مقاله بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر محتوای اطلاعاتی و کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر محتوای اطلاعاتی و کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مربوطه  به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد و داری ۱۴۰صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر محتوای اطلاعاتی و کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

چکیده ۱

فصل اول: کلیات و طرح تحقیق

۱-۱ مقدمه. ۳

۱-۲ بیان مسئله. ۴

۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۶

۱-۴ اهداف تحقیق.. ۷

۱-۵ فرضیه های تحقیق.. ۸

۱-۶ قلمرو تحقیق.. ۹

۱-۷ جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه. ۹

۱-۸ روش تحقیق.. ۱۰

۱-۹ روش تحلیل داده ها ۱۱

۱-۱۰ تعریف واژه ها ۱۱

۱-۱۱ ساختار تحقیق.. ۱۳

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

۲-۱ مقدمه. ۱۵

۲-۲ حاکمیت شرکتی.. ۱۶

۲-۲-۱ اهمیت حاکمیت شرکتی.. ۱۷

۲-۲-۲ تعاریف حاکمیت شرکتی.. ۱۸

۲-۲-۳ طبقه بندی حاکمیت شرکتی.. ۱۹

۲-۲-۳-۱ سیستم های حاکمیت درون سازمانی.. ۱۹

۲-۲-۳-۲ سیستم های حاکمیت برون سازمانی.. ۲۰

۲-۲-۴ چارچوب نظری حاکمیت  شرکتی.. ۲۰

۲-۲-۴-۱ تئوری نمایندگی.. ۲۰

۲-۲-۴-۲ تئوری هزینه معاملات… ۲۱

۲-۲-۴-۳ تئوری ذینفعان.. ۲۲

۲-۲-۵ رتبه بندی شرکت ها ۲۳

۲-۲- ۶ ماتریس بین المللی حاکمیت شرکتی.. ۲۳

۲-۲-۶-۱ پاسخگویی هیأت مدیره ۲۴

۲-۲-۶-۲ افشا و کنترل های داخلی.. ۲۴

۲-۲-۶-۳ حقوق سهامداران.. ۲۵

۲-۲-۶-۴ پاداش…. ۲۵

۲-۲-۶-۵ کنترل های بازار ۲۵

۲-۲-۶-۶ رفتار شرکت… ۲۵

۲-۲-۷ ساز و کارهای استفاده شده در مطالعات داخلی پیرامون حاکمیت شرکتی.. ۲۵

۲-۲-۷-۱ سهامداران نهادی و عمده ۲۶

۲-۲-۷-۲ ساختار هیأت مدیره ۲۶

۲-۲-۷-۳ استقلال هیأت مدیره ۲۷

۲-۲-۷-۴ تفکیک وظایف مدیر عامل از رئیس و نایب رئیس هیات مدیره ۲۷

۲-۲-۷-۵ حسابرسان مستقل.. ۲۸

۲-۲-۸ ساز و کارهای حاکمیت شرکتی مورد استفاده در این تحقیق.. ۲۸

۲-۲-۸-۱ اندازه هیأت مدیره ۲۸

۲-۲-۸-۲ اعضای غیر موظف هیأت مدیره ۲۹

۲-۲-۸-۳ سرمایه گذاران نهادی.. ۳۰

۲-۳ محتوای اطلاعاتی سود. ۳۱

۲-۳-۱ ضریب واکنش سود. ۳۳

۲-۴ کیفیت سود. ۳۶

۲-۴-۱ اهمیت ارزیابی کیفیت سود. ۳۷

۲-۴-۲ معیارهای ارزیابی کیفیت سود. ۳۹

۲-۴-۳ به موقع بودن.. ۴۲

۲-۴-۴ محافظه کاری.. ۴۳

۲-۴-۴-۱ محافظه کاری و راهبری شرکتی.. ۴۴

۲-۴-۵ اقلام تعهدی.. ۴۵

۲-۴-۵-۱ نقش و اهمیت اقلام تعهدی.. ۴۶

۲-۴-۵-۲ کیفیت اقلام تعهدی.. ۴۷

۲-۵ جمع بندی.. ۴۸

بخش دوم : پیشینه تحقیق.. ۴۹

۲-۶تحقیقات داخلی.. ۴۹

۲-۷تحقیقات خارجی.. ۵۵

۲-۸ خلاصه فصل.. ۶۹

فصل سوم: روش تحقیق

روش تحقیق.. ۷۰

۳-۱ مقدمه. ۷۱

۳-۲ روش تحقیق.. ۷۱

۳-۳ فرضیه های تحقیق.. ۷۲

۳-۴ جامعه آماری.. ۷۳

۳-۵ روش نمونه گیری و حجم نمونه. ۷۳

۳-۶ قلمرو تحقیق.. ۷۴

قلمرو موضوعی تحقیق.. ۷۴

قلمرو زمانی تحقیق.. ۷۴

قلمرو مکانی تحقیق.. ۷۵

۳-۷ تعریف متغیرهای تحقیق و چگونگی محاسبه آنها ۷۵

۳-۷-۱ متغیرهای مستقل.. ۷۵

۳-۷-۲ متغیرهای وابسته. ۷۶

۳-۷-۳ متغیرهای کنترلی.. ۷۶

۳-۸ مدل های تحقیق.. ۷۸

۳-۸-۱ حاکمیت شرکتی و محتوای اطلاعاتی سود. ۷۸

۳-۸-۲ به موقع بودن، محافظه کاری و حاکمیت شرکتی.. ۷۸

۳-۸-۳ اقلام تعهدی غیر عادی و حاکمیت شرکتی.. ۷۹

۳-۹ روش های گردآوری اطلاعات… ۸۱

۳-۱۰ روش های آماری بکار رفته برای تحقیق.. ۸۲

۳-۱۰-۱ تحلیل رگرسیون.. ۸۲

۳-۱۰-۱-۱ رگرسیون خطی چند متغیره ۸۲

۳-۱۰-۱-۲ بررسی مفروضات رگرسیون خطی.. ۸۳

۳-۱۱ آزمون فرضیه ها ۸۵

۳-۱۱-۱ روش تعیین مدل مناسب تخمین.. ۸۵

آزمون لیمر. ۸۵

آزمون هاسمن.. ۸۵

۳-۱۱-۲ آزمون معنی دار بودن مدل‌های رگرسیونی.. ۸۶

۳-۱۱-۳ آزمون معنی دار بودن ضرایب رگرسیون.. ۸۶

۳-۱۲ خلاصه فصل.. ۸۷

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱ مقدمه. ۸۸

۴-۲ آمار توصیفی.. ۸۹

۴-۳ نتایج آزمون فرضیه ها ۹۰

۴-۳-۱ روش تعیین مدل مناسب تخمین.. ۹۰

۴-۳-۲ بررسی مفروضات رگرسیون خطی.. ۹۲

۴-۳-۳ آزمون معناداری مدل‌های رگرسیونی.. ۹۹

۴-۳-۴ فرضیه اول.. ۱۰۰

۴-۳-۷ فرضیه چهارم. ۱۰۴

۴-۳-۸ فرضیه پنجم.. ۱۰۶

۴-۳-۹ فرضیه ششم.. ۱۰۷

۴-۳-۱۰ فرضیه های هفتم و هشتم.. ۱۰۸

۴-۳-۱۱ فرضیه های نهم و دهم.. ۱۱۱

۴-۳-۱۲ فرضیه های یازدهم و دوازدهم.. ۱۱۳

۴-۳-۱۳ خلاصه نتایج آزمون فرضیات… ۱۱۵

۴-۳-۱۴ نتایج مربوط به متغیرهای کنترل.. ۱۱۶

۴-۴ خلاصه فصل.. ۱۱۷

فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها

۵-۱ مقدمه. ۱۱۹

۵-۲ خلاصه تحقیق.. ۱۱۹

۵-۳نتایج پژوهش…. ۱۲۰

۵-۴ پیشنهادها ۱۲۷

۵-۴-۱ پیشنهادهای مبتنی بر تحقیق.. ۱۲۷

۵-۴-۲ پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی.. ۱۲۸

۵-۵ محدودیتهای تحقیق.. ۱۲۸

پیوست ها ۱۲۹

منابع و ماخذ. ۱۳۱

منابع فارسی: ۱۳۲

منابع غیرفارسی: ۱۳۷

۱ -۱ مقدمه

گزارش های مالی یکی از مهمترین ارکان نظام حسابداری است و یکی از اهداف عمده آن فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی عملکرد و توان سودآوری بنگاه اقتصادی است. صورت های مالی هسته اصلی فرایند گزارشگری مالی را تشکیل می دهند. سود یکی از اساسی ترین عناصر صورت سود و زیان است که همواره مورد توجه کلیه ذینفعان قرار گرفته است و از آن به عنوان معیاری برای ارزیابی تداوم فعالیت، عملکرد واحد تجاری، سنجش توان سودآوری و پیش بینی فعالیت های آتی واحد تجاری استفاده می شود.

سود حسابداری، یکی از معیارهای اساسی در تصمیم گیری های اقتصادی است، اما وجود برآوردها و روش های گوناگون در حسابداری، اعتبار و قابلیت اتکای این سود را مخدوش می کند. در کنار این موارد، وجود برخی پیش زمینه ها نظیر تضاد منافع بین مدیران و مالکان شرکت ها، تردیدها را نسبت به قابلیت اطمینان سود، افزایش می دهد. نظام راهبری شرکتی، که شامل برخی ساز و کارهای هدایت امور شرکت است، ضمن پیشبرد امور شرکت بر فعالیت ها نظارت داشته و در نتیجه، امکان اعمال خواسته های شخصی مدیران شرکت را به حداقل می رساند. از این رو، انتظار می رود که با اجرا و تقویت ساز و کارهای راهبری شرکت، کیفیت گزارشگری مالی شرکت و از جمله سود ارائه شده آن نیز افزایش یابد (عرب صالحی و ضیایی، ۱۳۸۹).

مدیریت سود شکلی از دستکاری سود است که احتمال دارد قابلیت اتکای سودها را کاهش دهد. هر چه سودها قابلیت اتکای کمتری داشته باشند، حاوی اطلاعات مفید کمتری نیز هستند. از سوی دیگر، زمانی که مدیریت سود فرصت طلبانه با استفاده از سیستم های نظارتی کنترل شود، سودهای حسابداری قابل اتکاتر بوده و حاوی اطلاعات مفیدتری هستند. حاکمیت شرکتی ظرفیت مدیران برای مدیریت سود را کاهش می دهد و توانایی بهبود قابلیت اتکای سودهای حسابداری را دارد و بنابراین قابلیت اطلاع رسانی مفید سودهای حسابداری را بهبود می بخشد (آقایی و همکاران، ۱۳۸۸).

لذا با توجه به اهمیت موضوع، در تحقیق حاضر تلاش می شود که میزان تأثیر حاکمیت شرکتی بر محتوای اطلاعاتی و کیفیت سود مورد بررسی قرار گیرد.

۱-۲ بیان مسئله

با توسعه شرکت ها و افزایش وظایف و اختیارات هیأت مدیره، نظام حاکمیت شرکتی مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. حاکمیت شرکتی مجموعه ای از مکانیزم های کنترلی درون شرکتی و برون شرکتی می باشد که تعادل مناسب میان حقوق صاحبان سهام از یک سو و نیازها و اختیارات هیأت مدیره را از سوی دیگر برقرار می نماید و در نهایت این مکانیزم ها اطمینان معقولی را برای صاحبان سهام و تهیه کنندگان منابع مالی و سایر گروههای ذینفع فراهم می نماید مبنی بر اینکه سرمایه گذاریشان با سود معقولی برگشت شده و منافع ایشان لحاظ خواهد شد (زین الدینی میمند، ۱۳۹۰).

نظام راهبری شرکتی پیش از هر چیز، حیات بنگاه اقتصادی در درازمدت را، هدف قرار داده و درصدد است تا از منافع سهامداران در مقابل مدیریت سازمان ها حفاظت کند. دو هدف نظام راهبری شرکتی عبارت است از:۱

کاهش ریسک بنگاه اقتصادی از طریق بهبود و ارتقای شفافیت و پاسخگویی.

بهبود کارایی درازمدت سازمان، از طریق جلوگیری از خودکامگی و عدم مسئولیت پذیری مدیریت اجرایی (کریمیان راد، ۱۳۹۱).

صورت های مالی اساسی مهم ترین منابع اطلاعاتی استفاده کنندگان به شمار می آید و سهامداران که مهم ترین گروه از استفاده کنندگان از صورت های مالی هستند تصمیمات مربوط به امور سرمایه گذاریشان را عمدتاً بر اساس سود حسابداری اتخاذ می نمایند، لذا کیفیت سود از اهمیت ویژه ای نزد استفاده کنندگان برخوردار است (اسماعیل زاده مقری و همکاران، ۱۳۸۹).

همچنین، وجود تضاد منافع بین مدیران و مالکان در کنار عواملی مثل ابقا و پاداش مدیران، زمینه ساز مدیریت سود می شود. در سال های اخیر، پژوهشگران و تحلیل گران مالی، توجه خود را از تأکید صرف بر رقم سود، به سوی کیفیت سود معطوف نموده اند. به دلیل اهمیت وجود ساز و کارهای لازم برای دستیابی به کیفیت مطلوب سود، اکثر کشورها، تلاش هایی را برای فراهم آوردن آن انجام داده اند. از جمله این ساز و کارها، وجود یک نظام راهبری مناسب در شرکت ها و بنگاه های اقتصادی است (عرب صالحی و ضیایی، ۱۳۸۹).

کاهش کیفیت سود به این معنا است که سود خالص گزارش شده متفاوت از نتیجه عملکرد واحد اقتصادی است. در چنین شرایطی محتوای اطلاعاتی سود کاهش یافته و استفاده کنندگان کمتر می توانند در مدل های تصمیم گیری خود به این عنصر مهم صورت های مالی تکیه کنند. از دیدگاه سرمایه گذاران کیفیت پایین سود مطلوب نیست، زیرا موجب عدم تخصیص بهینه منابع می شود. ارزیابی کیفیت سود به استفاده کنندگان صورت های مالی کمک می کند تا نسبت به اطمینان سود جاری قضاوت کنند و آینده را پیش بینی نمایند (نوروش و همکاران، ۱۳۸۸).

یکی از عوامل توسعه اقتصادی کشورها وجود سیستم های اطلاعاتی مناسب    می باشد. سیستم های اطلاعاتی حسابداری امروزه نقش بسیار مهمی در گردش فعالیت سازمان ها داشته و در مجموعه محیط اقتصادی کشورها، وظیفه ای با اهمیت دارند. از آنجا که تصمیمات سرمایه گذاران وابسته به اطلاعاتی است که در اختیار ایشان قرار    می گیرد و گزارش دهی مالی نیز هدف خود را کمک به فرایند تصمیم گیری افراد ذینفع نظیر سرمایه گذاران، وام دهندگان و دولت قرار داده است، موضوع بار اطلاعاتی صورت های مالی سالیانه اهمیت خاصی یافته است (خوش طینت و براری نوکاشتی، ۱۳۸۵).

ساز و کارهای حاکمیت شرکتی بر اطلاعات افشا شده توسط شرکت برای سهامداران آن اثر می گذارند و احتمال عدم افشای کامل و مطلوب اطلاعات و افشای اطلاعات کم اعتبار را کاهش می دهند. یکی از عوامل مؤثر بر راهبری شرکتها، هیأت مدیره آنهاست که می تواند به گونه های مختلفی بر عملیات شرکت و نتایج آن تأثیر بگذارد. پژوهش ها نشان می دهد در صورت وجود نظارت مؤثرتر هیأت مدیره بر مدیریت، کیفیت و کفایت اطلاعات منتشر شده توسط مدیریت افزایش می یابد. بهبود کیفیت افشای شرکت باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می شود و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، مدیریت سود کمتر را به همراه دارد (رحیمیان و همکاران، ۱۳۸۸).

با توجه به مباحث مطرح شده، در تحقیق حاضر محقق قصد دارد به سؤال اصلی زیر پاسخ دهد:

حاکمیت شرکتی بر محتوای اطلاعاتی و کیفیت سود چه تأثیری دارد؟

۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق

سود یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی عملکرد به شمار می رود. سودها با کیفیت پایین می توانند سبب تخصیص ناکارآمد منابع و در نتیجه انتقال نامناسب ثروت شوند. دستیابی به کیفیت مطلوب سود، نیازمند وجود سامانه حاکمیت شرکتی مناسب در سطح شرکتها است تا از این طریق رفتار فرصت طلبانه و سود جویانه مدیران را محدودتر کرده و موجبات اعتماد بیشتر سرمایه گذاران را فراهم بیاورد. بنابراین حاکمیت شرکتی نیرومند باعث بهبود کیفیت و توان اتکای گزارشگری مالی به ویژه در سودهای حسابداری می شود (مهرانی و صفرزاده، ۱۳۹۰).

سهامداران و سرمایه گذاران در شرکت، به منظور کسب منافع در شرکت حضور دارند. بسیاری از آنها، کنترل و اداره مستقیم روی شرکت نداشته و این وظیفه را بر عهده مدیران قرار داده اند. اما ممکن است اهداف هیأت مدیره، همیشه با اهداف سهامداران همسو نباشد. نگرانی اصلی سرمایه گذاران در مورد نظام راهبری شرکتی مربوط به آفرینش ارزش بالقوه ای است که ایجاد می کند (کریمیان راد، ۱۳۹۱).

هدف نظام راهبری شرکتی، کاهش تضاد منافع بین مدیران و مالکان است. بنابراین بین نظام راهبری شرکتی و گزارشگری مالی می تواند رابطه وجود داشته باشد. انتظار می رود شرکت هایی که نظام راهبری شرکتی مؤثری دارند، کیفیت گزارشگری و کیفیت سود بالاتری داشته باشند.

با توجه به اینکه نتایج این تحقیق منجر به افزایش شناخت از ارتباط بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی و محتوای اطلاعاتی و کیفیت سود می شود و شواهد بیشتری را در مورد نقش ساز و کارهای حاکمیت شرکتی در کاهش تضاد منافع بین مدیران و سهامداران ارائه می کند،می تواند مورد توجه محققین دانشگاهی قرار گیرد. سرمایه گذاران و تحلیل گران نیز می توانند نتایج این تحقیق را مبنایی برای ارزیابی کمیت و کیفیت محتوای اطلاعاتی گزارشات و صورت های مالی ارائه شده از سوی مدیریت قرار دهند.

۱-۴ اهداف تحقیق

هدف اصلی:

بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر محتوای اطلاعاتی و کیفیت سود.

اهداف فرعی:

۱-    بررسی رابطه بین اندازه هیأت مدیره و محتوای اطلاعاتی سود.

۲-    بررسی رابطه بین نسبت مدیران غیرموظف و محتوای اطلاعاتی سود.

۳-    بررسی رابطه بین سرمایه گذاران نهادی و محتوای اطلاعاتی سود.

۴-    بررسی رابطه بین اندازه هیأت مدیره و کیفیت سود.

۵-    بررسی رابطه بین نسبت مدیران غیرموظف و کیفیت سود.

۶-    بررسی رابطه بین سرمایه گذاران نهادی و کیفیت سود.

۷-    بررسی رابطه بین اندازه هیأت مدیره و به موقع بودن اخبار بد منعکس شده در سود.

۸-    بررسی رابطه بین نسبت مدیران غیرموظف و به موقع بودن اخبار بد منعکس شده در سود.

۹-    بررسی رابطه بین سرمایه گذاران نهادی و به موقع بودن اخبار بد منعکس شده در سود.

۱۰-            بررسی رابطه بین اندازه هیأت مدیره و به موقع بودن اخبار خوب منعکس شده در سود.

۱۱-            بررسی رابطه بین نسبت مدیران غیرموظف و به موقع بودن اخبار خوب منعکس شده در سود.

۱۲-            بررسی رابطه بین سرمایه گذاران نهادی و به موقع بودن اخبار خوب منعکس شده در سود.

۱-۵ فرضیه های تحقیق

فرضیه اصلی اول:

بین حاکمیت شرکتی و محتوای اطلاعاتی سود رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه اصلی دوم:

بین حاکمیت شرکتی و کیفیت سود رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه های فرعی:

۱-    بین اندازه هیأت مدیره و محتوای اطلاعاتی سود رابطه معناداری وجود دارد.

۲-    بین سرمایه گذاران نهادی و محتوای اطلاعاتی سود رابطه معناداری وجود دارد.

۳-    بین تعداد مدیران غیرموظف و محتوای اطلاعاتی سود رابطه معناداری وجود دارد.

۴-    بین اندازه هیأت مدیره و کیفیت سود رابطه معناداری وجود دارد.

۵-    بین تعداد مدیران غیرموظف و کیفیت سود رابطه معناداری وجود دارد.

۶-    بین سرمایه گذاران نهادی و کیفیت سود رابطه معناداری وجود دارد.

۷-    بین اندازه هیأت مدیره و به موقع بودن اخبار بد منعکس شده در سود (کیفیت سود) رابطه معناداری وجود دارد.

۸-    بین تعداد مدیران غیرموظف و به موقع بودن اخبار بد منعکس شده در سود (کیفیت سود) رابطه معناداری وجود دارد.

۹-    بین سرمایه گذاران نهادی و به موقع بودن اخبار بد منعکس شده در سود (کیفیت سود) رابطه معناداری وجود دارد.

۱۰-    بین اندازه هیأت مدیره و به موقع بودن اخبار خوب منعکس شده در سود (کیفیت سود) رابطه معناداری وجود دارد.

۱۱-    بین تعداد مدیران غیرموظف و به موقع بودن اخبار خوب منعکس شده در سود (کیفیت سود) رابطه معناداری وجود دارد.

۱۲-    بین سرمایه گذاران نهادی و به موقع بودن اخبار خوب منعکس شده در سود (کیفیت سود) رابطه معناداری وجود دارد.

۱-۶ قلمرو تحقیق

در مورد قلمرو تحقیق، سه قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی مطرح             می شود(خاکی، ۱۳۸۴). قلمرو موضوعی این تحقیق، مباحث و مفاهیم مرتبط با حاکمیت شرکتی، محتوای اطلاعاتی و کیفیت سود را در بر می گیرد.

قلمرو زمانی تحقیق شامل یک دوره ۵ ساله از سال ۱۳۸۶ تا سال ۱۳۹۰ در نظر گرفته شده است.

قلمرو مکانی تحقیق، محدود به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

۱-۷ جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه

جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند که از ابتدای سال ۱۳۸۶ لغایت پایان سال ۱۳۹۰ در بورس فعال بوده اند. برای انتخاب نمونه آماری مناسب که یک نماینده مناسبی برای جامعه آماری مورد نظر باشد از روش حذفی سیستماتیک استفاده شده است. برای این منظور ۵ معیار در نظر گرفته شده و در صورتیکه یک شرکت کلیه معیارها را احراز کرده باشد به عنوان یکی از شرکت های نمونه انتخاب شده است. معیارهای مذکور عبارتند از:

۱-    از سال ۱۳۸۶ تا سال ۱۳۹۰ عضو پذیرفته شده در بورس باشد.

۲-    سال مالی شرکت، منتهی به پایان اسفند ماه باشد.

۳-    وقفه معاملاتی بیش از ۷۰ روز نداشته باشد.

۴-    جزء شرکت های سرمایه گذاری یا واسطه گری مالی نباشد.

۵-    اطلاعات مورد نیاز شرکت در دسترس باشد.

بعد از مد نظر قرار گرفتن کلیه معیارهای بالا، تعداد نمونه مورد نظر به ۹۰ شرکت رسید.

۱-۸ روش تحقیق

الف) نوع روش تحقیق :

تحقیق حاضر درصدد بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و محتوای اطلاعاتی و کیفیت سود است، بنابراین روش این تحقیق از نظر هدف کاربردی است و از نظر اجرا پس رویدادی (از طریق اطلاعات گذشته) است و از نظر بررسی رابطه متغیرها همبستگی است.

ب) روش و ابزار گردآوری اطلاعات :

برای جمع آوری اطلاعات مربوط به مباحث تئوریک مانند ادبیات موضوع تحقیق از روش کتابخانه ای و برای گردآوری داده های مربوط به متغیرهای تحقیق از منابع و پایگاههای اطلاعاتی مختلف به ویژه نرم افزار ره آورد نوین و پایگاههای اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران و همچنین صورت های مالی شرکت ها استفاده شده است.

۱-۹ روش تحلیل داده ها

 

50,000 ریال – خرید

 تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله حسابداری دانشگاهی
 • مقاله بورس
 • پاورپوینت سازمان بورس تهران
 • پاورپوینت بررسی رابطه بین وجوه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • تحقیق بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت با بازده سهام با استفاده از روش HML و SMB در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   دوشنبه, ۲۰ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.