مقاله بررسی اثر رقابت یولاف وحشی با ارقام گندم


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله بررسی اثر رقابت یولاف وحشی با ارقام گندم مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۷۸  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله بررسی اثر رقابت یولاف وحشی با ارقام گندم نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

چکیده
فصل اول                                         ۸
۱- مقدمه                                        ۹    
فصل دوم                                        ۱۲
۲-     بررسی منابع                                    ۱۳
۱-۲  اثرات عمومی شوری                                    ۱۳
۲-۲  اثر شوری بر گندم                                     ۱۴
۳-۲  اثر شوری بر ارتفاع                                    ۱۵
۴-۲  اثر شوری بر ماده ی خشک اندامهای هوایی                        ۱۵    
۵-۲  اثر شوری بر شاخص spad                                 ۱۶
۶-۲  اثر شوری بر عملکرد و اجزا عملکرد                            ۱۶
۱-۶-۲   تعداد پنجه                                    ۱۶
۲-۶-۲   تعداد دانه در سنبله                                ۱۶
۳-۶-۲   وزن هزار دانه                                    ۱۷
۴-۶-۲   عملکرد بیولوژیک                                    ۱۷
۵-۶-۲   شاخص برداشت                                    ۱۷
۷-۲  اثر علفهای هرز بر عملکرد گندم                            ۱۷
فصل سوم                                        ۲۱
۳-  مواد روشها                                        ۲۲
۱-۳   موقعیت و زمان اجرای طرح                                ۲۲
۲-۳   خصوصیات خاک محل اجرای آزمایش                            ۲۲
۳-۳   مشخصات طرح آزمایشی                                ۲۲
۴-۳   کاشت یولاف وحشی                                    ۲۲
۵-۳   کاشت گندم                                    ۲۳
۶-۳   آبیاری                                        ۲۳
۷-۳    صفات مورد اندازه گیری                                ۲۳
۸-۳   اندازه گیری شاخص spad                                ۲۴
۹-۳     اندازه گیری                                    ۲۴
۱۰-۳  محاسبات آماری                                    ۲۴
فصل چهارم                                        ۲۵
 ۴-  نتایج و بحث                                        ۲۵
۱-۴   ارتفاع                                        ۲۶
۲-۴  شاخص spad                                    ۳۰
۳-۴   تعداد خوشه در متر مربع                                ۳۴
۴-۴   تعداد دانه در خوشه گندم                                ۳۷
۵-۴   وزن هزار دانه                                    ۴۲
۶-۴  عملکرد بیولوژیک                                    ۴۷
۷-۴   عملکرد دانه                                    ۵۲
۸-۴   شاخص برداشت                                    ۵۸
نتیجه گیری                                        ۶۴
 فهرست منابع                                        ۶۷

فهرست و منابع :

۱-    احسان زاده ، پ . ۱۳۷۰ . رقابت یولاف وحشی با گندم و جو .پایان نامه کارشناسی ارشد زراعت ، دانشکده کشاورزی مشهد .

۲-    احمدوند ، گ.، ع . کوچکی وم . نصیری محلاتی . ۱۳۸۱٫ واکنش رقابتی گندم زمستانه ( riticum aestivum )به تغییرتراکم یولاف وحشی ( Avena ludoviciana) مصرف کود نیتروژن .مجله علوم صنایع کشاورزی ،جلد ۱۶ ،شماره ۱ ،صفحات :۱۲۴-۱۱۳

۳-    بی نام . ۱۳۷۷٫ غلات در آئینه آمار از سال ۱۳۷۶-۱۳۶۷ .اداره کل آمار و اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی .

۴-    افیونی ، م.،ر . مجتبی پور ، و ف . نوربخش . ۱۳۷۶ . خاکهای شور ، سدیمی واصلاح آنها . انتشارات –ارکان اصفهان

۵-    غلامرضا زمانی . ۱۳۸۳ .مطالعه جنبه های اکوقیزیولوژیکی رقابت یولاف وحشی با گندم تحت تنش شوری .

۶-    بهشتی ، ع .، ح ، ر. توکلی و ع . کوچکی . ۱۳۷۹ . تأثیر توأم تنش شوری و دما بر جوانه زنی ارقام یونجه .مجله علوم وصنایع کشاورزی ، جلد ۱۴ شماره ۱ ، صفحات : ۷۹- ۷۱

۷-    بهنیا ، م. ۱۳۷۵ .غلات سردسیری . انتشارات دانشگاه تهران .

۸-    پوستینی ، ک. ۱۳۷۳ . واکنشهای فیزیولوژیکی دو رقم گندم نسبت به تنش شوری . مجله علوم کشاورزی ایران ، ج ۲۶ ، ش۲۰ ، صفحات : ۶۳-۵۷

۹-    پوسینی ، ک .، وس.زهتاب سلمانی .۱۳۷۶ . اثرات شوری بر روی تولید و انتقال مجدد ماده خشک در دو رقم گندم . مجله علوم کشاورزی ایران . ج۲۹ ، ش ۴ ، صفحات : ۱۶-۱۱

۱۰-خدا کرم زاده ، م.، م . حاج الاهور دیپور، وش. صدیقی .۱۳۷۷٫ کارنامه مبارزه با علفهای هرز مزارع گندم سال زراعی ۷۷-۱۳۷۶ . انتشارات سازمان حفظ نباتات وزارت جهاد کشاورزی .

۱۱-خزاعی ، ح، ر.، وم، کافی .۱۳۸۱ اثر تنش خشکی بر عملکرد و خصوصیات فیزیولوژیکی ارقام مقاوم و حساسگند مو معرفی مناسبترین شاخص های مقاومت به خشکی . پایان نامه دکتری زراعت ، دانشکده کشاورزی دانشگاه مشهد .

۱۲-راشد محصل ، م.ح.، ح. رحیمیان مشهدی و م . بنایان اول . ۱۳۷۱ . علفهای هرز و کنترل آنها . انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد .

۱۳-راشد محصل ، م . ح .، ح ، نجفی ، و م . د. اکبرزاد، . ۱۳۸۰ . بیولوژی و کنترل علفهای هرز . انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد .

۱۴-رستگار ، م .ع . ۱۳۷۵ . علفهای هرز و روشهای کنترل آنها . انتشارات مرکز نشر دانشگاهی .

۱۵-زند ، الف . ۱۳۸۰ . پایان نامه دورة دکترای زراعت ، دانشکدة کشاورزی مشهد .

۱۶-زمانی ، غ، ر .۱۳۸۲ پایان نامه دکترای زراعت ، دانشکده کشاورزی مشهد

۱۷-سلیمی ، ح .، و ج . انگجی ، ۱۳۷۴ . بررسی میزان رقابت و خسارت تراکمهای متفاوت یولاف وحشی گونه Avena ludoviciana در زراعت گندم . گزارش سالیانه ۱۳۷۴ ، بخش تحقیقات علفهای هرز موسسة تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهان تهران .

۱۸-سیادت ، ح .، و س . سعادت . ۱۳۷۷ . بررسی رشد و تولید گندم در شرایط شور در مزارع کشاورزان . نشریه علمی پژوهشی موسسة تحقیقات خاک و آب ، ح ۱۲ ، ش ۴ ، صفحات : ۲۴- ۱۵

۱۹-شاهسوند حسنی ، ح ، س . عبد میشانی و ب. یزدی صمدی .۱۳۷۱٫ ارزیابی خصوصیات اگرونومیکی و مورفولوژیکی ارقام گندم ایرانی از نظر تحمل به شوری . مجلة علوم کشاورزی ایران ، جلد ۲۶ ، شماره ۴ صفحات : ۹۸ – ۸۷

۲۰-شهبازی ، م.، و ز . ت . محقق دوست . ۱۳۷۵ . بررسی اثرات کلروسدیم بر رشد و انباشت ترکیبات آلی و معدنی در گندم . مجله علوم کشاورزی ایران ، ج ۲۷ ، ش ۴ ، صفحات ۷۷- ۶۹

۲۱-شیمی ، پ، و ف . ترمه . ۱۳۷۳ . مجموعة علفهای هرز ایران . انتشارات سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی .

۲۲-صابری ، م . ج . ۱۳۸۱ . اثر تنش شوری بر خصوصیات زراعی ، فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی ارقام گندم . پایان نامه دورة دکترای زراعت ، دانکدة کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد .

۲۳-علیزاده ، الف . ۱۳۶۷ . زهکشی اراضی . انتشارات آستان قدس رضوی .

۲۴-غدیری ، ح . ۱۳۷۳ . اصول و روشهای علم علفهای هرز . انتشارات دانشگاه شیراز .

۲۵-قنبری بیرگانی ، د .، و ح . کمالی . ۱۳۷۱ . آزمایش علف کش جدید پوماسوپر ، جهت کنترل یولاف وحشی و فالاریس در گندم گزارش پزوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی .

۲۶-کافی ، م .، و س . استوارت . ۱۳۷۶ . اثرات شوری در رشد و عملکرد نه رقم گندم . مجله علوم ، صنایع کشاورزی ، ج ، ۱۲ ،ش ۱: صفحات ۸۵-۷۶

۲۷-کافی ، م .لاهوتی ، الف ، زند ، ح . د. شریفی ،و م . گلدانی ۱۳۷۸ . فیزیولوژی گیاهی . انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد .

۲۸-کافی ، م.، وس . استوارت . ۱۳۷۷ . اثرات شوری و تجمع کاتیونها در اندامهای هوائی و ریشه ارقام گندم مقاوم و حساس به شوری . مجله علوم زراعی ایران .ش ۲ ، صفحات ۲۱-۹ .

۲۹-کافی ، م .، و م . مهدوی دامغانی . ۱۳۷۹ . مکانیسم های مقاومت گیاهان به تنش های محیطی . انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد .

۳۰-کریمی ، م .، وم . عزیزی . ۱۳۷۳ . آنالیزهای رشد گیاهان زراعی . انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد .

۳۱-کوچکی ، ع.، وم ، بنایان اول . ۱۳۷۳ . فیزیولوژی عملکرد گیاهان زراعی . انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد .

۳۲-کوچکی ، ع.، م . ح . راشد محصل ، م ، نصیری محلاتی و ر. صدر آبادی .  ۱۳۶۷ . مبانی فیزیولوژیکی رشد و نمو گیاهان زراعی . انتشارات آستان قدی رضوی .

۳۳-کوچکی ، ع، ح . رحیمان ، م. نصیری محلاتی ، وح . خیابانی . ۱۳۷۳ . اکولوژی علفهای هرز . انتشارات دانشگاهی مشهد .

۳۴-گنجعلی ، ع .، س . ملک زاده و ع . باقری. ۱۳۷۹ . بررسی تراکم بوته و آرایش کاشت بر روند تغییرات شاخص های رشد نخود تحت شرایط فاریاب در منطقه نیشابور . مجلة علوم و صنایع کشاورزی جلد ۱۴ شماره ۲، صفحات ۴۲-۳۳

۳۵-لسانی ، ح.، وم . مجتهدی ، ۱۳۶۷ . مبانی فیزیولوژی گیاهی . انتشارات دانشگاه تهران .

۳۶-مجیدیهروان ، الف .، و م . شهبازی . ۱۳۷۳٫ روش بررسی تعیین تحمل ارقام گندم به شوری . مجلة علوم کشاورزی ایران ، جلد ۲۵ ، شماره ۱ سال ۱۳۷۳ ، صفحات : ۹-۱

۳۷-مؤدب شبستری ، م.، وم . مجتهدی . ۱۳۶۹٫فیزیولوژی گیاهان زراعی . انتشارات مرکز نشر دانشگاهی .

۳۸-منتظری ، م . ۱۳۶۶ . کنترل شیمیائی یولاف وحشی در زراعت گندم خوزستان . مجلة بیماریهای گیاهی ، جلد۲۳ صفحات : ۳۳-۲۹٫

۳۹-منیعی ، م.، وح، رحیمیان . ۱۳۷۰ . بررسی اثر تاریخ کاشت بر خصوصیات رشد و عملکرد شش رقم ذرت دانه ای. دانشکدة کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد ، پایان نامة کارشناسی ارشد زراعت .

۴۰-هاشمی دزفولی، الف .، ع . کوچکی ،وم . بنایان اول . ۱۳۷۴ . افزایش عملکرد گیاهان زراعی . انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.

۱-۲  اثرات عمومی شوری

شوری خاک یکی از محدودیت های تولید محصولات زراعی است ( ۶ ، ۴۸ ، ۴۹ ، ۱۰۰  ) که بالغ بر ۹۵ میلیون هکتار از اراضی زراعی جهان را تحت تأثیر قرار داده است ( ۳۶ ، ۴۸ ، ۶۲  ). شوری خاک یکی از عمده ترین مشکلات کشاورزی در نواحی خشک و نیمه خشک است ( ۴۷ ، ۱۳۳   ). در این نواحی کمبود آب ، وجود گرما و اقلیم بسیار خشک غالبا ً علت اصلی افزایش شوری می باشند که تولید گیاهان را محدود می کنند، بطوریکه هر ساله ده هزار هکتار از زمین های کره زمین برای کشاورزی نا مناسب می شوند ( ۱۰۸). شوری خاک تا حدی زیادی تحت تأثیر رطوبت و بارنگی قرار دارد ( ۳۶ ). زراعت آبی و عملیات آبیاری در مناطق خشک و نیمه خشک کره زمین ، ممکن است منجر به شور شدن خاک و کاهش تولید شود زیرا طی عمل آبیاری ، نمک های محلول در آب وارد زمین شده و سپس بدنبال تبخیر آب از سطح این اراضی نمک ها در خاک تجمع پیدا کرده و گیاهان را تحت تأثیر قرار می دهند ( ۶۹ ). به این نوع شوری که نتیجه فعالیت انسان است شوری ثانویه گفته می شود . بدیهی است که به موازات افزایش جمعیت و تغیرات اقلیمی تقاضا برای آب جهت انجام آبیاری در مناطق خشک رو به فزونی گذاشته و این عمل به مرور باعث افزایش شوری ثانویه در این مناطق خواهد شد ( ۶۳ ).

آبیاری اراضی زراعی از حدود ۲۵۰۰ سال قبل آغاز شد و از ۳۰ سال قبل به شدت افزایش پیدا کرد . ضمن اینکه این عمل همراه با افزایش تولید محصولات کشاورزی در سطح جهان بود ، افزایش شوری خاک را نیز به دنبال داشت . با فرض اینکه آب آبیاری حاوی ۱/۰ تا ۴/۰ کیلوگرم در متر مکعب نمک باشد با کاربرد ۱ تا ۵/۱ متر آب در سال ، سالیانه بین ۱ تا ۶۰ تن نمک به خاک زراعی افزوده خواهد شد (۱۱۵). بنابراین مدیریت این اراضی باید به نحوی باشد که ورود نمک به خاک برای گیاه ضروری نداشته باشد . این عمل معمولاً با وارد کردن مقدار آب کافی برای شستشوی املاح در خاک امکان پذیر است  ( ۶۹).

در خاورمیانه و شمال آفریقا شور شدن اراضی در حال گسترش است . بطوری که مناطق وسیعی از پاکستان ، ایران ، عراق و مصر از نظر کشاورزی قابل استفاده شناخته شده اند . بیشترین میزان گسترش خاکهای شور پس از روسیه ، هند و پاکستان را می توان در ایران یافت . تقریباً نیمی از کل اراضی قابل کشت ایران ، ( ۹ میلیون هکتار ) به نحوی متأثر از شوری می باشد که تأثیر عمده ای در کاهش عملکرد گیاهان زراعی دارد ( ۱۹ ). استفاده از آب شور برای آبیاری گیاهان زراعی موضوعی است که اخیراً مورد علاقه قرار گرقته است . زیرا افزایش نیاز آبی و رقابت بین انسان ، صنعت و کشاورزی برای استفاده از آب فشار بر منابع آبی را افزایش داده و کمبود آب به نحو محسوسی مشاهده میشود (۱۲۱، ۱۰۰ ) علاوه براین در سالهای اخیر به ویژه در کشاورزی کشور های جهان سوم علاقه مندی زیادی برای استفاده از خاکهای شور به منظور تولید محصولات زراعی به وجود آمده است (۱۱۹ ، ۱۳۳). بنابراین شناخت عکس العمل گیاهان در محیط های شور به منظور بهره گیری بهتر و بیشتر از آنها در این محیط هاضروری است .

۲-۲  اثر شوری بر روی گندم

گندم یکی از محصولات غذایی مهم جهانی است ( ۱۱۴ ) که بعنوان یکی از گیاهان زراعی اصلی و پایدار در مناطق خشک شناخته می شود. در این مناطق تولید  گندم مخصوصاً در فصول خشک سال به وسیله شوری محدود می شود ( ۱۰۷). گلیکوفیت ها بهترین رشد خود را در محیط های غیر شور دارند و به موازات شوری رشد آنها کم می شود ( ۱۰۱). گندم در مقایسه با بسیاری از گلیکوفیت ها مانند سبزیجات و میوه جات از مقاومت نسبتاً خوبی در خاکهای شور برخوردار است . علیرغم کاهش رشد گیاهان در محیط ها ی شور ( ۵۵) ، گندم گیاهی است که تا حد نسبتاً زیادی شوری را تحمل می کند . بطوریکه فرانکوئیس و همکاران ( ۶۸) برای یکی از ارقام گندم آستانه خسارت ۶/ ۸ دسی زیمنس بر متر را   گزارش کردند . همچنین مس و پوس ( ۱۰۰ ) گزارش کردند که گندم در شروع دور ه زایشی و در طول دور ه رویشی به شوری حساس است اما در مرحله گل دهی و پس از آن متحمل تر مشود . شوری پارامترهای مختلف مورفولوژیکی و فیزیو لوژیکی گندم را تحت تأثیر قرار داده و باعث کاهش عملکرد آن می شود . شوری بخش های مختلفی از رشد گیاه را تحت تأثیر قرار می دهد . تحقیقات زیادی نشان داده است که شوری باعث کاهش تعداد و اندازه برگ می شود ( ۶۲ ، ۸۵ ، ۱۲۰ ). مانز و همکاران (۱۰۴ ) خصوصیات ۱۵ رقم گندم و جو را تحت تنش شوری مورد بررسی قرار دادند و در یافتند که همه ارقام طی ۱۰ روز با افزایش غلظت شوری از صفر به ۲۵۰ میلی مولار کلرو سدیم ، سرعت طویل شدن برگ کاهش یافته و نهایتاً در روز دهم به ۵۰ % سرعت طویل شدن برگ شاهد می رسد . مس و گریو ( ۹۹ ) گزارش کردند که شوری تعداد برگ تشکیل شده بر روی ساقه گندم را کاهش داد در حالیکه برابر گزارش ایگارتوا و همکاران ( ۸۱) تعداد برگ تشکیل شده بر روی ساقه سورگم دانه ای تحت تأثیر شوری قرار نگرفت . مس و پوس (۱۰۰) نیز در بررسی حساسیت مراحل مختلف رشد گندم به شوری دریافتند که شوری توسعه برگ را به تأخیر می اندازد در همین رابطه گریو و همکاران ( ۷۴ ) در آزمایشی بر روی گندم در یافتند که سرعت آغازش برگ با افزایش شوری کاهش می یابد . راوسون و همکاران ( ۱۱۱) نیز دریافتند که در گندم ، بین سرعت توسعه برگ و بیو ماس تولید همبستگی زیادی وجود داشت .

 ۳-۲  اثر شوری بر ارتفاع گندم

بررسی های مختلف نشان داده است که بر اثر شوری ، ارتفاع گندم نیز کاهش می یابد و علت اصلی کاهش ارتفاع ، کاهش طول پایک سنبله است (۲۶ ،۱۲۵). در این رابطه مجیدی و شهبازی (۳۶) دو رقم گندم بیات و شعله را به منظور بررسی روش ارزیابی مقاومت گندم به تنش شوری در غلظت های مختلف شوری مورد بررسی قرار دادند و دریافتند که با افزایش شوری آب آبیاری ، ارتفاع ساقه در هر دو رقم کم شد . این کاهش در رقم بیات بیشتر از شعله بود.

ارتفاع گیاه با میزان جذب نور و متعاقب آن قدرت رقابت رابطه مستقیم دارد .  هر چند که ممکن است که گیاهان بلند تر به دلیل ورس و کاهش شاخص سطح برگ ناشی از آن ، پتانسیل عملکرد کمتری داشته باشند (۱۰۶).

تحقیقات انجام شده بر روی سایر گیاهان نیز نشان می دهد که شوری ارتفاع بوته را کم می کند . بعنوان مثال وانگ  و همکاران (۱۲۸) اثر شوری بر رشد آتر یپلکس­­۱ را بررسی و گزارش کردند که با افزایش غلظت نمک کلرید سدیم به ۲% ، ارتفاع گیاه به طور معنی داری کم شد . همچنین لمن و همکاران (۹۳) گزارش کردند که با افزایش شوری از ۴/۱به   ۶  دسی زیمنس بر متر ، ارتفاع بوته  های برنج از ۷۷ سانتی متر به ۷۳ سانتی متر کاهش یافت . هورن و همکاران (۷۹) نیز کاهش شدید ارتفاع چند گونه گیاهی شامل :اتریپلکس ۲را بر اثر شوری گزارش کردند و دریافتند که هم[۱]بستگی زیادی بین اندازه گیاه و مقاومت آن به شوری وجود دارد.

  ۴-۲ اثر شوری بر ماده خشک اندامهای هوایی

تحقیقات زیادی نشان داده است که شوری ماده خشک اندامهای هوایی گیاه را کاهش می دهد از جمله اینکه مفتون و سپاسخواه ( ۹۸ ) تحمل به شوری هشت واریته گندم را در گلخانه مورد بررسی قرار دادند و دریافتند که با افزایش غلظت نمک بیش از ۲۴۰۰ پی پی ام ماده خشک اندامهای هوایی همه واریته های گندم کم شد . مانز و همکاران ( ۱۰۴ ) نیز مشاهده کردند که با افزایش شوری ، تولید ماده خشک اندامهای هوایی در ارقام حساس گندم بدلیل جذب بیشتر سدیم و خسارت بیشتر به برگهای گیاه کمتر از ارقام مقاوم بود . راوسون ( ۱۱۱ ) و رواسون و همکاران (۱۱۲) کاهش ماده خشک کل گندم را بر اثر شوری گزارش کردند . همچنین بوتلا و همکاران (۵۰) با انجام یک آزمایش گلخانه ای و اعمال شوری ۶۰ میلی مولار کلروسدیم ، در مراحل مختلف رشد گندم دریافتند که ماده خشک گندم در مرحله رسیدگی به طور جدی تحت تأثیر شوری کاهش یافت . این کاهش زمانی چشمگیر بود که شوری در مراحل اولیه رشد رویشی اعمال گردید .

۵- ۲ اثر شوری بر شاخص SPAD

صابری (۲۲) دریافت که در سال اول آزمایش تأثیر شوری بر میزان کلروفیل معنی دار بود . وی برای برآورد میزان کلروفیل برگ از شاخص SPADاستفاده کرد و گزارش داد که با افزایش شوری این شاخص در برگ پرچمی گندم بیشتر بود . این در حالی بود که سایرام( ۱۱۵) گزارش کرد که با افزایش شوری ، میزان کلروفیل و کارتنوئید برگ گندم کاهش یافت . او این کاهش را در دو واریته ۱۹krl 1وkharchia2  که به ترتیب حساس و مقاوم به شوری می باشند مشاهده کرد . در این آزمایش در همه مراحل واریته ۲ محتوی کلروفیل و کارتنوئید بیشتری نسبت به ۱ داشت . با توجه به اینکه گیاهانی که در معرض شوری قرار دارند معمولاً برگهای کوچک تر ولی ضخیم تر نسبت به گیاهان معمولی دارند انتظار این است که تجمع کلروفیل در واحد سطح برگ آنها زیاد باشد ( ۲۹).

۶-۲  اثر شوری بر عملکرد و اجزاء عملکرد

۱- ۶-۲  تعداد پنجه:

عملکرد دانه به مقدار زیادی وابسته به تعداد پنجه های باروراست (۱۴، ۷۶، ۱۱۰) که شوری به مقدار زیادی تعداد و میزان تولید آنها را  کاهش می دهد. لذا شناخت سهم پنجه ها در عملکرد برای اصلاح ژنوتیپ های متحمل به شوری و برای توسعه مدلهای شبیه سازی شده است . تحقیقات زیادی (۷۴، ۲۷، ۸۵) نشان داد که اعمال شوری قبل از دوره پنجه باعث کاهش عملکرد دانه ناشی از کاهش تعداد سنبله در واحدسطح شد.[۲]

۲-۶-۲ تعداد دانه در سنبله:

مس و پوس (۱۰۰) اظهار داشتند که اگر تیمار شوری در مرحله اول رویش گندم (۱۰ روز پس ازسبزشدن) به مدت ۴۵ روز اعمال شود تعداد دانه در سنبله کاهش خواهد یافت، زیرا در این زمان مرحله  حاد تمایز سنبلکها است،   اما اعمال شوری پس از آن تاثیر چندان درتعداد دانه در سنبله ندارد.گریو و همکاران  (۷۳) با تجزیه اجزا عملکرد سنبله گندم در شوریهای مختلف در یافتند که با افزایش شوری طول سنبله و تعداد سنبلک در سنبله و تعداد دانه در سنبله کاهش یافت. تعدادی از محققین گزارش کردند (۲،۱۷) که با افزایش تراکم یولاف وحشی تعداد دانه در سنبله کم شد .

 ۳-۶-۲ وزن هزار دانه:

مس و پوس(۱۰۰) گزارش کردند که اگر اعمال شوری بعد از مرحله تمایز  سنبلکها باشد وزن دانه گندم بیش از سایر اجزا عملکرد دانه تحت تاثیرشوری  واقع می شود . فرانکوئیز و همکاران (۶۹) با مطالعه  اثرات شوری آب آبیاری بر عملکرد سورگوم دانه ای گزارش کردند که کاهش عملکرد دانه سورگوم در وهله اول به علت کاهش وزن دانه در خوشه و در وهله دوم به علت کاهش تعداد دانه در خوشه بود کافی و استیوارت(۲۸) گزارش کردند که شوری اثر منفی بر وزن دانه داشته و با افزایش شوری از ۶به۱۲ د سی زیمنس برمتر وزن هزار دانه از ۴/۳۲ به ۳/۲۳ گرم کاهش یافت. شاهسوند حسنی و همکاران (۱۹) نتیجه گرفتند که وزن هزار دانه در ارقام مختلف گندم در محیط شور نسبت به نرمال بطور متوسط ۷۱/۴۵درصد کاهش یافت .

۴-۶-۲ عملکرد بیولوژیک:

کاهش وزن ماده خشک در اثر شوری در منابع مختلف گزارش شده است (۱۴، ۳۲، ۵۹) شوری به علت کاهش رشد و فتوسنتز سبب کاهش عملکرد بیو ماس گیاهی می شود (۹۹) راوسون و همکاران (۱۱۲) گزارش کردند که شوری باعث کاهش وزن خشک ریشه و اندامهای هوایی می شود با وجود این شاهسوند حسنی (۱۹) به این نتیجه رسیدند که اختلاف عملکرد بیولوژیک ارقام گندم در محیط شور در مقایسه با شرایط معمولی معنی دار نمی باشد.

۵-۶-۲ شاخص برداشت:

فرانکوئیز و همکاران (۷۱) اعلام داشتند که با افزایش شوری شاخص برداشت افزایش یافت و ارقامی که عملکرد دانه بالاتری داشتند دارای شاخص برداشت بیشتری نیز بودند گروهی از محققین (۳۶، ۶۱، ۱۱۲) اعلام داشتند که اختلاف عملکرد کاه در گندم نان و دو واریته  گندم دوروم نسبت به عملکرد دانه به شوری حساس تر بوده و باعث افزایش شاخص برداشت گردیده است ولی برعکس ذرت و برنج و سورگوم کاهش بیشتری در عملکرد دانه نسبت به کاه نشان دادند.

 ۷-۲  اثر علفهای هرز بر عملکرد گندم

یکی دیگر از عوامل کاهش عملکرد گندم وجود علفهای هرز در مزارع و رقابت آنها با گیاه زراعی میباشد.این گیاهان مانع دسترسی مطلوب گیاه زراعی به عوامل رشد میشوند (۳۳). همچنین وجود علفهای هرز در مزارع گندم باعث افزایش هزینه های تولید ناشی از کنترل شیمیایی و زراعی و کاهش کیفیت محصول و افزایش هزینه بوجاری بذر می شود ( ۱۲۱، ۱۴، ۲۴ ). در حال حاضر علفهای هرز عمده مزارع گندم در ایران یولاف وحشی  ۱، خردل وحشی۲ ، تلخه ۳ ، چچم ۴ ، کنگر وحشی۵ ، بی تی راخ۶ ، خونی واش۷ ، سلمی۸ ، دم روباهی کشیده ۹و چاودار۱۰ می باشند(۲۱). در این میان ، عمدتاً علفهای هرز برگ باریک از قبیل یولاف وحشی ، خونی واش ، چچم برموس ، دم روباهی کشیده و چاودار مزاحمت بیشتری ایجاد می کنند ( ۱۰ ). علفهای هرز گندمیان نسبت به علفهای هرز پهن برگ ، در زراعت غلات خسارت بیشتری داشته و کنترل آنها نیز مشکل تر است ( ۱۳ ). در میان علفهای هرز گندم, یولاف وحشی یکی از مهمترین و قدیمی ترین علفهای هرز است که قدرت رقابت زیادی با گندم دارد و از این طریق باعث کاهش عملکرد آن می شود ( ۶۵ ، ۶۶ ). به عنوان مثال هورن ( ۷۹ ) گزارش کرد که به ازای هر بوته یولاف وحشی در متر مربع, عملکرد دانه غلات پاییزه و بهاره به ترتیب ۴ و۸ کیلوگرم در هکتار کم خواهد شد . گونه های یولاف وحشی به عنوان علف هرز ۲۰ محصول زراعی در ۵۵ کشور جهان مطرح هستند (۹۱). خصوصیاتی چون تولید مثل سریع و زیاد ( ۱۱۲ ، ۱۱ ) ، سهولت سازگاری به دامنه وسیعی از شرایط محیطی ( ۱۱۱ ، ۱۱۲ ، ۱۱۸ ) ، خواب بذر ( ۱۱۱) و قدرت رقابت زیاد ( ۱۱۸ ) باعث شده اند که این علف هرز یکساله از مشکل ساز ترین علفهای هرز برگ باریک در غلات دانه باشد . خواب بذر یکی از فرایندهایی است که گیاه را قادر می سازد تا در زمان های مختلف  حضور یابد ( ۲۴ ). شارما و همکاران ( ۱۱۹ ) گزارش کرده اند که تقریباً همه بذور بالغ یولاف وحشی به هنگام برداشت در حالت خواب بودند و به مرور در طول ۳۳ هفته نگهداری در دمای اتاق ( ۲۴، .۱۹ درجه سانتیگراد ) بیش از ۴۶ % از آنها خواب خود را از دست داده اند . همچنین در صورتیکه بذور یولاف وحشی برای مدتی در محیط خشک با درجه حرارت نشبتاً زیاد ( ۲۰ تا ۳۰ درجه سانتی گراد ) قرار گیرند نیز خواب آنها تا حد زیادی شکسته خواهد شد ( ۱۲۵ ). معمولاً در سال اول حدود ۸۰ % و تا بهار سال دوم بیش از ۹۷ % از بذور این گیاه جوانه زنی پیدا میکنند و ۳ درصد باقی مانده ممکن است تا ۱۲ سال نیز در حالت خواب بمانند . [۳]

 شارما و همکاران ( ۱۱۹) گزارش کردند که برخی از مواد شیمیایی شامل نتیرات پتاسیم ، نیترات سدیم ، سیتوکینها ( بنزیل آدین وکینتین ) تیواوره و اسید جیبرلیک در شکستن خواب بذور یولاف وحشی موثر هستند . در این میان تأثیر اسید جیبرلیک در شکستن خواب بذور یولاف چشمگیر بود . آنها تأثیر غلظتهای مختلف اسید جیبرلیک (GA) را بر جوانه زنی بذر یولاف وحشی محور آزمایش قرار دارند و مشاهده کردند در حالیکه درصد جوانه زنی در تیمار شاهد پس از ۱۵ روز ۲۸ درصد بود ، با افزایش غلظت اسید جیبرلیک از ۱۰ پی پی ام به ۵۰۰ پی پی ام درصد جوانه زنی از ۴۷% به ۷۲% افزایش یافت . همچنین ، سرعت جوانه زنی بذور نیز از ۱/۶ به ۶/۹ بذر در روز افزایش پیدا کرد . علاوه بر این آنها گزارش کردند که وقتی از اسید جیبرلیک با غلظت ۵۰۰ پی پی ام استفاده شد ، سرعت سبز شدن بذور در خاک نیز افزایش یافت به طوریکه پس از ۱۱ روز ۸۴% بذور کاشته شده سبز شدند در حالیکه دصد سبز شدن در تیمار شاهد ۴۸% بود . با توجه به نتایج فوق آنها اظهار داشتند که اسید جیبرلیک ، یک ماده شیمیایی مفید برای شکستن خواب بذر یولاف وحشی در آزمایش های زراعی است . گیل و همکاران (۷۲) نیز برای شکستن خواب بذور بروموس غلظت ۲۰۰ پی پی ام را در مطالعات خود استفاده نمود در همین رابطه احسان زاده وراشد محصل ( ۱) و زند و همکاران (۱۵) غلظت ۵۰۰ پی پی ام اسید جیبرلیک را برای شکستن خواب بذور وحشی بکار بردند . کازانل و همکاران (۵۵) اظهار داشتند که اگر یولاف با تراکم ۲۰ بوته در متر مربع تا زمان برداشت گندم کنترل نشود میزان کاهش عملکرد ۷/۸ الی ۸/۲۱ درصد خواهد بود . در حالیکه اگر در مراحل پنجه زنی کنترل شود تلفات عملکرد ۲/۲ الی ۵/۶ درصد خواهد بود . بر اساس نتایج این تحقیق ، بهترین زمان کنترل یولاف پیش از مرحله پنجه زنی ( ۲۲ زادوکس ) می باشد. سلیمی و انگجی (۱۷) اثر شش تراکم ۱۰ ، ۳۰ ، ۶۰ ، ۱۰۰ ، ۱۵۰ ، ۲۰۰ بوته یولاف وحشی در متر مربع را در تراکم ۴۰۰ بوته گندم در متر مربع ( رقم قدس ) مورد بررسی قرار دادند و مشاهده کردند که با افزایش تراکم یولاف از وزن خوشه ها ، تعداد دانه در خوشه ، تعداد پنجه ، وزن هزار دانه و نهایتاً عملکرد محصول کاسته شد . در این آزمایش کاهش عملکرد نسبت به شاهد ( بدون یولاف ) در هر یک از تراکم های یولاف به ترتیب ۹/۳۳ ، ۵/۳۷ ، ۵/۴ ، ۴۲/۴۵ ، ۶ /۱۸ ، ۳/۵۴ درصد بود . کارلسون و هیل (۵۲) نیز سطوح مختلف تراکم گندم از ۱۱۳ تا ۷۰۰ بوته در متر مربع و یولاف وحشی از صفر تا ۳۰۰ بوته در متر مربع را مورد مطالعه قرار دادند و گزارش کردند که در هر یک از سطوح تراکم یولاف ، زیاد کردن تراکم گندم باعث افزایش عملکرد آن می شود . هر چند که میزان این افزایش با زیاد شدن تراکم یولاف کاهش می یابد . به عبارت دیگر در تراکم های پایین گندم ، عملکرد به شدت تحت تأثیر تراکم یولاف قرار می گیرد . در حالی که در تراکم ها ی بالا افت عملکرد گندم بر اساس افزایش تراکم یولاف شدید نبود [۴]. در این آزمایش در تراکم ۱۰۰ بوته در متر مربع گندم وجود ۵/۵ بوته یولاف باعث ۲۰ درصد کاهش عملکرد شد ، در حالی که در تراکم ۷۰۰ بوته در متر مربع گندم وجود ۳۸ بوته یولاف در متر مربع همچنین میزان کاهش عملکرد را به دنبال داشت . کادنی و همکاران ( ۶۰) اثر چهار تراکم صفر ۲۷۷ ، ۱۳۷ ، ۸۶ بوته در متر مربع یولاف وحشی را بر عملکرد گندم مورد بررسی قرار دادند و دریافتند که افزایش تراکم یولاف وحشی باعث کاهش وزن خشک اندام های هوائی گندم شد . احمدوند و همکاران (۲) نیز با بررسی اثر تراکم های صفر ، ۳۰ ، ۵۰ ، ۸۰ بوته یولاف وحشی در متر مربع دریافتند که افزایش تراکم یولاف وحشی منجر به کاهش بیوماس نهائی ، تعداد پنجه ، تعداد سنبله در واحد سطح ، وزن هزار دانه و عملکرد دانه گندم شد . در شرایط غیر شور ، توانایی رقابت یولاف وحشی نسبت به گندم ناشی از ارتفاع زیاد و سرعت بیشتر گسترش سطح برگ است که باعث کاهش نفوذ نور در کانوپی می شود . از سوی دیگر سرعت ماده سازی خالص ( NAR ) بیشتر یولاف وحشی در طی رشد اولیه یکی از عوامل غالبیت یولاف وحشی است ( ۱۵۶ ، ۱۵۸) . بولاف وحشی بدلیل سرعت جذب خالص بالاتر در ابتدای فصل رشد و ارتفاع بیشتر در اواخر فصل نسبت به گندم از مزیت رقابتی بالاتری برخوردار است ( ۴۵).

در طی فصل رشد ارتفاع کانوپی یولاف وحشی اندکی کمتر و مساوی ارتفاع کانوپی گندم می باشد ولی در زمان ظهور برگ پرچمی گندم ارتفاع کانوپی یولاف وحشی بیشتر می شود (۶۳ ). افزایش ارتفاع یولاف وحشی پس از آن نیز ادامه می یابد ، در حالی که طویل شدن ساقه گندم متوقف می شود و نفوذ نور کانوپی گندم در طی دوره زایشی کاهش می یابد . در حال حاضر گندم یکی از محصولات اصلی در فلات مرکزی ایران می باشد که آب مورد نیاز برای آبیاری اراضی تحت کشت آن در این مناطق عمدتاً از چاه های عمیق تأمین می شود . طی سال های اخیر عموماً برداشت آب از این چاه ها خیلی بیشتر از میزان تغذیه آبهای زیر زمینی بوده است . این امر علاوه بر تخلیه سریع سفره های زیر زمینی ، شور شدن تدریجی آب را نیز به دنبال داشته بطوری که در بسیاری از مناطق روند شور شدن آب رو به افزایش است . از طرف دیگر گزارش هایی وجود دارد که یولاف وحشی در اراضی تحت کشت گندم که با آب شور و یا نسبتاً شور آبیاری می شوند نیز وجود دارد ولی میزان رقابت آن مشخص نیست .

با توجه به اینکه قدرت سازگاری یولاف وحشی به شرایط متغیر محیطی بسیار بالا است ، می توان گفت احتمالاً در آینده علیرغم شور شدن بیشتر آب در بخش کشاورزی حضور این علف هرز در مزارع افزایش پیدا کند . بنابراین با توجه به اینکه تا کنون تحقیقی در مورد رقابت یولاف وحشی و گندم تحت تنش شوری انجام نشده است با هدف مطالعه جنیه های رقابت یولاف وحشی با گندم تحت تنش شوری آزمایش زیر طراحی و اجراء گردید .

مواد و روشها:

 

80,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • پاورپوینت مدیریت علفهای هرز گندم
 • پاورپوینت اکولوژی گندم
 • پایان نامه اهمیت اقتصادی و تغذیه ای گندم
 • مقاله محصول گندم
 • مقاله کشت گندم
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   دوشنبه, ۳۰ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.