مقاله بررسی نظریه و بنیادهای نظری مارکسیسم ساختاری لویی آلتوسر


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله بررسی نظریه و بنیادهای نظری مارکسیسم ساختاری لویی آلتوسر مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۲  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله بررسی نظریه و بنیادهای نظری مارکسیسم ساختاری لویی آلتوسر نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

چکیده   ۱
مقدمه   ۲
زندگی و ریشه‌های فکری   ۳
۱٫ زندگی   ۳
۲٫ ریشه‌های فکری   ۳
الف) هگل و مارکس   ۳
ب. زبان شناسی   ۴
بنیان‌های نظری   ۵
هستی‌شناسی   ۵
انسان‌شناسی   ۶
معرفت‌شناسی   ۸
روش‌شناسی   ۹
نظریة جامعه‌شناختی   ۱۰
آلتوسر و مسئله زیربنا و روبنا   ۱۱
ایدئولوژی   ۱۱
نتیجه‌گیری   ۱۴
منابع   ۱۸

منابع

ـ استونز، راب، متفکران بزرک جامعه شناسی، ترجمة مهرداد میردامادی، تهران، مرکز، ۱۳۸۳٫

ـ فورتر، لوک، لویی آلتوسر، ترجمة احمدی آریان، تهران، مرگز، ۱۳۸۷٫

ـ اسمیت، فلیپ، درآمدی بر نظریة فرهنگی، ترجمة حسن پویان، تهران، نشر دفتر پژوهش‌های فرهنگی، ۱۳۸۷٫

ـ ریتزر، جرج، نظریة جامعه‌شناسی در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثی، تهران، نی، ۱۳۷۴٫

ـ استریناتی، دومنیک، مقدمه‌ای بر نظریه‌های فرهنگ عامه، ترجمة ثریا پاک نظر، تهران، نشر گام نو، ۱۳۸۰٫

ـ کرایب، یان، نظریه اجتاعی کلاسیک مقدمه‌ای بر اندیشه مارکس، وبر، دورکیم و زیمل، ترجمة شهناز مسما‌پرست، تهران، نشر آگه، ۱۳۸۴٫

ـ کرایب، یان، نظریه اجتماعی مدرن: از پارسونز تا هابرماس، ترجمة عباس مخبر، تهران، نشر آگه، ۱۳۸۵٫

ـ میلنر، آندرو، و براویت، جف، درآمدی بر نظریه فرهنگی معاصر، ترجمة جمال محمدی، نشر ققنوس، ۱۳۸۵٫

ـ سیدمن، استیون، کشاکش آرا در جامعه‌شناسی، ترجمة هادی جلیلی، تهران، نشر نی، بی تا.

ـ وود، آلن و، کارل مارکس، ترجمة شهناز مسماپرست، تهران، نشر ققنوس، ۱۳۸۷٫

ـ پین، مایکل، فرهنگ اندیشه انتقادی از روشنگری تا پسامدرنیته، ترجمة پیام یزدانجو، تهران، نشرمرکز، ۱۳۸۲٫

ـ مک دانل، دایان، مقدمة بر نظریه‌های گفتمان، ترجمة حسین‌علی نوزری، تهران، نشرفرهنگ گفتمان، ۱۳۸۰٫

ـ هریس، روی، زبان، سوسور و ویکتنشتاین، ترجمة اسماعیل فقیه، تهران، مرکز،۱۳۸۱٫

ـ آرون، ریمون، مراحل اساسی سیر اندیشه در جامعه شناسی، ترجمة باقر پرهام، تهران، علمی و فرهنگی، ۱۳۸۱٫

ـ بشیریه، حسین، تاریخ اندیشه‌های سیاسی در قرن بیستم اندیشه‌های مارکسیستی، تهران، نی، ۱۳۷۶٫

ـ پارسانیا، حمید، هستی و هبوط انسان در اسلام، قم، نشر دفترنشر معارف، ۱۳۸۳٫

ـ بوریل، گیبسون‌ و مورگان، گارت، نظریه‌های کلان جامعه‌شناختی و تجزیه و تحلیل سازمان، ترجمة محمدتقی نوروزی، تهران، سمت، ۱۳۸۳٫

ـ تریک، راجر، فهم علم اجتماعی، ترجمة شهناز مسمی‌پرست، تهران نی، ۱۳۸۴٫

ـ سایر، آندرو، روش در علوم اجتماعی رویکرد رئالیستی، ترجمة عماد افروغ، تهران، نشر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۸۵٫

ـ ملکم همیلتون، جامعه‌شناسی دین، ترجمة محسن ثلاثی، تهران، نشر مؤسسه فرهنگی انتشاراتی‌تبیان، ۱۳۷۷٫

چکیده

مارکسیسم ساختاری آلتوسر در واکنش به دو تفسیر از مارکس، و بازخوانی او بسط یافته است. آلتوسر نخست در برابر رهیافت‌ مارکسیسم ارتدکس ایستاد و از آن انتقاد کرد؛ دومین رهیافت مورد انتقاد آلتوسر، مارکسیسم هگلی و حلقة فرانکفورت است. او تلاش کرد نظریة مارکسیستی را هم از جبرگرایی اقتصادی و هم از رهیافت انسان‌گرایانة لوکاچ و حلقة فرانکفورت برحذر دارد. تلاش‌های آلتوسر برای فرار از تقلیل‌گرایی نظریة مارکسیستی، تا حدودی موفقیت‌آمیز بود؛ اما چرخش آلتوسر بیشتر درون‌پاردایمی بود و از نظر ماهوی نظریة مارکسیستی را از محدودیت‌های بنیادی در عرصه‌های هستی‌شناسی، معرفت‌شناسی، انسان‌شناسی و روش‌شناسی نجات نداده است. در این نوشتار، برآنیم تا نظریه و بنیادهای نظری نظریة اجتماعی آلتوسر را ارزیابی کنیم و کج‌تابی‌های اساسی آن را برملا سازیم.

کلید واژه‌ها: لویی آلتوسر، نظریه، بنیادهای نظری، مارکسیسم، مارکسیسم ساختاری، مارکسیسم ارتدکس.

 

مقدمه

مارکسیسم یک جهت‌گیری فلسفی، جامعه‌شناختی و سیاسی است که تأثیر زیادی بر جریان‌های فکری و سیاسی در جهان گذاشته است. این جهت‌گیری فکری و سیاسی، با محوریت اندیشة مارکس هنوز یک جریان فکری بسیار تأثیرگذار است. مارکس آثار زیادی از خود بر جای گذاشته که موجب برداشت‌ها و تفسیرهای متفاوتی شده است. منشأ این برداشت‌های متفاوت، تا حدود زیادی آثار خود مارکس است؛ زیرا او در طول حیاتش یک موضع‌ فکری ثابت نداشته است. نخستین برداشت که به جبرگرایان اقتصادی و مارکسیسم ارتدکس مشهور است، اقتصاد را تعیین‌کننده و زیربنای سایر روساخت‌ها می‌دانند. رگه‌های از این برداشت را می‌توان ‌در آثار متأخر مارکس یافت. در برابر این برداشت، واکنش‌های زیادی شکل گرفت. یکی از این واکنش‌های جدی مربوط به لوکاچ، گرامشی و مکتب فرانکفورت است. آثار اولیة مارکس، به ویژه دست‌نوشته‌های سیاسی‌ ـ اقتصادی او، در این طیف قرار می‌گیرند. رهیافت دیگری که بسیار مهم است و در مقابل دو رهیافت مزبور قرار دارد، مارکسیسم ساختاری لویی آلتوسر است که هم بر تفسیر هگلی از مارکس انتقاد داشت و هم از مارکسیسم ارتدکس ناخرسند بود. لویی آلتوسر رهیافت بسیار متفاوتی را از خوانش مجدد سرمایه به دست داده است. در این نوشتار تلاش می‌شود ابعاد و محورهای مختلف اندیشه آلتوسر بررسی شود. این موضوع در سه بخش ۱٫ زندگی و ریشه‌های فکری؛ ۲٫ مبانی نظری اندیشه ۳٫ نظریة جامعه‌شناسی دنبال می‌شود.

 

زندگی و ریشه‌های فکری

۱٫ زندگی

آلتوسر در الجزایر متولد شد و بعدها (در ۱۹۳۰) با والدین خود به فرانسه رفت. او کاتولیکی متعصب بود که یک جنبش دانشجویی مسیحی را پایه‌گذاری، و فعالیت‌های دینی پیشه کرد. در سپتامبر ۱۹۳۹ در آزمون ورودی مدرسة معتبر اکول نرمال سوپریور در پاریس پذیرفته شد؛ آموزشگاهی‌ که در آن استادان بزرگی تدریس می‌کردند. موقعیت آموزش او شایستة یک متفکر مهم فرانسوی است؛ زیرا تحصیلاتش را در مؤسسات دانشگاهی معتبر پاریس و با کسب تعالیم وسیع فلسفی که زمینة معلومات او را تشکیل می‌دادند به پایان رساند. آلتوسر در بیشتر عمر خود از چهره‌های برجستة روشنفکری حزب کمونیست فرانسه و نیز یکی از شخصیت‌های دانشگاهی سرشناس پاریس بود. تأثیر افکار او در آخرین سال‌های دهة ۱۹۶۰ که دانشجویان تندرو و اتحادیه‌های کارگری فعال فرانسه در کانون فعالیت‌های سیاستی آن کشور بودند، به اوج رسید. آلتوسر با وجود هوش سرشار خود، نه تنها مستعد ابتلا به افسردگی بود، بلکه از نظر ذهنی وضع بی‌ثباتی داشت. او در سال ۱۹۸۰ همسر خود را کشت و به زندان فرستاده شد. یادداشت‌های روزانه‌اش فاش می‌کند که اعتماد به نفس ضعیفی داشت و نگران بود ناگهان «فاش شود» که آثار او پوچ است و به منزلة یک روشنفکر «تقلبی» مطرح شود.

۲٫ ریشه‌های فکری

الف) هگل و مارکس

یکی از مفاهیم محوری مورد تأکید هگل، دیالیکتیک بود. در فلسفة ذهن هگل، تاریخ تفکر از طریق تکوین پیوستة یک مفهوم و تبدیل آن به ضد خود،‌ و سپس تبدیل آن به شکلی والاتر که این دو متضاد را وحدت می‌بخشد، پیش می‌رود. دیالیکتیک، نظری است که می‌گوید جهان نه از ساختارهای ایستا، بلکه از فراگردها، روابط، پویایی‌ها و کشمکش‌ها ساخته شده است. از نظر مارکس، هگل با این درک از دیالکتیک، قوانین جدیدی برای پیشرفت تاریخی کشف کرد؛ اما به اشتباه این قوانین را بر تاریخ تفکر اعمال کرد. به زعم مارکس، آنچه به شیوة دیالکتیک پیشرفت می‌کند، جامعه است. هگل در رأس ایدئالیسم قرار دارد؛ در حالی که برخلاف او، فوئر باخ (۱۸۷۲- ۱۸۰۴) یک ماتریالیست است. لودویک فویرباخ پل مهمی میان هگل و مارکس بود. مارکس دو عنصر مهم این دو اندیشمند را دیالیکتیک هگل و مادی اندیشی فویرباخ که خود آنها مهم‌ترین عناصر فکری‌شان تلقی کرده‌اند، اقتباس کرد و در جهت‌گیری خاص خود که همان ماتریالیسم دیالیکتیکی است، ادغام کرد. به باور هگل تاریخ به صورت دیالکتیکی پیش می‌رود و بر بنیان ایده‌ها استوار است. برخلاف هگل، از دید مارکس بنیان تاریخ ایده‌ها نیست، بلکه تاریخ مادی جامعة بشری است.

مارکس در طول حیاتش آثار گوناگونی را پدید آورد. از انگلس به بعد، مارکسیست‌ها همواره آن بخش‌هایی از آثار مارکس را تفسیر کرده‌اند که وجه ذهنی و اومانیستی بیشتری دارد تا نشان دهند مارکسیسم یک نظام فکری است که تفکر دیالکتیکی را که نخستین‌بار هگل صورت‌بندی کرد، به کار می‌گیرد. آلتوسر این تفسیر را نقد می‌کند؛ به نظر او مارکس یک گسست معرفت‌شناختی را در دورة حیاتش تجربه کرده است. از نظر آلتوسر، نوشته‌های اولیه مارکس اومانیستی و ذهنیت‌گرایانه بوده‌اند و او در آن ایام هنوز تحت تأثیر ایدة ایدئالیسم هگلی بود. به اعتقاد او، مارکس در آثار متأخر‌تر خود مانند سرمایه از رویکرد عینی و علمی حمایت کرده است. به باور آلتوسر، بینش متأخرتر و مادیت‌گرایانه‌تر مارکس، بینش برتر است. برداشتن این گام، رابطة آلتوسر با دست‌نوشته‌های اقتصادی و فلسفی مارکس([۱۸۴۸] a 1978) و امکان مراجعه به آن را قطع کرد.

ب. زبان شناسی

20,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله عقل از منظر معرفت‌شناسی
 • مقاله حواس باطنی از منظر معرفت‌شناسی
 • مقاله معیار صدق گزاره‌های دینی
 • برچسب ها : , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   دوشنبه, ۴ بهمن , ۱۳۹۵
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایdjkalaa.irمحفوظ می باشد.