مقاله بررسی موانع بهره گیری از تکنولوژی آموزشی در فرایند تدریس و یادگیری


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله بررسی موانع بهره گیری از تکنولوژی آموزشی در فرایند تدریس و یادگیری مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۰۶  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله بررسی موانع بهره گیری از تکنولوژی آموزشی در فرایند تدریس و یادگیری نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

 فصل اول. ۱

مقدمه : ۱

بیان مســاله : ۴

اهداف تحقیق: ۵

اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۵

سؤالات ویژة تحقیق.. ۷

تعاریف عملیاتی واژه ها ۸

تکنولوژی آموزشی: ۸

مواد و وسایل آموزشی : ۹

وسایل کمک آموزشی : ۹

کتاب های کمک درسی : ۹

تدریس : ۹

موانـــع: ۹

محتــوی: ۹

یادگیـــری : ۱۰

بهره گیــری : ۱۰

مدیران آموزشی : ۱۰

فراینـــد: ۱۰

راهبردهای آموزشـــی :‌ ۱۰

آموزش و پرورش: ۱۰

ارزشیابی و سنجش: ۱۰

آموزش ضمن خدمت: ۱۰

تعاریف تکنولوژی آموزشی.. ۱۱

«تعریف تکنولوژی آموزشی بصورت نمودار از نظر سیلبر». ۱۲

فصل دوم: پیشینة تحقیق (مروری بر تحقیقات گذشته). ۱۵

مقاومت معلمان. ۱۵

گذری برتحقیقات صورت گرفته. ۱۸

الف ) کمبود نیروی انسانی متخصص و نبود نظام ارزشیابی صحیح از کارشاغلان آموزشی.. ۱۹

ب  ) اعمال شیوه ای مدیریت غیرعلمی.. ۱۹

ج  ) احداث واحدهای آموزشی و ضوابط حاکم بر تاسیس آنها ۱۹

د  ) افت تحصیلی و اثار آن. ۱۹

ه  ) توزیع ناعادلانه امکانات آموزشی.. ۱۹

ادبیات تحقیق.. ۲۷

تاریخچه تکنولوژی آموزشی درجهان. ۲۸

مرحله اول- ابزاروسایل.. ۲۸

مرحله دوم- مواد آموزشی.. ۲۸

مرحله سوم – نظامهای درسی.. ۲۹

مرحله چهارم- نظامهای آموزشی.. ۳۰

مرحله پنجم- نظامهای آموزشی.. ۳۰

تکنولوژی آموزشی در ایران۱٫ ۳۱

علوم تربیتی.. ۳۳

طراحی منظم آموزشی: ۳۴

موادووسایل کمک آموزشی.. ۳۴

نقش موادووسایل آموزشی در تدریس ویادگیری.. ۳۵

مهم ترین ومتداولترین رسانه های سنگین آموزشی عبارتنداز: ۳۶

تکنولوژیست آموزشی کیست وچه می کند؟. ۳۷

فصل سوم: جمع آوری داده ها ۳۹

مقدمه: ۳۹

نوع تحقیق: ۴۰

جامعه آماری: ۴۱

نمونه آماری: ۴۱

ابزار گردآوری اطلاعات: ۴۱

روش آماری جهت تحلیل داده ها: ۴۲

فصل چهارم: تجزیه و تحلیلی یافته های پژوهش… ۴۳

مقدمه. ۴۳

فصل پنجم. ۹۲

محدودیتهای تحقیق.. ۹۲

پیشنهادهای مبتنی بر یافته های تحقیق: ۹۳

پیشهادهای محقق: ۹۴

خلاصه پژوهش: ۹۵

فهرست منابع. ۹۶

پایان نامه ها: ۹۷

ضمائم و پیوستها ۹۸

 فهرست منابع

والتر، ای ویتیچ ، چارلز اف شولر، تکنولوژی آمکوزشی(ماهیت و کاربرد) ترجمه ایرج اعتماد شیراز، رهگشا، ۱۳۷۳ص۹
فردانش هاشم، مبانی نظری تکنولوژی آموزشی، تهران، سمت، ۱۳۷۳
علی آبادی خدیجه، مقدمات تکنولوژی آموزشی، تهران، پیام نور، ۱۳۷۵
پازوکی ایرج، سلسله مباحثی در تکنولوژی و تکنولوژی آموزشی، تهران، انیس، ۱۳۷۰
احدیان محمد، مقدمات تکنولوژی آموزشی، تهران، آییژ، ۱۳۷۸
امیر شعبانی عباس، سلسله مباحثی در تکنولوژی و تکنولوژی آموزشی، تهران، انیس،۱۳۷۱
مجدفر مرتضی، سلسله مباحثی در تکنولوژی و تکنولوژی آموزشی، تهران، انیس،۱۳۷۶
حسینی زهرا، راهنمای عملی، طراحی، تولید و کاربرد مواد آموزشی، تهران، شرکت تحقیقاتی، انتشاراتی و مشاوره دانشیار،۱۳۸۱
دلاور علی،روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی،تهران ویرایش ۸۳

 اطهری راد علاءالدین، نقش تکنولوژی آموزشی در تسهیل مدیریت مدارس،مجله رشد تکنولوزی آموزشی – سال دهم شماره ۳ آذر ماه ۷۴-۷۳

شجاعی قلعه نوعی خسرو ، تکنولوژی آموزشی و ضرورت تحول در نظام آموزش و پرورش مجله رشد و تکنولوژی آموزشی ، شماره ۵و۲ سال تحصیلی ۷۹-۱۳۷۸

همت زاده نعمت، لزوم بکارگیری تکنولوژی آموزشی پیشرفته در آموزش و پرورش و موانع کاربرد آن در ایران ، مجله رشد وتکنولوژی آموزشی ، شماره ۴،سال ۱۳۷۱

شعاری نژاد علی اکبر ، چرا تکنولوژی آموزشی ؟ مجله رشد تکنولوژی آموزشی شماره۲ سال تحصیلی ۷۲-۷۱

 مرعشی سید منصور ، الگوی استفاده مؤثر از رسانه ها در آموزش ، مجله رشد تکنولوژی آموزشی ، سال یازدهم ، شماره۷ ،فروردین ماه سال تحصیلی ۷۵-۷۴

 رؤوف علی ، تکنولوژی آموزشی چرا ؟ (دسته بندی ابزارهای آموزشی) مجله رشد تکنولوژی آموزشی ، دوازهم ، شماره ۶، اسفند ماه ۱۳۷۶

مجله رشد و تکنولوژی آموزشی دوره نوزدهم وبیستم سال ۸۳-۸۲
مجله رشد تکنولوژی آموزشی شماره های ۳،۲،۱سال ۸۵
مجله رشد تکنولوژی آموزشی دوره بیستم فروردین ماه شماره۷،سال ۸۴
رشد جوانه تکنولوژی آموزشی و کمک آموزشی بهار ۸۵

تاریخچه تکنولوژی آموزشی درجهان

ساتلرسوفسطاییان قرن پنجم پیش ازمیلاد راپیشگامان تکنولوژی آموزشی می داند وبه دلیل ماهیت سستماتیک کارآنان ازنظرطراحی وسازماندهی مواد آموزشی انان را پیشگامان واقعی غیرقابل انکاراین رشته می شناسد.

تکنولوژی آموزشی در طی تکامل خود ازچهارمرحله گذرکرده واکنون وارد مرحلهءپنجم شده است.(صبا،۵۶)

گرچه ممکن است کشورهای مختلف الزاما ازاین مراحل گذرنکنند ولی بیشترکشورها این مراحل راتجربه کرده اند وهرفردمی تواند درکشورخودنمونه ای ازاین مراحل رابیاورد.

 مرحله اول:ابزاروسایل

مرحله دوم:مواداموزشی

مرحله سوم:نظامهای درسی

مرحله چهارم:نظامهای آموزشی

مرحله پنجم:نظامهای اجتماعی

مرحله اول- ابزاروسایل

درسالهای۱۹۰۰کارخانه های سازنده ابزارشروع به ساختن انواع پروژکتورهاکردند درابتداهدف انها این نبود که از پروژکتورها درمدارس استفاده شود ولی کم کم این ابزار در مدارس رسوخ کردند.ازانجا که ساختن این ابزار بیشترهدف تجاری داشت پس موادی که به وسیله این ابزار نمایش داده می شدند نیز بیشترهدف سرگرم کردن را داشتند ومواد موردنیاز مدارس  تولید نمی شدند.فیلمهایی که درمدارس نمایش داده می شدندفیلمای مستندی بودند که دررابطه بانحوه زندگی مردم دنیا حقایقی ارایه می دادند.دراین سالهاافراد متخصصی که با این ابزارها کارمی کردندودررشته موجود بودند مهندسین الکترونیک وتکنسینها بودندهیچ گونه تحقیقی هم دررابطه باکارای ابزارصورت نمی گرفت بیشتراوقات دستگاها به علت نداشتن سرویس به موقع قطعات یافردی که بتواند باانها کارکند بلا استفاده می ماندند.

خیلی زودمدارس پی بردند که صرفا مجهزبودن به ابزارهایی که چون انواع پرژکتورها یا ضبط صوت وگرامافون نمی تواند پاسخگویی نیازهای انها ومشگل گشای معضلات اموزشی باشد.

مرحله دوم- مواد آموزشی

دراین مرحله صاحبان صنایع می دیدند که بازارتازه ای برای فروش تولیدات سخت افزار خود یافته اند به هیچ وجه حاضر به ازدست دادن ان نبوده اند پس افراد دیگر را به کار گرفته وشروع به تولید نرمافزارهای مورد نیاز مدارس کردند.

کلاسها پرجنب وجوش شدند فیلمبردارها و فیلمسازها وعکاسها وارد میدان گردیدند و شروع به تولید مواد کردند ازاین به بعد فیلمهای مخصوص اموزش در مدارس ساخته شدوکتابها و نقشه های ویژه کودکان منتشر گردید .پژوهشهایی که در این دوره از تکامل تکنولوژی اموزشی انجام می گرفت درباره تاثیررنگ بر اموزش اندازه تصویر و هم چنین تاثیر مشخصات تصویر برای جلب توجه بیشتربود .

اما بزودی متوجه شدند که بیشتر اوقات تفاوت قابل ملاحضه ای بین اموزش سنتی واموزشی از طریق ارایه مواد گرانقیمت صورت می گرفت وجود ندارد بلکه عناصر دیگری مثل معلم وشاگرد نیز در اموزش ویادگیری دخالت دارند.

 مرحله سوم – نظامهای درسی

درمرحله سوم توجه به نظامهای درسی جلب شد برنامه ریزان متوجه شدند که فقط داشتن ابزارومواد برای افزایش کارایی مدارس کافی نیست بلکه معلمین باید ابزاروموادرا به عنوان جزیی ازبرنامه کاربپذیرند وبرای موفق بودن درامراموزش باید بین کلیه عناصری که به نحوی دراموزش دخالت دارند هماهنگی صورت گیرد .این مرحله ازسال۱۹۵۰به بعد درغرب مطرح شده است.

دراین دوره از نظریه عمومی سیستمها استفاده شد متوجه شدند که تمام اجزایی که در فرایند اموزش یادگیری دخالت دارند بریکدیگر تاثیر می گذارند به همین ترتیب دردستیابی یا عدم دستیابی به هدف موثرند.توجه به نیازهای دقیق یادگیرندگان و تعیین هدفهای آموزشی از اموری بودند که در این دوره به آن پرداخته شد. در این دوره طراحی منظم تدریس (آموزش) یا تکنولوژی آموزشی (تدریس) مورد توجه قرار گرفت. باز آموزی معلمان، تولید مواد جدید، افزودن فضاهای آموزشی، بالا بردن امکانات کتابخانه ها و آزمایشگاهها همه جزئ مواردی بودند که مدیران در رابطه با نگرش سیستماتیک به امر آموزش ، طالب انجام آن بودند.

افراد متخصصی که در این دوره به کار گرفته می شدند با گذراندن درسهایی از قبیل سنجش و اندازه گیری، آزمونهای روانی هدفهای رفتاری، و ارزشیابی بر سطح مهارتشان برای طراحی سیستم های آموزشی اضافه می شد. با همه این توجهات متخصصان دریافتند که متغییرهای دیگری بر یادگیری دانش آموزان اثر می گذارد که الزاما جزء سیستم آموزشی مدرسه نیستند و طراحان سیستم های درسی به آنها بی توجه بودند مثلا اثر خانواده ها بر آموزش کودکان پیش از مدرسه بیش تر از اثری است که آموزشهای منظم بر این کودکان دارند. آنها اقرار داشتند که نظامهای درسی تحولی بنیانی در بالا بردن کیفیت آموزش و یادگیری به وجود آورده است ولی سیستم یا دوره سوم را نیز پاسخگوی نیازهای یادگیرنده نمی دانستند.

  مرحله چهارم- نظامهای آموزشی

در مرحله چهارم تکنولوژی آموزشی، آموزش افراد با توجه به نیازهای آنها در رابطه با جامعه خاص خود آنهامطرح است در این مرحله مواد آموزشی نوشتاری، دیداری، شنیداری و دیداری- شنیداری به مطالعه جامعه ای که فرد در آن رشد کرده است و با توجه به نیازهای جامعه تهیه می شود یعنی هم به فردیت شخص و نیازهای او توجه می شود و هم به نیازهای جامعه. یادگیری فرد باید هم نیازهای خود او را مرتفع کند و هم در رابطه با مفید بودن او برای جامعه باشد. در این مرحله علاوه بر کلیه افرادی که در مراحل اول، دوم و سوم تکنولوژی آموزشی کار می کردند برنامه ریزان اقتصادی ، جامعه شناسان، روانشناسان، تحلیل کنندگان نظام (سیستم آنالیستها) به عنوان افراد متخصص به کار گرفته می شوند.

گرچه برای یادگیری و آموزش یادگیرنده برنامه ریزی منظم می شود اما این برنامه ریزی هم بر اساس نیازهای اوست و هم بر اساس نیازهای جامعه. آموزش منظم فقط به صورت آموزش رسمی مدرسه ای نیست بلکه در سطح جامعه انجام می گیرد. پژوهشهای این دوره از تکامل مفهوم تکنولوژی آموزشی خواستار پاسخگویی به سؤالهایی است از قبیل چه کسی به چه گونه ای از آموزش نیاز دارد و آن تصمیم باید از طرف چه کسی گرفته شود.(صبا،۵۶)

به عنوان نمونه استفاده از ماهواره های مخابراتی برای تلویزیون آموزشی در کشور هند تجربه ای در این مرحله است.

 مرحله پنجم- نظامهای آموزشی

در مرحله پنجم مفهوم تکنولوژی آموزشی بیشتر به عنوان فلسفه ایست حاکم بر کل آموزش که در یک کشور برای رسیدن به هدفهای رشد و توسعه انجام می گیرد. در این مرحله تکنولوژی آموزشی مخصوص افراد یا سازمان خاصی نیست بلکه حیطه عمل هر فرد یا سازمانی را برای رشد وتوسعه کشورش کار میکند در بر می گیرد.(صبا،۵۶)

دراین مرحله دیگر متخصصین خاص یا مسئولین معینی در این رابطه به پژوهش و فعالیت نمی پردازند، بلکه تکنولوژی آموزشی در حیطه عمل هر فرد یا سازمانی است که برای رسیدن به هدفهای رشد مملکت خود کار می کند.

پس در این مرحله تکنولوژی آموزشی باید به عنوان یکی از عوامل در برنامه ریزی هر کشور وارد شود و کلیه نهادها و سازمانها برای اجرای برنامه های آموزشی خود آن را مورد توجه قرار دهند.

گرچه ممکن است کشورهای مختلف الزاما از این مراحل گذر نکرده باشند ملی بیشتر کشورها با این مرحله روبرو بوده اند و فرد می تواند در کشور خود نمونه ای ازعبور از این مرحله را به عنوان شاهد ارائه دهد.

تکنولوژی آموزشی در ایران

تکنولوژی آموزشی در ایران همانند سایر کشور های در حال توسعه پییشرفتی نداشته است، بیشتر فعالیتهای تکنولوژی آموزشی کشور ما در سالهای گذشته متوجه خرید و بکارگیری وسایل گران قیمت الکتریکی و الکترونیکی سمعی و بصری شده است. نمونه ای از فعالیتها در خرید و ایجاد تلویزیونهای آموزشی مداربسته یا باز، و خرید وسایل آموزشی دیگر مانند انواع پروژکتورها خلاصه می شود.

در گذشته دربعضی از مدارس ایران نسبت به ایجاد آزمایشگاه های علوم، شیمی، فیزیک و زیست شناسی اقداماتی بعمل آمد. اما این آزمایشگاه ها به علل بی توجهی در فعالیتها و ارزشیابی از کار معلم و دانش آموز و کمبود وسایل آزمایشگاهی و مهارت کافی و عدم اعتقاد به کاربرد این مواد هنوز هم ناموفق باقی مانده است.

در سال ۱۳۱۱ که مسؤلیت تربیت کشور به دانشسرای عالی محول شد، برای نخستین بار دروسی از قبیل آموزش و پرورش و فلسفه آن، روانشناسی تربیتی در برنامه های تحصیلی دانشجویان گنجانده شد.

در سال ۱۳۴۱ اداره ای به نام اداره آموزش فعالیتهای هنری و سمعی و بصری بوجود آمد که بعدا به واحد مستقلی به نام دفتر آموزش سمعی و بصری تبدیل شد.

توجه به اهمیت فیلم های آموزشی در سطح جهانی، انگیزه ای بود که پیروی از آن وزارت فرهنگ نسبت به تشکیل جشنواره های بین المللی اقدام کند که از سال ۱۳۴۱ به بعد تعدادی از این جشنواره ها در ایران برگزار شده است. این فعالیتها هم چنان ادامه داشت تا این که با ایجاد مراکز تربیت معلم در دانشگاههای علوم تربیتی در ایران برنامه های جدیدی برای دانشجویان در نظر گرفته شد. و بعد از آن بود که همگان با این تحول نیاز به خرید وسایل آموزشی از خارج افزون شد و مراکز آموزشی بدون مطالعه به این امر اقدام نمودند.

مشکلات روز افزون آموزشی، مسؤلان تعلیم و تربیت مملکت را بر آن داشت تا برای نخستین بار در سال ۱۳۴۳ اقدام به تأسیس تلویزیون آموزشی کنند، که در سال ۱۳۵۰ مقارن با تغییر نظام آموزشی کشور، کار خود را با پخش نوارهای درسی شروع کرد. تلویزیون آموزشی در سال ۱۳۵۲ فعالیت خود را با پخش دروس سالهای اول، دوم و سوم راهنمایی تحصیلی آغاز نمود. ولی متأسفانه این سازمان علیرغم توفیقاتی که بدست آورد به خاطر عدم تخصیص بودجه کافی برای ادامه فعالیتهای خود و مواجه شدن با مشکلات تعمیر و تعویض قطعات تلویزیونهای مدارس و مراکز خودشو هم چنین روبرویی با کارشکنی های سازمان تلویزیون برنامه عمومی کشوراز ادامه کار خود باز ماند اگر چه اکنون در حد محدود در یکی از برنامه های سراسری تلویزیون برخی مواد درسی بدون برنامه ریزی و ارزشیابی پخش می شود، ولی در حقیقت می توان گفت که: «کشور ما در حال حاضر فاقد تلویزیون آموزشی است.»

 از سال ۱۳۵۷ به بعد طبق مصوبات ستاد انقلاب فرهنگی، رشته تکنولوژی آموزشی در سطح کارشناسی در دانشکده های علوم تربیتی دانشگاههای تهران، تبریز، اهواز دایر شد. و هدف کلی این بود که تکنولوژیستهای فارغ التحصیل بتوانند در کلیه مدارس کشور و یا در فعالیتهای برنامه ریزی درسی و آموزشی مشغول به کار شوند. در سالهای اخیر انتشارات مجلات آموزشی و کمک آموزشی مانند مجلات رشد معلم همراه با رشد تکنولوژی، و فصلنامه تعلیم و تربیت ، مجلات رشد تخصصی ، ترجمه و تألیف کتابهای آموزشی ، جمع آوری و نگهداری رسانه های ساخته شده توسط معلمان و دانش آموزان رونق یافته است. هم چنین شرکت صنایع آموزشی اقدام به تولید برخی از مسائل آموزشی می نمایند.

به علت فعالیتهای تکنولوژیست های کشور، مسوولان تعلیم وتربیت به مفاهیم صحیح تکنولوژی اموزشی تاحد زیادی پی برده اند ،به طوری که هم اکنون برخی ازرشتها ی علوم انسانی (فوق لیسانس) درسی درزمینه تکنولوژی اموزش دارند .اگر چه اخیرا” درکشورما فعالیت های زیادی در زمینهای مختلف تکنولوژی اموزشی صورت گرفته است،ولی هنوز برای اکثر مردم وحتی طبقه فرهنگی کشور مفهوم صحیح تکنولوژی اموزش به طورکامل روشن نشده است واین خود یکی از مشکلات عمده درراه رشد لازم ومورد نظر درامر اموزش صحیح می باشد .

طراحی منظم آموزشی :

تعریف طراحی اموزشی:

طراحی در لغت به معنای اختراع کردن،اندیشیدن یا تنظیم یک نظریه ذهنی،ترسیم،ساختن واماده کردن پیش نویس یک نقشه،اختصاص دادن یابه کارگیری منابع برای دست یابی به یک هدف،وسرانجام تهیه یک نقشه کاری برای حصول انچه که از پیش تعیین شده امده است.

طراحی اموزشی را می توان براساس تعاریف فوق تهیه نقشهای مشخص در مورد چگونگی دستیابی به هدفهای اموزشی تعریف کرده به عبارت دیگر هرگاه برای دستیابی به یک سلسله از دانشها و   مها رتها به عنوان هدفهای آموزشی مجموعه ای ازفعالیتها وروشی آموزشی پیش بینی وتنظیم گردد،در واقع طراحی منظم آموزشی انجام شده است .بنابراین طراحی اموزشی را می توان تجویز یاپیش بینی روشهای مطلوب آموزشی برای نیل به تغییرات مورد نظر در دانشها،مهارتها وعواطف شاگردان دانست.

جایگاه طراحی آموزشی:

اگرعلوم تربیتی رابه طور کلی شامل پنج حیطه:آموزش،برنامه درسی ومشاهده،مدیریت وارزشیابی بدانیم طراحی آموزشی به عنوان یکی از زیر مجموعه های آموزش درکنار تولید مواد آموزشی،اجرای،برنامه های آموزشی و ارزشیابی برنامه آموزشی قرار می گیرد.(شکل۲)جایگاه طراحی آموزش رادرکنار سایر فعالیتها وشعبات مهم علوم تربیتی نشان می دهد.

موادووسایل کمک آموزشی

اصطلاح ((وسایل کمک آموزشی)) یا ((وسایل آموزشی )) اغلب اشتباها” مترادف ((رسانه آموزشی)) به کار می رود این وسایل کلیه ادوات و اشیایی هستند که درکنار رسانه آموزشی برای تفهیم بهتر و بیشتر موضوع آموزش به فراگیران به کارمی روند .برای مثال،اگر معلمی برای تفهیم بهتر مفاهیم جغرافی ازنقشه استفاده کنددراین صورت رسانه آموزشی مشخص معلم ووسیله کمک آموزشی نقشه است.

چنانچه دربرنامه آموزشی تلویزیون از تخته وگچ هم استفاده شود رسانه آموزشی تلویزیون وسیله کمک آموزشی تخته وگچ خواهد بود .(فردانش،۱۳۷۳)

  نقش مواد و وسایل آموزشی در تدریس ویادگیری

قبل ازشروع بحث دراین باره لازم به تذکراست که هیچ یک ازرسانه های اموزشی به تنهایی ازعهده تمام خدمات برنمی آید بلکه همیشه تلفیق مناسبی از انها می تواند معلمان را درتدریس وفراگیران رادریادگیری یاری نماید .

واما دررابطه بانقش مواد ووسایل درتدریس ویادگیری مدت زمان مدیری است که محققان و دانشمندان تعلیم وتربیت برآنند تا ازراه پژوهش وتحقیق نقش اینگونه مواد وتجهیزات مربوط به آنها را درامر آموزش آشکار کرده ودر اختیار مربیان ومسولان امر آموزشی قراردهند.

براساس بررسیها ومطالعات انجام شده نقش مواد وتجهیزات آموزشی را می توان به شرح زیر موردتوجه قرارداد .

۱-اینگونه موادووسایل اساس قابل لمسی را برای تفکر وایجاد مفاهیم بوجود می آورند.

۲-توجه وعلاقه فراگیران راجلب می کنند.

۳-یادگیری را سریع تر، موثرتر و پایدارتر می کنند.

۴-تجارب واقعی،عینی وحقیقی رادراختیار فراگیران قرارمی دهند.

۵-موقعیت هایی رادر اختیار قرار می دهند که کسب انها را از راههای دیگران امکان پذیر نیست نظیر:

 الف)جریانات و رویدادهایی که به علت کندی حرکات و پیدایش مطالعه جزئیات انها امکان پذیر نیست .مثل فیلم برداری ونمایش باز شدن گل با استفاده از تکنیک فیلم برداری ((تک فریم))

ب)جریانات و رویدادهایی که به علت سرعت حرکت وپیدایش مطالعه انها با دشواری صورت می گیرد نظیر بال زدن حشرات وپرندگان با استفاده از تکنیک فیلمبرداری سریع.

ج)آنچه به دلیل حجم زیاد ویا سنگینی وزن یا عدم قابلیت انتقال آوردنش به کلاس درس مقدور نیست مثل تاسیسات پالایشگاهها،کارخانه ها،ماشینهای بزرگ و… .

د)آنچه به علت کمی حجم وکوچکی اندازه،مطالعه جزئیات آن بدون چشم مسلح امکان پذیر نیست.نظیر میکروبها وموجودات ذره بینی دیگر.

ه) انچه به دلیل بعدمکان وزمان قابل دسترس نیست،نظیرنحوه تشکیل جلسات سازمان ملل ویا زندگی ایرانیان در اعصار گذشته.

و)آنچه به طور کلی در شرایط عادی دسترسی به آن مشکل وتا حدی غیرممکن است .مثل بررسی ساختمان اندامهای داخلی بدن وجریان خون دررگها.

 مهم ترین ومتداولترین رسانه های سنگین آموزشی عبارتنداز:

100,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله آموزش و پرورش در فرانسه
 • پرسشنامه یادگیری درس علوم
 • پاورپوینت اهمیت تدریس در آموزش ابتدایی
 • پرسشنامه یادگیری خودتنظیمی
 • پاورپوینت آموزش و پرورش و توسعه
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   شنبه, ۳۰ دی , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.