مقاله بررسی نامتعادلی بار در شبکه توزیع و روشهای کاهش آن


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله بررسی نامتعادلی بار در شبکه توزیع و روشهای کاهش آن مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۹۴  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله بررسی نامتعادلی بار در شبکه توزیع و روشهای کاهش آن نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

پیشگفتار. ۱

فصل اول.. ۳

۱- اثر عدم تعادل بار در افزایش تلفات شبکه توزیع.. ۴

۱-۱- اثر عدم تعادل بار در افزایش تلفات شبکه فشار ضعیف…. ۴

۱-۱-۱- تبعات نامتعادلی بار. ۴

۱-۱-۲- شبکه فشار ضعیف…. ۵

۱-۱-۲-۱- عدم تساوی بار فازها [۴] ۶

۱-۱-۳- اضافه تلفات ناشی از جریان دار شدن سیم نول [۴] ۸

۱-۱-۴- رسم نمودار چگونگی رابطه بین افزایش عبور جریان از سیم نول و میزان تلفات در شبکه (بار کاملاً اکتیو) [۳] ۱۲

۱-۱-۵- شرایط لازم برای تعادل شبکه علاوه بر یکسان نمودن بار فازها ۱۳

۱-۲- اثر نا متعادلی بار در افزایش تلفات ترانسفورماتورهای توزیع.. ۱۵

۱-۲-۱- عملکرد نامتعادل ترانسفورماتورهای سه فاز [۶] ۱۵

۱-۲-۲- بارهای تکفاز روی ترانسفورماتورهای سه فاز. ۱۶

۱-۲-۳- بار تکفاز خط به خنثی در ترانسفورماتورهای سه فاز. ۱۹

۱-۲-۴- بررسی تلفات نامتعادلی در ترانسهای توزیع.. ۲۱

۱-۲-۵- ارائه پیشنهاد جهت کم کردن تلفات نامتعادلی در ترانسفورماتورهای توزیع  ۲۷

« فصل دوم ». ۲۸

بررسی روش‌های کاهش تلفات ناشی از نامتعادلی بار. ۲۸

۲-۱- ارائه الگوریتم جهت تعادل بار فازها ۲۹

۲-۱-۱- اساس روش….. ۳۰

۲-۱-۲- تعیین آرایش بهینه شبکه. ۳۵

۲-۱-۳- تخصیص انشعاب جدید بدون تغییر آرایش شبکه. ۳۸

۲-۱-۴- تخصیص انشعاب جدید به شبکه بهینه شده. ۴۲

۲-۱-۵- ارائه الگوریتم.. ۴۶

۲-۲- امکان سنجی افزایش سطح مقطع نول.. ۵۱

۲-۲-۱- امکان سنجی افزایش سطح مقطع نول درخطوط با بار سبک…. ۵۳

۲-۲-۲- امکان سنجی افزایش سطح مقطع در خطوط با بار متوسط… ۵۸

۲-۲-۳- امکان سنجی افزایش سطح مقطع نول در خطوط با بار زیاد. ۶۰

۲-۲-۴- امکان سنجی افزایش سطح مقطع نول در خطوط با شعاع تغذیه طولانی… ۶۳

۲-۲-۵- نتیجه گیری… ۶۶

۲-۳- سیستم زمین و اثر آن در کاهش تلفات شبکه توزیع.. ۶۸

۲-۳-۱- تلفات در سیم نول [۱] ۶۹

۲-۳-۲- کاهش تلفات در سیم نول.. ۶۹

۲-۳-۳- کاهش افت ولتاژ در سیم نول.. ۷۳

۲-۳-۴- اثر زمین نول در محل مصرف… ۷۳

۲-۳-۵- زمین کردن شبکه توزیع.. ۷۵

۲-۳-۶- مقاومت سیم اتصال زمین و مقاومت زمین [۹] ۷۵

۲-۳-۶-۱- مدل خط توزیع.. ۷۷

۲-۳-۶-۲- اثر نامتعادلی فازها بر روی تلفات با توجه به سیستم زمین… ۸۰

۲-۳-۶-۳- حساسیت تلفات نسبت به مقاومت اتصال به زمین… ۸۴

۲-۳-۶-۴- جنبه اقتصادی خطا در تلفات… ۸۶

۲-۳-۶-۵- مقایسه هزینه ایجاد سیستم زمین و صرفه جویی ناشی از کاهش تلفات پیک    ۸۹

۲-۳-۶-۶- اثرات جریان عبوری از سیستم زمین… ۹۰

پیشگفتار

موضوع کلی این گزارش , بررسی نامتعادلی با رواثر آن در تلفات شبکه توزیع می‌باشد که شامل دو فصل می‌باشد بدین ترتیب که در فصل اول اثر عدم تعادل بار در افزایش تلفات شبکه توزیع بوده و به طور کلی مربوط به مطالعات اولیه می‌باشد تا دید کلی از هدف گزارش بدست آید. فصل دوم به بررسی روشهای کاهش تلفات نامتعادلی بار اختصاص دارد.

فصل اول شامل دو بخش است که بخش نخست اثر عدم تعادل بار در افزایش تلفات در شبکه فشار ضعیف می‌باشد که به طور کلی به بررسی عدم تعادل بار در شبکه فشار ضعیف می‌پردازد و مقدار تلفات ناشی از آن محاسبه نمودخ و درصد آنرا نسبت به تلفات شبکه سراسری بیان می‌دارد. بدین وسیله به ارزش بررسی و تحقیق در این مورد پی برده می‌شود.

در بخش بعدی اثر عدم تعادل بار در افزایش تلفات ترانسفورماتورهای توزیع مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. از آنجائیکه ترانسفورماتورها مقداری تلفات نامتعادلی به علت غیر یکسانی مشخصات الکتریکی سیم پیچی ها دارند , همچنین به عنوان یک واسط سبب انتقال نامتعادلی فشار ضعیف به سمت فشار متوسط می‌شوند , لذا توجه به آن از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این بخش در مورد انواع اتصالات ترانسها بحث شده است و میزان تلفات نامتعادلی در دون ترانس YZ و  که بیشتر از همه در شبکه توزیع بکار می‌روند , محاسبه شده است.

فصل دوم شامل دو بخش می‌باشد. در بخش اول الگوریتمی جهت تقسیم مناسب انشعابها بین فازها در شبکه فشار ضعیف ارائه شده است تا با متعادل کردن فازها تا حد امکان از تلفات ناشی از نا متعادلی بار کاسته شود. همچنین این الگوریتم قادر است تا شبکه موجود را به شکل بهینه تغییر شکل دهد تا تلفات نامتعادلی آن به حداقل برسد.

در بخش دوم به بررسی امکان افزایش سطح مقطع نول به منظور کاهش مقاومت نول و به تبع آن کاهش تلفات نول پرداخته شده است. همانطور که از فصل اول نتیجه گرفته شده است تلفات نول حدود سه برابر تلفات نا متعادلی بار در فازها می‌باشد , لذا نیاز به توجه و رسیدگی دارد. بخصوص در خطوط با بار زیاد اهمیت تعویض کابل‌های نول با سطح مقطع بالاتر به خوبی احساس می‌شود.

سیستم زمین کامل علاوه بر این که نقش مهمی در حفاظت شبکه توزیع دارد , تا حدی زیاد از مقاومت نول نیز می‌کاهد. بخش سوم به این موضوع اختصاص دارد بدین ترتیب که با احداث زمینهای متوالی تا حد زیادی از مقاومت نول کاسته شده و به تبع آن تلفات نول و تلفات نامتعادلی کاهش می‌یابد. لذا در این بخش با ارائه نمودارها و محاسبات به امکان احداث زمینهای متوالی پرداخته شده است.

فصل اول

۱- اثر عدم تعادل بار در افزایش تلفات شبکه توزیع

یکی از مؤلفه‌های مطرح در افزایش تلفات شبکه توزیع مسأله عدم تعادل بار در این شبکه اعم از شبکه فشار ضعیف , ترانسفورماتورهای توزیع و شبکه فشار متوسط می‌باشد. این مؤلفه که به عنوان یک عامل اختلال در عملکرد شبکه توزیع اعلام وجود می‌کند به دو صورت عدم تساوی بار فازها و عدم تساوی ضریب توان بار فازها ( یا ترکیبی از هر دو ) متظاهر می‌گردد و باید در هریک از بخشهای سه گانه شبکه توزیع مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار بگیرد.

با آماری که از پستها و شبکه توزیع تهیه شده عدم تعادل بار مأیوس کننده است و این مشخصه نشان دهنده عدم رعایت اصول فنی از طرف پرسنل توزیع و بعضاً سهل انگاری و عدم وجود دانش فنی در ایجاد شبکه‌های برق رسانی مبتنی بر اصول فنی برای مصرف کننده‌ها می‌باشد.

۱-۱- اثر عدم تعادل بار در افزایش تلفات شبکه فشار ضعیف

۱-۱-۱- تبعات نامتعادلی بار

الف) افزایش تلفات قدرت : تلفات قدرت در شبکه فشار ضعیف شامل دو دسته تلفات قدرت در فازها و تلفات قدرت در سیم نول می‌باشد. با فرض ثابت بودن مجموع جریان سه فاز , تلفات قدرت در فازها در حالت عدم تعادل بار بیش از تلفات در حالت تعادل بار بوده که به آن تلفات در نول هم اضافه می‌شود و با توجه به این امر که اکثراً مقاطع سیمها در نول نصف مقاطع سیم فازها و بنابراین مقاومت اهمی سیم نول حدود دو برابر مقاومت سیم فازها می‌باشد , تلفات حتی در حالت جریانهای عبوری کم , باز هم قابل توجه است.

ب) افت ولتاژ در اثر نامتعادلی : حتی با فرض این که سیمهای فاز در شبکه مقاطع یکسان و در نتیجه امپدانس مساوی داشته باشند , در اثر عبور جریان نا برابر , سیمهای فاز افت ولتاژ متفاوتی داشته و در نتیجه دارای ولتاژ نامتعادلی در طرف مصرف کننده‌ها بخصوص مصرف کننده‌های حساس مانند موتورهای سه فاز خواهند بود. این موضوع اثرات نامطلوبی بر مصرف کننده‌های سه فاز خواهد داشت.

ج) خطرات ناشی از جریان دار شدن سیم نول : با نامتعادل شدن جریان در سیستم سه فاز و عبور جریان از سیم نول , نسبت به زمین دارای ولتاژی می‌شود که درصورت عبور از حد مجاز از نظر ایمنی نامطلوب بوده و چنانچه مصرف کننده با سیم نول تماس حاصل کند , احتمال برق گرفتگی وجود خواهد داشت. علاوه بر مسائل یاد شده زیاد بودن نامتعادلی بار شبکه باعث وضعیت نامطلوبی در اجزاء دیگر شبکه از جمله ترانسفورماتورها خواهد شد.

۱-۱-۲- شبکه فشار ضعیف

عدم تعادل بار در شبکه ضعیف بدلایل زیر بوجود می آید :

– عدم تساوی بار مشترکین در هر لحظه روی هر فاز

– وجود شبکه‌های تکفاز طولانی و پربار روی خطوط فشار ضعیف

– وجود لوازم برقی تکفاز موتوری با ضریب توان پائین روی خط ( مثل موتورهای تکفاز جوشکاری و۰۰۰) نامتعادلی بار , به دو صورت عدم تصاوی بار فازها و جریان دار شدن سیم نول باعث افزایش تلفات شبکه می‌شود.

۱-۱-۲-۱- عدم تساوی بار فازها

 

95,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    دوشنبه, ۲ بهمن , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.