی دارد با شناسایی زمینه‌ها و مؤلفه‌های مؤثر بر مزیت نسبی در تولید و صادرات فرش دستباف در کشور ، سیاست های راهبردی مناسب در تولید و صادرات را مبتنی بر شاخص‌های مزیت نسبی و مزیت‌های رقابتی پیشنهاد نماید. این موضوع به خصوص با توجه به ‌آنکه اتخاذ استراتژی جهش صادراتی یکی از محورهای برنامه سوم توسعه درنظر گرفته شده است ، ازجایگاه ویژه ای برخوردار می باشد . بدیهی است که برای غنای هرچه بیشتر تحلیل‌های تحقیق از شاخص‌های آماری، روش‌های کمّی و مدل‌های اقتصادی به منظور سنجش اثر عوامل مؤثر بر مزیت‌های نسبی در تولید و صادرات فرش استفاده می‌گردد.

۲-۱- اهمیت تحقیق:

یکی از محورهای برنامه سوم توسعه، اتخاذ استراتژی جهش صادراتی و جهت بخشیدن تولیدات بسوی نیازهای صادراتی و تقاضای بازار جهانی است. توفیق در این زمینه مستلزم شناخت پتانسیل‌ها و توانمندی‌های کشور در امر تولید و صادرات می‌باشد و بدین منظور نیازمند بررسی و تعیین مزیت نسبی محصولات در تولید و صادرات می‌باشیم. فرش دستباف نیز به عنوان یکی از ارزآورترین کالاهای صادراتی همواره مطمح‌نظر سیاستگذاران است، مع‌‌الوصف صدور بی‌رویه فرش بدون توجه به پتانسیلهای تولید فرش در کشور و به گونه‌ای نامتناسب با تقاضای بازار جهانی موجب تنزل سهم ایران در بازارهای جهانی شده است. مقایسه سهم کشورهای عمده صادرکننده فرش دستباف در تجارت جهانی این کالا مؤید آن است که سهم ایران از  ۴۱ درصد در سال ۱۹۷۶ به ۳۰ درصد در سال ۱۹۹۸ کاهش یافته است ، در حالیکه طی دوره مذکور سهم اکثر کشورهای رقیب افزایش داشته است . بطوری که سهم کشور هند در بازار جهانی فرش از ۹/۴ درصد به ۷/۲۲ درصد، سهم چین از ۹/۴ درصد به ۱۱ درصد ، سهم نپال از ۵ درصد به ۵/۱۱ درصد و سهم ترکیه از ۷/۳ درصد به ۷ درصد افزایش یافته است.

       این در حالی است که صادرات فرش دستباف نه تنها از جنبه صادراتی و ارزآوری اهمیت غیرقابل انکاری دارد ، بلکه همچنین نقش با اهمیتی در ایجاد اشتغال دارد. به طور کلی می‌توان گفت که فرش دستباف جزء آن دسته از تولیدات است که تلفیق هنر و صنعت را توأم دارد و دارای مشخصه‌های خاصی است که عمدتاً عبارتند از:

۱-    قسمت عمده مواد مصرفی و عوامل تولید فرش دستباف داخلی است.

۲-     با حداقل سرمایه‌گذاری قابلیت تولید دارد.

۳-     امکان توسعه و ترویج آن به سهولت فراهم می‌گردد.

۴-     در مقایسه با سایر صنایع کوچک و متوسط از ارزش افزوده بالاتری برخوردار است.

۵-     بسیاری از اقلام و مواد اولیه در تولید فرش از جمله پشم و ابریشم از تولیدات بخش کشاورزی و دامپروری بوده که به تنهایی امکان و یا قابلیت صادراتی برای آنها فراهم نیست ، در حالی که با متجلی شدن این عوامل تولید در یک محصول نهایی به نام فرش دستباف با ایجاد ارزش افزوده ، زمینه‌های خلق مزیت نسبی در صادرات فراهم می‌گردد.

۶-     اکثر بافندگان فرش در مناطق روستایی از شاغلین بخش کشاورزی هستند که بافت فرش به عنوان شغل جانبی آنها محسوب می‌گردد . وجود شرایط مناسب برای تولید فرش ، امکان پایبندی آنها به روستا و در نتیجه کاهش مهاجرت و ایجاد حلقه‌های منطقی بین تولید فرش و تولیدات بخش کشاورزی را فراهم می‌سازد.

بنابراین دستیابی به اهداف برنامه و تدوین یک استراتژی بلندمدت برای تولید و صدور فرش تنها با شناخت توانمندیهای تولیدی و صادراتی کشور محقق می‌شود و این امر انجام پژوهش فراگیر و جامع به منظور بررسی مزیت نسبی در تولید و صادرات فرش دستباف کشور را ضروری می نماید.

۳-۱- فرضیات تحقیق:

براساس شناسنامه طرح ، فرضیات اساسی تحقیق عبارتند از:

۱-     در تولید و صادرات فرش  دستباف ایران مزیت نسبی وجود دارد.

۲-     عوامل مؤثر “اقتصادی، فنی و …” بر مزیت نسبی در تولید و صادرات فرش دستباف ایران ، قابل شناسایی و ارزیابی هستند .

۴-۱- اهداف تحقیق: 

۱-     سنجش مزیت نسبی در تولید و صادرات فرش دستباف ایران.

۲-     شناسایی عوامل مؤثر بر مزیت نسبی در تولید و صادرات فرش دستباف و ارزیابی نقش هر یک از آنها.

۳-    ارائه راهکارهای عملی و مؤثر برای افزایش مزیت نسبی در تولید و صادرات فرش دستباف ایران و افزایش قدرت رقابت‌پذیری آن در سطح بین‌المللی.

۵-۱- روش شناسی تحقیق :

      روشی که در این پژوهش به منظور دستیابی به اهداف و آزمون فرضیات آن در نظر گرفته شده است ، در برگیرندة طیف گسترده ای از مطالعات کتابخانه ای ، بررسی اسنادی ، استفاده از شاخص های اقتصادی و آماری و انجام فعالیت میدانی بر اساس تنظیم پرسشنامه و در چارچوب میدان تحقیق می باشد .

      در بخش مطالعات کتابخانه ای ، به بررسی و انجام مطالعه در خصوص پشتوانه های تئوریک و شاخص های های اقتصادی تعیین مزیت نسبی می پردازیم و با استفاده از فرمولهای کاربردی و جمع آوری اطلاعات لازم ، به محاسبه مزیت نسبی کشور در صنعت فرش دستباف می پردازیم .

     نظر به آنکه شناسایی و تحلیل نقش عوامل مؤثر بر مزیت نسبی نیز از اهداف اصلی تحقیق حاضر بوده است، لذا بررسی تأثیر هریک از عوامل مؤثر بر ایجاد مزیت نسبی در تولید و صادرات فرش دستباف در قالب فعالیت میدانی تحقیق در دستور کار قرار دارد . به منظور طراحی دقیق و کارشناسی پرسشنامه های تحقیق، با مراجعه به کارشناسان علوم اجتماعی و متخصصان اهل فن در زمینه فرش دستباف، اقدام به انجام مصاحبه های عمیق می گردد . با جمعبندی نظرات و نیز با توجه به مسائل و مشکلات مطروحه در خصوص فرایند تولید و صادرات ، مهمترین عوامل مؤثر بر مزیت نسبی در تولید و صادرات فرش دستباف در قالب سؤالات پرسشنامه ها تنظیم می شود . برهمین اساس دو نوع پرسشنامه با عنوان پرسشنامه تولیدی نوع (A) (به تفکیک استان های مورد بررسی) و پرسشنامه صادراتی نوع (B) طــراحی و تدوین می گردد . پس از طراحی پرسشنامه ها ، فعالیت میدانی تحقیق به منظور انجام شناسایی تکمیلی در سطح میدان تحقیق انجام می پذیرد . باتوجه به جامع بودن طرح در سطح ملی، عمده ترین مناطق تولید و صادرات فرش در کشور شامل استان های تهران، آذربایجان شرقی، قم، اصفهان، خراسان و همدان به عنوان جامعه آماری تحقیق انتخاب شده‌اند . در مرحله بعد ضمن کُدگذاری اطلاعات و داده های آماری بدست آمده، این داده ها با استفاده از نرم افزار رایانه ای SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند . در این راستا شاخص های آمار توصیفی شامل شاخص های ویژگی های دموگرافیک و همچنین شاخص‌های گرایش مرکزی و شاخص های سنجش پراکندگی محاسبه گردیده و در ادامه با استفاده ازتحلیل آزمون ناپارامتریک چی دو و ابزار تحلیل‌عاملی(Factor Analysis) نسبت به ارائه شاخص های آمار استنباطی اقدام می شود .

 

۶-۱- سابقه تحقیق:

      سیری در روند مطالعات انجام شده در خصوص بررسی مزیت نسبی ، حکایت از انجام مطالعات گسترده دربارة این موضوع دارد . لذا در این قسمت برخی از مطالعاتی که به نتایجی کاربردی در خصوص مزیت نسبی کالاهای تولیدی دست یافته اند ، مورد اشاره قرار می‌گیرند:

۱-    موسی‌نژاد و ضرغام (۱۳۷۶) در پژوهشی از معیارهای هزینه منابع داخلی (DRC) و نرخ مؤثر حمایتی (EPR) جهت تشخیص و تجزیه و تحلیل مزیت نسبی محصولات کشاورزی ایران استفاده نمودند. با توجه به معیار DRC ایران در تولید کالاهای گندم آبی و دیم، ذرت دانه‌ای، پنبه و پیاز، لوبیا سفید و لوبیا چیتی دارای مزیت نسبی است و در تولید کالاهای نظیر جو آبی و دیم، سیب‌زمینی، عدس فاقد مزیت نسبی می‌باشد. همچنین ایشان با استفاده از شاخص EPR ، نرخ موثر حمایتی از بازار تولید و بازار نهاده را در مورد محصولات منتخب مورد بررسی قرار داده‌اند و نتیجه می‌گیرند که محصولات ذرت دانه‌ای، چغندر قند، برنج و لوبیا قرمز تحت حمایت مؤثر بر بازار تولید و محصولات دیگر مورد بررسی تحت تبعیض مؤثر بر بازار تولید و بازار نهاده قرار گرفته‌اند.

۲-     نوربخش (۱۳۷۶) در پایان نامه کارشناسی ارشد ، مزیت نسبی برنج تولیدی در استان مازندران را طی دوره زراعی ۷۳-۱۳۷۲ با استفاده از معیار DRC مورد بررسی قرار داده است. نتایج حاصله بیانگر آن است که از بین انواع مختلف، برنج‌های دانه بلند مرغوب
(۸۲/۰= DRC)، دانه بلند پرمحصول (۸۳/۰ =DRC  ) ودانه‌متوسط‌مرغوب(۸۵/۰ = DRC) دارای DRC کمتر از یک بوده و واجد مزیت نسبی می‌باشند و برنج دانه کوتاه
(۱/۱ = DRC) دارای DRC‌ بزرگ‌تر از یک و فاقد مزیت نسبی شناخته شده است .

۳-    اسدی (۱۳۷۸) در پژوهشی ، ضمن بررسی جایگاه ایران در بین عمده ترین کشورهای تولید کننده پوشاک ، با استفاده از شاخص مزیت نسبی آشکار شدة بالاسا ، به بررسی مزیت نسبی کشور در صادرات پوشاک پرداخته است . بر اساس نتایج تحقیق مذکور ، مقدار RCA طی سالهای ۹۵-۱۹۹۱ به طور متوسط برابر با ۲۶/۰ محاسبه شده است که نشان از عدم برخورداری کشور از مزیت نسبی در صادرات پوشاک دارد . همچنین وی با تخمین تابع تقاضای جهانی پوشاک ایران به تحلیل توان رقابتی کشور در صادرات این کالا پرداخته است . نتایج تحلیل وی نمایانگر آن است که ایران با دارا بودن کشش قیمتی برابر با ۲/۱ ، از مزیت رقابتی پایینی به لحاظ صادرات پوشاک برخوردار است .

۴-    فرزبد و سلیمی فر (۱۳۷۹)در پژوهشی ضمن معرفی شاخص ها و روشهای مختلف تشخیص مزیت نسبی ، به بررسی برتری های نسبی استان خراسان از نظر دسترسی به منابع و امکان استفاده از آن در توسعة صادرات غیرنفتی کشور پرداخته اند . مطابق نتایج این تحقیق ، «نگرش درآمدی – ثبات» بیشترین ملاکهای مدنظر جهت تعیین مزیت نسبی صادراتی را در بر داشته است و اولویت بندی کالایی ارائه شده در خصوص کالاهای صادراتی استان خراسان بر اساس معیار مذکور ، می تواند در برنامه ریزی های تولیدی و صادراتی کوتاه مدت و بلند مدت مورد توجه برنامه ریزان و سیاستگزاران قرار گیرد . لیکن به منظور پوشش آنالیز هزینة تولید و ماهیت داخلی و خارجی بودن عوامل تولید ، شاخص هزینه منابع داخلی (DRC) نیز به منظور بررسی مزیت نسبی مورد استفاده قرار گرفته و نتایج محاسبات شاخص DRC  برای کالاهای فرش ماشینی ، رب گوجه فرنگی ، پوست و سالامبور ، کنسرو ، آب میوه ، شکلات ، کیک ، بخاری گازی ، گچ ماشینی و کاشی ارائه شده است .

۵-    روئمر ، تیدریک و ویلیامز (۱۹۷۶) در مطالعات خود با عنوان ”انتخاب استراتژی صنعتی کشور تانزانیا“ ، شاخص نسبت ارزش افزوده به قیمتهای سایه ای عوامل تولید داخلی به ارزش افزوده به قیمتهای جهانی را به عنوان شاخص مزیت نسبی در نظر گرفته اند . بر این اساس شاخص کمتر از یک به عنوان نماد تولید کارا و وجود مزیت نسبی در اعمال سیاست جانشینی واردات تعریف شده است . نتایج محاسبه شاخص مذکور برای صنایع کشور تانزانیا ، نمایانگر آن بود که این کشور در تولید محصولات چوبی ، کاغذ ، فراورده‌های پتروشیمی و کود پتروشیمی دارای مزیت نسبی بوده است .

۶-     کلاین (۱۹۸۷) در پژوهشی ، با استفاده از شاخص بهره‌وری نسبی نیروی کار در کشورهای صادر کنندة پوشاک به امریکا ، مزیت نسبی این کشورها در صادرات پوشاک را مورد بررسی قرار داده است . بر اساس محاسبات وی ، در صورتی که شاخص مذکور برای کشور امریکا برابر واحد فرض شود ، شاخص کشور آلمان ۹۸/۰ ، ایتالیا ۱۲/۱ ، انگلستان ۲۹/۱ ، ژاپن
۸۸/۰ ، هنگ کنگ ۸/۰ ، کره جنوبی ۰۵/۱ ، فیلیپین ۶/۰ وهندوستان۸۳/۰  می باشد و بدین ترتیب کشورهای انگلستان و ایتالیا از مزیت نسبی بالاتری در صادرات پوشاک به امریکا برخوردار بوده اند .

۷-    همیلتون (۱۹۹۰) در مطالعه‌ای که با همکاری گروهی از کارشناسان بانک جهانی انجام داده است ، از شاخص مزیت نسبی آشکار شدة بالاسا برای تعیین مزیت نسبی پنج کشور ژاپن ، هنگ کنگ ، کره ، تایوان و چین استفاده نموده است . نتایج حاصله بیانگر آنست که با وجود برخورداری کشور ژاپن از مزیت نسبی در تولید و صادرات پوشاک ، لیکن مزیت نسبی این کشور از سال ۱۹۵۴ به بعد کاهش یافته است و کشورهای دیگر نیز بعد از یک دوره افزایش مزیت نسبی در دهة ۱۹۸۰ ، مزیت نسبی خود را به تدریج از دست داده اند . 

120,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • پاورپوینت فرش ایرانی
 • پایان نامه هنر در ایران
 • مقاله مفهوم صادرات غیر نفتی و نقش بازاریابی در آن با تأکید بر محصول فرش
 • پایان نامه بررسی و تدوین ویژگیهای کیفی ابریشم مورد استفاده در فرش دستباف
 • مقاله اصول غبارگیری و شستشوی فرش دستباف
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۲ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.