مقاله بررسی موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارهایی برای افزایش صادرات


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله بررسی موانع صادرات مرکبات  و ارائه راه کارهایی برای افزایش صادرات مربوطه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش بوده و شامل ۵۷  صفحه می باشد . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله بررسی موانع صادرات مرکبات  و ارائه راه کارهایی برای افزایش صادرات  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

عنوان                                         صفحه

فصل اول. ۱

۱-۱ مقدمه: ۲

۲-۱ تعریف موضوع. ۲

۳-۱ اهمیت موضوع. ۳

۴-۱ هدف از انتخاب موضوع. ۴

فصل دوم – ادبیات موضوع. ۴

۲-۱ سایر مطالعات انجام شده ۵

۲-۲ تاریخچه مرکبات.. ۵

۲-۳ مشخصات کلی مرکبات.. ۸

۲-۴ درجه بندی جهانی مرکبات.. ۹

۲-۵ شرایط آب و هوایی مناسب کشت و پرورش مرکبات: ۱۰

۲-۶ احتیاجات غذایی درختان مرکبات.. ۱۱

۲-۷ بررسی وضعیت سطح زیر کشت و تولیدات مرکبات کشور: ۱۱

۲-۸ تولید جهانی مرکبات.. ۱۴

۲-۹ فرآیند صادرات مرکبات.. ۱۶

۲-۱۵-۱ مراحل قبل از صدور ۱۶

۲-۱۰ مراحل اداری صادرات میوه ۱۹

۲-۱۲ بسته بندی. ۲۲

۲-۱۳ حمل و نقل. ۲۴

۲-۱۴ بازاریابی. ۲۵

فصل سوم – روش تحقیق.. ۲۸

۱-۳ مقدمه : ۲۹

۱-۳- جامعه آماری: ۲۹

۲-۳ فرضیات تحقیق. ۳۰

۳-۳ روشهای جمع آوری اطلاعات.. ۳۰

۴-۳ پرسشنامه: ۳۰

فصل چهارم – تجزیه و تحلیل یافته ها ۳۲

فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات.. ۳۵

منابع و مأخذ. ۵۰

پرسشنامه: ۵۰

منابع و مأخذ

فتحی – حبیبه: بازارهای جهانی مرکبات – انتشارات موسسه مطالعه بازرگانی

خویی – سلطنت : اصول تغذیه مرکبات

حمیدنژاد : مارکتینگ مرکبات از دید سیستماتیک

اربابی محمد علی: بازاریابی

بلوریان تهرانی محمد : راهنمای بسته بندی میوه های تازه

آشنایی اجمالی با صادرات غیر نفتی موسسه مطاللعات و پژوهشهای بازرگانی

محمودی دکتر علی: اقتصاد حمل و نقل

روئل کهلر: بازاریابی بین الملل

نشریات:

سازمان ترویج کشاورزی : نگاهی به بازارهای فروش میوه و تره بار صادراتی در کشورهای آن سوی خلیج فارس

دانشگاه مازندران : سمینار بازاریابی و توسعه صادرات مرکبات

انوری فاطمه : مرکبات شمال ایران

ملکشاهی غلامرضا : مبدا جغرافیایی و تاریخچه بخشی از مرکبات

یونسی ابراهیم: آنچه که باغدار مرکبات از نتایج بررسی های انجام شده در شمال یاران بداند.

۲-۱ تعریف موضوع

موضوعی که در این تحقیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت «بررسی موانع صادرات مرکبات کشور و ارائه راهکارهایی برای افزایش صادرات آنها می باشد» کشور ما سرزمین پهناوریست که از شرایط آب و هوایی بسیاری متنوعی برخوردار است. همین شرایط آب و هوایی و اقلیمی متنوع زمینه بسیار مساعدی را برای تولید انواع و اقسام محصولات کشاورزی فراهم آورده است. بخشی از این تولیدات به مصرف داخلی می رسد و بخش قابل توجهی از آن نیز قابل صدور به سایر کشورهای دنیا است.

مرکبات نیز به دلیل همین شرایط مساعد آب و هوایی و خاک مناسب در اغلب نقاط کشور به ویژه شمال و جنوب کشور قابل کشت و پرورش است و ذکر این نکته ضروری است که تولید فعلی مرکبات کشور در تولید این محصولات می توان با افزایش سطح زیر کشت و در نتیجه تولید آن به افزایش صادرات آن امیدوار بوده پس با توجه به ظرفیت موجود صاردات این محصولات می توان مقدار قابل توجهی ارز وارد سیستم اقتصادی کشور کرد و با توجه به اینکه در برنامه های اقتصادی دولت برای صادرات محصولات غیرنفتی اهمیت خاصی قائلند. لذا بررسی و تخصص پیرامون این موضوع می تواند راهگشا باشد. در این راستا تحقیق حاضر به بررسی و تبیین مواننع موثر بر افزایش صادرات مرکبات می پردازد و تلاش بر این است که مولفه ی مهمی نظیرتسهیلات و نگهداری انبار سیستم بسته بندی، سیستم حمل و نقل و انجام بازاریابی به طور صحیح و میزان اهمیت و تاثیر هر یک از این چها مولفه در افزایش صادرات مرکبات مورد بررسی و شناسایی قرار گیرد.

۳-۱ اهمیت موضوع

صادرات فعالیتی بسیار پیچیده و دارای ظرافت های خاصی خویش است. توسعه صادرات امری آسان نیست. برای فروش بیشتر کالا به خریداران شرایط و عمل مساعد بسیار لازم است نه فقط جلب رضایت مصرف کننده خارجی نسبت به کیفیت قیمت، شرایط عرضه، بازار رسانی و خدمات پس از فروش کالا لازم است. بلکه با توجه به این نکته ضروری است که کشور با رقبای سرسخت قدرتمند در این زمینه روبرو است. بدون مطالعات مشکلات و تنگناها و بررسی تحقیق مستمر پیرامون عوامل موثر در افزایش صادرات توسعه صادرات غیرنفتی ممکن نیست بسیاری از کشورهای توسعه یافته و حتی در حال توسعه دنیا مبالغ هنگفتی را به انجام پژوهشهای علمی به تخصیص می دهند.

در راه صادرات محصولات کشاورزی و از جمله مرکبات که ظرفیت بالایی برای تولید و صادرات آن در کشور وجود دارد موانع بسیاری پیش روی ماست. تولید فعلی مرکبات کشور سالانه بیش از سه میلیون و هفتصد هزار تن است و بررسی انجام شده نشان می دهد که از این مقدار ۷۰۰ هزار تن حدود ۲۰% آن قابلیت صدور دارد. اما میزان فعلی صادرات این محصول در حدود ۷۰ هزار تن در سال است یعنی در حدود ۱۰% از ظرفیت صادراتی موجود که این رقم بسیار ناچیزی است فراوان مشاهده شده است که کشور عین که تولید بسیار ناچیزی نسبت به کشور ما دراد چندین برابر ما صادرات مرکبات درند.

۴-۱ هدف از انتخاب موضوع

مرکبات یکی از انواع محصولات کشاورزی است که در سال اخیر جزء اقلام صادراتی کشور قرار گرفته است با توجه به اینکه ظرفیت صادراتی این محصول بسیار بیشتر از حجم فعلی صادرات فعلی صادرات آن است این تحقیق به دنبال این است که موانع موجود صادرات مرکبات را شناسایی و معرفی نماید.

فصل دوم – ادبیات موضوع


۲-۱ سایر مطالعات انجام شده

تحقیقات و سمینارهای انجام شده و مقالات ارائه شده اغلب در ارتباط با کاشت و تولید مرکبات بوده و به امر صادرات و بازاریابی مرکبات کمتر پرداخته شده است. از مواردی که در آن به امر صادرات توجه شده است به یک گزارش تحقیق ارائه شده تحت عنوان نگاهی به بازارهای فروش میوه و تره بار صادراتی در کشورهای آن سوی خلیج فارس که ارائه شده است. همچنین در ۱۵ شهریور ۱۳۷۸ سمیناری تحت عنوان بازاریابی و توسعه صادرات مرکبات ایران در دانشگاه مازندران برگزار شد که در این سمینار علاوه بر جنبه های کشاورزی مرکبات به امر صادرات و بازاریابی آن نیز پرداخته شده است. اما جامع ترین تحقیقی که تاکنون در ارتباط با تجارت مرکبات انجام شده در کتابی تحت عنوان بازار جهانی مرکبات و کیوی در سال ۷۵ منتشر شده است. بخش اعظم این کتاب به صادرات و واردات مرکبات اختصاص یافته و به طور مفصل در مورد تجارت مرکبات بحث شده است. و همایش شناخت استعداد های بازرگانی اقتصادی استان مازندران که در تاریخ ۱۲/۲/۷۶ برگزار شد مقاله ای در ارتباط با بررسی مزیت نسبی مرکبات استان مازندران جهت صدور به کشورهای آسیای مرکزی ارائه شده است.

۲-۲ تاریخچه مرکبات

منشأ مرکبات در اصل نواحی حاره و معتدله بود. و این گیاه توسط مردم چین از مدتها قبل شناخته و کشت شده است. چین مبدا اولیه پرتقال به صورت وحشی و شمال هندوستان مبدا اصلی انواع نارنگی و لیمو شمرده می شود. پیدایش بذر برخی از مرکبات نظیر نارنج و بالنگ در بین النهرین زمان کاشت آنها به هزاره چهارم قبل از میلاد منتسب می کند.

50,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله بررسی موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارهایی برای افزایش صادرات
 • مقاله موانع صادرات مرکبات
 • برچسب ها : , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   سه شنبه, ۲۶ دی , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.