مقاله بررسی موانع حضور زنان در تصمیم گیریها و مشارکت های مدیریتی شهر تهران


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله بررسی موانع حضور زنان در تصمیم گیریها و مشارکت های مدیریتی شهر تهران مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۰  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله بررسی موانع حضور زنان در تصمیم گیریها و مشارکت های مدیریتی شهر تهران  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

بیان مساله ۳
اهمیت و ضرورت تحقیق : (the importance of resarch) 6
اهداف تحقیق: ۹
فرضیات تحقیق: ۹
تحقیقات انجام شده در ایران و خارج از کشور : ۱۳
ابزارگرد آوری اطلاعات : ۱۵
روش های تجزیه و تحلیل آماری: ۱۶
فهرست منابع و ماخذ: ۱۹

 فهرست منابع و ماخذ:

۱- مرکز امور مشارکت زنان ( ۱۳۸۰) . «زن و حقوق انسانی » چاپ اول ، ناشر برگ زیتون .
۲- حقیقت جو ،‌فاطمه (۲۰/۴/۱۳۸۰ ) ، روزنامه همبستگی ، ص ۱۰
۳- مرکز امور مشارکت زنان (۱۳۸۰ ) ، شماره ۱۶
۴- مرکز امور مشارکت زنان (۱۳۷۹ ) شماره ۶
۵- مهریزی ، مهدی (۱۳۸۰) «جایگاه و حقوق زن در نگاه متفکران اسلامی »شمارة ۲۰
۶- حشمتی ، نرگس (۱۳۸۱ ) ،‌«بررسی موانع پذیرش زنان در پست های سطوح میانی مدیریت آموزش و پرورش از دیدگاه مدیران متوسطه و پیش دانشگاهی مدارس دخترانه استان مازندران » پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مدیریت آموزشی ، مرکز آموزش مدیریت دولتی استان مازندران .
۷- شهیدی ،‌لاله (۱۳۷۸ ) ، «بررسی علل عدم حضور زنان در پست های مدیریتی شهر تهران » ، پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی ، دانشگاه الزهراء(س)
۸- فرزین نیا ، (۱۳۷۴ ) ،‌« نقش آموزش زنان ایران در توسعه فرهنگی ایران »، مجله سیاست خارجی ، سال نهم ،‌شماره ۲، تابستان .
۹- رابرت بی ، لاوسن و زنگ شن (۱۳۸۱ ) ،«رفتار سازمانی »ترجمه دکتر رمضان حسن زاده و همکاران ،‌نشر ساوالان ،‌چاپ اول

 

بیان مساله : (Research problem  ) 

امروزه زنان جهان در روند تحرکات اجتماعی ،‌اقتصادی و توسعه جوامع با مشکلات کم و بیش مشابهی مواجه اند و از بسیاری از نابرابریهای آموزشی ،‌دسترسی به فرصت های شغلی متناسب با قابلیت های خویش ، عدم تناسب در توزیع در آمدها ، نابرابری در حقوق مدنی و مشارکت سیاسی و … با مردان رنج می برند و همچنین افزایش مشارکت زنان در کمیت ، همپای ارتقای آنها در کیفیت و دست یابی به پایگاههای مدیریتی نبوده و نابرابری و تبعیض در فرصت های شغلی همچنان باقی است . (فرزین نیا، ۱۳۷۴ ، ص ۶۶۷ ) . آمار نشان می دهد که با وجود دارا بودن تحصیلات عالی ، زنان در پست های بالای اداری کمتر حضور دارند از کل زنان تحصیلکرده شاغل فقط ۳۰ درصد به پست های بالای اداری رسیده اند که از این تعداد ۰۰۰۳/۰ درصد زنان جامعه دارای پست های کلان مدیریتی هستند حدود ۸۵ درصد از زنان مورد تحقیق هرگز از جانب دانشگاه خود برای فرصت های مطالعاتی و یا دوره آموزشی به خارج از کشور اعزام نشده و بورس تحصیلی دریافت نداشته اند و نزدیک به ۹۰ درصد از آنها هرگز به عنوان نماینده رسمی دانشگاه خود به مرکزی معرفی نشده اند بیش از ۷۰ درصد زنان در طول خدمت هرگز در پست های اجرایی اشتغال نداشته اند . (مرکز امور مشارکت زنان ، شماره ۶ ،‌۱۳۷۹ ، ص ۲۲ ) در چهارمین کنفرانس جهانی سال ۱۹۹۴ در سند پکن آمده است که تبعیض در آموزش پرورش ،‌استخدام ،‌مزد ، ترفیع و رویه های تحرک شغلی ،‌شرایط انعطاف ناپذیر کار ، عدم دسترسی به منابع تولید و مشارکت نابرابر در مسئولیت های خانواده ،‌فرصت های اشتغال و فرصتهای اقتصادی و تخصصی ، تحرک شغلی را برای زنان کماکان محدودنموده است نسبت نازل زنان در میان تصمیم گیرندگان اقتصادی و سیاسی در تمامی سطوح محلی ، ملی و بین المللی بازتاب موانع ساختاری و نگرشی است که باید از طریق اقدامات مثبت به مقابله با آنها پرداخت.

توجه به موقعیت زنان به عنوان نیمی از منابع انسانی جامعه از اهمیت ویژه ای برخوردار است معمولا زنان علیرغم موقعیت نامناسب اجتماعی ،‌نقش قابل توجهی در جامعه ایفا می کنند گرچه رشد شاخص های مربوط به مشارکت زنان در چهار سال اخیر قابل توجه است لکن در مقایسه با توانمندیهای زنان هم چنان فاصله قابل توجهی وجود دارد زیرا حضور آنها در بخش وسیعی از فعالیت های اجتماعی از جمله مدیریت و تصمیم گیری با تنگناهایی همراه بوده است . معضلی که طی سالهای گذشته در ایران همواره مطرح بوده ، حضور نداشتن موثر زنان در مشارکت های مدیریتی و سطوح تصمیم گیری است یعنی قاعده کلی که در همه جای دنیا کم و بیش وجود دارد .«آنجا که قدرت هست زنان نیستند »(حقیقت جو ،‌۱۳۸۰ ، ص ۱۰ )

صرفنظر از عواملی چون فرهنگ بازدارندة اجتماعی ،‌کمبود مدیران و فرصت برای شکوفایی ،‌تجربه ومهارت شغلی و مدیریتی ،‌احتمالا عوامل دیگری در بروز پدیدة عدم حضور زنان در مشارکت مدیریتی استان مازندران نقش دارند ،و گره های ناگشوده در خصوص مسایل زنان که از مسایل کلان ملی و استراتژیک فرهنگی است ،وجود دارد. حال با عنایت به آنچه که در بیان مساله بدان پرداخته شد ،مسئله پژوهش این است که چرابه طور حقیقی از توانایی های نیمی از جمعیت بهره گرفته نمی شود؟

چرا استعدادهای بالقوه زنان شکوفا نمی شود؟چرا در مشارکت مدیریتی در تربیت بدنی استان بیشتر مردان حضور دارند و چه دلایلی برای حضورکم زنان در مشارکت مدیریتی وجود دارد؟ و ازبین عو امل روانی ،خانوادگی ،سازمانی وفرهنگی ـ اجتماعی کدامیک باعث بیشترین مانع این حضور می شود؟ پاسخ به این سوالات وسوالات مشابه دیگر مسئله این پژوهش را تشکیل می دهد.

 اهمیت و ضرورت تحقیق : (the importance of resarch)

نقش زنان در فرایند توسعه از اوایل دهه ۷۰ بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت،واقعیت آنکه نوسازی و توسعه ،دستاوردهای نامتعادلی برای مردان و زنان درکشورهای در حال توسعه به همراه داشته است به طوریکه مردان ،بهره مندان وزنان قربانیان این فرایند بودند . توانا سازی زنان و مشارکت آنها در توسعه نیاز به پیشرفت، آموزش و … در زمینه های مختلف دارد ، چرا که پیشرفت این قشر (زنان ) موجب پیشرفت خانواده – بنیاد و هسته اصلی جامعه  – می شود . (فرزین نیا ، ۱۳۷۴ ، ص ۶۶۷ ) . افزایش زنان تحصیلکرده در جامعه نه تنها روند توسعه را تسریع می کند بلکه موجب آگاهی هر چه بیشتر زنان به موقعیت و حقوق خویش میشود . در نتیجه انتظارات و تقاضاهای جدید را در سطح جامعه مطرح می کند . در صورتی که دولت به این تقاضاها پاسخ دهد ، از طرفی این نیروهای قابل توجه را جذب کرده و از آنها با صرف هزینه کمتر ،‌بازدهی بیشتری را بدست می آورد ، و از طرف دیگر مانع ایجاد بحران در جامعه می شود. همچنین از زنان شاغل متخصص می تواند به عنوان الگویی برای تشویق دختران جوان به ادامه تحصیل استفاده کند ولی اگر به این نیروی عظیم بی توجهی کند. نه تنها رشد ناموزون در جامعه ایجاد می نماید .

20,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی
 • مقاله نقش زن در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای مسلمان
 • تحقیق مشارکت سیاسی زنان
 • بررسی مقایسه ای خصیصه سلطه گری و سلطه پذیری در زنان شاغل و غیر شاغل
 • مقاله مدرنیته و زن
 • برچسب ها : , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   جمعه, ۲۹ دی , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.