مقاله بررسی مقایسه میزان افسردگی دختران داشجو و پسران دانشجو


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله بررسی مقایسه میزان افسردگی دختران داشجو و پسران دانشجو مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۲۱  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله بررسی مقایسه میزان افسردگی دختران داشجو و پسران دانشجو نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده ۷
مقدمه ۹
سئوال پژوهش ۱۴
فرضیه پژوهش ۱۴
متغیرها ۱۴
تعریف مفهومی افسردگی ۱۴
تعریف عملیاتی افسردگی ۱۶
تاریخچه افسردگی ۱۸
تعاریف افسردگی ۱۹
طبقه بندی افسردگی ۲۲
افسردگی اولیه ۲۳
افسردگی ثانویه ۲۳
۱-نشانه های هیجانی ۲۴
۲-نشانه های شناختی ۲۶
۳-نشانههای انگیزشی ۲۷
۴-نشانه های بدنی ۲۸
ب- افسردگی دو قطبی (مانیک- دپرسیو) ۲۹
نشانه های مانی ۳۰
۱-نشانه های خلقی یا عاطفی ۳۰
۲-نشانه های فکری و شناختی ۳۱
۳-نشانه های انگیزشی ۳۲
۴-نشانه های جسمی یا تنی ۳۲
ج – افسردگی دورهای ۳۳
د- افسردگی مزمن ۳۳
۱-افسردگی پنهان ۳۳
۲-افسردگی اتکالی ۳۴
۳-افسردگی رجعتی با افسردگی دوره یائسگی ۳۴
۴-افسردگی بعد از زایمان ۳۵
انواع افسردگی ۳۵
افسردگی خفیف ۳۵
افسردگی شدید ۳۶
بیماریهای افسردگی ۳۸
الف- بیماری افسردگی واکنشی(نوروز افسردگی) ۳۸
ب- بیماری افسردگی روانی(پسیکوز افسردگی) ۳۸
انواع واکنشهای افسردگی ۳۹
۱- افسردگی ساده ۳۹
۲- افسردگی حاد ۴۰
۳- افسردگی بهت زده ۴۱
۴-واکنش جنون افسردگی ۴۱
۵-افسردگی پیری ۴۱
۶-نوروز افسردگی ۴۲
نظریه های مختلف افسردگی ۴۲
نظریه یادگیری افسردگی ۴۲
نظریه روان پویشی افسردگی ۴۳
هشت نکته فروید عبارتند از ۴۶
۵ نکته آبراهام عبارتند از ۴۶
نظریه زیست شناختی افسردگی ۴۸
نظریه زیستی- شیمیایی افسردگی ۴۹
نظریه روانی – عاطفی افسردگی ۵۱
سبب شناسی افسردگی ۵۱
الف- تأثیر وراثت ۵۱
ب- تأثیر صفات روحی و اخلاقی ۵۲
ج- تأثیر عوامل جسمانی و فیزیولوژیکی ۵۲
شکل گیری افسردگی در جریان تحول ۵۳
الف- افسردگی های دوره اول کودکی ۵۳
۱-بی حالتی خلقی ۵۴
۲-سکون حرکتی ۵۴
۳-فقر تعاملی = کناره گیری ۵۴
ب- افسردگی های دوره دوم وسوم کودکی ۵۵
شیوع افسردگی ۵۸
علائم بالینی افسردگی ۶۳
علائم روانی افسردگی ۶۳
علائم جسمی (بدنی) افسردگی ۶۴
علل افسردگی ۶۵
الف- علل جسمی ۶۵
ب – علل روانی ۶۶
ج- علل اجتماعی ۶۶
سن و افسردگی ۶۶
تفاوت های جنسی در افسردگی ۶۸
خودکشی ۷۱
افسردگی و خودکشی ۷۲
طول دوران افسردگی ۷۳
درمان افسردگی ۷۵
الف- دارو درمانی ۷۵
ب- روان درمانی ۷۶
ج- رفتار درمانی ۷۸
د- شناخت در مانی ۷۹
ه- در مان شوک در مانی(الکترو شوک) ۸۰
پیشینه پژوهش در ایران ۸۲
پیشینه پژوهش در خارج از کشور ۸۳
روش پژوهش ۸۷
جامعه ۸۷
نمونه ۸۷
ابزار اندازهگیری ۸۸
در جات تشخیص افسردگی ۹۱
روش آماری ۹۱
تجزیه وتحلیل آماری ۹۹
بحث وبررسی پژوهش ۱۰۲
دلایل تأیید فرض صفر و رد فرض پژوهش ۱۰۴
نتیجه گیری نهایی ۱۰۵
محدودیت های پژوهش ۱۰۵
پیشنهادات ۱۰۷
ضمیمه ۱۰۸
آزمون افسردگی بک ۱۱۲
منابع ۱۱۸

 

منابع :

۱٫ آزاد، حسین(۱۳۷۸) . آسیب شناسی روانی، تهران ، انتشارات پاژنگ.
۲٫ آزاد، حسین.(۱۳۸۰) . روانشناسی مرضی کودک، تهران ،انتشارات رشد.
۳٫ اخوت، ولی الله .(۱۳۸۲) . افسردگی ، تهران، انتشارات دهخدا.
۴٫ امانت، ابراهیم .(۱۳۷۶) . افسردگی و خودکشی ، تهران انتشارات دانشگاه.
۵٫ برنز ، دیوید.(۱۳۷۵). روانپزشکی افسردگی(ترجمه مهدی قراچه داغی)، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی
۶٫ پرتو، داریوش (۱۳۸۰) تحقیق آزمایشی در پراکندگی افسردگی، مجله روانشناسی دانشگاه تربیت معلم ،شماره ۱۳
۷٫ پلاجمی، کلایتون وجیمز باریت.(۱۳۷۹)، در مان افسردگی (ترجمه حسن سلطانیفر) ، تهران ، انتشارات رشد.
۸٫ پورات،سیف، فیض .(۱۳۷۵) . رفتار درمانی کاربردو بازده ،تهران انتشارات فردوس.
۹٫ پورافکاری ، نصرت الله ، (۱۳۷۸). نشانه شناسی بیماریهای روانی، تبریز ، انتشارات تبریز.
۱۰٫ دوپالو، جی ریموند وابلاو، کیت راسل.(۱۳۸۱) در مان افسردگی .(ترجمه مهدی قراچه داغی)، تهران . نشر البرز
۱۱٫ دادستان، پریرخ.(۱۳۷۸). روانشناسی مرضی تحول از کودکی تا بزرگسالی ، تهران ،انتشارات رشد.
۱۲٫ راسل، میچل.(۱۳۸۰) . افسردگی .(ترجمه غلامرضا خواجه پور).تهران انتشارات سینا.
۱۳٫ رواندوست، وحید.(۱۳۷۸) افسردگی ، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی.
۱۴٫ روزنهان، دیویدال وسلیگمن، مارتین.ای . پی .(۱۳۸۰) آسیب شناسی روانی (ترجمه یحیی سید محمدی)،تهران، نشر ساوالان.
۱۵٫ شاملو، سعید، (۱۳۸۰).آسیب شناسی روانی، تهران، انتشارات دانشگاه.
۱۶٫ شاملو، سعید.(۱۳۷۴) . بهداشت روانی ،تهران، انتشارات رشد.
۱۷٫ شرفی، محمدرضا،(۱۳۷۸) . مراحل رشد و تحول انسان .تهران انتشارات فرهنگ و ارشاد
۱۸٫ شعاری نژاد، علی اکبر ، (۱۳۷۰) فرهنگ وعلوم رفتاری .تهران .انتشارات امیر کبیر .
۱۹٫ صنعتی. علی (۱۳۷۸) خلاصه مقالات سمپوزیوم استرس .تهران. انتشارات البرز .
۲۰٫ صبائیان.زهرا (۱۳۸۴) .بررسی افسردگی بین دانشجویان متأهل و مجرد دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز پایان نامه کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز دانشکده روانشناسی .
۲۱٫ فدایی .فربد.(۱۳۸۰) نشریه روانشناسی مرکز روانپزشکی رازی. شمار ه ۱۲
۲۲٫ قراچه داغی .مهدی (۱۳۷۹) روانشناسی افسردگی. تهران. انتشارات خاتون.
۲۳٫ قراچه داغی . مهدی (۱۳۸۰) شناخت در مانی. تهران. انتشارات ۲۰۰۰
۲۴٫ قهرمانی ، ابراهیم جعفر (۱۳۷۴) نشانه شناسی بیماری های روانی تهران انتشارات چهر.
۲۵٫ معانی . ایرج (۱۳۷۸) افسردگی های روانی. تهران . انتشارات چابخش.
۲۶٫ وهاب¬زاده، جواد (۱۳۷۶) مباحث عمده در روانپزشکی تهران چاپخانه ۱۷ شهریور.
۲۷٫ هاشمیان. کیانوش (۱۳۷۹) زمینه روانشناسی تهران انتشارات رشد.

 

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی مقایسه میزان افسردگی دختران داشجو وپسران دانشجو صورت گرفته است. جامعه آماری شامل کیله دانشجویان دختر وپسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز می­باشد.

نمونه پژوهش شامل ۶۰ نفر بوده که ۳۰ نفر از دختران و ۳۰ نفر از پسران دانشجو بوده که این پژوهش به روش نمونه­گیری پس رویدادی از نوع (علی- مقایسه­ای ) انجام گرفته است و با استفاده از آزمون افسردگی «بک» پژوهش انجام گرفت.

سپس با استفاده از ابزار آماری و با بررسی میانگین دو گروه مقدار t محاسبه شده از t جدول کوچکتر بوده بنابراین نتیجه گرفته می­شود که فرضیه پژوهش رد شده و فرضیه صفر تأیید شده است. یعنی بین میزان افسردگی دختران و پسران دانشجو تفاوت ناچیزی وجود دارد که این تفاوت معنادار نمی­باشد.

مقدمه

درطول قرن بیستم انسان بیش از تمام تاریخ دستخوش دگرگونی از نظر شیوه­های زندگی روابط اجتماعی ومسائل بهداشتی و پزشکی شده است. امروزه زندگی پیچیده ماشینی ایجاب می­کند که با ظرافت خاص علمی به قضایا و پدیده­های محیط زندگی نگریسته شود. این ظرافت زمانی به اوج اهمیت می­رسد که پدیده­های مورد بررسی درارتباط مستقیم با انسان باشد.

و در نتیجه جستجو برای شناخت واقعی خویشتن بیش از هر زمان دیگری برای انسان اجتناب ناپذیر است تا در این رهگذر بتوانند به گونه­ای مطلوب و سازنده با دنیای بیرون و درون خود رابطه منطقی برقرار کند وبر اساس یک شناخت درست و سنجیده با مسائل و مشکلات و پیچیدگی های زندگی خود رو به رو شودو از افتادن در دام نگرانیها و تشویشهای فکری و نگرشهای غلط خود را محفوظ نگه دارد.

گذشته نشان داده است که بسیاری از بیماریهای شایع غیر فراگیر بیماریهای روانی در کشورهای پیشرفته و صنعتی زائیده عواملی هستند که خود انسان آنها را خلق کرده و گرفتار آن شده است.لذا چنین عواملی قابل پیشگیری هستند(میلانی فر، ۱۳۷۹).

مشاهدات معمولی نشان می­دهند که موفقیت شخص در سازش با مسائل زندگی به دلایل گوناگون تغییر می­کند مثلاً در مواردی از قبیل شکست در عشق ، از دست دادن پول، بیماری، حادثه، مرگ فرد مورد علاقه ، ممکن است چنان انسان ازلحظه تولد تا هنگام مرگ به دیگران وابسته و نیازمند باشد و برای زنده ماندن از لحاظ جسمانی ، روانی ، اجتماعی به پرستاری و مراقبت دیگران نیاز دارد. انسان به تنهایی نمی­تواند بار مشکلات خویش را به دوش کشد.

بارزترین علامت اختلالات عاطفی، تغییرات و نوسات اخلاقی کم دست که به شدت با اخلاق افراد سالم فرق دارد و به صورت افسردگی و یا خوشحالی زیاده از حد تظاهر می­کند.(شاملو، ۱۳۸۰).

این باور که همه ما در برخورد با دشواری های زندگی واکنش شادی نشان می­دهیم اغلب با تبلیغات روانشناسی و روانپزشکی از رنج و اندوه همخوانی ندارد. نتیجه فریبنده این نظریه به تأیید نرسیده است.

جستجو واکنشی برای سبب یابی سالم هر بیمار بد حالی است که از در وارد می­شود و این در حالی است که جواب ساده و طبیعی و خیر خواهانه وجود دارد که می­توان آن را در قالب نسخه­ای نوشت.(دوپالو، ۱۳۸۱).

افسردگی از قدیمی ترین بیماری های شناخته شده و متداولترین انواع اختلالات روانی در همه زمانها و مکان هاست وتقریباً همه ما در طول زندگی گاهی احساس غم و افسردگی کرده­ایم.

مردم درموقعیتهای خاص همچون مشاجره با یک دوست و همکار، شکست شغلی، تحصیلی، بیماری پیری یا از دست دادن عزیزان احساس غمگینی می­کنند افسردگی واکنش طبیعی انسان به فشارهای محیطی است.(راسل، ۱۳۷۴)

طبق تحقیقات انجام شده افسردگی در بین زنان آشکارا تأیید شده است. در جامعه ما جنس مونث بیشتر از جنس مذکر به ابزار نشانه های افسردگی تمایل داشته است در حالی که مردان برای خشم و بی تفاوتی بیشتر تقویت می­شوند(روزنهان، ۱۳۸۰).

رابطه افسردگی با جنس زن می­تواند به دلیل فعالیتهای آنزیم های شیمیایی ، استعداد ژنتیکی و دوره ماهیانه افسردگی پیش از قاعدگی دانست که به دلیل تغییرات خلق آنان است که بر آسیب پذیری زنان تأثیر می­گذارد همچنین امکان دارد ناقلان زنانه ژن افسردگی ، افسرده شوند در حال که ناقلان مردانه این ژن الکلی می­شوند. و اینکه زنان تصور ذهنی از بدن و تعقیب لاغری از طریق رژیم غذایی مربوط می­شود. رژیم غذایی یک چرخه ناکامی و درماندگی را تشکیل می­دهد.(روزنهان ، ۱۳۸۰)

می­توان به تحقیقاتی اشاره کرد که در سال ۱۹۷۸ توسط آریتی انجام شد ونشان داد که حدود ۷۵ درصد بیماران افسردگی حاد دارند. تحقیق دیگری که در استرالیا توسط جیمز درسال ۱۹۷۸ انجام شد و نتایج آن حاکی از آن بود که تعداد خودکشی بین بیماران روانی ۴ برابر بیشتر در مردها و ۹ برابر درزنها.

هدف پژوهش و بیان ضرورت آن:

چون جوانان دانشجو ومتخصص فعالترین و بهترین بخش جامعه هستند که در آینده اداره بخشهایی از جامعه را به دست می­آورند به همین علت باید بیشتر مورد توجه باشند تا اگر دچار مشکلات شدند بتوانیم هر چه سریعتر آن مشکل راشناسایی و رفع کنیم. چون در حال حاضر افسردگی شایعترین اختلال روانی دربین جوانان است و بیماران افسرده حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد بیماران روانی را تشکیل می­دهند باید به آن توجه بیشتری کرد تا با شناخت علائم آن برای پیشگیری و درمان راه حلهای مناسب پیدا کرد افسردگی یک انحراف عاطفی است به عبارت دیگر افکار منحرف و فریب آلود مجموعه­ای از احساسات غم و اندوه عدم اعتماد به نفس بی تفاوتی و بی حوصلگی خستگی و ضعف ، ناامیدی و یاس و … راتحت عنوان افسردگی به دنبال خود می­کشد و قربانی خود را به طرف خودکشی سوق می­دهد. بنابراین باید گفت افکار غیر منطقی و غیر واقعی و فریب آلود میکروب و علت افسردگی هستند و چنانچه این افکار تصحیح و اصلاح شوند افسردگی درمان خواهد یافت.


سئوال پژوهش:

آیا بین افسردگی دختران و پسران دانشجو تفاوت معنا دار وجود دارد؟

فرضیه پژوهش

افسردگی دانشجویان دختر بیشتر از دانشجویان پسر است.

متغیرها:

مستقل: جنسیت در این تحقیق متغیر مستقل است.

وابسته: میزان افسردگی متغیر وابسته است.

تعریف مفهومی افسردگی

درسطح معمول بالینی افسردگی نشانگانی است که تحت خلق افسرده است وبراساس بیان لفظی یا غیر منطقی عواطف غمگین و اضطرابی و یا حالت های بر انگیختگی نشان داده می­شود.

افت گذرا یا دوام دار تنود عصبی – روانی که به صورت یک مولفه بدنی (سردردها خستگی پذیری بی اشتهایی بی خوابی یبوست کاهش فشار خون و جز آن) ویک مولفه روانی احساس به پایان رسیدن نیرو کمتری توانمندی غمگینی و جز آن )نمایان می­شود.

سقوط غیر قابل توجه تنود حیاتی در این حالت در قلمرو بدنی با خستگی دائم آشکار می­شود. درقلمرو شناختی به صورت پراکندگی دقت ومشکل کوشش فکری و در قلمرو عاطفی وروانی به شکل حالتی مالیخولیایی که با هشیاری فرد نسبت به ناتوانمندی واکنش همراه است متجلی می­شود.

حالت روانی ناخوشی که با دلزدگی یأس و خستگی پذیری مشخص می­شود و در بیشتر مواقع با اضطرابی کم وبیش شدید همراه است.

دریک جمع بندی کلی توجه می­شویم که مفهوم افسردگی به گونه  متفاوت به کار رفته:

به منظور مشخص کردن احساس های غمگینی،یأس ، ناامیدی، و جز آن و بروز آنها به عنوان نشانه یک اختلال .

به منظور توصیف اختصاری یک نشانگان که شامل نشانه های عاطفی شناختی ، حرکتی، فیزیولوژیکی وغدد مترشحه است.(دادستان، ۱۳۷۸).

جنسیت: یعنی زن (xx) و مرد (xy) . انسانها از نظر جنسیت به ۲ دسته زن ومرد تقسیم می­شوند جنسیت تفاوتهای ظاهری را به همراه دارد.

تعریف عملیاتی افسردگی:

داشتن نمره­ای در حد نمره­ افسردگی آزمون بک در این پژوهش مورد نظر است و افرادی که دارای نمره­ای در حد افسردگی آزمون بک بودند به عنوان افراد افسرده مشخص شده­اند.

120,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله تاثیر ورزش و انواع ورزشها بر روی افسردگی
 • پرسشنامه افسردگی، اضطراب، استرس DASS- 21
 • پرسشنامه افسردگی بک (BDI)
 • پاورپوینت بزهکاری
 • مقاله گیاهان مؤثر بر بیماری های میگرن و افسردگی
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۲۹ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.