مقاله بررسی و تبیین برهان گودل


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله بررسی و تبیین برهان گودل مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۳  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله بررسی و تبیین برهان گودل نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

چکیده   ۱
۱٫ مقدمه   ۲
۲٫ مطالب   ۳
۱ـ۲٫ تبیین مبناگروى   ۳
۲ـ۲٫ تبیین برهان گودل   ۳
۱ـ۲ـ۲٫ مرحلة اول   ۴
۲ـ۲ـ۲٫ مرحلة دوم   ۴
۳ـ۲ـ۲٫ مرحلة سوم   ۵
۴ـ۲ـ۲٫ مرحلة چهارم   ۵
۵ـ۲ـ۲٫ مرحلة پنجم   ۵
۶ـ۲ـ۲٫ مرحلة ششم   ۶
۷ـ۲ـ۲٫ مرحلة هفتم   ۷
۸ـ۲ـ۲٫ مرحلة هشتم   ۸
۹ـ۲ـ۲٫ مرحلة نهم   ۹
۱۰ـ۲ـ۲٫ مرحلة دهم   ۱۰
۱۱ـ۲ـ۲٫ مرحلة یازدهم   ۱۰
۱۲ـ۲ـ۲٫ مرحلة دوازدهم   ۱۰
۳ـ۲٫ بررسى برهان گودل   ۱۱
۱ـ۳ـ۲٫ پاسخ اول   ۱۱
بررسى   ۱۱
۲ـ۳ـ۲٫پاسخ دوم   ۱۲
بررسى   ۱۲
۳ـ۳ـ۲٫ پاسخ سوم   ۱۲
بررسى   ۱۳
۵ـ۳ـ۲٫ پاسخ چهارم   ۱۳
۳٫ نتیجه‌گیرى   ۱۵
پی‌نوشت‌ها   ۱۶
منابع   ۱۸

منابع

ـ شمس، منصور، آشنایى با معرفت‌شناسى (قم: انجمن معارف اسلامى ایران، ۱۳۸۲)

ـ مصباح یزدى، محمد تقى، دیگران، هم‌اندیشى معرفت‌شناسى، جلسه یازدهم،(متن پیاده شده)

ـ The Encyclopedia Of Philosophy, ed. in chief: Paul Edwards, New York: Macmillan Publishing Co. Inc. & The Fraa Press, 1967, Vol. 3.

ـQuine, W. V. Ontological Relativity & Other Essays, New York: Columbia University Press, 1969.: “Moreover, we know from Gödel’s work that no consistent axiom system can cover mathematicseven when we renounce self-evidence“.

Everit, Nicholas & Alec Fishe,Modern. Epistemology, New York: McGraw Hill, Inc. 1995.

ـDancy, Jonathan & Ernest Sosa, A Companion To Epistemology, Oxford, Blackwell Publishers, 1992

ـSmullyan, Raymond M. Godel’s IncompletenssTheorems, New York, Oxford University Press. 1992.

ـEverit, Nicholas & Alec Fishe, Modern. Epistemology, McGraw Hill, Inc. New York, 1995.

ـSmullyan, Raymond M. Godel’s Incompletenss Theorems, New York, Oxford University Press. 1992.

ـUspensky, V. A, Gödel’s Incompleteness Theorems, Moscow: Mir Publishers,1982.

ـNegel, Ernest, and James Newman. Gödel’s Proof. London: Routledge and Kegan Paul, 1959.

ـEvolutionary Epistemology, Rationality, and The Sociology Of Knowledge, Edited By Gerard Radnitzky, W. W. Bartly, III. Open Cowrt, The unedited States Of America, 1187.

چکیده

«برهان گودل»۱ چیست؟ این برهان چگونه نظریة مبناگروى۲ در باب توجیه را به چالش مى‌گیرد؟ و آیا برهان گودل از عهدة نقد مبناگروى بر ‌می‌آید یا نه؟ این سه پرسش‌هایی هستند که نوشتارحاضر در پى پاسخ‌گفتن به آنهاست. در مقدمه، نکات مقدماتى در باب تعریف رایج معرفت، مسئلة توجیه و نظریة مبناگروى را از نظر خواهید گذراند. بدنة اصلى مقاله تحت عنوان «مطالب» به سه بخش تقسیم شده که هر بخشى عهده‌دار پاسخ‌گویى به یکى از پرسش‌هاى سه‌گانه است. در بخش اول وجه مشترک میان همة تقریرهاى مبناگروى بیان شده است. در بخش دوم، طی دوازده مرحله برهان گودل تبیین شده، و سرانجام در بخش سوم، چهار پاسخ به برهان گودل مطرح گردیده است. در بخش نتیجه‌گیرى نیز خلاصه‌اى از نتایج مقاله ارائه شده است.

کلید واژه‌هاتوجیه، مبناگروى، برهان گودل، قضیة عدم تمامیت.

۱٫ مقدمه

از زمان افلاطون به این سوی، اکثر فیلسوفان معرفت را به «باورِ صادقِ موجه» تعریف کرده‌اند.۳ اگرچه تا مدت‌ها فیلسوفان از کنار این تعریف به راحتی مى‌گذشتند در چند دهة اخیر نقد و بررسى هر یک از عناصر این تعریف در کانون توجه معرفت‌شناسان قرار گرفته است. از جمله عناصر سه‌گانة این تعریف عنصر «توجیه» است. کلیدى و بنیادین بودن بحث توجیه سبب شده تا حجم زیادى از کتاب‌هاى معرفت‌شناسى به بررسى و نقد معیار توجیه اختصاص یابد. امروزه در پاسخ به این پرسش که «معیار موجه بودن معرفت چیست؟» دیدگاه‌هاى مختلفى مطرح مى‌شود که رایج‌ترین آنها نظریة مبناگروى و نظریة انسجام‌گرایى است.۴ از میان این دو نظریه مبناگروی بیشتر کانون توجه بوده و مى‌توان پیشینة آن را در یونان باستان و به‌ویژه در اندیشه‌های ارسطو پى‌گرفت.۵

به هر حال پیشینة مبناگروى هیچ گونه مصونیتى براى آن به همراه نداشته و در کتاب‌هاى معرفت‌شناسى نقدهاى مختلفى بر آن وارد شده است. با مطالعة کتاب‌ها و مقالاتى که در زمینة معرفت‌شناسى نگارش یافته با نقدها و اشکال‌هاى مختلفى روبه‌رو مى‌شویم. از جملة این نقدها ایرادى است که کورت گودل ِریاضى‌دان و منطق‌دان در قالب برهان ریاضى بر این نظریه وارد کرده است.۶ در باب این نقد نکته‌اى حاشیه‌اى نیز وجود دارد که بر پیچیدگى آن افزوده است. در موارد متعددى نویسندگان تنها به بیان این مطلب بسنده کرده‌اند که برهان گودل نقدى جدى بر نظریة مبناگروى به شمار می‌آید و به بهانة «دشوارى فهم آن» از پرداختن به تبیین و توضیح برهان گودل پرهیز کرده یا حداکثر خوانندگان را به کتاب‌هاى دیگر راه‌نمایى کرده‌اند.۷ از این روی، معمولاً این دو پرسش همواره خاطر خوانندگان این گونه آثار را به خود مشغول داشته است: اوّلا،ً مفاد و محتواى برهان گودل چیست. ثانیاً، این برهان چگونه نظریة مبناگروى را به چالش مى‌گیرد؟

۲٫ مطالب

نخست تصویرى از مبناگروى مطرح خواهیم ساخت و در ادامه مى‌کوشیم تا به تصورى روشن از برهان گودل دست یابیم. سپس در بخش سوم به این مسئله مى‌پردازیم که آیا مى‌توان این برهان را نقدى بر مبناگروى به شمار آورد یا نه؟

۱ـ۲٫ تبیین مبناگروى

بیان مفصل دیدگاه مبناگروى و پرداختن به تقریرهاى گوناگونى که از آن ارائه شده در راستاى اهداف این مقاله نیست. بنابراین تنها به طرح عصارة این دیدگاه که به نظر مى‌رسد در همة تقریرها مشترک باشد بسنده مى‌شود. مبناگروى به دیدگاهى اطلاق مى‌شود که در میان مجموعة باورها، گزاره‌ها معرفت‌ه بر حسب تعبیرهاى مختلفى که نویسندگان به کار برده‌اند دسته‌اى را با نام باورها، گزاره‌ها یا معرفت‌هاى پایه مشخص مى‌سازد و دیگر موارد را باورها، گزاره‌ها یا معرفت‌هاى غیر پایه مى‌نامد، و مدعى است که دستة دوم توجیه خود را از ابتنا بر دستة نخست کسب مى‌کنند. پس با فرض اینکه Q, P و r نماد براى گزاره و S نماد براى فاعل شناسا باشد مى‌توان گفت که عصارة دیدگاه مبناگروى از این قرار است:

۱٫ S باور دارد به P.

2. باورS به P یا

a/2. خود ‌موجه است؛ یعنى باور S به P نیاز به توجیه ندارد. ]: باورهاى پایه[

b/2. خود‌ ‌موجه نیست؛ یعنى باور S به P بر اساس باور او به q توجیه شده است. ]: باورهاى غیر پایه[

۳٫ باورS به q یا

a/3. خود‌ موجه است؛ یعنى باور S به q نیاز به توجیه ندارد.

b/3. خود‌ موجه نیست؛ یعنى باورS به q بر اساس باور او به r توجیه شده است.

۴٫ مجموعة باورهاى غیر خود ‌موجه S بر باورهاى خود‌ـ ‌موجه او مبتنى هستند.۸

۲ـ۲٫ تبیین برهان گودل

در آستانة تبیین این برهان توجه به دو نکته بجا خواهد بود. نکته اول اینکه اصل مقالة گودل به زبان آلمانى است، و به دلیل دشوارى آن، برخى کوشیده‌اند با إعمال تغییراتى، از دشوارى آن بکاهند. تقریرهاى مختلفى را مى‌توان تحت عنوان برهان گودل یافت. در این مقام ما به بیان تقریرى خواهیم پرداخت که با وجود سادگى چندان از محتواى مقاله گودل فاصله نگرفته باشد.۹ نکته دوم اینکه براى سهولت کار آن را در دوازده مرحله بیان مى‌کنیم و البته مانند هر برهان دیگرى پذیرش نتیجة نهایى منوط به پذیرش یک یک مقدمات آن است و هر گونه تردید در یکى از مقدمات نتیجه را از اعتبار خواهد انداخت.

گودل با استفاده از منطق ریاضی نشان می‌دهد با فرض دستگاهی که گزاره‌های آن با استفاده از روش تأسیس اصل به اصول و قضایا تقسیم شده باشند، همیشه قضیه یا قضایایی به دست می‌آید که هم خود آنها و هم نقیضشان را می‌توان از اصول استنتاج کرد، و در نتیجه دستگاه مذبور ناسازگار است.۱۰

۱ـ۲ـ۲٫ مرحلة اول

در منطق ریاضی، قواعد را با استفاده از نمادهایی بیان می‌کنند. در یک تقسیم، این نمادها بر دو قسم اند: نمادهای ثابت و نمادهای متغیر. نمادهای ثابت خود به دو دسته تقسیم می‌شوند: ادوات منطقی و نشانه‌های نقطه‌گذاری. نمادهای متغیر نیز سه دسته‌اند: متغیرهای عددی، که جایگزین اعداد می‌شوند؛ متغیرهای جمله‌ای، که به جای فرمول‌ها می‌نشینند؛ و متغیرهای محمولی، که جایگزین محمولات می‌شوند. گودل در ارائة استدلال خود از این نمادها بهره می‌گیرد. این نمادها عبارت‌اند از:

۱٫ نمادهای ثابت:

ادوات منطقی: $ É Ú ~ = S o؛

نشانه‌های نقطه‌گذاری: نمادِ ( ، نمادِ ) و نمادِ , ؛

۲٫ نمادهای متغیر:

متغیرهای عددی: x ، y ، z ؛

متغیرهای جمله‌ای: p ، q ، r ؛

متغیرهای محمولی: P ، Q ، R.

2ـ۲ـ۲٫ مرحلة دوم

 

20,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    شنبه, ۲ بهمن , ۱۳۹۵

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایdjkalaa.irمحفوظ می باشد.