مقاله بررسي وضعيت مديريت نگهداري تجهيزات پزشكي در بيمارستان هاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي ايران


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله بررسي وضعيت مديريت نگهداري تجهيزات پزشكي در بيمارستان هاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي ايران مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای 26  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله بررسي وضعيت مديريت نگهداري تجهيزات پزشكي در بيمارستان هاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي ايران نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده   1
مقدمه:   2
روش پژوهش:   3
يافته هاي پژوهش   4
بحث و نتيجه گيري:‌   6
منابع:   21

منابع:

1- Gupta , S. & Kant, S.”Hospital Stores management” New Delhi, J.P. Brothers , 2000 ,P.139.

2- سازمان بهداشت جهاني. «نگهداري و تعمير تجهيزات آزمايشگاهي، تشخيصي، تصويربرداري و بيمارستاني» مترجم: شركت سرمايه گذاري خانه سازي ايران، تهران: سينه سرخ، 1380،‌ص15.

3- ماهنامه مهندسي پزشكي و تجهيزات آزمايشگاهي. «طرح نگاهداشت و بازسازي بيمارستان ها»، 1382، شماره 28، ص8.

4- Hasper K. Jr. “ Centralized maintenance responsibilities: A case study” J Clin Eng 1991 May- Jun; 16 (3): 191-206.

5- Halbwachs G, “Maintenace and the life expectancy of healthcare equipment in developing economies” .Health – Estate-2000 Mar; 54 (2): 26-31.

6- آصف زاده، سعيد «آموزش پزشكي و خدمات بهداشتي- درماني» تهران: شركت انتشارات علمي و فرهنگي 1376، صص257-269.

7- Mahady J.,Mc Cullagh.,Grainger P.B. & Kinsella R. “Equipment management systems for use in developing countries- an evaluation and selection protocol” IEE Seminar on appropriate medical technology for developing countries, Savory place, London, UK, 2002.

8- محمدي نژاد، قربانعلي «بررسي وضعيت نگهداري بيمارستان هاي عمومي دانشگاه علوم پزشكي ايران» پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مديريت خدمات بهداشتي درماني دانشگاه علوم پزشكي ايران، 1373.

9- رخشاني نژاد، مالك «بررسي وضعيت نگهداري بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي زاهدان» پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مديريت خدات بهداشتي درماني دانشگاه آزاد اسلامي، 1373.

10- نوري تاجر، مريم «بررسي وضعيت نگهداري و هزينه مراقبت از تجهيزات پزشكي بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي ايران» مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران، 1379، شماره 30 صص445-453.

11- حمزه آتاني،بيژن «بررسي وضعيت مديريت نگهداري تجهيزات پزشكي در بيمارستان هاي وابسته به ندسا» پايان نامه كارشناسي ارشد مديريت خدمات بهداشتي درماني دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا… (عج)، 1382.

12-محمدي، رضا «بررسي مكانيزم بهره گيري از تجهيزات پزشكي بيمارستان هاي بنيادشهيد تهران» پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مديريت خدمات بهداشتي درماني دانشگاه آزاد اسلامي، 1378.

13-راجي،‌حميد «مديريت موثر در نگهداري وسايل بيمارستان و جلوگيري از زيان و خسارت» پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مديريت خدمات بهداشتي درماني دانشگاه علوم پزشكي تهران، 1359.

14- Maxwell R.J. “Resource Constraints and the quality” Lancet. 1985 , 34(2): 936-9.

15- Capuano M. & Koritko S.”Justifying and tracking BMET training”. Biomedical                          instrumentation &    Technology. 1994, 28(6): 466-74.     16- ماهنامه مهندسي پزشكي و تجهيزات آزمايشگاهي  «كسر بودجه 77 ميليارد توماني در بيمارستان هاي آموزشي!» 1382، شماره 33،‌ص

چکیده

نقش تجهيزات پزشكي در بيمارستان هاي پيشرفته امروزي و تشخيص و درمان بيماري ها انكار ناپذير است.كشورهاي در حال توسعه با وجود محدوديت منابع مالي به نحو بي رويه اي نسبت به خريد تجهيزات پيچيده و گران قيمت اقدام نموده اند اما در مورد نگهداري اين سرمايه هاي عظيم اقدامات مناسبي انجام نداده اند. در كشور ما نيز مطالعات محدود صورت گرفته بيانگر نابساماني هايي در زمينه مديريت نگهداري تجهيزات پزشكي بوده است .

روش پژوهش:

پژوهش به صورت مقطعي انجام گرفت و براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه در 10 بيمارستان تحت مطالعه استفاده شد. پس از توزيع و جمع آوري پرسشنامه ها به صورت حضوري، داده ها با استفاده از آمار توصيفي و نرم افزار SPSS مورد بررسي و تحليل قرار گرفت.

يافته هاي پژوهش: طبق نتايج به دست آمده از ميان چهار بعد مديريت نگهداري تجهيزات پزشكي، تنها «برنامه ريزي نگهداري» در وضعيت متوسط قرار داشت و ساير اجزاء با كسب امتياز كمتر از 50 درصد در حد ضعيف قرار داشتند. بين امتياز كل مديريت نگهداري و امتياز هدايت و هماهنگي نگهداري تجهيزات پزشكي و نيز سن مديران بيمارستان ها رابطه مستقيمي وجود داشت.

بحث و نتيجه گيري:‌ در مجموع مي توان گفت مشكلاتي از قبيل كمبود نيروي ماهر در واحدهاي مهندسي پزشكي بيمارستان ها، كمبود بودجه و نا آشنايي مسوولان واحدهاي مهندسي پزشكي به تمام وظايف خود موجب شده اند وضعيت مديريت نگهداري تجهيزات پزشكي در وضعيت ضعيف (نزديك به متوسط) قرار گيرد. سابقه كم مسوولان واحد مذكور نيز به اين امر دامن زده است.

واژه هاي كليدي: ‌تجهيزات پزشكي،‌ نگهداري،‌مديريت نگهداري، بيمارستان ها.

 

مقدمه:

در بيمارستان هاي مدرن عصر حاضر، تجهيزات پزشكي به يكي از عناصر لاينفك تبديل شده اند و در حدود يك سوم تا نيمي از هزينه هاي پيش بيني شده بيمارستان ها به اين بخش اختصاص دارد. جامعه پزشكي در فعاليت هاي تشخيصي، مراقبتي و درماني،‌اعتماد روز افزوني بر تجهيزات پزشكي و تكنولوژي پيشرفته پيدا كرده است. در اين ميان بهره برداري بهينه از تجهيزات مستلزم اين امر است كه تجهيزات در بيشتر عمر خود آماده به كار و سالم نگه داشته شوند. با ايجاد مديريت صحيح در نگهداري تجهيزات مي توان تجهيزات را در هر لحظه براي نجات جان بيماران به كار برد (1) . نگهداري تجهيزات پزشكي از سوي سازمان بهداشت جهاني «ايجاد اطمينان در مورد استاندارد بودن كاربري تجهيزات، رعايت شرايط تعيين شده از سوي كارخانه سازنده و تامين نيازهاي درماني» تعريف شده است(2).

اما اهميت مساله نگهداري در دهه 80 باعث شد دانشگاه هاي علوم پزشكي آمريكا به منظور سازماندهي مراكز درماني، طرح نگهداري و بازسازي بيمارستان ها را به اجرا درآورند. نمونه هايي از اين طرح ها كه نگهداري تجهيزات پزشكي را در بر مي گرفت در كشورهاي اروپايي نيز متداول شد و در تحقيقات اوليه مشخص شد اجراي آن ها حدود 35-30 درصد كاهش هزينه در بر داشته است(3).

همچنين مطالعات نشان داده است با نگهداري مؤثر تجهيزات، هزينه صرف شده براي هر دستگاه 30 درصد كمتر از ميانگين هزينه هاي بيمارستان هايي خواهد بود كه فاقد اين برنامه هستند(4). همچنين عمر مفيد تجهيزات تا دو برابر افزايش خواهد يافت(5). به طور كلي مي توان گفت مساله نگهداري تجهيزات پزشكي در كشورهاي در حال توسعه نسبت به كشورهاي توسعه نيافته در خور توجه بيشتري است،‌چرا كه علي رغم محدوديت منابع،‌خريد و به كارگيري تجهيزات پزشكي وارداتي در اين ممالك به نحوي رويه اي صورت گرفته است(6).

مطالعات صورت گرفته نشان داده است اين كشورها در گذشته توجه چنداني در زمينه نگهداري تجهيزات نداشته اند و طبق گزارش سازمان بهداشت جهاني همواره 60 درصد تجهيزات پزشكي آن ها به علل مختلف قابل استفاده نبوده اند(7). مطالعات انجام شده در كشور ما نيز نشان داده است موضوع نگهداري تجهيزات تا حدود زيادي مورد غفلت بيمارستان ها و مسوولان امر قرار گرفته است.

شايان ذكر است پس از راه اندازي و تاسيس اداره تجهيزات و مهندسي پزشكي در معاونت درمان و داروي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران و تاسيس واحدهاي مهندسي پزشكي در اين بيمارستان ها در اواخر سال 1379،هيچ مطالعه اي در زمينه پژوهش حاضر صورت نگرفته است و اين پژوهش مديريت نگهداري تجهيزات پزشكي را در قالب چهار بعد اصلي مديريت يعني برنامه ريزي؛ سازماندهي، هدايت و هماهنگي؛ و كنترل مورد بررسي قرار داده است.

روش پژوهش:

پژوهش حاضر به صورت مقطعي انجام گرفت. در اين مطالعه بيمارستان هاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي ايران واقع در شهر تهران مورد بررسي قرار گرفتند. از ميان اين 14 بيمارستان ، 4 بيمارستان فاقد واحد مهندسي پزشكي بودند و در آن ها مديريتي بر نگهداري تجهيزات پزشكي اعمال نمي شد و به همين دليل از مطالعه خارج شدند. بنابراين جامعه پژوهش را مي توان 10 بيمارستان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران در شهر تهران بر شمرد كه داراي واحد مهندسي پزشكي بودند. اعضاي جامعه پژوهش نيز عبارت بودند از مديران بيمارستان ها، مسوولان واحدهاي مهندسي پزشكي و مسوولان واحدها و بخش هاي تشخيص درماني كه به طور كامل و بدون نمونه گيري در پژوهش شركت داده شدند.

براي گردآوري داده ها از پرسشنامه استفاده شد. پرسشنامه با استفاد از متون داخلي و خارجي و نظرات كارشناسان ادارات تجهيزات و مهندسي پزشكي دانشگاه و وزارتخانه و تني چند از مهندسان پزشكي تدوين شد تا روايي محتوايي آن تامين گردد. پس از اين مرحله 49 پرسش طراحي شده در قالب سه پرسشنامه براي اعضاي پژوهش تقسيم بندي شد. بديهي است پرسشنامه ها طبق اهداف ويژه در برگيرنده چهار بعد اصلي مديريت نگهداري تجهيزات پزشكي، يعني برنامه ريزي؛ سازماندهي؛ هدايت و هماهنگي؛ وكنترل نگهداري بودند. براي تعيين پايايي پرسشنامه ها نيز از روش آزمون- باز آزمون استفاده شد و ضرايب همبستگي بين پاسخ ها در پرسشنامه مديران، مسوولان واحدهاي مهندسي پزشكي و مسوولان واحدهاي تشخيصي درماني به ترتيب 88،90و 84 درصد محاسبه شد. توزيع و جمع آوري پرسشنامه ها با مراجعه پژوهشگر صورت گرفت و در مجموع  98 پرسشنامه كامل به دست آمد.

براي استخراج نتايج از آمار توصيفي و نرم افزار SPSS استفاده شد. از آن جا كه عملكرد بيمارستان تا حدود زيادي منوط به عملكرد مسوولان واحدهاي مهندسي پزشكي مي باشد، در اين مطالعه نتايج به صورت كلي ارائه شده و از اعلام نتايج به تفكيك بيمارستان ها خودداري شده است.

يافته هاي پژوهش

در اين مطالعه 80 درصد بيمارستان ها آموزشي- درماني و 20 درصد مابقي درماني بودند. همچنين 40 درصد بيمارستان ها عمومي و ساير آن ها تخصصي بودند. در اين بيمارستان ها بيست نوع بخش و واحد تشخيصي- درماني مورد مطالعه قرار گرفت. در ميان مديران بيمارستان ها 80 درصد مديران مرد و مابقي زن بودند. ميانگين سني مديران 5/47 و ميانگين سابقه آنان در پست مديريت بيمارستان 1/17 سال بود. 40 درصد مديران داراي مدرك تحصيلي كارشناسي، 40 درصد كارشناسي ارشد و 20 درصد دكتراي تخصصي يا Ph.Dبودند. رشته تحصيلي مديران بيمارستان در 30 درصد موارد مديريت خدمات بهداشتي درماني و در 50 درصد موارد مديريت دولتي بود.

در ميان مسوولان واحدهاي مهندسي پزشكي نيز 90 درصد زن و 10 درصد مرد بودند. ميانگين سني آنان 9/28 وميانگين سابقه كار آنان در پست مربوط 3 سال بود. تمام اِِِِِِِِِِِِِِِِِِين ِ افراد داراي مدرك تحصيلي كارشناسي بودند و 90 درصد آنان نيز در رشته مهندسي پزشکي تحصيل كرده بودند.

اما در مورد هدف ويژه اول،‌يعني بررسي وضعيت برنامه ريزي نگهداري تجهيزات پزشكي، اطلاعات به دست آمده حاكي از آن بود كه وضعيت برنامه ريزي با حدود 53 درصد ا متياز، در حد متوسط قرار داشت. در ميان 10 بيمارستان مورد مطالعه هم 6 بيمارستان در وضعيت متوسط (امتياز بالاتر از 50 درصد) و 4 بيمارستان در وضعيت ضعِِيف قرار داشتند.شايان ذكر است عامل «دريافت ضمانت نامه و اسناد خريد و نگهداري تجهيزات پزشكي از فروشنده به هنگام خريد» بيشترين امتياز و عامل «تعيين حداكثر كاركرد روزانه، هفتگي، ماهانه از سوي واحد مهندسي پزشكي» كمترين امتياز را كسب نمودند (جدول1).

در مورد هدف ويژه دوم،يعني بررسي وضعيت سازماندهي نگهداري تجهيزات پزشکي ، اطلاعات نشان دهنده وضعيت ضعيف بودند (  45درصد ) . در ميان اِين عناصر نِيز ‌عامل «وجود كميته تجهيزات پزشكي به صورت جداگانه و مستقل در بيمارستان» با ميانگين 90 درصد، بيشترين امتياز را كسب نمود و از طرف ديگر هم« وجود چارت سازماني مشخص و رسم شده براي تيم مهندسي پزشكي بيمارستان» با حدود 17 درصد امتياز،‌ضعيف ترين مورد تشخيص داده شد (جدول2). در ميان بيمارستان هاي مورد مطالعه نيز 7 بيمارستان با كسب كمتر از 50 درصد امتياز در وضعيت ضعيف قرار داشتند و 3 بيمارستان با كسب امتياز 50 تا 75 درصد، داراي وضعيت متوسط بودند.

هدف ويژه سوم به بررسي وضعيت هدايت و هماهنگي امور نگهداري تجهيزات پزشكي اختصاص يافته بود. بيمارستان هاي تحت بررسي از اين حيث حدود 48 درصد امتياز را كسب نمودند. «ارائه گزارش عملكرد سالانه واحد مهندسي پزشكي در زمينه نگهداري» با دريافت حدود 90 درصد امتياز  نقطه قوت اين بعد مديريت نگهداري به شمار مي رفت. « آموزش كاربران تازه وارد از سوي واحد مهندسي پزشكي بيمارستان» نيز با حدود 17 درصد امتياز،‌نقطه ضعف اين بعد بود (جدول3). 4 بيمارستان داراي وضعيت متوسط و 6 بيمارستان داراي وضعيت ضعيف بودند.

هدف ويژه چهارم و آخر مطالعه نيز به بررسي وضعيت كنترل نگهداري تجهيزات پزشكي اختصاص يافته بود. ميانگين امتياز كسب شده در اين زمينه 48 درصد بود كه «تهيه شناسنامه تجهيزات پزشكي» با 100 درصد امتياز قوي ترين و «وجود نرم افزار مديريت تجهيزات پزشكي در بيمارستان هاِِِِ»با 10 درصد، ضعيف ترين عنصر اين بعد بوده اند (جدول4). از ميان  بيمارستان ها نيز 2 بيمارستان داراي وضعيت متوسط و ساير بيمارستان ها داراي وضعيت ضعيف بودند.

پس از تعيين امتيازات كسب شده در هر يك از ابعاد مديريت نگهداري، ميانگين امتياز كل مديريت نگهداري در بيمارستان هاي تحت مطالعه حدود 48 درصد با انحراف معيار 56/3 برآورد شد. تحليل روابط نشان داد رابطه مستقيمي بين امتياز كل مديريت نگهداري تجهيزات پزشكي در بيمارستان ها و امتياز «هدايت و هماهنگي نگهداري» وجود دارد (0000/=P، 904/0=r). همچنين بررسي رابطه بين امتيازات كسب شده با متغيرهاي زمينه اي نشان داد بين سن مديران بيمارستان ها و امتياز كل مديريت نگهداري تجهيزات پزشكي نيز رابطه مستقيمي وجود دارد(043/0=P،‌648=r).

بحث و نتيجه گيري:‌

 

25,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی