مقاله بررسی میزان پایبندی به قوانین و مقررات اجتماعی در بین کارکنان دولت


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله بررسی میزان پایبندی به قوانین و مقررات اجتماعی در  بین کارکنان دولت مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۷۲  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله بررسی میزان پایبندی به قوانین و مقررات اجتماعی در  بین کارکنان دولت نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست 

تقدیر و سپاس و تشکر                             ۱
پیشگفتار                                  ۲
مقدمه                                     ۵
چکیده                                      ۶
فصل اول
طرح و بیان موضوع                              ۸
فرضیه ها ی تحقیق                             ۱۳
اهداف  تحقیق                                  ۱۴
اهمیت  و  ضرورت  تحقیق                         ۱۵
محدودیت  های  تحقیق                             ۱۶
تعریف  واژه ها و اصلاحات                          ۱۷
فصل دوم
تاریخچه                                  ۱۹
ادبیات موضوع:                                ۲۲    
نظریات:                                    ۲۳
علل پیروی از هنجار                            ۲۷
قانون در بیان امام خمینی                        ۳۷
فصل سوم
تعریف فرضیه                                ۴۱
تعریف جامعه آماری                             ۴۴
انواع روش تحقیق                             ۴۷
فصل چهارم
تجزیه وتحلیل اطلاعات باجدول تراکمی ورسم نمودار                               ۵۲
فصل پنجم
نتیجه گیری فرضیه هاونتیجه گیری کلی ازاین تحقیق            ۵۹
نتیجه گیری                                 ۶۰
رهنمودهاوتوصیه ها                            ۶۳
پرسش نامه                                 ۶۵
منابع ومآخذ                                ۶۷

منابع ومآخذ

۱)حق پناه_رضا (جایگاه قانون وقانون گرایی درجامعه)فصلنامه اندیشه حوزه ،موسسه چاپ وانتشارات آستان قدس رضوی،چاپ سوم پاییز۱۳۷۷

۲)عضدانلو-حمید(توماس هابزوجان لاکدرآستانه ورود به جامعه مونی)ماهنامه اطلاعات سیاسی اقتصادی -موسسه اطلاعات،۱۳۷۶

۳)فرهادیان –بهروز(قانون دربیان امام خمینی )نشریه ثبت ،چاپخانه حیدری،۱۳۷۴

۴)مدیریت تحول سازمانی ،دکترمحمدسعیدتسلیمی،سازمان مطالعه وتدوین کتب علوم انسانی دانشگاها(سمت)سال۱۳۸۱

۵)برنامه ریزی ومدیریت استراتژیک،پیرس ورابینسون ترجمه دکترسهراب خلیلی شورینی،عضویت علمی دانشگاه صنعت نفت،انتشارات یادواره کتاب

مقدمه

یکی از  اصولی  ترین  لازمه  زندگی  اجتماعی  وجود  قوانین   و قواعد  مدون و مشخص است که مورد  پذیرش  همه افراد جامعه  است  .

در واقع  بدون  چنین قوانینی جامعه   بشری  قوام و دوام  نخواهد داشت   از مهمترین  بر آیندهای  قوانین  و مقررات اجتماعی  ایجاد  نظم و انضباط اجتماعی  است  در جامعه ای  که  قانون  حاکمیت نداشته باشد  هر  رفتاری  از هرکس  متحمل  است  اضطراب  اغتشاش  و  تجاوز  به حقوق  نتیجه  طبیعی  فقدان قانون  در  جامعه  است و در حقیقت  رشد  اجتماعی  افراد  یک جامعه  را  می توان  بر اساس  شاخص   رفتار های  قاعده مند و منطبق  با قانون  سنجید  . علیرغم  فواید  بیشماری  که  قانون  و پایبندی  به آن  برای جامعه  انسانی  به ارمغان  می آورد  گاه   از سوی افراد جامعه  بی  توجهی  و غفلت  قرار  میگیرد  . در حقیقت  برای عده ای  از افراد  جامعه  بی  اعتنائی  به  قوانین و زیر پا  گذاشتن  آنها  به  صورت یک  عادت  و  شاید بتوان گفت به  صورت یک  هنجار  در آمده است  و بسی  جای   تامل  و تحقیق   است  که چرا  در  جامعه ما  که  اکثریت  همه­ مسلمان  و  دارای  مذهب  تشیع هستیم  توجه  زیادی  به  اجدای  قانون  نداریم  و  تاآنجا که  راه  داشته  باشد   می خواهیم  از  قانون  فرار کنیم  .

 چکیده

 چکیده  این  تحقیق  عبارت است فصل  اول  موضوع  تحقیق  که بررسی  میزان  پایبندی  به  قوانین و مقررات اجتماعی   بین کارکنان  دولت  و بعد از آن تعریف  موضع  تحقیق است  و معانی  کلمات  موضوع  است  و فرضیه های  این  تحقیق  که  شامل  چهار  فرضیه می باشد  و  بعد آن  اهداف  تحقیق  می باشد  که  هدفهای  خودم را از  ارائه  این  تحقیق  بیان  کرده ام  و ضرورت  تحقیق  که به چه  دلیل  این  تحقیق  را انجام داده ام  .

فصل  دوم   در مورد  تاریخچه  تحقیق و ادبیات  موضوع  که  شامل  نظریات  برخی  دانشمندان  در مورد  قانون  و هم چنین   نظر  امام در این باره می باشد و  سپس  در مورد  هنجارها بحث  شده است  .

در  فصل  سوم   تعریفی   از  فرضیه  شده است  و هم  چنین   فرضیه  ها توضیح  داده  شده  است  و هم چنین  تعریف  جامعه آماری  و انواع نمونه گیری  انجام  شده   و مشخص  شدن  جامعه  آماری  این  تحقیق  و روش تحقیق  و انواع آن تعریف  و توضیح   داده  شده است  و  روش  جمع آوری  اطلاعات از  طریف  پرسش  نامه ها   مصاحبه ،  مشاهده ی  ساده  و مشاهده ستماتیک   را توضیح   داده  شده  است  و در فصل چهارم   تجزیه و تحلیل   اطلاعات  است  هریک  از  فرضیه  ها نوشته  و هم چنین   سئوالات  فرضیه  در  زیر آن  نوشته  شده  است  و سپس  جدول  فراوانی  و نمودار  ستونی   هر یک  رسم  شده  است و فصل  پنجم هم  نتیجه  گیری  فرضیه  ها  بیان  شده است در پایان  فصل ها هم   پرسش  نامه   و رهنمود توصیه ها  و نتیجه گیری و  منابع ومآخذ  آورده  شده  است  .

 فصل اول

 موضوع تحقیق :  بررسی  میزان  پایبندی   به  قوانین و مقررات اجتماعی  بین کارکنان  دولت  .

 طرح و بیان موضوع

واژه قانون   عرب  canon  در  اصل  سریانی   یا  یونانی  است و  پس از  انتقال  به لغت  عربی در معنای  اندازه  ،  مقیاس   اشیاء  و قضیه  کلی  که بیا نگر   یک رشته  جزئیات  است و نیز  به معنای  اصل  چیزی به کار رفته  است  این کلمه  مجازاً  به معنایی  قاعده   و دستور  می باشد   قانون  در اصطلاح  علوم مختلف  معنای  متفاوت  دارد  . همانند  قوانین طبیعی  ،  قوانین فلسفی ، قوانین فیزیکی و قوانین ریاضی   که هریک  به  گونه ای خاص  تعریف  شده اند  .  قانون  در اصطلاح  حقوق  اساسی  قضایایی  است که شیوه  رفتار انسان  را در زندگی   اجتماعی  تعیین  می کند  و به این معنی  که  انسانها  در زندگی  فردی و  اجتماعی  باید  چنین  کنند و چنین  نکنند  .

 بنابراین   قانون   ،  ضوابط   و اصول کلی   معینی  است  که از  طرف  منبع  دارای   قدرت   و اعتبار اجتماعی  مقرر  می شود  و درآن  برای  همه ی کسانی  که در  قلمرو  آن و منبع  قدرت  زندگی  می کند تکالیف  ، حقوق و مسئولیتهایی  تعیین میگردد  که  همگان  قوی یا ضعیف  به  رعایت  آن ملزم  باشند  و به  عواقب  تخلف  ازآن  گردن نهند  .

 همچنین   در تعریف  قانون   می توان گفت  قانون  یعنی  تعیین  مرزهای  مجاز  هرکس و وسیله داوری  درباره  کسانیکه  که این مرزهارا زیر  پا گذارند  ، یا : قانون  مجموعه ای  از  قواعد است  که  اگر  افراد  جامعه خود را  با آن  تطبیق  دهند علیرغم  وجود  انبوه  انسانها  با  گرایشها  و سلیقه های  متفاوت  و گاه  متضاد  هرکس در   محدوده  حقوق  خویش  عمل می کند  .و  اصطلاک  و  رویایی  مستقیم  به  وجود  نمی آید  .

در این  تحقیق  مراد از  قانون   ،  آن  قوانین به  ظاهر  ساده ایست که  بسیاری  از ما  آنها را پیش  پا افتاده  تلقی  کرده  و  خیلی  راحت  آنها را  زیر  پا  می گذاریم  . کارمندی که هر روز  دیر  سرکار  خود حاضر  می شود  ،راننده ای که  دور از چشم پلیس  از  چراغ قرمز  عبور می کند  ، کارگری  که سعی  دارد  به هر  طریق  از   زیر کار  در رود  و به  اصطلاح از  خود  بدزدد و … همه و همه­ به نوعی  از قانون  فرار می کنند  .

براستی  چرا؟ چرا  بعضی  افراد خیلی  راحت  قوانین را زیر پا  میگذارند ؟

هنجار

 هنجار واژه ی  است  که  برای  کلمه  norm به  کار برده  می شود  .  نرم  از ز بان  لاتین   و یونانی  و به معنی  مقیاس است   با این  مفهوم  که هر جزئی  که  بخواهد  در یک  شبکه   کلی تر قرار گیرد  ، باید درآن شبکه « جور» و «مقیاس» باآن  متناسب  باشد .

 یک کارکرد مهم  ( نرم )  یا هنجار   تنظیم  روابط  اجتماعی  و ایجاد  نظم  اجتماعی   است  وبه همین  علت   داهرندورف  و برخی   دیگر  از  دانشمندان  از  اصطلاح  « گرامر اجتماعی  » استفاده  می کنند   اگر انسانها  در هنگام  نواختن  در یک  ارکستر ، هنگام  عبادت دریک  کلیسا ، در موقع طواف  ،  در هنگام   ازدواج  ،  در صف اتوبوس   در ترافیک  شهرتهران  و..  قواعد ، و دستور العمل ها را رعایت  نکنند روابط اجتماعی   و کنشهای  متقابل  دچار   اختلال  می شود و نظم اجتماعی   بهم می خورد  و  بدترین  وضع  جامعه  به  بیماری ( فلج اجتماعی  )  دچار  می شود  .

 رعایت قوانین و مقررات اجتماعی   در  همه زمینه  ها  لازم  میباشد  و انسانها  باید ملزم  به  رعایت آن  باشند یکی از مکان  هایی  که رعایت قوانین در آن  بسیار  لازم است سازمان  ها و ادارات  دولتی  می باشد  که کارکنان  آنها  باید  از  یک سری  دستورها  طبق ضوابط مشخص  و معین  پیروی  کنند  . کار و امور اجتماعی

که این  ضوابط  مشخص  و معین  در آن  سازمان  قانون   آن  سازمان  گفته می شود  .

با توجه  به  سیستم های  پیچیده    بخش های  مختلف،  کارکنان  زیاد  و … که در ادارت و  سازمان ها  وجود دارد  باید  یک سری  قوانین  در این بخش  ها و سیستم  ها  و بین  کارکنان   وجود  داشته  باشد  که کارکنان  باید  به  صورت دقیق   و مشخص ازاین  قوانین اطاعت و  پیروی  کنند . که اگر  این کار  را به  درستی  انجام  ندهند  آن هماهنگی  دیگر  در  بین  بخش ها  وسیستم ها  وجود  ندارد  و  هر  رفتاری  از  هرکس  درآن  اداره و  سازمان  محتمل است  و هم چنین  روابط  اجتماعی  و واکنش های  متقابل  دچار  اختلال  می شود  و  اغتشاش  و  تجاوز   به  کارکنان   به  یکدیگر  و  همچنین  به  مردم   نتیجه  طبیعی  فقدان  قانون   در آن  اداره  میباشد  .

 پس اگر  می خواهیم  نظم  خاصی  حاکم  باشد  باید  به  صورت   درست   از  قوانین  و مقررات پیروی  شود  .

 پس نتیجه  میگیریم  که  رعایت  قانون    و مقررات  در هر  اداره ای  لازم  میباشد  و یکی از کارکردهای اصلی  قانون   ایجاد  نظم می باشد  و وقتی  کارکنان  خود را ملزم  به  رعایت قانون   میدانند  کار در آن محیط برای همه  لذت بخش  خواهد بود  و  کارها  بسیار سریع و آسان  انجام  میشود و مهم تر از  همه اینکه مردم از نتیجه  کار آن  سازمان  راضی  خواهند ماند .

تاریخچه

بشر  هیچگاه  بدون قانون   و آیین  زندگی و مقررات اجتماعی   به سر نبرده است  و از ابتدا  به  ضرورت  مقرراتی  چه  به  صورت  آداب و رسوم  و چه  قانون  مدون  اذعان  داشته  است  .

به نظر  میرسد قدیمترین  و در عین حال  فراگیرترین  و جهانی ترین  قوانین برا ی اولین  بار در کشور  آباد بابل  ،  به  دست  حمورا بی تنظیم  شد ه  بود   ولی ارسال  ۲۱۲۳ تا  ۲۰۸۰ قبل از  میلاد  در  بابل سلطنت  میکرده است  منشور جهانی  که وی  صادر کرد  بیشتر  مربوط  به  اموری  چون  : افتراء ، قسم دروغ ، رشوه دادن   به قاضی  بی  عدالتی در  قضاوت ،  روابط  ارباب و رعیت ، حقوق تجاری ، حقوق خانواده  ، احکام  مربوط   به ارباب   نسبت   به  غلام و کنیز  و بر عکس  آزاد  بودن  مردم  و مساوی  بودن  بابلی  و غیر  بابلی  بود.

 پس از  او کوروش کبیر  در قرن  ۵ قبل از میلاد منشوری  قابل  توجه و دارای قوانینی مترقی  نسبت  به  زمان  خود  صادر  نمود  . پس از  کوروش  قوانینی که توسط   مجلس  سنای  روم  ( که مایه   اصلی  آنرا  از  یونان  گرفتند )  به نام  الواح  ده  گانه  وضع شد  و نیز  نظریه  سقراط ( ۴۶۴-۳۹۹ ق.م ) مبنی  بر اینکه  سیاست  را  تابع  اخلاق  می دانست  و معتقد  بود  که  درشهر  دولت   باید جایی  باشد  که افکار  و استعداد  های  افراد  امکان  جولان  داشته  حیثیت  و مقام  فرد  محفوظ  و محترم  باشدو رشد  و نمو  نماید  ،  قابل  توجه  میباشد  .

شاگرد  برجسته  سقراط  ، افلاطون (  ۴۲۷-۳۴۷ ق.م ) مدینه  فاضله  خیالی  ترسیم  نمود و  قوانینی را که  باید اجرا شود ،  در کتاب  جمهوریت  به رشته تحریر  دراورد  .

 اولین  اصل  برای تاسیس  جامعه قانونگرا به نظر  وی این بود که می گفت   : راه  رستگاری بشر  دراین  است  که  یا فلاسفه  زمامدار  باشد  و یا  زمامداران  فیلسوف  گردند .

 ارسطو  شاگر  افلاطون  در  کتاب  معروف  سیاست  طرح  سعادت   فرد و  جامعه  تنظیم   و عرضه  نحوه  پس از این  سه فیلسوف  به موازات  تحولات تحولات  سیاسی  ،  اقتصادی  و فرهنگی در  گوشه  و کنار  جهان  ،  نظریات  جدیدی درباره حقوق و قوانین مدنی ابراز گردید  . مثلاً (زنون) در آتن  مکتب  رواقیون و در  سال  ۳۰۱ ق.م  تاسیس  نمود و از آزادی  و برا بری  جامعه جهانی  طرفداری  جدی  کرد  . نظرات  فلسفی  و حقوقی رواقیان نه تنها  قبل از  میلاد   و در محدود  یونان  اثر  عمیقی  بر جای  گذاشت  ، بلکه  قرنها  افکار  دانشمندان  و فلاسفه  و زمامداران   را متاثر  ساخته  و آنها حکومت  کرد ه . بعد از  نهضت  قانون  گذاری  رواقیان   تا مدتها  قانون   مهم و فراگیری  تدوین  نیافت  و  تنها  به حفض مواریث  گذشته  اکتفا  می شد   در قرون  وسطی ( قرن ۵ تا ۱۵ میلادی )  مردم  اروپا  بر اثر  فشار  ، اربابان  یک  جرات  اظهار عقیده  نداشتند  و این منطقه  در تاریکی  و بی  قانون  به سرمی برد  . وضع  سایر  نقاط  جهان  بهتراز  اروپا نبود  در مناطق  وسیعی  ازآسیا ، آفریقا  و شبه قاره  هند  و ماورا النهر  مردم  توده  وار   و تحت  سیطر  و سلطنت  سلاطین  و امپراطوران  روسایی  قبایل  و  خوانین  به سر  می بردند  و آنان  جزء  به  اعمال  خواسته های  خود نمی اندیشدند  .

 اروپا  پس از  گذر  از  دوره  قرون وسطی  و خواب  رفتگی   بابراندازی  سلطه  اربابان سرکوبگر یک که تحولی همه جانبه یافت به سوی  وضع قانون پیش رفت وبا اعلامیه حقوق انگلستان در ۱۹۸۸م و تشکیل سازمان ملل در ۱۹۴۵ و تدوین منشور ملل متحد و سرانجام تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر در ۱۹۴۸سیر نهضت قانونگذاری را تکمیل نمود. هر چند قوانین موضوعه آنان همچون سایر کشورها پیاپی دچار اصلاح وتغییر ودگرگونی شده است وآنچه ذکر شد پیشینه تاریخی قانون بشری بودکه حداکثر به ۲۱۲۳ سال پیش از میلاد منتهی می شود اما از نظر قوانین الهی پیشینه آن به قبل از دوران بر می گردد. حضرت نوح یکی از پیامبران الوالعزم و صاحب شریعت بوده که پیش از حضرت موسی وعیسی می زیسته است وزندگی انسانها قبل از زمان حضرت نوح بسیار ساده وبسیط بوده است. یعنی هنوز به صورت زندگی شهری واجتماعات وسیع در نیامده بود. بعضی غار نشین وبعضی بیابانگرد یا جنگل نشین بوده اند. ولذا روابط پیچیده ای نداشته اند که نیازمند قانون باشند. زندگی ساده عهد قدیم ضوابطی متناسب با همان زمان را می طلبید. گسترش جوامع وبروز اختلاف بر سر منافع مادی ،نژادی،قومی،ملی وجنگلها وخونریزیها باعث شد پیامبران پیاپی قوانین متناسب را برای رفع اختلاف ونشان دادن راه سعادت بیاورند. این قوانین در قالب دین روز به روز کاملتر و فراگیرتر می شده تا اینکه صورت جامع آن بر آخرین پیامبر فرود آمد.

 ادبیات موضوع: 

70,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله ایجاد انگیزه در کارکنان
 • پایان نامه بررسی تأثیر اینترنت بر هنجارهای اجتماعی جوانان
 • تحقیق بررسی دیدگاه کارکنان در مورد تأثیر عوامل فشارزای
 • مقاله چرا کارکنان، کاری را که از آنان انتظار می رود انجام نمی دهند؟
 • مقاله تاثیر تواناسازی کارکنان بر امنیت شغلی
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۲۸ دی , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.