مقاله بررسی چگونگی مدیریت و تاثیر آن بر عملکرد کارکنان


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله بررسی چگونگی مدیریت و تاثیر آن بر عملکرد کارکنان مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۳۷  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله بررسی چگونگی مدیریت و تاثیر آن بر عملکرد کارکنان نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

فصل اول: ۱

کلیات تحقیق.. ۱

مقدمه: ۲

فرضیه های تحقیق: ۵

هدف تحقیق: ۵

ضرورت تحقیق.. ۷

محدودیت ها و مشکلات تحقیق.. ۸

تعریف واژه ها و اصطلاحات: ۹

فصل دوم: ۱۱

ادبیات موضوع.. ۱۱

تاریخچه موضوع.. ۱۲

مدیریت در دوران باستان.. ۱۲

تعریف مدیریت: ۱۴

اهمیت مدیریت:. ۱۵

مدیر و مدیریت موفق و موثر: ۱۵

سطوح مدیریت: ۱۶

مهارتها ی مدیریتی:. ۱۷

نقش های مدیریتی:: ۱۹

مدیریت مشارکتی: ۲۱

فلسفه مدیریت مشارکتی: ۲۲

پیش نیازهای نظام مشارکت: ۲۲

مزایای حاصل از مدیریت مشارکتی: ۲۴

محدودیت های مدیریت مشارکتی: ۲۵

انواع برنامه های مدیریت مشارکتی: ۲۶

۱- نظام پیشنهادها: ۲۶

مراحل پیاده سازی نظام پیشنهادها: ۲۸

۲-نظام مدیریت کیفیت جامع: ۲۹

ارکان مدیریت کیفیت جامع: ۳۰

فلسفه ادوارد(دمینک). ۳۱

۳-گروه های کنترل کیفی: ۳۲

پیش فرض ها وفلسفه کنترل کیفی: ۳۳

و چگونگی شکل گیری گروه کنترل کیفی تاثیر اهداف آن.. ۳۴

۴- تیم های خودگردان: ۳۵

۵- طراحی های مالکیت کارکنان.. ۳۶

۶- مدیریت بر مبنای هدف.. ۳۶

۷- دیگر برنامه های مدیریت مشارکتی.. ۳۷

مدیریت منابع انسانی.. ۳۸

وظایف مدیریت منابع انسانی.. ۳۹

برنامه ریزی منابع انسانی: ۳۹

برنامه ریزی نیروی انسانی، کارمند یابی و گزینش. ۴۰

استخدام: ۴۰

۲- آموزش و توسعه نیروی انسانی.. ۴۱

۳- نظام ارزیابی عملکرد نیروی انسانی.. ۴۳

۴- نظام جبران خدمات و انگیزه. ۴۵

اهداف: ۴۶

۵- برنامه ریزی و پرورش مسیر پیشرفت شغلی.. ۴۷

۶- بهبود ارتباطات منایع انسانی: ۴۸

عناصر فراگرد ارتباطات.. ۴۹

عناصر فرستنده یا منبع خبر. ۴۹

به رمز تبدیل نمودن و خارج ساختن از رمز. ۴۹

دریافت کننده: ۴۹

بازخور: ۵۰

موانع ارتباطات موثر: ۵۰

اثرهای دراکی.. ۵۰

مفاهیم کلمات.. ۵۱

تفاوت در سطح سازمانی.. ۵۱

دیگر موارد: ۵۲

موارد دیگر در مورد ارتباطات: ۵۳

۷- نظام ایمنی و سلامتی کارکنان: ۵۴

نظام حقوق و مزایا ۵۷

شرح شغل: ۵۷

روش طبقه بندی. ۵۸

نظریه های متداول در زمینه حقوق و دستمزد. ۵۹

۱- نظریه عرضه و تقاضا ۵۹

۲- نظریه هزینه زندگی.. ۵۹

۳- نظریه قدرت پرداخت… ۶۰

۴- نظریه کارائی.. ۶۰

الف- روش های تعیین مزد کاران انفرادی.. ۶۲

۱- روش کار مزدی تکه کاری.. ۶۲

۲-روش پرداخت بر مبنای استانداردها: ۶۲

ب: روش های مزد کارانه گروهی.. ۶۳

ج: روش های تعیین مزد کارانه سازمانی: ۶۳

د: طرح های تشویقی سرپرستان.. ۶۴

رهبری اثر بخش… ۶۶

هر سربازی حق دارد یک فرمانده لایق داشته باشد.. ۶۶

رهبری.. ۶۶

منظور از  رهبری و  ویژگی های آن.. ۶۷

فرق رهبری با مدیریت… ۶۸

منابع قدرت رهبری.. ۶۹

وظایف رهبری.. ۷۰

ویژگی های یک رهبر موثر. ۷۱

سبک های عمده رهبری.. ۷۳

سبک رهبری اثر بخش از دیدگاه فیدلر: ۷۳

نظریه سبک رهبری رینسیس لیکرت.. ۷۴

مدل شبکه رهبری یا سبک سنجش رهبری.. ۷۵

(۱-۱) مدیریت ضعیف… ۷۶

(۱-۹) مدیریت وظیفه مدار: ۷۶

تلحیلی در زمینه اثر بخشی رهبری سازمانی : ۷۷

انگیزش: ۷۹

تعریف انگیزش: ۷۹

تئوریهای انگیزش: ۸۰

تئوری سلسله مواتب نیازهای مازلو: ۸۰

تئوری دو عاملی هرزبرگ: ۸۲

تئوری های نیازهای زیستی و تعلق و رشد: ۸۳

تئوری انتظار روم. ۸۳

تئوری برابری.. ۸۴

تئوری تقویت انگیزش… ۸۴

مدیریت و انگیزش… ۸۶

شکاف وابستگی: ۸۷

اندازه گیری میزان بهره وری: ۸۷

پنج مرحله برای کامیابی.. ۸۸

فصل سوم: ۸۹

روش تحقیق.. ۸۹

فرضیات.. ۹۰

تعریف فرضیه: ۹۰

فرضیه های این تحقیق.. ۹۰

جامعه آماری و نمونه گیری: ۹۲

تعریف جامعه آماری.. ۹۲

جامعه آماری این تحقیق: ۹۳

تعریف نمونه گیری: ۹۳

انواع نمونه گیری: ۹۴

نمونه گیری این تحقیق.. ۹۵

روش های تحقیق.. ۹۵

تعریف روش تحقیق.. ۹۵

انواع روش های تحقیق.. ۹۶

روش بکار گرفته شده در این تحقیق.. ۹۹

روش های جمع آوری اطلاعات.. ۹۹

مشاهده. ۱۰۰

پرسشنامه. ۱۰۰

مصاحبه. ۱۰۱

روش آماری: ۱۰۱

سیستم کتابداری: ۱۰۱

روش جمع آوری اطلاعات این تحقیق.. ۱۰۱

فصل چهارم: ۱۰۶

تجزیه و تحلیل اطلاعات.. ۱۰۶

تجزیه و تحلیل فرضیه ها با جدول فراوانی و رسم نمودار ستونی.. ۱۰۷

تجزیه و تحلیل فرضیه اول: ۱۰۷

تجزیه و تحلیل فرضیه دوم. ۱۰۸

تجزیه و تحلیل فرضیه سوم. ۱۰۹

تجزیه و تحلیل فرضیه چهارم. ۱۱۰

تجزیه و تحلیل فرضیه پنجم. ۱۱۱

فصل پنجم: ۱۱۲

نتیجه گیری.. ۱۱۲

نتایج این تحقیق.. ۱۱۳

نتیجه فرضیه اول: ۱۱۳

نتیجه فرضیه دوم. ۱۱۴

نتیجه فرضیه سوم. ۱۱۵

نتیجه فرضیه چهارم. ۱۱۶

نتیجه فرضیه پنجم. ۱۱۷

ارائه پیشنهادات : ۱۱۸

منابع و مأخذ: ۱۲۵

پیوست: ۱۲۶

منابع و مأخذ:

۱- میرابی، وحیدرضا، مدیریت. (مبانی و استراتژی)، انتشارات شهر آشوب، ۱۳۸۰

۲- زارعی متین، حسن، مدیریت منابع انسانی، انتشارات دفتر تبلیغات حوزه قم، ۱۳۷۹

۳- رمضانی، جلال، مدیریت مشارکتی با تأکید بر نظام پیشنهادها، پیام مؤلف، ۱۳۸۴

۴- میر سپاسی، ناصر، مدیریت استراتژی و روابط کار، انتشارات میر، ۱۳۸۱

۵- خلیلی، ناصر، روش تحقیق و کاربرد آن در مدیریت، ۱۳۷۸

۶- رمضانی، بهرام، مهارت های مدیریت برتر روش های ایجاد انگیزش در دیگران، نشر دایره، ۱۳۷۷

۷- عباس زادگان، سید محمد، اصول و مفاهیم، اساسی مدیریت، انتشارات صدا و سیمای جمهوری اسلامی، ۱۳۸۲

تاریخچه موضوع

مدیریت در دوران باستان

انسان با انگیزه های گوناگون که همگی ناشی از اجتماعی بودن انسان و تمایل به زندگی با دیگران بوده جوامع متعددی ایجاد و برای اداره آن چاره اندیشی کرده است. که روابط انسان ها خانواده را به عنوان اولین هسته سازمان اجتماعی بر اساس تمایلات فطری برای زندگی مشترک به وجود آورد. به تدریج مقررات ضروری مانند رهبری، تقسیم کار، مسئولیت مشترک و … در درون خانواده به وجود و از نسلی به نسل دیگر منتقل شد. چنانکه سومری ها نوعی سیستم پدرشاهی توسعه یافته داشتند و کشاورزی و صنعت با معابد و زیر نظر روحانیون بود و در دست نوشته های مصری آمده است که هیچ حرفه و شغلی نیست که مدیری نداشته باشد و در یونان اولین نظریه های دولت و حکومت شکل گرفت. در ایران دستورات زرتشت مبنای سازماندهی حکومت های ایران شد. همچنین در چین مدیریت و حکومت یک ودیعه الهی محسوب می شد و با صیغه آسمانی و الهی در هم آمیخته بود. شبکه منظم یرای ارتباط، انتخاب فرمانروایی از سوی حکومت نیز در چین شکل گرفت. و اما بعد از این دوران در روم باستان با عناوینی همچون مدیر سر شماری و ارزیابی مالیات ها، مدیر امور دام ها، سرپرستی وظایف مدیر نیروی دریایی بر می خوریم که امروزه هم رایج است.

در عصر تاریک یا همان قرون وسطی با پیدایش دین مسیحیت به تدریج کلیسا بر دولت تسلط یافت اورینگس اعتقاد داشت شخص باید مطیع دولت باشد اگر با شرع هماهنگ بود اما اگر بر خلاف آن بود باید شرع را قبول و دولت را نادیده گرفت. کشیشی به نام جان نظریه ارگانیسم اجتماعی را دارد و جامعه را به اعضای بدن تشبیه کرد طوری که روحانیون روح ان، مجلس سنا قلب آن، مردم عادی معده و حکام ولایت چشم و گوش آن بودند. در همین زمان توماس آگونیاس با در هم آمیختن نظرات ارسطو، روافیان و سیسرو اصولی را عرضه کرد که دولت را مسئول اجرای قانون می دانست و به دنبال آن کلیسا ها قدرتمند شده و در عصر تاریک افرادی چون ماکیاول، لاماکلی، فرانسین دیمارکو، برادرن سورانزو توماس مور، ژان بودن و … در مورد حکومت و مدیریت نظریاتی داده اند اما نکته این است که پیدایش مدیریت به یک قوم یا ملت خاص تعلق ندارد. در زمان پیدایش اسلام مدیریت اسلامی مطرح شد که از آن جمله مدیریت امیر مومنان علی (ع) است که امروزه نیز مورد توجه و تجزیه و تحلیل فراوانی است. رسالت عهده ایشان مبارزه ایدئولوژیک، مبارزه سیاسی، مبارزه اجتماعی در دوران حکومت بود همچنین امام صادق می فرماید خداوند بالاتر و بلند مرتبه تر از آن است که زمین را بدون امام عادل بگذارد.

در عصر رنسانس بر اثر جنگ های صلیبی قدرت مطلقه کلیسا ها کاهش پیدا نمود و نظام های متمرکز ملی جایگزین آن شد. و ارتش های بزرگی به وجود آمد که در درجه اول اهمیت قرار داشت و نیازهای آن بود که باعث توسعه گردید. بتدریج سازمان های اداری بزرگ بوجود آمد. و سرانجام این انقلاب صنعتی بود که دنیا را وارد مرحله ای دیگر از مدیریت نمود.

ماکس‌وبر اولین کسی بود که در زمینه مسائل سازمانی از دیدگاه تاریخی به امر جامعه شناسی سازمان ها پرداخت.

تیلور پدر مدیریت علمی است.

ادوارد مینگ پور مدیریت کیفیت جامع است[۱].

تعریف مدیریت:

مدیریت فراگردبه کارگیری موثر و کارآمد منابع مادی و انسانی بر مبنای یک نظام ارزشی پذیرفته شده است که از طریق برنامه ریزی سازماندهی بسبج منابع و امکانات، هدایت و کنترل عملیات برای دستیابی به اهداف تعیین شده صورت می پذیرد. به گفته مگیسنون، موسلی و پیتری مدیریت کار کردن با منابع انسانی، مالی و فیزیکی است جهت دست یابی به اهداف سازمان توسط برنامه ریزی، سازماندهی رهبر و کنترل عملیات.

اهمیت مدیریت:.

بعضی ها معتقدند که کارکنان قادرند وظایف مدیریت را نیز انجام و به واحد مدیریت جدا و مستقل نیازی ندارند اما هنوز در طول تاریخ نمادی را نمی توان یافت که بدون داشتن سلسله مراتب مدیریت، پایدار مانده باشد در واقع مدیریت عضو اصلی حیات بخش هر جامعه است. هارلود کونتز مدیریت را مهمترین زمینه فعالیت انسانی میداند. در واقع وظیفه دست یابی سازمان به اهداف و ایجاد محیطی امن برای کارکنان و هدایت و رهبری به عهده مدیران است.

مدیر و مدیریت موفق و موثر:

مدیر کسی است که مسئولیت عملکردیک یا چند نفر در سازمان را به عهده می گیرد. در واقع مدیران و کارکنان منابع مهم و ارزنده ایی هستند که با دیگر منابع سازمان از جمله اطلاعات فن آوری مواد خام و … دست به تولید کالا و خدمات ودر مفهوم گسترده تر در کارایی اقتصاد نقش مهمی را ایفا می کنند.

مدیریت موفق و موثر مدیریتی است که به کسب هدفهای سازمانی یا چیزی پیش از آن می انجامد و بتواند بهتر از یک مدیر موفق که حداقل نتیجه قابل قبول را کسب
می کند ایفای نقش کند و از ۸۰تا۹۰ درصد توانایی های افراد را به کار گیرد.

مدیریت موثر متسلزم داشتن تواناییهای فنی، انسانی، ادراکی، طراحی و توان حل مسئله است و برای او داشتن توانایی های ذاتی و اکتسابی معینی ضرورت دارد.

منابع قدرت تولید به دو دسته تقسیم می شود:

۱- قدرتی که از منصب و مقام مدیر ناشی می شود.

۲- و منابعی که از توان شخصی مدیر نشأت می گیرد و اما اگر بخواهیم میزان موفثیت مدیر را بصورت فرمولی بنویسم می شود که ( میزان تطابق تواناییها مهارتها، نگرشهاو انگیزه های افراد با شغل آنان+ نحوه ارزیابی مقام های ما فوق و میزان همکاری کارکنان+ فرصتها و محدودیت های پیش بینی شده= میزان موفقیت مدیر)

سطوح مدیریت:

با گسترده تر و پیچیده تر شدن سازمان ها سلسله مراتبی از سرپرستان و زیردستان و مدیران به وجود می آیند که معمولا در سه سطح مدیریتی دیده می شود:

۱- سطح عملیاتی

۲- سطح میانی

۳ – مدیران رده بالا(عالی)

 که از سطح پایین هر چه سطح بالاتر هرم پیش می رویم از تعداد افراد هر سطح کاهش می یابد و تعداد مدیران افزایش می یابند یعنی بیشتر افراد در سطح پایین سازمان هستند.

 مدیران سطح پایین افراد پر مشغله ای هستند و برنامه های عملیاتی کوتاه مدت واحد را تنظیم می کند. و اغلب وقتشان را با زیردستان سپری می کنند آنها با مسائل آنی سرو کاردارند و در حلقه واسطه مدیران میانی می باشد که به نظارت مدیریت عملیاتی و گزارش به مدیریت عالی است. آنها سیاست ها و دستورات صادره توسط مدیران رده عالی را تفسیر و وقتشان را صرف تحلیل داده ها برای آماده کردن اطلات جهت تصمیم گیری می کنند این مدیران فعالیت علمی کم و فعالیت فکری بیشتر و کسل کننده تری هستند و برنامه ریزی های میان مدت می کند. و اما مدیران سطح عالی که مسئول تمام سازمان هستند مدیران مرکزی نیز نامیده می شوند. مدیر کل رئیس هیات مدیره، پرزیدنت از جمله آنها می باشد وظایف مدیران این رده حمایت تمام سازمان و بقای سازمان را برای کارکنان، سهامداران و … تامین نماید[۲].

مهارتها ی مدیریتی:.

مهارت یک فن است و داشتن توانایی انتقال علم به عمل است تمام مدیران نیازمند داشتن تکنیک (فن) برقراری روابط انسانی، ادراک و تشخیص لغزشها، و مهارتهای سیاسی می باشند. مهارتهای گوناگون به شرح زیر می باشد.

مهارتهای فنی: معمولا شامل استفاده کردن از علم و تکنیکهای موثر انجام کار است این یک عمل ویژه و تجربی است که در ارتباط با مشکلات و فعالیتهای روزانه مورد استفاده قرار می گیرد این مهارت در سطح مدیران رده پایین بسیار الزامی است. و هر چه به سطح بالاتر می رویم اصل مهارت اهمیتش کمتر می شود.

مهارتهای انسانی: توانای کار با دیگران است که شامل درک متقابل، صبر اعتماد و در گیری واقعی در روابط میان فردی است افراد با مهارتهای انسانی و جلب مشارکت دیگران مدیران موفق هستند و هر چه به سوی تجارت چند ملیتی و جهانی تر پیش می رویم نیاز این مهارت بیشتر حفظ می شود.

مهارت ادراکی: که این مهارت توانایی دیدن سازمان به صورت کل است و در سطوح بالای مدیریت اهمیت دارد. یعنی فرد باید پیچیدگی سازمان نقش هر واحد سازمانی را در موفقیت تمامی سازمان درک نماید.

مهارت ارتباطی: که جزء مهمی از مهارتهای میان فردی است و پایه تمام مهارت های دیگر است. و در تمام سطوح مدیریت الزامی است. ارتباطات خوب بنیان مدیریت ژرف است مهارت های چهار گانه ارتباطی (نوشتن، خواندن، گوش کردن و ارتباط غیر کلامی). اجزاء مهم رهبری موفق هستند.

مهارت های سیاسی: مهارت های دیپلو ماسی مهارت بسیار پیچیده ای است که توانایی دستیابی به قدرت و اختیارات و استفاده از آن بدون داشتن ترس از دادن آن اطلاق
می شود که متسلزم بر قراری ارتباط تاثیر گذار بر افراد و برخورداری درست و ماهرانه از ارتباطات به نفع خویش می باشد. این مهارت برای مدیران میانی بسیار حائز اهمیت است[۳].

نقش های مدیریتی::

در اواخر ساله های۱۹۶۰ مینز برگی۱۰ نقش مدیریتی را در ارتباط با افراد و روابط میان فردی آنان ارائه نموده که به۳ گروه مراوده ای، اطلاعاتی و تصمیم گیری طبقه بندی کرد.

الف. نقش های مراوده ای: مدیران۸۰درصد وقت خود را با دیگران در تماس می باشد که این تماس ها شامل ۳ نقش مراوردهای می باشد

۱- نماینده تشریفاتی که به عنوان سمبل و یا نماینده سازمان عمل می کند که شامل شرکت در محافل سخنرانی امضای اسناد قانونی و … دارای اهمیت است.

۲- رهبر:که بازدید مجموعه خود ارتباط برقرار کرده و با ایجاد انگیزه رشد آنان را فراهم می آورد.

 ۳- رابط که در این نقش مدیر اطلاعات مورد نیاز را از طریق شرکت ارتباطات فراهم می آورد.

ب: نقش های اطلاعاتی: مدیر به عنوان یک پدیده منابع اطلاعاتی سازمان محسوب می شود. و نقش های زیر را ایفا می کند.

۱- مراقبت: که مدیر اطلاعات خارجی و داخلی موثر بر سازمان را کسب با بر گزاری  جلسات محیط داخلی و خارجی را کنکاش و مراقبت نماید.

۲- توزیع کنند ه اطلاعات: که در این بخش مدیران اطلاعات واقعی و با ارزش خود را به مجموعه خود منعکس و منتقل می سازند.

۳- سخنگو: که مدیر اطللاعاتی را راجع به عملکرد برنامه های شرکت در اختیار مراجع خارج از سازمان می گذراند.

ج: نقش های تصمیم گیری: که مدیر باید تصمیم گیری کند و مشکلات سازمان را حل نماید که چهار نقش مهم را ایفا کند.

۱- کار آفرینی: در این نقش مدیر طراحی مجدد شغل توسط تغییرات تکنولوژی و درک نظامات جدید مدیریتی صورت می پذیرد.

۲- حل مشکلات: که مدیر در کشمکش با کارمندان می بایستی این نقش را بر عهده داشته باشند.

۳- تحقیق منابع: که مدیر با اختصاص دادن بودجه کافی به برنامه و پروژهای سازمان ، نیروی انسانی و تجهیزات و تبلیغات ایفای نقش می کند و منابع کمیاب سازمان را بررسی می کند.

 ۴-  مذاکره: که طی آن مدیر با مدیران زیرمجموعه خارج از سازمان و … نقش مهمی در فروش و قیمت ایفا می کنند[۴].

مدیریت مشارکتی:

 

120,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله مدیریت و برنامه ریزی انرژی
 • پرسشنامه سبک مدیریت کلاس درس
 • مقاله چالشهای فراروی مدیریت منابع انسانی
 • مقاله نظام مدیریت مشارکتی
 • مقاله مدیریت منابع انسانی در سازمان های تحقیق و توسعه
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   سه شنبه, ۳ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.