مقاله بررسی اضطراب و افسردگی در بین معلمان مدارس


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله بررسی اضطراب و افسردگی در بین معلمان مدارس مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۱۵  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله بررسی اضطراب و افسردگی در بین معلمان مدارس نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه : ۱

هدف تحقیق… ۷

فایده واهمیت تحقیق… ۹

بیان مساله. ۱۰

موضوع تحقیق : ۱۱

فرضیه تحقیق : ۱۱

تعریف مفاهیم و واژه ها ۱۱

تعریف عملیاتی اضطراب…. ۱۲

تعریف عملیاتی افسردگی… ۱۲

تاریخچه اضطراب…. ۱۲

تاریخچه افسرد گی… ۱۶

تعاریف ونظریه های اضطراب…. ۲۱

تعاریف ونظریه های افسردگی… ۳۲

۱-افسردگی از دیدگاه روان پویایی : ۳۷

۲-افسردگی از دیدگاه رفتار گرایان… ۳۸

۳– افسردگی ا زدیدگاه شناختی… ۳۹

۴– افسردگی از دیدگاه اجتماعی… ۳۹

نظریه ملانی کلاین… ۴۰

نظریه کامرون… ۴۱

نظریه ادوارد بیبرنیک….. ۴۱

نظریه الکساندر لوئی… ۴۱

انواع اضطراب…. ۴۲

۱– اضطراب موقعیتی : ۴۲

۲– اضطراب خصیصه ای : ۴۲

انواع افسردگی… ۴۳

۱- افسردگی در نوجوانی : ۴۳

۲– افسردگی پنهان : ۴۳

۳– افسردگی اتکائی : ۴۴

۴– افسردگی رجعتی : ۴۴

۵– افسردگی پس از زایمان… ۴۴

۶– افسردگی نوروتیک : ۴۴

۷– افسردگی عضوی… ۴۵

۸– افسردگی علاقی : ۴۵

۹– افسردگی ناشی از موفقیت : ۴۵

۱۰– افسردگی ناشی از مصرف دارو : ۴۶

۱۱- افسردگی در نتیجه پیری : ۴۶

۱۲- افسردگی فصلی : ۴۶

۱۳- افسردگی در دانشجویان : ۴۷

ملاکهای تشخیص اضطراب DSMIV.. 47

ملاکهای تشخیص اضطراب ناشی از اختلال طبی عمومی… ۴۷

ملاکها ی تشخیص اختلال اضطراب منتشر. ۵۱

ملاکهای تشخیص دوره افسردگی عمده DSMIV.. 53

درمان اضطراب…. ۵۵

۱-درمان دارویی اضطراب : ۵۵

۲– روشهای خود میزانی کاهش اضطراب…. ۵۸

انواع درمانهای اختلالات افسردگی… ۶۰

۱-درمان افسردگی پسیکوزی : ۶۰

۲-درمان افسردگی نوروزی… ۶۰

درمان دارویی افسردگی بر اساس نظریه زیست شناسی… ۶۲

الکتروشوک  درمانی : ۶۲

درمان افسردگی براساس نظریه روان پویائی… ۶۲

درمان افسردگی براساس نظریه یاد گیری… ۶۳

انواع درمانهای افسردگی… ۶۴

جامعه آماری : ۶۶

آزمودنیها ۶۶

نمونه وروش نمونه گیری : ۶۷

ابزار تحقیق : ۶۷

خصوصیتهای آزمون افسردگی « بک » ۷۴

معیارها ومیزانهای عددی آزمون افسردگی : ۷۸

روش نمره گذاری : ۷۸

تجزیه وتحلیل داده ها : ۷۹

آزمون فرضیه. ۸۷

خلاصه مراحل تحقیق… ۹۱

محدودیت ها ۹۲

پیشنهادات…. ۹۲

پرسشنامه آزمون… ۹۳

آزمون افسردگی بک….. ۱۰۰

منابع… ۱۰۹

منابع

۱-  آزاد ، حسین ( ۱۳۷۲) . آسیب شناسی روانی تهران : رودکی

۲- آزاد حسین ، ( ۱۳۶۸) . اختلالات عاطفی تهران ، دانشگاه علام طباطبائی .

۳- امانت ، امیر ( ۱۳۶۸) افسردگی وخود کشی تهران ، ابن سینا .

۴-  اخوت وحید ( ۱۳۶۲) افسردگی تهران : رز .

۵-براهنی ،محمد تقی ( ۱۳۷۰) زمینه روانشناسی ، تهران : رشد .

۶-  بیرجندی – پروین ( ۱۳۶۴) روانشناسی رفتار غیر عادی ، تهران: دهخدا

۷- بطائی حسن ، ( ۱۳۵۳) مجله نظام پزشکی ارزیابی آزمون بک در ایران .

۸-  پور افکاری ، نصرت الله .(۱۳۶۸) خلاصه روانپزشکی تبریز ، ذوقی

۹-پور افکاری ،نصرت الله ( ۱۳۶۴) نشانه های بیماریهای روانی ، تهران : تابش

۱۰- پور افکاری ،نصرت الله ( ۱۳۷۳) فرهنگ جامع روانشناسی روان‌پزشکی ، تهران نوبهار

۱۱- پور افکاری ،نصرت الله ( ۱۳۷۵) چکیده روانپزشکی بالینی ،تهران :آزاد

۱۲- پور افکاری نصرت الله ( ۱۳۶۴) افسردگی واکنش تهران تابش

۱۳- دادستان پریرخ ومنصور محمود ( ۱۳۶۸) بیماری روانی تهران : دریا

۱۴- خوشنواز هادی ( ۱۳۷۰) روانشناسی شخصیت کودک ونوجوان تهران ، اروند

۱۵- راس ، آ (۱۳۷۳) روانشناسی شخصیت (سعید جمالنصر ، مترجم ) تهران ، بعثت

۱۶- راس ، م ( ۱۳۶۹) افسردگی ، مشهد : آستان قدس رضوی

۱۷- شاملو ، سعید ( ۱۳۶۹) بهداشت روانی ، تهران رشد

۱۸- شاملو ،سعید ( ۱۳۷۲) آسیب شناسی روانی ، تهران : فجر

۱۹- شفیع آبادی عبد الله وناصری – غلامرضا ( ۱۳۶۵) نظریه های مشاوره وروان درمانی تهران : نثر دانشگاهی .

۲۰- شریعتمداری علی ( ۱۳۶۹) روانشناسی تربیتی ، تهران : امیر کبیر

۲۱- ضوابطی محمود ( ۱۳۶۵) مبانی شکل شناسی کودک ونوجوان تهران فردا

۲۲- طریقتی شهرام ( ۱۳۶۷) بیماریهای روان تنی تهران : دانشگاه تهران

۲۳- کراز ، ژ ( ۱۳۶۸) بیماریهای روانی ( محمود منصور ، پریرخ دادستان مترجمعین ) تهران دریا

۲۴- گله برگ ، ر ( ۱۳۷۱) اضطراب (نصرت الله پور افکاری مترجم ) تبریز : تابش

۲۵- منصور ، محمود ( ۱۳۶۴) بیماریهای روانی . تهران پاریس

۲۶- معانی : امیر ( ۱۳۷۰) اضطراب تهران ، چاپخش

۲۷- مهریار ، امیر هوشنگ ( ۱۳۷۳) افسردگی برداشتها ودرمانهای شناختی تهران ، دانشگاه

۲۸- جیمزپروسکا ( مترجم یحیی سید محمدی ( ۱۳۸۱) نظریه های روان‌درمانی انتشارات رشد .

مقدمه :

در دنیای  امروزه هیجانات ، تنش ها ، عصبیت ها وعوامل متعددی از این قبیل حاکم بر زندگی روزمره افراد هستند .

هر کدام از افراد جامعه امروزی در برخورد مستقیم با انواع استرسها و شرایط عصبی قرار دارند .محیط زندگی اجتماعی ، خانواده وهر آنچه فرد با آن در ارتباط است میتواند بعنوان عامل تنش زا جریان زندگی اورا به سمت بحرانها ونگرانیها سوق دهد .

امروزه تجارب تنش زا ناخواسته عکس العمل افراد را تعیین می کنند . بدین ترتیب که وقتی فردی یک تجربه ناخوشایند واسترس همراه با آن را دریافت می کند واکنش منفی بصورت اضطراب خود کم بینی ، افسردگی وغیره را از خود بروز می دهد . زیرا قدرت برخورد مقابله طبیعی با مشکلات را در نیافته وشاید نمی تواند که دریافت صحیحی ا زموقعیت خود داشته باشد .

از معضلات جامعه امروزی وشاید از بزرگترین آنها مسائل اضطراب است وافسردگی که هر کدام را به اختصار بیان می داریم .

اضطراب ، دلشوره ، تشویش ، نگرانی ،دلهره ، دلواپسی ، بی قراری ، دل آشوبه ونابسامانی حالاتی هستند که هر انسانی خواه وناخواه آنرا تجربه کرده است . می توان با اطمینان گفت که امکان ندارد انسان در این جهان زیسته باشد  وتجربه اضطراب را نداشته باشد ( معانه ، ۱۳۷۰).

ممکن است اضطراب را یک نوع درد داخلی دانست که سبب ایجاد هیجان وبه هم ریختن تعادل موجود می گردد و چون بشر دائما به منظور برقراری تعادل کوشش می کند بنابراین می توان گفت که اضطراب یک محرک قوی است .

امکان دارد این محرک مضر باشد واین خود بستگی دارد به درجه ترس ومقدار وخطراتی که متوجه فرد است (شاملو ۱۳۶۹).

در برخی از دیدگاهها گفته می شود که هنگامی احساس اضطراب دست می‌دهد که فرد با موقعیتی روبرو شود که کنترلی بر آن ندارد بطور کلی کنترل ناپذیر بودن آنچه روی می دهد واحساس درماندگی در برابر آن باعث می‌شود که فرد در موقعیتی فشار زا قرار گرفته احساس اضطراب نماید .

هر آدمی برای رویارویی با موقعیت فشار زا روش خاص خود را دارد گاهی فرد هیجان را در مدار توجه قرار می دهد وبجای درگیری با مساله اضطراب زا سعی می کند ، به طرق دیگری از اضطراب خود بکاهد ، گاهی خود مساله را در مدار توجه قرار می دهد .

موقعیت اضطراب زا را ارزیابی می کند وسپس دست به کاری می زند تا آن موقعیت را تغییر دهد یا از آن اجتناب نماید .( هیلگارد به ۱۳۶۹)

اگر چه مقدار محدودی اضطراب برای رشد بشر ضرروی است ولی مقدار آن نیز باعث اختلال رفتار می شود واغلب اوقات شخص را مجبور به نشان دادن رفتار نوروتیک یا پسیکوتیک می نماید (شاملو ، ۱۳۶۹).

موقعیتهای گوناگون زندگی خانوادگی اجتماعی تحصیلی ، شغلی همگی می‌توانند عوامل تنش زا را ایجاد ویا تشدید نمایند .

چنانچه فردی در یک موقعیت خاص شغلی قرار گرفته باشد که همواره استرس ، نگرانی ترس ویژگی شغلی او را تشکیل دهد خود او نیز حالتهای اضطراب را تجربه می کند واین موقعیتهای اضطراب زا تا حدودی بهداشت روانی فرد را بر هم می زند .

بدین ترتیب می بایست با تحقیق هر چه بیشتر در زمینه عوامل اضطراب زا وغلبه بر آنها به نحو طبیعی وصحیح موقعیتهای تنش زا را کاملا درک نموده وراه مقابله با آنرا ایجاد نمائیم تا شاید بتوان تا حدود زیادی معضل بزرگ جامعه امروزی که مسائل ناشی از اضطراب است را از بین ببریم .

افسردگی بیماری بسیار شایعی است که با وجود تحقیقات دامنه‌دار در‌مورد

علل ، علائم وطرق درمان آن متاسفانه در بیشتر جوامع امروزی و از جمله جامعه خود ما توجه به آن مبذول نشده است . علائم افسردگی را تا مدتها به عوامل دیگری چون ضعف اعصاب ، عصبانیت هیپوکندریاک وغیره نسبت می‌دادند به همین سبب تشخیص صحیح ودرمان آن به تعویق می انجامید ( امانت ۱۳۳۸).

بیماری افسردگی بیماری است که خصوصیت اول وعمده آن تغییر خلق است وشامل یک احساس غمگینی است که ازیک ناامیدی خفیف تا احساس یاس شدید ممکن است نوسان داشته باشد . این تغییر خلق نسبتا ثابت وبرای روزها ، هفته ها ، ماهها یا سالها ادامه دارد. افسردگی بر روی کل ارگانیسم اثر می کند و تمام حوزه های زندگی یک فرد را تحت تاثیر قرار می دهد این اثر در احساسات ، نیرو ،کشش ،فکر کیفیت ، علائق فرد نمایان می شود (وهابزاده ، ۱۳۶۴).

منظور از اختلالات عاطفی گونه هایی از سازمان یافتگی های مرضی است که در وهله نخست دگرگونی وفروریختگی خلق وخوی در آنها بصورتی بارز به چشم می خورد ، رفتارهایی که در این حالات مشاهده می شود در دو قطب کلی شادی غمگینی مشارکت دارند ، وجود بی نظمی هایی در تفکر منطقی ومحتوای آن در افسردگان بدون توجه به نوع آنان به ثبت رسیده است ( منصور ودادستان ، ۱۳۶۸).

در روانپزشکی ، افسردگی را تغییر خلق در جهت غمگینی می دانند ، بارزترین علامت بیماری افسردگی همانا خلق افسرده ایست که به درجات مختلف ممکن است پدید آید . در پاره ای از موارد خلق افسرده ممکن است تنها علامت بیماری باقی بماند به هر حال در این بیماری کلیه اعمال حیاتی متناسب با خلق افسرده تغییر می کند. (اخوت وجلیلی ، ۱۳۶۳).

همانطور که میدانیم افسردگی تنها علامت عاطفی نیست وهمراه با افسردگی ، بیخوابی وبی اشتهایی ، خودکشی ، احساس بی ارزش و فراوان دیده می شود . حدود افسردگی گاهی با موقعیت موجود متناسب نیست و گاهی حتی خود فرد از آن آگاهی ندارد .( پور افکاری ، ۱۳۶۴).

تقریبا هر کس گهگاه احساس افسردگی می کند اکثر ما گاهی وقتها احساس غم ورخوت می کنیم وبه فعالیتهای لذت بخش علاقه ای نشان نمی دهیم . افسردگی پاسخ طبیعی آدمی به فشارهای زندگی است . عدم موفقیت در تحصیل یا کار از دست دادن یکی از عزیزان و آگاهی از اینکه بیماری یا پیری توان ما را به تحلیل می برد از جمله موقعیتهایی هستند که اغلب موجب بروز افسردگی می شوند افسردگی تنها زمانی نابهنجار تلقی می شود که با واقعه ای که رخ داده متناسب نباشد ویا فراتر ازحدی که برای اکثر مردم نقطه آغاز بهبود است ادامه یابد ( براهنی وهمکاران ، ۱۳۶۸).

افسردگی واکنشی است که در نتیجه پیدایش موقعیتهای نامساعد ایجاد می گردد واز لحاظ پزشکی یک نوع آزردگی است که فعالیت وقابلیت حیاتی جسمانی وعقلانی فرد را کاهش می دهد . وبطور خلاصه می توان گفت کاهش یافتن نیرو وفعالیت جسمانی روانی موجب آزردگی می باشد .( آگاه ، ۱۳۵۵).

افسردگی طبیعی ومتعادل در انسان واکنش است یک عامل بیرونی که فرد از آن آگاه است ومحرومیت آن را آگاهانه درک می کند .

باید بدانیم که واکنش افسردگی با واکنش نوروتیک آن از دو جنبه فرق می‌کند یکی اینکه افسردگی در فرد نوروتیک از لحاظ شدت نامناسب با محرک بیرونی است ودوم اینکه در افرادی ظاهر می شود که بعلت خصوصیات خاص شخصیتی آمادگی وزمینه ابتلاء به آن را داشته اند .(شاملو ۱۳۶۴).

همه ما معنای غم وافسردگی را می دانیم وگاه بی گاه دچار این حالت شده ایم . نا امیدی عشق ، مرگ وشرکت در عزا و بعضی از مسائل مردم را غمگین می سازد . در بیماران افسرده نیز افسردگی بعلل همین مسائل ایجاد می شود ولی چون شخص قبلا به سبب احساس حقارت وعدم کفایت مستعد بیماری است به کلی مغلوب می گردد وافسردگی ایجاد می شود ( بیرجندی ، ۱۳۶۴).

مشاهدات بین الملی بدون ارتباط با کشور تحت مطالعه با افسردگی یک قطبی را در زنها ۲ بار شایعتر از مردها نشان داده است .هر چند علل این اختلاف معلوم نیست این تفاوت را ناشی از استرس های متفاوت زایمان ، درماندگی آموخته شده و آثار هورمونی نهفته می دانند ( پورافکاری ، ۱۳۶۸).

با توجه به افسردگی فراوان در جامعه کنونی ما ، پژوهش حاضر در این زمینه تدوین شده ، باشد تا گامی هر چند کوچکتر در راه شناخت انواع درمان آن برداشته شود .

پژوهشگر امیدوار است که گرچه این پژوهش ممکن است نتواند آنطورکه باید افسردگی را معلمان مدارس مورد سنجش قرار دهد ، ولی حداقل گامی است که در این راه برداشته می شود وانگیزه هایی را برای ادامه پژوهش های آزمایشی در این زمینه در ذهن علاقمندان بر انگیزد.

هدف تحقیق

 

110,000 ریال – خرید

 تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله تاثیر ورزش و انواع ورزشها بر روی افسردگی
 • پرسشنامه افسردگی، اضطراب، استرس DASS- 21
 • پرسشنامه اضطراب اجتماعی جرابک
 • پاورپوینت اضطراب و نگرانی و تأثیر آن در امتحانات دانش آموزان ابتدایی
 • پاورپوینت اضطراب در امتحان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۲۹ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.