مقاله بررسی تأثیر هنر غرب بر هنر فرش دوره قاجار


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله بررسی تأثیر هنر غرب بر هنر فرش دوره قاجار مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۷۰  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله بررسی تأثیر هنر غرب بر هنر فرش دوره قاجار  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

فصل اول: طرح تحقیق
۱-۱- مقدمه ۲
۱-۲- طزح تحقیق ۳
۱-۳- سوَال تحقیق ۳
۱-۴ – فرضیه ۳
۱-۵- هدف ۳
۱-۶- روش انجام تحقیق ۳
فصل دوم: سلسله قاجاریان
۲-۱- سلسله قاجاریان ۶
۲-۲- نظام سیاسی قاجارها ۶
۲-۳- تاریخ سیاسی اواخر دوره قاجار ۷
۲-۴- اعتراض و انقلاب ۸
۲-۵- روابط خارجی ایران ۹
۲-۵-۱- رابطه ایران با امپراتوری عثمانی سده۱۹م ۹
۲-۵-۲- رابطه ایران با روسیه ۹
۲-۵-۳- رابطه ایران با شرکتهای بازرگانی اروپایی ۱۰
۲-۶- نظام اقتصادی قاجارها ۱۰
۲-۶-۱- رخنه اقتصادی اروپا ۱۰
۲-۶-۱-۱- ترابری ۱۲
۲-۶-۱-۲- بازرگانی ۱۲
۲-۶-۱-۳- سرمایه گذاری خارجی ۱۴
۲-۶-۱-۴- تولید صنعتی ۱۴
۲-۷- مجلس و کالای تجار ایران ۱۵
۲-۸- سازمان اجتماعی ایلات و عشایر در سده های ۱۸و۱۹ م ۱۶
۲-۹- بررسی مقدماتی فرش قاجار ۲۰
فصل سوم: فرش دوره قاجار
۳-۱- راه اندازی شرکت های چند ملیتی فرش ۲۴
۳-۱-۱- مهم ترین شرکتهای چند ملیتی ۲۴
۳-۲- صادرات فرش در دوران قاجار ۲۸
۳-۳- طرح و نقش فرشهای قاجار ۳۰
۳-۴- فرشهای تاریخی دوران قاجار ۳۳
۳-۵- رنگ های شیمیایی ۳۴
۳-۶- ابعاد فرش های صادراتی ۴۷
فصل چهارم: مناطق مهم قالیبافی دوره قاجار
۴-۱- فرش تبریز در دوره قاجار ۴۹
۴-۱-۱- پیدایش روش قالی شوئی ۵۰
۴-۱-۲- تحول در ماهیت صنعت قالیبافی ۵۰
۴-۱-۳- قالیبافان تبریز ۵۱
۴-۱-۴- چگونگی رنگرزی در تبریز ۵۱
۴-۲- توسعه صنعت قالی بافی در کرمان ۵۲
۴-۲-۱- تحول و پیشینه تاریخی نقش قالیهای کرمان ۵۶
۴-۲-۱-۱- دوره نخست یا عصر ترمه، همزمان با زوال شالبافی ۵۶
۴-۲-۱-۲- عصر بازگشت ۵۷
۴-۲-۱-۳- عصر گوبلن ۵۷
۴-۲-۲- رنگ و رنگرزی در کرمان ۵۸
۴-۳- قالی بافی در کاشان ۵۹
۴-۳-۱- رنگ ۵۹
۴-۳-۲- طرح ۶۰
۴-۴- صنعت قالیبافی اراک: سوابق تاریخی ۶۰
۴-۴-۱- طرح های اراک ۶۱
۴-۴-۲- رنگرزی در اراک ۶۲
فصل پنجم: نتیجه گیری
نتیجه گیری ۶۴
منابع ۶۵

 

منابع:

– تاریخ و هنر فرش بافی در ایران/ بر اساس دایرهَ المعارف ایرانیکا

– سیسیل ادوارز / قالی ایران

– فضل ا… حشمتی رضوی / تاریخ فرش

– فریدون آدمیت و هما ناطق / افکار اجتماعی و سیاسی و اقتصادی / انتشارات آگاه

-مجموعه تاریخ کمبریج / تاریخ ایران

– محمد جواد نصیری / فرش ایران

– نیکی آر کدی / ایران دوران قاجار و بر آمدن رضا خان / انتشارات ققنوس

چکیده:

 هنر و صنعت قالی بافی در دوره قاجاریان تغیر و تحول چشمگیری را داشته، که عوامل بسیاردر آن تغیرات سهیم بودند. عواملی چون اجتماعی،اقتصادی،سیاسی و… یکی از این عوامل، رابطه های اقتصادی و سیاسی بیش از گذشته با کشورهای دیگر است که غربیان را بیش از پیش با هنر قالی بافی آشنا ساخت.

دراین تحقیق به بررسی تاَثیر هنر غرب در فرش دوره قاجارو همچنین بررسی میزان این تاَثیرات در این هنر و صنعت پرداخته میشود، واینکه نفوذ هنر غرب تا چه میزان و به چه صورت بوده است. در واقع به بررسی تاَثیرات مثبت و منفی آن پرداخته می شود،اینکه میتوان از تاَثیرات منفی آن به سبب تاَثیرات مثبتش چشم پوشی کرد یا خیر.

طی تحقیقات کتابخانه ای انجام شده میزان نفوذ هنر غرب مشخص شده و پیامد های آن بیان میگردد.

۱-۱- مقدمه

قاجاریان در اوایل قرن سیزدهم زندیان را از صفحه تاریخ حذف کردند و تهران را پایتخت خود قرار دادند و دوره خدمت ورونق تازه ای را به وجود آوردند. هنرها تحت سرپرستی بهتری قرار گرفتند و قالی بافی نیز (بتدریج) جان تازه ای یافت. زندگی پر شور و تجمل دربار قاجاری در پرده های رنگارنگ بزرگ بازتاب یافت و در بیشتر آنها نقوش قالی ها به تصویر در آمدند.

تاریخ معاصر ایران با دوران قاجاریان و راه اندازی شرکت های قالی بافی چند ملیتی آغازمیشود که با مداخله بیگانگان و سرمایه خارجی تواَم است. اواخر دوران قاجار و دو دهه اول قرن چهاردهم هجری قمری تقاضای زیادی از شرکتهای خارجی از کشورهایی چون انگلیس،امریکا،سوﺌیس و یونان و… به سرمایه گذاری در فرش ایران و تولید انبوه آن ترغیب گردید. این مداخله بیگانگان غیر از اینکه تولید را بالا برد،بر طرح و نقش و رنگ و حتی ابعاد فرش ایران تاَثیراتی چند گذاشت. این نفوذ غربیان هم در رشد و تولید این هنر وصنعت تاَثیرات مثبتی داشته وهم در فن آن تاَثیرات منفی به جای گذارد. که این تاَثیرات در طول این تحقیق بیان شده است.

دوران سلسلهَ قاجار که با به قدرت رسیدن رضا خان به پایان رسید (۱۳۰۴-۱۱۷۵ه.ش) مرحله اصلی گذر به سوی ایرانی نوین و تا حد زیادی دگرگونی یافته،است.

طی این بررسی روند رو به رشد ویا حتی رکود قالی بافی در این دوره پرداخته شده تا تاَثیرات هنر غرب بر این هنر و صنعت در این دوره تاریخی بررسی گردد و به نتایج مثبت و منفی آن پی برده شود، و در نتیجه به ارزیابی این تاَثیرات ذکر شده بر روی این هنر و صنعت به چه صورت و تا چه حد بوده است.


۱-۲- طزح تحقیق:

بررسی تاَثیرات هنر غرب بر هنر فرش دوره قاجار

۱-۳- سوَال تحقیق:

۱-آیا هنر غرب بر فرش دوره قاجار تاَثیری داشته یا خیر؟

۲-آیا تاَثیرات صورت گرفته بر فرش دوره قاجار به این هنر لطمه غیر قابل جبران وارد کرد؟

۱-۴ – فرضیه:

در دوره سلسله قاجاریان هنر غرب بر هنر فرش ایران تاَثیراتی چند داشته است.

تاَثیرات صورت گرفته در مسیر هم مثبت و هم منفی بوده است.

۱-۵- هدف:

 هدف از انجام این تحقیق، پرداختن به بررسی تاَثیرات هنر غرب بر هنر و صنعت فرش دوره قاجاریه است.

طی این تحقیق به میزان این تاَثیرات پرداخته میشود، این تاَثیرات را ارزیابی کرده و موارد مثبت و منفی آن بیان میشود.

از آنجا که هر تحقیقی باید درصدد پاسخ گویی به یک سوَال اصلی باشد لذا سوَال اصلی در این بحث عبارت است از اینکه هنر دوره قاجار دچار رکود از هر نظر بوده تا چه حد و اندازه درست است؟

۱-۶- روش انجام تحقیق:

کتابخانه ای.

این مجموعه شامل چهار فصل است که فصل اول آن کلیاتی از تحقیق است. در فصل دوم به تاریخ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، دوره قاجار پرداخته شده، و در آخر این فصل پیشینه ای از فرش این دوره بیان شده است.

فصل سوم تحقیق شامل مباحثی در زمینه صادرات فرش در دوره قاجار و طرح و نقش و رنگ آن است.

در فصل چهارم به بررسی فرش چند منطقه قالی بافی دوره قاجار پرداخته شده است.

۲-۱- سلسله قاجاریان  

پادشاهی سلسه قاجار حدود سال  ۱۲۰۰ه.ق (۱۷۸۵م) پس از به قدرت رسیدن آقا محمد خان تشکیل می شود و پس از او به ترتیب فتحعلی شاه، محمد شاه ، ناصر الدین شاه .محمد علی شاه و احمد شاه قاجار به سلطنت میرسند و حکومت این سلسله تا کودتای اسفند ۱۲۹۹ه.ق به طول می انجامد . در اثنای این یک قرن بزرگترین حادثه در تاریخ ایران صدور فرمان مشروطیت در چهار دهم جمادی الثانی سال ۱۳۲۴ق(۱۴ مرداد ۱۲۸۵ش) از طرف مظفر الدین شاه قاجار است که خود منشا تحولات عظیم در همه شئون مملکت اعم از علوم از طرف مظفر الدین شاه قاجار است که خود منشا تحولات عظیم در همه شئون مملکت اعم از علوم، فنون، صنعت و هنر می شود. در این دوران علاوه بر آشفتگیهای سیاسی و اجتماعی ، ذخالت بیگانگان در امور مملکت به شدت در اداره امور فرش بافی ایران تاثیر گذاشت که گرچه به رونق صادرات قرش منجر شد . ولی از خصلتهای استعمار زدگی در واج شرکتهای چند ملیتی خارج نبود.[۱]

۲-۲- نظام سیاسی قاجارها

از زمان سلجوقیه تا قاجاریه هر سلسه مهم ایرانی یا منشاء ایلی داشته یا برای کسب قدرت به ایلات متکی بوده است. در اوایل قرن نوزدهم (اواخر ق دوازدهم ه.ش ) بر آوردشده است که ایلات چادر نشین از یک سوم تا نیمی از جمعیت ایران تشکیل می دادند.[۲]

علاوه بر طبقات بومی و سنتی صاحب قدرت ذکر شده- دیوان سالاری. دربار و خانواده – سلطنتی : رؤسای ایلات . زمین داران و علما – دوره قاجار شاهد رشد قدرتی جدید و غیر بومی بود که عمیقا بر تاریخ ایران تاثیر گذاشت و آن خارجیان بودند . گرچه ملل بیگانه ایران را مانند مصر . سواحل شرقی مدیترانه یا ترکیه اشغال نکردند . اما از طریق سیا ستهای  حکومتهای خود و تعدادی از بازرگانان خارجی اعمال نفوذ زیادی می کردند . در آغاز درگیریهای استراتژیک فرانسه . بریتانیا و روسیه قرار گرفت . بریتانیا و روسیه علاوه بر منافع اقتصادی در ایران و بعدا مسئله اخذ امتیاز. منافع سیاسی و استراتژیک شدیدی در ایران داشتند .

حکومتهای اروپایی می خواستند حتی با شکل پرخاشگرانه منافع بازرگانی کشورهای خود را در ایران افزایش دهند .

 با توجه به موقعیت ممتاز و مطلوب بازرگانان غربی . که بر خلاف تجار ایرانی مجبور به پرداخت عوارض داخلی نبودند . عدم امکان حمایت از صنایع نوپا و صنایع دستی ناشی از اجبار پرداخت مالیات و عوارض . و فقدان هر گونه سیاست حکومتی جدی برای کمک به کارگزاران اقتصادی و سوداگران . ایران از لحاظ اقتصادی شدیدا وابسته به غرب شده بود.[۳]

۲-۳- تاریخ سیاسی اواخر دوره قاجار

تصمیم ناصرالد ین شاه به حکومت بدون صدر اعظم

یک تحول جدید که در حفظ و قدرت حکومت مرکزی در ایلات به شاه کمک کرد ساخت تلگراف در ایران بود که در ۹-۱۸۵۸(۸-۱۲۳۷ه.ق ) آغاز شد.

در نوامبر ۱۸۷۱(آبان ۱۲۵۰) شاه بعد از کوشش ناموفق در حکومت بدون رئیس الوزراء.میرزا حسین خان را به سمت صدراعظم منصوب کرد . وی بر خلاف امیر کبیر که اهمیت توسعه استقلال ایران و قطع وابستگی آن به انگلستان و روسیه را دریا فته بود ودر این راستا عمل می کرد. میرزا حسین خان حتی پیش از آنکه صدر اعظم شود باور داشت که آنچه اهمیت دارد جلب یاری بریتانیا تا حد امکان برای حمایت و توسعه ایران است.

در سال ۱۸۷۲ (۱۲۵۱ هجری شمسی) به اسرار میرزا حسین خان قرار داد رویتر توسط شاه امضاء شد.

ناصرالدین شاه در سال ۱۸۷۳ (۱۲۵۲ ه-ش) به عنوان اولین شاه قاجار به اروپا سفر کرد.


[۱] . فضل ا… حشمتی رضوی/تاریخ فرش ص ۲۳۹

[۲] . از مجموعه تاریخ کمبریج / تاریخ ایران ص ۲۲۴

[۳] . کمبریج / تاریخ ایران ص۲۳۱

70,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • پاورپوینت زیبایی‌شناسی و بازتاب آن در فرش دستبافت ایرانی
 • پاورپوینت فرش اطراف تهران ورامین
 • پایان نامه شناخت بازارهای فرش
 • مقاله شناخت سلایق و نیازهای بازار جهانی فرش
 • تحقیق بررسی موانع و مشکلات تولید و صادرات فرش دستباف
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   سه شنبه, ۲۱ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.