مقاله بررسی نظریه لیمن درباره فلسفه سیاسی اسلامی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله بررسی نظریه لیمن درباره فلسفه سیاسی اسلامی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۹  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله بررسی نظریه لیمن درباره فلسفه سیاسی اسلامی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

چکیده   ۱
مقدمه   ۲
نقد تفسیر معیار   ۳
نقش زبان تمثیل   ۶
تحلیل استدلال معتبر   ۹
فلسفة سیاسی تمدنی   ۱۰
نتیجه گیری   ۱۳
منابع   ۱۵

منابع

رضوانی، محسن، ۱۳۸۵، لئو اشتراوس و فلسفة سیاسی اسلامی، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره.

لیمن، الیور، ۱۳۸۸، شرق شناسی و فلسفة اسلامی، در: تاریخ فلسفة اسلامی، ترجمة محمد سعیدی مهر، زیر نظر سیدحسین نصر و الیور لیمن، تهران، حکمت.

لیمن، الیور، ۱۳۸۳، مقدمه فلسفة اسلامی، تاریخ فلسفة اسلامی، ترجمة حسین غفاری، زیر نظر سیدحسین نصر و الیور لیمن، تهران، حکمت.

نصر، سیدحسین، ۱۳۸۳، مقدمه فلسفة اسلامی، تاریخ فلسفة اسلامی، ترجمة غلامرضا أعوانی، زیر نظر سید حسین نصر و الیور لیمن، تهران، حکمت.

Butterworth, Charles E., 1988, “The Study of Arabic Philosophy Today”, Arabic Philosophy and the West: Continuity and Interaction, Edited by Thérèse-Anne Druart, Washington, D. C.: Center for Contemporary Arab Studies, Georgetown University.

Leaman, Oliver, 1987, “Continuity in Islamic Political Philosophy”, Bulletin, British Society for Middle Eastern Studies, Vol. 14, No. 2.

Leaman, Oliver, 1980, “Does the Interpretation of Islamic Philosophy Rest on a Mistake?”, International Journal of Middle East Studies, Vol. 12, No. 4, Dec.

Leaman, Oliver, 1996, “Orientalism and Islamic Philosophy”, History of Islamic Philosophy, Edited by Seyyed Hossein Nasr and Oliver Leaman, Routledge.

Leaman, Oliver, 1999, A Brief Introduction to Islamic Philosophy, Polity Press.

Leaman, Oliver, 2002, An Introduction to Classical Islamic Philosophy, Cambridge University Press, Second Edition.

Leaman, Oliver, 2001, An introduction to Medieval Islamic philosophy, Cambridge University Press, Second Edition.

Leaman, Oliver, 1997, Averroes and his Philosophy, Routledge & Curzon, Second Edition.

Leaman, Oliver, 2006, Biographical Encyclopedia of Islamic Philosophy, Continuum University Press.

Leaman, Oliver, 2004, Islamic Aesthetics: An Introduction, University of Notre Dame Press.

Nasr, Seyyed Hossein & Leaman, Oliver (Eds.), 1996, History of Islamic Philosophy, Routledge.

Strauss, Leo, 1957, “How Farabi Read Plato’s Laws”, Mélanges Louis Massignon, Damascus: Institut Français de Damas, Vol. 3.

Strauss, Leo, 1988, Persecution and the Art of Writing, University of Chicago Press.

Strauss, Leo, 1988, What is Political Philosophy?, University of Chicago Press.

چکیده

این مقاله نخستین نوشتاری است که به بررسی نظریة الیور لیمن دربارة فلسفة سیاسی اسلامی می‌پردازد. دغدغة اصلی لیمن، نقد تفاسیر و رهیافت‌های موجود دربارة مطالعه فلسفة سیاسی اسلامی است. وی فلسفة سیاسی اسلامی را متأثر از مکتب نوافلاطونی و نوارسطویی می‌داند. بر این اساس، صفت «اسلامی» در این فلسفه را نه به معنای محتوایی، بلکه به معنای تمدنی می‌پذیرد. اما نظریة لیمن در هر دو وجه انتقادی و ایجابی ناموفق است. وی در وجه انتقادی، برداشت درستی از تفاسیر و رهیافت‌های موجود ندارد و در وجه ایجابی نیز به فهم مناسبی از رابطة میان وحی و عقل یا دین و فلسفه دست نیافته است.

کلیدواژه‌ها: فلسفة سیاسی، فلسفة اسلامی، فلسفة سیاسی اسلامی، فلسفة سیاسی یونانی، الیور لیمن.

 

مقدمه

امروزه مطالعة فلسفة سیاسی اسلامی بیش از گذشته، مورد توجه محافل علمی غربی است. اندیشمندان و نویسندگان غربی، به نگارش آثار متعدد و برگزاری دوره های متعدد در این زمینه می پردازند. الیور لیمن از جملة این اندیشمندان است که به صورت انتقادی به مطالعة فلسفة سیاسی اسلامی می پردازد. پیش از بررسی این نظریه، مناسب است اشاره ای مختصر به زندگی علمی ایشان گردد.

الیور لیمن (۱۹۵۰)، دکتری خود را در سال ۱۹۷۹ از دانشگاه کمبریج اخذ کرد. وی پس از مدتی که استاد فلسفه در دانشگاه جان مورز لیورپول انگلستان بود، از سال ۲۰۰۰ استاد فلسفه در دانشگاه کنتاکی است. لیمن علاوه بر تخصص در فلسفة یهودی و فلسفة شرقی، علاقه مند به مطالعة فلسفة اسلامی است و آثاری نیز در این زمینه منتشر کرده است. درآمدی بر فلسفة اسلامی دورة میانه (۱۹۸۵)، ابن رشد و فلسفة او (۱۹۸۸)، تاریخ فلسفة اسلامی (۱۹۹۶)، مقدمه ای کوتاه بر فلسفة اسلامی (۱۹۹۹)، درآمدی بر فلسفة اسلامی کلاسیک (۲۰۰۱)، درآمدی بر زیبایی شناسی اسلامی (۲۰۰۴) و دانشنامة زندگی نامه ای فلسفة اسلامی (۲۰۰۶) از جملة این آثار هستند.

از لیمن مقالات کوتاه و بلندی در دانشنامه ها، مجموعه ها و مجلات علمی به چاپ رسیده است. مقالة آیا تفسیر فلسفة اسلامی مبتنی بر یک اشتباه است؟ (۱۹۸۰) و مقالة تداوم در فلسفة سیاسی اسلامی (۱۹۹۸)، دو مقالة مهم وی هستند که به مطالعة فلسفة سیاسی اسلامی می پردازند. بر این اساس، این مقاله با استفاده از منابع اصلی و مرتبط لیمن، ابتدا نگاهی به نقد ایشان نسبت به مطالعة فلسفة سیاسی اسلامی در غرب دارد و سپس، به بررسی نظریة ایشان دربارة فلسفة سیاسی اسلامی می پردازد.

 

نقد تفسیر معیار

الیور لیمن در برخی از آثار خویش، از طریق نقد رهیافت تفسیری، به مطالعة فلسفة سیاسی اسلامی می پردازد. یکی از آثار مهم وی در این زمینه، مقالة آیا تفسیر فلسفة اسلامی مبتنی بر یک اشتباه است؟ می باشد که به نقد رهیافت پنهان نگاری اشتراوس و متفکران مشابه در تفسیر فلسفة سیاسی اسلامی می پردازد. البته بخش زیادی از این مقاله، توصیف و تلخیصی است از دو اثر اشتراوس؛ یعنی کتاب تعقیب و آزار و هنر نگارش (۱۹۸۸) و مقالة فارابی قوانین افلاطون را چگونه مطالعه کرد (۱۹۵۷). لیمن رهیافت تفسیری را تفسیر معیار Standard Interpretation می خواند؛ زیرا این تفسیر در میان مفسران فلسفة اسلامی معیار شده است. به نظر لیمن تفسیر معیار، طرحی برای مواجهه با متون فلسفة اسلامی پیشنهاد می کند که حاوی روشی برای فهم متون فلسفة اسلامی است. براساس تفسیر معیار، مفسر برای فهم متن، صرفاً به توانایی خواندن متن و قدرت پرداختن به نکات فلسفی نیاز ندارد، بلکه آنچه لازم است، کلید فهم شیوة خاصی است که متن بدان شیوه نوشته شده است. آن کلید در توجه به نزاع میان اعتقاد و بی اعتقادی است که در هر دورة فرهنگی و تاریخی و شکل خاصی، که آن نزاع در بافت فرهنگی و تاریخی خاص می گیرد، بسیار مهم است. ازاین  رو، فهم بافتی که فلسفة اسلامی در آن رخ داده نیز بسیار مهم است. مزیت تفسیر معیار، این است که تلاش می کند متن را در بافتی قرار دهد که براساس آن پدید آمده است؛ زیرا بدون آن نمی توان هدف متن را فهمید. البته لیمن اشاره می کند که بحث مقالة مزبور از هر جهت در مخالفت با رهیافت تفسیری نیست، بلکه در مخالفت با این پیش فرض است که بافت و زمینه همواره یکی است. به گونه ای که در آن، نزاع میان دین و فلسفه از اهمیت اصلی برخوردار است (لیمن، ۱۹۸۰، ص ۵۲۵).

به نظر لیمن، تفسیر معیار بر دو ویژگی مشترک فلسفة اسلامی تأکید می کند: ویژگی اول، مربوط به شرایط نامناسب زمانه است. نویسندگان فلسفة اسلامی اغلب در شرایط نامناسب فعالیت می کردند و به دلیل ملاحظات محتاطانه، مجبور بودند اندیشه های خود را کاملاً به باورهای اسلامی مبتنی سازند. ویژگی دوم، مربوط به پنهان نگاری است. فیلسوفان اسلامی اندیشه های خود را به شیوه ای ارائه دادند که عقاید و مقاصد واقعی آنان پنهان است. بنابراین، هر خواننده ای که خواهان فهم متن فیلسوفان اسلامی است، باید لایة رویین سنتی را بشکافد تا به هستة فلسفی بحث دست یابد (همان). براساس تفسیر معیار، آثار فلسفی به سه دسته تقسیم می شوند: آثار ظاهری، آثار باطنی و آثاری که به ظاهر سنتی اند، اما در باطن دارای ویژگی ای هستند که حکایت از وجوه بحث می کند و فقط کسانی که مناسب و شایستة فهم چنین فلسفه ای هستند، می توانند آن را درک کنند (همان، ص ۵۲۶). به عقیدة لیمن، این راهبرد ظاهراً در پیروی از خداوند در قرآن است که خداوند دو نوع آموزه را ارائه می کند: یکی، آموزة آشکار که همة مؤمنان پذیرفته اند و دیگری، آموزة پنهان که فقط در دسترس کسانی است که قادرند آن را درک کنند (همان).

مسئلة دیگری که لیمن علاوه بر پنهان نگاری، به نقد آن در رهیافت تفسیری می پردازد، مسئلة رابطه میان دین و فلسفه است. به نظر وی، تفسیر معیار درواقع پاسخی به تفسیر قدیمی فلسفة اسلامی است که براساس آن، فلاسفة اسلامی توانستند به طور کلی دین و فلسفه را آشتی دهند. تفسیر قدیمی به طور وسیع مبتنی بر ماهیت ابن رشدگرایی در اروپای مسیحی است؛ یعنی اینکه فلاسفة اسلامی عقل گرایانی بودند که به پیروی از ارسطو و منطق یونانی، ارزش ها و باورهای جامعة اسلامی را رد می کردند. لیمن مدعی است، هم تفسیر معیار و هم تفسیر قدیمی، پیش فرض مشترکی دارند، مبنی بر اینکه نزاع میان دین و فلسفه، که وجهی از نزاع میان اعتقاد و بی اعتقادی است، موضوع و علاقة دائمی فلاسفة اسلامی است. البته این دو تفسیر، صرفاً در پاسخ به این پرسش تفاوت دارند که چگونه فلاسفة اسلامی، به این موضوع دائمی می پردازند. آیا باورهای فلسفی ضددینی خود را کتمان کنند، یا باورهای فلسفی و دینی را در سازش و هماهنگی واقعی ارائه کنند. بنابراین، فرض مشترک این است که نزاع میان اعتقاد و بی اعتقادی، موضوع تعیین کنندة کل فلسفة اسلامی است. به نظر لیمن، این پیش فرض مشترک و اغلب تلویحی، شایستة برخی ملاحظات انتقادی است (همان، ص ۵۲۷ – ۵۲۸).

لیمن مدعی است که برخی از وجوه فلسفة اسلامی، با پیش فرض یاد شده ارتباطی ندارد. به نظر وی، باید تأثیری را که فلسفة یونان بر فیلسوفان اسلامی گذاشت، بررسی کرد. علاقة فلاسفة اسلامی به فلسفة یونانی شامل منطق، اخلاق، سیاست و متافیزیک است (همان، ص ۵۳۱). بنابراین، آنچه فلاسفة اسلامی از فلاسفة یونانی آموختند، محدود به آموزه هایی مانند ازلیت عالم، خلود جسمانی و موارد دیگر نمی شود که به نظر می رسد با وحی اسلامی ناهماهنگ است. آنچه فلاسفة اسلامی از فلاسفة یونانی آموختند، شیوة کاملاً جدید فکر کردن بود؛ اندیشة منطقی که قدرت مفهومی را در اختیار استفاده کنندگان قرار می دهد. این قابلیت، یعنی اندیشة منطقی را به طور گسترده ارسطو ارائه کرده است. ازاین رو، وی فلاسفة اسلامی را شیفتة خود ساخت، البته نه به دلیل آنکه ارسطو مثلاً از نظریة ازلیت عالم یا محالیت خلود جسمانی دفاع کرد. بنابراین، به نظر لیمن آنچه به طور خاص، فلاسفة اسلامی را به خود جلب کرد، شکل بحث بود، نه نتیجه یا مقدمة آن. فلاسفة اسلامی در آثاری که نه برای عموم مردم، بلکه برای سایر فیلسوفان می نوشتند، چندان بحثی از اسلام نمی کردند، نه به دلیل آنکه درواقع مسلمان مؤمن نبودند، بلکه به دلیل آنکه به فلسفه می پرداختند. لیمن پرداختن به فلسفه را متفاوت با پرداختن به اسلام می داند؛ چراکه اسلام دین است، نه فلسفه (همان، ص ۵۲۸ـ۵۲۹).

 

15,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله محسن مهدی و بسط فلسفه سیاسی اسلامی در غرب
 • مقاله الزام سیاسی در فلسفه سیاسی ابن‌سینا
 • برچسب ها : , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   چهارشنبه, ۲۹ دی , ۱۳۹۵
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایdjkalaa.irمحفوظ می باشد.